Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу

Сторінка1/3
  1   2   3

Затверджено педагогічною радою Державного вищого навчального закладу Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Протокол №3 від 26 листопада 2014 р.
Директор коледжу
Булгаков Валерій Андрійович

___________________________

(підпис)ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного вищого навчального закладу

Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну

у 2015 році


Київ - 2014
Правила прийому до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну в 2015 році
Провадження освітньої діяльності у Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 458797, дата отримання 05.08.2014 р., термін дії 05.08.2014 – 01.07.2018.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167.
І. Загальні положення  1. У цих Правилах прийому терміни вживаються у таких значеннях:


вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену, творчого конкурсу або фахового випробування;
вступний екзамен - оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;
вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до вищого навчального закладу;
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) -автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
конкурсний бал – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) , помножених на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. До конкурсного бала додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;
право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Умов;
право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;
пріоритетність – показник, виражений цифрами від 1 до 15, який вступник особисто присвоює своїм заявам, де 1 є показником найбільшої пріоритетності заяви. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі,не може бути змінена протягом вступної кампанії;
рейтинговий список вступників – список вступників за спеціальностями, що формується відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу;
співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення рекомендувати/не рекомендувати вступника до зарахування;
творчий конкурс – форма вступного випробування, метою якого є перевірка 3

та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за напрямами (спеціальностями) галузей знань;
технічна помилка - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;
фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;
цільовий прийом - прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до законодавства.

Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".


  1. Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

  2. До Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

1.4. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженим наказом директора цього закладу.

1.5. Директор вищого навчального закладу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Правил прийому до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

1.6. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу.

1.7.Усі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях.

1.8.Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу надання місць у гуртожитку гарантовано.

Будівля гуртожитку розташована по вул. Богданівській, 10.

Гуртожиток побудований в 1973 році. Система гуртожитку блочна, проживає по 2-3 особи в кімнаті. Поселення студентів проводиться на підставі медичної довідки з студентської поліклініки, або медпункту коледжу та довідки про подачу документів до Приймальної комісії.

Між адміністрацією коледжу і студентами укладається договір, який дає право на проживання в гуртожитку. За студентами закріплюються кімнати на весь термін навчання. Вхід студентів в гуртожиток здійснюється за перепустками до 2300.

Поселення в гуртожиток, права і обов’язки адміністрації і студентів, проживаючих у гуртожитку, відображені в “Положенні про гуртожиток”.

Гуртожиток забезпечений меблями на 100%, обладнанням, білизною на 100%, згідно з діючими “Типовими нормами обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем”.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну приймає на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (складають вступні екзамени відповідно розділу V Правил прийому).

  4. Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну приймає на третій (з нормативним терміном навчання) курс (перший рік навчання) заочного відділення осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

  5. Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну приймає на навчання осіб, які здобули неповну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому.

Коледж приймає на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому.

  1. Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну на конкурсній основі, якщо освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю в Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

3.4. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

3.5. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

3.6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Приймальна комісія Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну працює з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години (при необхідності в суботу та неділю про що додатково оголошується), прийом документів здійснюється з 9 до 15 години. Під час роботи приймальної комісії встановлюється обідня перерва за індивідуальним графіком для працівника окремо.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2015 року

10 липня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

24 липня 2015 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

24 липня 2015 року

03 серпня 2015 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
о 12.00 годині 01 серпня 2015 р.

10 серпня 2015 року

Строки проведення Київським коледжем будівництва, архітектури та дизайну творчих конкурсів

з 21 липня по 01 серпня 2015 року


-

Строки проведення Київським коледжем будівництва, архітектури та дизайну вступних випробувань

з 25 липня по 01 серпня 2015 року


04-11 серпня 2015 року

Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників і закінчення строків вибору вступниками місця навчання

перший - не пізніше 12 години 02 серпня 2015 року, виконання вимог вступниками закінчується о 18.00 годині 05 серпня 2015р.;

другий (оновлений) - не пізніше 12 години 07 серпня 2015 року.


12 серпня 2015 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 12.00 години 08 серпня 2015 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідної спеціальності) не пізніше 14 серпня 2015 року.

Не пізніше 14 серпня 2015 року


4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводяться в ті ж строки, що й при прийомі на навчання без відриву від виробництва.

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, ступенем бакалавра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ступенем магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну на певну спеціальність на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до приймальних комісій в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано вищим навчальним закладом на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

5.3. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу пріоритетність.

5.4. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання базового рівня з конкурсних предметів «Українська мова і література» та «Математика» (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінал або копію;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.6. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.

5.7. Вищий навчальний заклад самостійно визначає мінімальне значення кількості балів сертифіката із загальноосвітнього предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі.

5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.9. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за №189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

5.10. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.

5.11. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172.

5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених пунктом 6.1 цих правил).

5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до вищого навчального закладу, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.14. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня 2015 року. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті.

5.15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом, обробку даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

5.17. Приймальна комісія Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну перевіряє в Єдиній базі перелік заяв, поданих вступником до інших навчальних закладів.
VI. Проведення вступних екзаменів, творчих конкурсів, фахових випробувань та конкурсний відбір
6.1. Приймальна комісія Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів (див. додаток 5):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 100 балів з конкурсних предметів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

Один конкурсний предмет визначається як профільний.

Конкурсний предмет «Математика» вважається коледжем як профільний.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів для осіб, зазначених у пункті 5.9 розділу V Правил прийому), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти. При цьому сума вагових коефіцієнтів дорівнює одиниці.

Для документа про повну загальну середню освіту встановлюється ваговий коефіцієнт 0,1.

Для конкурсного предмету «Українська мова і література» встановлюється ваговий коефіцієнт 0,4.

Для конкурсного предмету «Математика» встановлюється ваговий коефіцієнт 0,5.

Конкурсний бал =

середній бал атестату про повну загальну середню освіту х на ваговий коефіцієнт 0,1

+

бал з конкурсного предмету «Українська мова і література» у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання х на ваговий коефіцієнт 0,4

+

бал з конкурсного предмету «Математика» у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання х на ваговий коефіцієнт 0,5.
Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 8 до цих Правил прийому.

6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених пунктом 5.9. розділом V, цих Правил прийому.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5. Один конкурсний предмет визначається як профільний. Конкурсний предмет «Математика» визначається як профільний.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Для проведення фахових вступних випробувань на навчання за скороченою програмою підготовки молодшого спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника створюються фахові атестаційні комісії. Склад фахових атестаційних комісій затверджується директором Коледжу.

Результати фахових вступних випробувань для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Результати фахових вступних випробувань зараховуються для конкурсного відбору вступників.

Для навчання за скороченим терміном підготовки молодшого спеціаліста до коледжу приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, за умови обрання ними відповідної спеціальності та успішно склали фахове випробування.

За результатами фахового випробування абітурієнти зараховуються заочну форму навчання за скороченим терміном.

6.7. Для конкурсного відбору осіб, які на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими термінами підготовки, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів фахового вступного екзамену, середнього бала документа про фахову освіту. Середній бал документа про фахову освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.8. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

6.9. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

6.10. Програма творчого конкурсу розробляється і затверджується Київським коледжем будівництва, архітектури та дизайну не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. (Програма творчого конкурсу обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.

6.11. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Київським коледжем будівництва, архітектури та дизайну не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. (Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.

6.12. Рішенням Приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність у коледжі.

6.12. Для конкурсного відбору осіб, які здобули неповну, базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста береться до уваги середній бал документа про неповну, базову або повну вищу освіту.

6.13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.14. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Київським коледжем будівництва, архітектури та дизайну, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої абітурієнтом на вступному випробуванні у Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну (далі – апеляція) повинна подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції доводиться через засоби наочної агітації (масової інформації) до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

6.15. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) комісій).

6.16. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.
VII. Цільовий прийом до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, який організовується за кожною спеціальністю з урахуванням обсягу державного замовлення та встановленої квоти відповідним регіонам. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.
VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
IX. Зарахування вступників на основі базової загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів
9.1. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, для вступу на основі базової загальної середньої освіти до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях при вступі на відповідну спеціальність коледжу додається до 1,8 балів за результатами підсумкової атестації.

Випускники підготовчих курсів, які за результатами підсумкової атестації отримали хоча б з одного предмету оцінки:

 • «5» або «6» - одержують додатковий 1 бал при вступі на основі базової середньої освіти;

 • «7» та вищі - - одержують додаткові 1,8 бали при вступі на основі базової середньої освіти.

(Перелік спеціальностей наведено у додатку 6).

9.2. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.3. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.1. цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі..
X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

чемпіони і призери Олімпійських і Параолімпійських ігор - за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією вищого навчального закладу за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 20 відсотків обсягу державного замовлення з кожної спеціальності, доведеного вищому навчальному закладу (додаток 5).

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1., не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 10.2., мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді"надане таке право;

випускники підготовчих курсів Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну;

абітурієнти, які за результатами вступних випробувань до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну отримали більший бал з профільного предмету;

особи, які направлені на навчання будівельно-монтажними підприємствами з гарантією наступного працевлаштування;

вступники, які мають більший стаж роботи за обраною спеціальністю (при вступі на заочну форму навчання).

11.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.
XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого у порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у пункті 10.1 розділу X та пункті 11.1 розділу XI Правил прийому. У списку виділяються вступники, які рішенням Приймальної комісії рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти.

12.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті Коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Коледжу.

Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу XІІІ Правил прийому.

У рейтинговому списку вступників зазначаються такі самі дані, що і в списку вступників, рекомендованих до зарахування, відповідно до пункту 12.4 цього розділу.

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно...

Правила прийому на навчання до Шацького лісового коледжу ім. В. В. Сулька в 2015 році
До конкурсного балу додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального...

Розглянуто
Приймальна комісія Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж» (далі – Приймальна комісія) –...

Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського...
Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського медичного коледжу у 2014 році

Правила прийому до Бахмутського індустріального технікуму Державного...
Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела фінансування навчання 5

Ю. М. Коровайченко Правила прийому до вищого навчального закладу...
Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського медичного коледжу у 2014 році

Правила прийому до Вищого комунального навчального закладу «Шосткинське медичне училище»
Вищого комунального навчального закладу «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради

Правила прийому до Новгород Сіверського медичного училища в 2016 році
Міністерства освіти І науки України щодо надання відповідних освітніх послуг (Ліцензія серія ае, №458267, термін дії ліцензії 01....

Звіт керівника вищого навчального закладу за 2013 рік щодо виконання...
...

Правила прийому до Вищого навчального комунального закладу «Одеське...
Відповідно до наказу мон україни від 07. 05. 2014 р. №553 «Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України...

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу
Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту»...

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Харківський...
Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Київський...
Правила прийому в 2017 році розроблені відповідно до Наказу Міністерства освіти І науки України 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованого...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування»
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки...

Затверджено наказ Міністерства освіти І науки України від 15. 10....
До конкурсного балу додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого...
Державному вищому навчальному закладі «Херсонське морехідне училище рибної промисловості» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...

Положення про приймальну комісію Вищого комунального навчального закладу
Приймальну комісію Вищого комунального навчального закладу «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2016 році розроблено...

Правила прийому у 2014 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Провадження освітньої діяльності у Коледжі Львівського університету бізнесу та права здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт