Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №765

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №765

«ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1997 р. № 765
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від ______ № _________

ПОРЯДОК
акредитації закладу охорони здоров'я
1. Акредитація закладу охорони здоров'я (далі – акредитація) – це офіційна процедура визнання наявності у закладі охорони здоров'я умов для якісного медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров'я.

2. Акредитації підлягають всі заклади охорони здоров'я (далі – заклади) незалежно від форми власності, крім аптечних, акредитація яких може здійснюватися на добровільних засадах.

Перша акредитація закладу проводиться не раніше 6 місяців та не пізніше 1 року від початку провадження діяльності.

Наступні акредитації проводяться у відповідності до терміну дії акредитаційного сертифіката.

У випадку тимчасового припинення діяльності акредитованим закладом на строк понад один рік його наступна акредитація проводиться у порядку, передбаченому абзацом другим цього пункту.

3. Акредитацію закладів, крім аптечних закладів, проводить Головна акредитаційна комісія, а акредитацію аптечних закладів – Головна комісія з акредитації аптечних закладів, що утворюються при МОЗ (далі - головні акредитаційні комісії), та акредитаційні комісії, що утворюються при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - акредитаційні комісії).

4. Положення про головні акредитаційні комісії та типове положення про акредитаційні комісії затверджуються МОЗ.

5. Головна акредитаційна комісія при МОЗ проводить акредитацію закладів, що надають:

третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, всіх форм власності;

вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу приватної форми власності та ті, що входять до сфери управління МОЗ;

екстрену медичну допомогу, державної форм власності;

медичну реабілітацію, державної форми власності.

Акредитаційні комісії проводять акредитацію закладів (крім аптечних закладів), що надають:

первинну медичну допомогу та паліативну допомогу, всіх форм власності;

вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, комунальної та державної форми власності;

медичну реабілітацію, комунальної та приватної форми власності;

екстрену медичну допомогу, комунальної форм власності.

Головна комісія з акредитації аптечних закладів при МОЗ проводить акредитацію аптечних закладів усіх форм власності.

6. Для проходження акредитації заклад подає заяву про проведення акредитації (додаток 1) та документи згідно з переліком обов'язкових документів, що додаються до заяви про проведення акредитації
(додаток 2).

Відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія протягом 15 робочих днів з дня подання закладом заяви про проведення акредитації здійснює розгляд поданих закладом документів на предмет їх відповідності переліку, визначеному цим Порядком, та інформує заклад охорони здоров`я протягом 15 робочих щодо відповідності або невідповідності поданих документів.

У разі відповідності поданого пакету документів, відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія ї протягом 15 робочих днів формує експертні групи для проведення оцінки відповідності закладу стандартам акредитації (далі - експертна оцінка).

У разі невідповідності поданого пакету документів вимогам цієї Постанови, закладу надається можливість для усунення недоліків.

Стандарти акредитації закладів охорони здоров`я затверджуються МОЗ.

Стандарти акредитації закладів охорони здоров`я, Порядок проведення експертної оцінки, у тому числі позачергової експертної оцінки, відповідності закладу стандартам акредитації, а також положення про експерта відповідної головних акредитаційних комісій затверджуються МОЗ

7. Результати проведеної експертної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам акредитації (далі - експертний висновок), в якому зазначаються пропозиції щодо акредитації закладу та присвоєння останньому на підставі затверджених МОЗ критеріїв акредитації відповідної акредитаційної категорії (друга, перша, вища), або відмови в акредитації.

8. На підставі розгляду експертного висновку відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія протягом 15 робочих днів приймає рішення про :

акредитацію закладу та присвоєння закладу певної акредитаційної категорії (друга на строк 2 роки, перша на строк 3 роки, вища на строк 5 років);

відмову в акредитації;

необхідність проведення у місячний строк повторної експертної оцінки у разі незгоди керівника закладу з експертним висновком після розгляду апеляції відповідною головною акредитаційною або акредитаційною комісією;

зниження акредитаційної категорії та/або зменшення терміну дії сертифіката акредитації у разі проведення позачергової акредитації;

анулювання сертифіката акредитації у разі відмови керівника від проведення позачергової акредитації;

переоформлення сертифіката акредитації;

видачу дубліката сертифіката акредитації;

анулювання сертифіката акредитації у разі анулювання ліцензії у сфері охорони здоров’я.

Відповідна Головна акредитаційна або акредитаційна комісія протягом 10 робочих днів інформує заклад про прийняте рішення.

9. Рішення головних акредитаційних комісій затверджуються наказом МОЗ.

Рішення акредитаційних комісій після погодження з Головною акредитаційною комісією при МОЗ затверджуються наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій..

10. У разі прийняття рішення про присвоєння закладу певної акредитаційної категорії відповідна головна акредитаційна або акредитаційна комісія безоплатно видає йому сертифікат акредитації (додаток 3).

Строк дії сертифікатів акредитації, виданих закладам охорони здоров'я, що провадять діяльність у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або які розташовані на лінії зіткнення, згідно з переліками, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655), продовжується на період проведення антитерористичної операції.

11. Протягом строку дії сертифіката акредитації заклад несе відповідальність за дотримання вимог законодавства у сфері охорони здоров’я та дотримуватися стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), уніфікованих клінічних протоколів, затверджених МОЗ.

12. Бланк сертифіката акредитації виготовляється на паперовому носії та підлягає постійному зберіганню у закладі.

13. Акредитовані заклади вносяться до реєстру акредитованих закладів, що ведеться МОЗ.

Акредитаційні комісії у порядку визначеному МОЗ подають до Головної акредитаційної комісії при МОЗ інформацію про акредитовані заклади.

14. У разі прийняття рішення про відмову в акредитації головна акредитаційна комісія або акредитаційна комісія повинна повідомити про це відповідний орган ліцензування протягом 10 робочих днів після затвердження зазначеного рішення.

Закладу, якому відмовлено в акредитації надається термін для усунення недоліків, що становить не менше 3 місяців, але не перевищує 1 року для подання заяви про проведення акредитації до відповідної Головною акредитаційної або акредитаційної комісії.

15. Позачергово акредитація може проводитись:

з ініціативи закладу з метою підвищення категорії, проте не раніше 6 місяців після затвердження МОЗ рішення про попередню акредитацію;

при повідомленні органу сертифікації стосовно невідповідності закладу системи управління якістю у сфері охорони здоров'я;

у разі створенням відокремленого структурного підрозділу закладу, адреса якого не зазначена в сертифікаті акредитації;

за рішенням відповідної головної акредитаційної комісії – у випадках:

несвоєчасного і неякісного забезпечення надання медичної допомоги та/або провадження фармацевтичної діяльності закладом, недостовірного інформування закладу про свою діяльність, що виявлено за результатами проведення:

планової (позапланової) перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, у сфері охорони здоров'я;

клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування Клініко-експертною комісією.

За результатами проведеної позачергової акредитації головна акредитаційна комісія може прийняти одне з рішень, передбачених пунктом 8 цього Порядку.

У разі відмови закладу від проведення позачергової акредитації питання про продовження дії сертифікату акредитації вирішуються у відповідній головній акредитаційній комісії або акредитаційній комісії.

16. У разі анулювання ліцензії у сфері охорони здоров’я відповідна головна акредитаційна комісія, акредитаційні комісії приймають рішення про анулювання сертифіката акредитації.

Зазначені зміни вносяться до реєстру акредитованих закладів, що ведеться МОЗ.

У разі прийняття головною акредитаційною комісією рішення про анулювання сертифіката акредитації або зміни акредитаційної категорії раніше виданий закладу сертифікат анулюється з дати прийняття відповідного рішення.

17. У разі незгоди з експертним висновком керівник закладу будь-якої форми власності може подати протягом 10 робочих днів з дати ознайомлення з експертним висновком апеляцію до МОЗ з вимогою провести повторну експертну оцінку експертною групою у новому складі, або безпосередньо оскаржити експертний висновок у судовому порядку. Якщо керівник закладу не погоджується з експертним висновком, підготовленим за результатами повторної експертної оцінки, він може оскаржити його у судовому порядку.

18. Бланк сертифіката акредитації підлягає переоформленню у разі:

зміни назви закладу, якщо зміна назви не пов'язана з реорганізацією закладу;

зміни найменування суб'єкта господарювання, структурним підрозділом якого є заклад;

зміни адреси закладу, якщо така зміна пов'язана з перейменуванням населеного пункту, вулиці або зміною нумерації будинку.

У разі виникнення підстав для переоформлення сертифіката акредитації заклад подає відповідній головній акредитаційній або акредитаційній комісії заяву про переоформлення сертифіката акредитації (додаток 4), копію сертифіката акредитації, який підлягає переоформленню, та документи (їх копії, засвідчені керівником закладу), що підтверджують наявність підстав для переоформлення.

19. У разі втрати або пошкодження бланка сертифіката акредитації заклад подає відповідній головній акредитаційній або акредитаційній комісії заяву про видачу дубліката сертифіката акредитації (додаток 5).

Відповідна головна акредитаційна комісія або акредитаційна комісія видає закладу дублікат сертифіката акредитації та приймає рішення про анулювання бланка сертифіката акредитації, який було втрачено або пошкоджено.

20. Документи, на підставі яких проводиться акредитація закладу, зберігаються протягом терміну дії сертифіката акредитації у МОЗ або Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
_____________________

Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про проведення акредитації закладу охорони здоров’я

Заклад охорони здоров’я _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ: _________________________________________________

Форма власності ______________________________________________________

Адреса (адреси) закладу охорони здоров’я ________________________________

_____________________________________________________________________

______________________ телефон (телефакс) _____________________________

в особі ______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада керівника закладу охорони здоров’я)

просить провести акредитацію відповідно до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я

№ п/п

Найменування документа

Кількість аркушів

1.

Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку
2.

Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами
3.

Затверджена структура закладу
4.

Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації - за останній рік (за відповідною до типу закладу формою, затвердженою МОЗ)
5.

Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки
6.

Копії раніше виданих сертифікатів акредитації, якщо такі видавалися

«___»_____________ 20__ р. ____________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали керівника закладу)
М.П. (за наявності)

__________________________

Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви про
проведення акредитації закладу охорони здоров’я

1. Копія положення (статуту) закладу, засвідчена в установленому законодавством порядку;

2. Копія ліцензії (копії ліцензій за наявності) на провадження господарської діяльності з медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

3. Затверджена структура закладу;

4. Звіт закладу про лікувальну роботу та/або фармацевтичну діяльність проведену за останні три роки, а у разі першої акредитації - за останній рік (за відповідною до типу закладу формою, затвердженою МОЗ);

5. Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та/або фармацевтичної діяльності та критерії її оцінки;

6. Копії раніше виданих сертифікатів акредитації, якщо такі видавалися.
__________________________
Додаток 3
до Порядку

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
СЕРТИФІКАТ АКРЕДИТАЦІЇ

______________________ категорія
_________________________________________________________________
(найменування комісії, що видала сертифікат)

_________________________________________________________________
(назва закладу охорони здоров’я)

_________________________________________________________________

(адреса(и) закладу охорони здоров’я)

________________________________________________________________________________________________

(Код ЄДРПОУ)

Строк дії сертифіката з «___» _________ 20___ р. до «____» _________ 20___ р.

Дата та номер рішення про акредитацію закладу___________________________
(дата та номер наказу)

“____” ____________________ 20__ р.

(дата видачі сертифіката)
Голова комісії _______________ ______________
(підпис) (ім’я, прізвище)
Секретар комісії ______________ _____________
(підпис) (ім’я, прізвище)

М.П.
________________________

Додаток 4

до Порядку

ЗАЯВА
про переоформлення сертифіката акредитації

Заявник ________________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

_______________________________________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ: ___________________________________________________

Адреса(и) закладу охорони здоров’я ________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________ телефон (телефакс) _______________________________

просить переоформити сертифікат акредитації серії ______ № ________*
строком дії до ________________,

виданий ______________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

у зв’язку із зміною

_____________________________________________________________________

з «__________________________________________________________________»

на «_________________________________________________________________»

Перелік документів, що додаються до заяви:


№ п/п

Назва документа

Кількість аркушів

1.2.
«___»______________ 20__ р. ____________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали керівника закладу)
М.П. (за наявності)
* серія та номер сертифіката акредитаційного зазначається у випадках, коли рішення про його видачу було прийняте до набрання чинності цієї постанови.

____________________
Додаток 5
до Порядку

ЗАЯВА
про видачу дубліката сертифіката акредитації

Заявник __________________________________________________________

(назва закладу охорони здоров’я)

Код згідно з ЄДРПОУ: ___________________________________________________

Адреса(и) закладу охорони здоров’я ________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________ телефон (телефакс) ____________________________

просить видати дублікат сертифіката акредитації у зв’язку з ____________

«___»______________ 20__ р. ____________ _______________________»

(підпис) (прізвище, ініціали керівника закладу)
М.П. (за наявності)

_____________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. №48
Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85; 2011 р., №4, ст. 210;...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. N 553
У положенні про державну реєстрацію статутів територіальних громад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р. №938
Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. №2246...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567
Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою км №656 від 19. 08. 2015}

П о с т а н о в а від 29 липня 2009 р. N 831 Київ
...

Видача трудової книжки у разі звільнення
Постановою Кабінету Міністрів України від 27. 04. 1993 р. №301 «Про трудові книжки» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів...

Правління пенсійного фонду україни постанова
Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року №167 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", пунктів...

Наказ
Закону України «Про вищу освіту», Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. №545 положення
Це Положення визначає порядок утворення та припинення, основні засади діяльності, а також правовий статус інклюзивно-ресурсного центру...

Проект Міністерство транспорту та зв'язку України наказ «Про затвердження...
Відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених...

Кабінет міністрів україни
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 положення

Рішення міської ради «Про місцеві податки І збори»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Формування рейтингу успішності студентів (курсантів) невійськових...
Порядок) розроблено відповідно до Порядку призначення І виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від...

Рішення Більмацької селищної ради «Про встановлення місцевих податків на 2018 рік»
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11. 03. 2004 №308 (зі...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 964 положення

Кабінет міністрів україни постанова від 21 листопада 2012 р. №1156
У порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004...

Кабінет міністрів україни
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231 ( 231-95-п )

Інструкція з організації роботи органів
Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року n 508База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт