Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«новокаховський політехнічний інститут»

«новокаховський політехнічний інститут»

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НОВОКАХОВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


Затверджено
Вченою радою

Приватного вищого навчального закладу

«Новокаховський політехнічний інститут»

Протокол №___ від «__»_________2016 р.

Ректор ПВНЗ «НКПІ»

_______________О.П.Трифонова


ПОЛОЖЕННЯ

Про Приймальну комісію приватного вищого навчального закладу «Новокаховський політехнічний інститут»

Нова Каховка - 2016

І. Загальна частина
1.1. Положення про Приймальну комісію приватного вищого навчального закладу «Новокаховський політехнічний інститут» розроблено у відповідності до Примірного положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу України, наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 року № 1085.

Приймальна комісія приватного вищого навчального закладу «Новокаховський політехнічний інститут» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умови прийому), Правил прийому до ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут» (далі – Правила прийому), Статуту ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут» та Положення про Приймальну комісію.

Положення про Приймальну комісію затверджується Вченою радою ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут».

1.2. Склад Приймальної комісії затверджується до початку календарного року наказом ректора ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут», який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

 • заступник голови Приймальної комісії;

 • відповідальний секретар Приймальної комісії;

 • заступник відповідального секретаря Приймальної комісії;

 • уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

 • члени Приймальної комісії

 • представник органу студентського самоврядування.

Заступником голови Приймальної комісії призначається проректор з наукової та навчально-методичної роботи.

До складу Приймальної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут» у поточному році.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії затверджується наказом ректора ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут» з числа науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу.

Склад Приймальної комісії, за винятком осіб, які входять до неї згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш ніж на третину. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки поспіль.

1.3. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут» утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

 • предметні екзаменаційні комісії;

 • фахові атестаційні комісії;

 • апеляційна комісія .

Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ.

Предметні екзаменаційні комісії утворюються у випадках, передбачених Умовами прийому для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти.

Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня).

Апеляційна комісія утворюється для розгляду апеляцій вступників. Головою апеляційної комісії призначається один із завідувачів кафедри, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних та апеляційної комісій видається ректором ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут» не пізніше 01 березня.
ІІ. Основні завдання та обов’язки Приймальної комісії
2.1. Відповідно до Умов прийому, статуту вищого навчального закладу, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) Приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує Вчена рада ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут».

2.2. Приймальна комісія:

 • забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до вищого навчального закладу;

 • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

 • в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) отримані від вступників відомості, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

 • координує діяльність усіх підрозділів вищого навчального закладу щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

 • організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та вибору спеціальності, що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки вступника особи, яка вирішила вступити до вищого навчального закладу;

 • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

 • організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

 • забезпечує оприлюднення на веб-сайті вищого навчального закладу цього Положення, Правил прийому та інших документів, передбачених законодавством;

 • приймає рішення про зарахування вступників за формами навчання і джерелами фінансування.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова і відповідальний секретар Приймальної комісії.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії
3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться у строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому.

Заяви та документи вступників реєструються в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Приймальної комісії ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут» журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

 • порядковий номер (та/або номер особової справи);

 • дата прийому документів;

 • прізвище, ім’я та по батькові;

 • домашня адреса (адреса реєстрації);

 • стать, дата народження;

 • найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий ступінь/ освітньо-кваліфікаційний рівень;

 • номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, середній бал документа про освіту;

 • номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів;

 • пріоритет заяви;

 • інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;

 • причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

 • підпис вступника в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення (номер поштової квитанції).

У разі потреби Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації заяв вступників додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріпленим печаткою (штампом) вищого навчального закладу (Приймальної комісії).

Відмова у реєстрації заяви вступника не допускається, крім випадків відсутності передбачених Умовами прийому документів для реєстрації вступника.

При проведенні реєстрації заяв вступників з використанням автоматизованих систем обліку сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації заяв вступників закривається підписами голови Приймальної комісії та відповідального секретаря і скріплюється печаткою вищого навчального закладу . У журналі реєстрації заяв вступників не повинно бути виправлень, закреслень та пропусків рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою вищого навчального закладу або штампом Приймальної комісії.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут» та повідомляє про це вступнику в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань вищим навчальним закладом формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться вищим навчальним закладом, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб – сайті вищого навчального закладу та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними ступенями, освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються та про що складається відповідний акт.
ІV. Організація та проведення вступних випробувань
4.1. Голови предметних екзаменаційних та фахових атестаційних комісій, що відповідають за проведення вступних випробувань, щороку складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних випробувань, що проводяться вищим навчальним закладом, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні випробування проводяться ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут» при прийомі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій вступників за програмами зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. Інформація про порядок проведення вступних випробувань, що проводяться вищим навчальним закладом та Правила прийому доводяться до відома вступників до початку вступної кампанії.

На вступних випробуваннях, що проводяться вищим навчальним закладом, повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

4.3. Вступне випробування з кожним вступником у формі екзамену в усній формі з кожної дисципліни проводять не менше двох членів комісії, які відповідають за проведення вступних випробувань.

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить вищий навчальний заклад у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менш як два члени відповідної комісії.

4.5. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут», який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

з мови та літератури:

 • твір - 4 години;

 • переказ - 2 години;

 • диктант - 1 година;

з інших предметів - 2-3 години;

при тестуванні - не більше, ніж передбачено у пояснювальних записках до тестів.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час.

При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, а члени відповідної комісії зобов’язані звірити з листком завдань правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної  або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

4.10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної), додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут» членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше ніж на 124(100) балів, більше ніж на 175 балів, Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.14. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, потрібна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у вищому навчальному закладі (далі - апеляція), повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

V. Зарахування вступників
5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної комісії оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, втрачають право на зарахування на навчання.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи вступників, зарахованих до ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут», зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної комісії завірену копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього за умови його одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступників приймається на її засіданні і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут» видає наказ про зарахування вступників, інформація про зарахованих вступників доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу студентів вступникам за їх проханням видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до вищого навчального закладу. Іногороднім вступникам надсилається письмове повідомлення про зарахування.

5.5. Після видання ректором ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут» наказу про зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та верифікують в Єдинії базі накази про зарахування вступників на навчання у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут».

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Новокаховський політехнічний інститут»
Студентське самоврядування в пвнз нкпі є важливою складовою навчально-виховного процесу, що спрямована на зростання соціальної активності,...

Затверджено редакційно-видавничою радою університету, протокол №1...
Н. ю єршова, к е н., доцент кафедри економічного аналізу та обліку, Національний технічний унівесритет «Харківський політехнічний...

«Київський політехнічний інститут»
Положення про державну атестацію студентів нтуу «кпі» / Уклад.: В. П. Головенкін, В. Ю. Угольніков. – К.: нтуу «кпі», 2013. – 98...

Контракт (зразок) з науково-педагогічним працівником Національного...
Петрова Андрія Олексійовича на посаду професора кафедри менеджменту на строк з «01» травня 2016 р по «30» квітня 2020 р., як обраного...

Правила прийому до Національного технічного університету України...
Міністерства освіти І науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, виданої в порядку, установленому законодавством, в...

Методичні вказівки Київ 2013 міністерство освіти І науки україни...
«Менеджмент І адміністрування», спеціальності 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»...

Черкаський обласний інститут післядиплом
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради

Сценарій інтелектуальної гри «Найрозумніший»
Зно з фізики, вміння самостійно поновлювати й поглиблювати знання, розвивати логічне мислення, комунікативні здібності учнів, активізувати...

Уроках узагальнення І систематизації знань по фізиці, хімії,біології, географії, економіці
Мета уроку: дати поняття ланцюгової реакції поділу ядер Урану, пояснити практичне значення цієї реакції; показати переваги й проблеми...

Департамент освіти І науки полтавський обласний інститут післядипломної
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського надсилає для практичного використання...

Інститут виконання заповіту: сучасний стан та перспективи розвитку
Виконання заповіту — процес реалізації волі спадкодавця, яка виражена в заповіті. Цивільний кодекс України (далі — ЦК україни) присвячує...

Інститут законодавчих передбачень І правової експертизи Інститут...
Гусарєв С. Д. Особливості розвитку сучасної юридичної науки в Україні Задорожний Ю. А. Роль принципів права у формуванні повітряного...

Організація роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів початкових класі
Нині гостро стоїть проблема виховання нової особистості, яка мала б міцні знання та вміння, широкий культурний І політехнічний світогляд,...

Ліна Василівна Костенко народилася 19 березня 1930 р у м. Ржищеві...
«Дніпро», який редагував Андрій Малишко. У 1946р опубліковані перші вірші Ліни. Дівчина поступила в Київський педагогічний інститут...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний навчальний заклад «черкаський обласний інститут післядипломної...
«черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради»

Комунальний заклад «кіровоградський обласний інститут післядипломної...
«кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт