Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації по виконанню магістерських робіт для студентів спеціальності 03060401- "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Методичні рекомендації по виконанню магістерських робіт для студентів спеціальності 03060401- "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з науково-педагогічної роботи

_____________проф.Т.В.Іванова

"_____"______________ 2012 р.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО ВИКОНАННЮ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Для студентів спеціальності 8. 03060401- "МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

освітньо-кваліфікаційного рівня "МАГІСТР"


УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри менеджменту ЗЕД

протокол № ___ від __________ 2012 р.

Зав. кафедри_____________проф. Невелєв О.М.

Погоджено:

Зав. навчально-методичним

відділом_________Бородінова Л.Ю.

Київ – 2012Методичні рекомендації по виконанню магістерських робіт для спеціальності 8. 03060401- "МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" освітньо-кваліфікаційного рівня "МАГІСТР"
/ Уклад.: О.М. Невелєв, В.В. Іваненко, Н.О. Березніченко, О.В.Пазиніч, А.І. Бєлова

- К.: АМУ. – 29 с.

ЗМІСТ

ВСТУП………..…………………………………………………………………4


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………………5
 1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ………………..5

  1. Основні етапи виконання магістерської роботи ………..………….5

  2. Вибір теми та об'єкта дослідження, затвердження теми……….…..6

  3. Складання плану, постановка проблеми………………………….…6

  4. Вибір та аналіз навчальної, наукової та методичної літератури………………...………………………………………….….7

  5. Збирання фактичного матеріалу, його обробка та аналіз….……….7

  6. Вирішення конкретних задач дослідження………….………….…..7

  7. Написання тексту…………………………......…………………..…..8

 2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ………...…9


4. ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ………………………...….….….12
4.1. Попередній захист на кафедрі……………………………..……...12

4.2. Подання роботи на рецензію………………………………….…..13
4.3. Захист роботи перед ДЕК…………………………………….…...13
Додаток А. Тематика магістерських робіт для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Додаток Б. Форма заяви

Додаток В. Зразок титульної сторінки магістерської роботи

Додаток Д. Орієнтовний приклад плану магістерської роботи

Додаток Е. Приклад анотації

ВСТУП
У методичних рекомендаціях розглядаються основні етапи підготовки і написання магістерської роботи, а також підготовки її до захисту перед державною екзаменаційною комісією (ДЕК).

Методичні рекомендації призначені допомогти студентам випускного року навчання чітко і своєчасно підготовити магістерську роботу, використовувати ті теоретичні знання та практичні навички, які були отримані в процесі навчання та практичної підготовки.

При підготовці методичних рекомендацій використовувались матеріали розроблені в Київському державному торговельно-економічному університеті, Інституті міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, галузевий стандарт вищої освіти, освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», а також державні стандарти та нормативні документи до оформлення наукових робіт, зокрема ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", ДСТУ 3582-97 "Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.

Метою ЗД галузевого стандарту вищої освіти України (ГСВОУ) є визначення рівня теоретичної та практичної підготовки випускника для майбутньої професійної діяльності; виявлення відповідності здобутих знань, набутих умінь і навичок вимогам стандартів; оціню­вання рівня сформованості системи, компетенцій магістра зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяль­ності» згідно з цілями і завданнями вищої освіти та вимогами ринку праці у визначеній сфері (галузі) діяльності.

Засоби діагностики якості підготовки магістра встановлюють вимоги, які забезпечують:

- визначення рівня сформованості професійної компетентності як результатів навчання (знань, розумінь, умінь);

 • уніфікацію змісту та форм державної атестації;

 • єдність процедур і методів державної діагностики;

 • варіативність підходів до вибору форм державної атестації, їх структури та змістовного наповнення; видів засобів оцінювання ступеня досягнення вищими навчальними закладами цілей і завдань вищої освіти щодо підготовки магістрів із спеціальності.

Засоби діагностики якості вищої освіти - складова галузевого стандарту вищої освіти України нового покоління - мають забезпечити реалізацію державної політики підвищення якості вищої освіти у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та розширення академічної автономії вищих навчальних закладів за принципами Болонської декларації.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Завершальним етапом процесу підготовки і підсумкової державної атестації студента за освітньо-кваліфікаційною програмою магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є написання та захист магістерської роботи.

Магістерська робота - це самостійне наукове дослідження студента з актуальних проблем менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, по якій Державною екзаменаційною комісією робиться висновок про рівень отриманих по спеціальності знань і вміння застосовувати їх в теоретичній та практичній роботі.

Виконання магістерської роботи повинно визначати вміння студента обирати та аналізувати наукову проблему, правильно оцінювати зміни, які відбуваються на підприємствах, в регіонах, в цілому в країні стосовно відповідних сфер зовнішньоекономічної діяльності, застосувати набуті знання при розв'язанні конкретних управлінських завдань, обґрунтовувати практичні рекомендації, критично аналізувати науково-літературні джерела, застосовувати сучасні методи наукових досліджень, робити узагальнення по статистичних даних, застосовувати в роботі електронно-обчислювальну техніку, комп’ютерні програми для аналітичної обробки даних та обґрунтування управлінських рішень.

Темою магістерської роботи має бути одна з актуальних проблем сучасного менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Робота може виконуватись на замовлення конкретної організації, де студент проходить переддипломну практику або підприємства, на замовлення якого відбувається підготовка магістра даного профілю.

Магістерська робота має показати вміння студента розв'язувати конкретні теоретичні та практичні завдання, обґрунтовувати та проектувати управлінські рішення. Запропоновані студентом нові рішення повинні бути аргументованими і порівнюватись з уже відомими рішеннями.

Основні положення роботи потрібно представити в доповідях на наукових семінарах та конференціях, що значно підвищить її науково-теоретичний та практичний рівень.

Отже, дипломна магістерська робота є підсумковою кваліфіка­ційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи на первинних посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

Мета дипломної магістерської роботи - розв'язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок для вирішення конкретних завдань щодо вдоско­налення управління на підприємствах і в організаціях, ініціювання до впровадження новацій у діяльність підприємств та організацій відповідно до узагальненого об'єкта діяльності магістра зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяль­ності».

Виклад змісту кожного питання дипломної магістерської
роботи має бути цілісним, логічним, доказовим, пояснювальним та
науково аргументованим. Дипломна робота повинна відповідати таким
вимогам і містити:

 • системний аналіз проблеми відповідно до предмета наукового дослідження;

 • реальні обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення управ­лінської діяльності на досліджуваному об'єкті, актуальні для впровадження у практику суб'єктів господарювання;

- елементи наукової новизни з предмета дослідження;

- бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломна магістерська робота виконується на матеріалах
реальних об'єктів - підприємств будь-якої форми власності та їх
об'єднань, установ і організацій, які, як правило, є юридичними особами
та мають самостійну звітність.

Тема дипломної магістерської роботи повинна відображати проблематику функціональних напрямів управлінської діяльності і конструюватися на основі виробничих функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності магістра.

За структурою дипломна магістерська робота містить вступ, основну частину (розділи: теоретичний, дослідницько-аналітичний та проектно-рекомендаційний, кожний з яких складається не менш ніж з двох підрозділів), висновки, список використаних джерел, додатки.

Дипломна магістерська робота обсягом 5,5-6,5 авторських аркушів (100-120 сторінок) виконується за тематикою завдань про­фесійної діяльності, містить елементи наукової новизни та практичної значущості. До обсягу дипломної роботи не включають список вико­ристаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%.

Процедурні вимоги щодо виконання випускної кваліфіка­ційної роботи, оформлення супровідних документів та захисту в Державній екзаменаційній комісії наведені у Положенні про дипломну магістерську роботу ВНЗ та/або Методичних рекомендаціях до вико­нання дипломного проекту (роботи) студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяль­ності» варіативної компоненти стандартів вищої освіти ВНЗ, які мають відповідати Вимогам до дипломної магістерської роботи.

Вимоги до дипломної магістерської роботи є складовою ЗД ГСВОУ і затверджуються президією НМК з менеджменту і адміністрування.

Дипломна магістерська робота як метод оцінювання ріння якості підготовки має продемонструвати, що магістр володіє системою спеціальних знань, які здобуті у процесі навчання та практичної підготовки на рівні новітніх досягнень науки у предметній області діяльності, що є запорукою його наукового мислення та творчої професійної, науково-дослідницької та педагогічної діяльності, та вміє:

 • працювати з інформаційними джерелами (законодавчими і нормативними документами, науковою спеціальною літературою, у тому числі виданою іноземними мовами, матеріалами Інтернету та Інтранету, даними статистичної та фінансової звітності);

 • викладати матеріал логічно та аргументовано;

 • використовувати новітні дидактичні технології і методи;

 • використовувати статистичні та математичні методи для аналізу проблем та обґрунтування управлінських рішень;

 • опановувати сучасні наукові методи для проведення теоретичних і емпіричних досліджень;

 • використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і обґрунтування рекомендацій з предмета дослідження;

 • генерувати та обґрунтовувати гіпотези, ідеї, пропозиції у предметній сфері наукових досліджень;

 • робити висновки щодо результатів проведених досліджень.

Дипломна магістерська робота е підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає можливість виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю на первинних посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності. Дипломна магістерська робота є одним із видів індивідуальних робіт студента, оригінальним, завер­шеним науковим дослідженням у галузі знань «Менеджмент і адміністрування» та містить сукупність результатів, положень, що пропонуються для публічного захисту.

Дипломна магістерська робота виконується відповідно до напрямів наукових і прикладних досліджень та мас засвідчити: рівень професійної підготовки випускника; вміння застосовувати здобуті у вищому навчальному закладі знання для розв'язання складних науково- практичних завдань; свідоме засвоєння знань та їх систематизацію; наявність у студента навичок наукової роботи; здатність критично й креативно мислити та вміння аргументувати власну точку зору.

Керівником дипломної магістерської роботи призначається викладач, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, вчене звання.

Дипломна магістерська робота виконується на основі поглиб­леного вивчення спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з обраної проблеми, а також результатів власних досліджень реального об'єкта з метою вирішення визначених наукових та прикладних завдань у сфері майбутньої професійної діяльності.

Дипломна магістерська робота повинна містити результати власних теоретичних і прикладних досліджень.

Мета виконання дипломної магістерської роботи - визначення рівня підготовленості студента до розв'язання комплексу наукових і прикладних завдань відповідно до узагальненого об'єкта діяльності на основі застосування системи теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі всього періоду навчання.

Виконання дипломної магістерської роботи забезпечує:

- систематизацію, закріплення, розширення та застосування знань студента під час виконання конкретних науково-дослідних і прикладних завдань;

- розвиток навичок самостійної роботи;

- оволодіння методикою дослідження при вирішенні наукових та прикладних проблем.

Дипломна магістерська робота має бути написана державною мовою, науковим стилем, логічно й аргументовано.

Прилюдний захист магістерської роботи перед ДЕК завершує курс навчання у вищому навчальному закладі і є підставою для отримання диплому рівня магістра з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.


 1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

  1. Основні етапи виконання магістерської роботи

Основними етапами виконання магістерської роботи є:

а) вибір теми та об'єкта дослідження, затвердження теми, складання та затвердження завдання на дипломну магістерську роботу;

б) складання плану, постановка проблеми;

в) проведення досліджень - підбір та опрацювання навчальної, наукової та методичної літератури з обраної теми;

г) проведення досліджень - збір фактичного матеріалу, його обробка та аналіз;

д) постановка та вирішення конкретних задач дослідження;

е) опрацювання та викладення результатів досліджень, написання тексту;

ж) попередній захист на кафедрі;

з) подання роботи на рецензію;

і) захист роботи перед ДЕК.

Робота повинна супроводжуватись відгуком науково керівника, листом-відзивом від підприємства, організації, що були базою практики та об’єктом дослідження, зовнішньою рецензією кандидата чи доктора економічних наук з іншого навчального закладу або установи

Слід мати на увазі, що роботи, які не відповідають вимогам щодо змісту та оформлення, а також не мають відгуку наукового керівника; листа-відзива з організації, яка була об’єктом дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускаються.


  1. Вибір теми та об’єкта дослідження, затвердження теми

Тематика магістерських робіт розробляється та затверджується на засіданні випускаючої кафедри. Тематика робіт може змінюватись та уточнюватись у відповідності до змін, що відбуваються у теорії та практиці менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Перелік рекомендованих тем магістерських робіт подано в додатку А.

Студент самостійно обирає собі тему магістерської роботи з наданого переліку.

Студентові також надається право запропонувати власну тему з інших проблем менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, яка має бути належним чином обґрунтована.

Вибравши тему, студент звертається з письмовою заявою на ім'я завідувача кафедри з проханням її затвердити. Попередньо студент обговорює та погоджує тему з науковим керівником, або фахівцями з даної проблематики, викладачами кафедри (зразок заяви надано в додатку Б).

Обрані студентами теми робіт розглядаються та затверджуються випускаючою кафедрою. Одночасно кафедра призначає та затверджує кожному студенту наукового керівника. Науковий керівник здійснює індивідуальні консультації студента, допомагає скорегувати план магістерської роботи, визначити об'єкт, предмет, завдання дослідження, поставити індивідуальне завдання до переддипломної практики та магістерської роботи; контролює дотримання графіка виконання роботи, рецензує завершений рукопис та дає відзив на завершену магістерську роботу.

Разом із вибором теми обирається і об'єкт, на матеріалах якого студент буде робити своє дослідження. Таким об'єктом повинна бути організація, де студент проходить практику, або організація-замовник магістра. На об'єкт практики, відповідно і об’єкті дослідження студента повинні забезпечити необхідною інформацією.

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

К. В. Сухарева менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Коваленко Н. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: наскрізна програма практики та методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційних...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “менеджмент”...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201/1 “Менеджмент...

Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять для студентів...
«Основи зовнішньоекономічної діяльності». Підготовлено для студентів факультету «Економіка транспорту» усіх форм навчання спеціальності...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент”...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201 “Менеджмент...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка...

Методичні рекомендації до написання курсових, бакалаврських та магістерських...
«Спорт (за видами) спеціалізація «Менеджмент І маркетинг у спорті», 01020201 «Спорт (за видами)»

Методичні рекомендації І тематика дипломних робіт для студентів зі...
На шляху інтеграції економіки України у світове господарство потрібно, щоб фахова спеціалізація студентів відповідала сучасним ринковим...

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад проф. В. А. Вергун, доц....

Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...

Методичні рекомендації до організації та проходження переддипломної...
«менеджмент організацій І адміністрування»міністерство освіти І науки, молоді І спорту україни

Методичні рекомендації щодо виконання й захисту магістерських робіт
Методичні рекомендації щодо виконання й захисту магістерських робіт обговорені та схвалені на засіданні вченої ради Киму №1 від «29»...

Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи для студентів...
Методичні вказівки до виконання та захисту курсової роботи: спеціальності 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» та 18010012...

Методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт з фахових дисциплін...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для спеціальності 6106 “Облік І...

Методичні рекомендації
Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт з «Перекладознавства» для студентів спеціальності 030507, напряму...

Методичні вказівки для написання та захисту магістерських робіт для...
Методичні вказівки для написання та захисту магістерських робіт (для студентів 5 курсу факультету туризму І міжнародних комунікацій...

1. Основи зовнішньоекономічної діяльності
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...

Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності “
Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності "Облік І аудит" освітнього рівня «Спеціаліст» усіх...

Методичні вказівки до курсових робіт для студентів спеціальності «Облік І аудит»
Аудит: методичні вказівки до курсових робіт для студентів спеціальності «Облік І аудит» всіх форм навчання / укл.: С. В. Колесов....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт