Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах


http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 15 серпня 2011 р. № 872 
Київ

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
№ 588 від 09.08.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 серпня 2011 р. № 872

ПОРЯДОК 
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

1. Цей Порядок визначає вимоги до організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі.

2. Освітні послуги надаються дітям з особливими освітніми потребами загальноосвітніми навчальними закладами у класах з інклюзивним навчанням із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

3. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (дітей з порушеннями фізичного, інтелектуального та психічного розвитку) у загальноосвітніх навчальних закладах створюються умови для:

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на візках, та дітей з порушеннями зору;

{Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;

облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;

забезпечення відповідними педагогічними працівниками.

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

4. Керівник загальноосвітнього навчального закладу на підставі заяви батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами, висновку психолого-медико-педагогічної консультації та за підтримки відповідного органу управління освітою організовує клас з інклюзивним навчанням, створює необхідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, здійснює добір відповідних педагогічних працівників тощо.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 588 від 09.08.2017}

5. Власник загальноосвітнього навчального закладу виділяє в установленому порядку кошти для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень таких закладів дітей з особливими освітніми потребами, створення відповідної матеріально-технічної та методичної бази, забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням, сприяє провадженню інноваційної діяльності, здійснює заходи щодо придбання транспортних засобів для підвезення таких дітей до місця навчання та додому.

Власник та керівник загальноосвітнього навчального закладу несуть відповідальність за організацію, стан та якість інклюзивного навчання.

6. У загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби (практичними психологами, соціальними педагогами) таких закладів та відповідними педагогічними працівниками.

Діяльність працівників психологічної служби (практичних психологів, соціальних педагогів) координують центри практичної психології і соціальної роботи, міські (районні) методичні кабінети.

7. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

8. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить:

одна - три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;

не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 588 від 09.08.2017}

9. Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОН для загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальними підручниками.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

10. Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів.

{Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ № 588 від 09.08.2017}

Відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня може розроблятися індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма.

{Абзац другий пункту 10 в редакції Постанови КМ № 588 від 09.08.2017}

Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

11. Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість.

Корекційно-розвиткова робота - комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини. Корекційно-розвиткова робота проводиться як корекційно-розвиткові заняття за напрямами відповідно до індивідуальних особливостей учня.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

Тривалість групового корекційно-розвиткового заняття становить 35-40 хвилин, індивідуального - 20-25 хвилин. Групи наповнюваністю два - шість учнів комплектуються відповідним спеціалістом з урахуванням однорідності порушень та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

Корекційно-розвиткові заняття проводяться вчителями-дефектологами (корекційними педагогами) та практичними психологами.

{Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

12. Відповідно до індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності на кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку за формою згідно з додатком, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні стратегії та підходи.

В індивідуальній програмі розвитку зазначається загальна інформація про учня, наявний рівень знань і вмінь, динаміку розвитку, адаптацію навчального матеріалу, технічні пристосування, додаткові послуги (корекційно-розвиткові заняття), визначені на підставі висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків учня або його законних представників, затверджується керівником загальноосвітнього навчального закладу і підписується батьками або законними представниками та переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 588 від 09.08.2017}

13. В індивідуальній програмі розвитку зазначається кількість годин та напрями проведення корекційно-розвиткових занять, визначені психолого-медико-педагогічною консультацією з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учня та типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема:

три - п’ять годин - для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями;

п’ять - вісім годин - для дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку тощо).

Години, визначені для проведення корекційно-розвиткових занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами. Корекційно-розвиткові заняття проводяться з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності учня.

{Пункт 13 в редакції Постанови КМ № 588 від 09.08.2017}

14. Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у розробленні та виконанні навчальних планів та програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

Освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в загальноосвітньому навчальному закладі задовольняються соціальними працівниками, батьками або особами, уповноваженими ними.

{Пункт 14 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

15. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним навчальною програмою.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

Система оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами повинна бути стимулюючою.

16. Державна підсумкова атестація дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію.

17. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їх інтересів, нахилів, здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров'я.

Позашкільна робота з дітьми з особливими освітніми потребами проводиться відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

Додаток
до Порядку

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
1. Період виконання _________________________________________________________

2. Загальні відомості про учня:

прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________

дата народження ____________________________________________________________

повне найменування загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається учень ________________________________________________________________________________

рік навчання ________________________________________________________________

3. Відомості про особливості розвитку учня (особливі освітні потреби, стан здоров’я, фізичний і мовленнєвий розвиток, когнітивну, емоційно-вольову сферу, навчальну діяльність)


Порядковий номер

Дата

Короткий зміст

Джерело інформації


4. Наявний рівень знань і вмінь учня

Потенційні можливості

Потреби


5. Додаткові освітні та соціальні потреби учня (додаткова підтримка асистента вчителя, супровід соціальним працівником, робота з вчителем-дефектологом, вчителем-логопедом тощо)

 Так (зазначити потреби) _________________________________________________________

 Ні

6. Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять

Найменування заняття

Фахівець, який проводить заняття

Місце проведення заняття

Дата проведення заняття

Періодичність

7. Характеристика учня


Сфера розвитку

Стисла характеристика

Заплановані дії

Очікувані результати/уміння

Емоційно-вольова


Фізична


Когнітивна


Мовленнєва


Соціальна


8. Навчальні предмети (у разі, коли потенційні можливості учня не дають змоги засвоїти навчальну програму, що призводить до необхідності розроблення адаптованої або модифікованої програми)

Порядковий номер

Навчальний предмет

Програма

адаптована

модифікована

Звільнення від вивчення окремих навчальних предметів

 Так (зазначити предмет (предмети) ___________________________________________

 Ні

9. Адаптація (необхідне підкреслити)

Пристосування середовища: доступність, інтенсивність освітлення, зменшення рівня шуму в класі, приміщення для усамітнення, інше _____________________________________

Психолого-педагогічна адаптація: збільшення часу на виконання завдань, чергування видів діяльності, виконання завдань за зразком, вид та частота релаксації, використання засобів концентрації уваги, інше ___________________________________________________

Адаптація навчального матеріалу: адаптація навчальних посібників, наочних матеріалів, картки-підказки, використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, інше ___________________________________________________________________________

Необхідне спеціальне обладнання

 Так (зазначити обладнання) _________________________________________________

 Ні

10. Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляються відповідно до особливостей інтелектуального розвитку учня.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів та кількість годин для їх вивчення.

Навчальний предмет _________________________________________________________

Цілі навчання

Зміст

Педагогічні технології, спрямовані на досягнення мети

Оцінювання знань, які засвоїв учень за рік/півріччя


11. Джерела інформації в процесі розроблення індивідуальної програми розвитку:

 висновок психолого-медико-педагогічної консультації

 попередня індивідуальна програма розвитку

 батьки/опікуни

 учень

 інші _____________________________________________________________________

12. Члени групи з розроблення індивідуальної програми розвитку

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади

Підпис


13. Узгодження індивідуальної програми розвитку з:

1) батьками/законними представниками:

прізвище, ім’я, по батькові батьків/законних представників

___________________________________________________________________________

підпис ______________________________ дата __________________________________

2) учнем у разі, коли йому виповнилося 16 і більше років

підпис ______________________________ дата __________________________________

14. План консультування батьків/законних представників у процесі розроблення/виконання індивідуальної програми розвитку

Дата

Мета

Відповідальні особи


15. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень

Сфери розвитку/
навчальні предмети

Строк проведення моніторингу

протягом першого півріччя навчального року

після закінчення першого півріччя навчального року

протягом другого півріччя навчального року

після закінчення навчального року____________________________
(найменування посади директора загальноосвітнього навчального закладу)

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)


____ ____________ 20__ р.
{Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ № 588 від 09.08.2017}

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми...
Станом на 1 січня 2016 року в Україні розроблено понад 30 нормативно-правових документів з інклюзивної освіти та підготовлено статті...

План організації та проведення атестації; список учителів, які атестуються...
Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів”

Наказ
Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Наказ
Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Закон України «Про освіту»
Про затвердження Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх

Методичні рекомендації працівникам соціально-психологічної служби...
Нормативно-правове забезпечення працівників психологічної служби щодо організації інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальному...

Методичні рекомендації щодо впровадження інклюзивного навчання у...
Кінцевий результат значною мірою залежить від того, які умови для цього створені, а також від наполегливої та цілеспрямованої роботи...

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх...
Об утверждении Положения об индивидуальной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях

Нака з
Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного...

Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Дотримання законодавства щодо збереження життя І здоров’я дітей у навчальних закладах області
Рекомендації для керівників навчальних закладів щодо організації І проведення інструктажів з охорони праці з працівниками загальноосвітніх...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 01. 06. 2005р. №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних...

У загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Комунальний заклад
«Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів І форм власності»,...

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів
Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів

«зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється,...
Прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється без конкурсу згідно території обслуговування. При наявності...

Особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт