Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі

Сторінка1/4
  1   2   3   4

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі


Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи:

1. Заяву про відкриття поточного рахунку, підписану керівником юридичної особи або уповноваженою особою та засвідчену печаткою юридичної особи (за наявності) (додаток 1).

2. Опитувальник юридичної особи, підписаний керівником юридичної особи або уповноваженою особою та засвідчений печаткою юридичної особи (за наявності) (додаток 2).

3. Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить відомості про юридичну особу. Копія виписки повинна містити інформацію органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику (дату та номер взяття на облік платника податків), статистики (дату та номер взяття на облік суб’єкта господарювання в органі статистики), Пенсійного фонду України про внесення відомостей про юридичну особу до відомчих реєстрів. Копія виписки повинна бути засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

4. Копію Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (за наявності), засвідчену нотаріально або органом, що видав цю довідку, чи підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

5. Копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту / засновницького договору / установчого акта / положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.

6. Довідку з банку про відкриття поточного рахунку юридичної особи (реквізити якого вказані в договорі банківського рахунку, укладеного з ПАТ "Розрахунковий центр"). Оригінал чи копія, засвідчена нотаріально, чи підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

7. Картку із зразками підписів осіб, яким дано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів. Справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчуються нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та відбитком печатки організації (за наявності), якій клієнт адміністративно підпорядкований. У населених пунктах, де немає нотаріусів, справжність підписів представників юридичної особи в картці засвідчується уповноваженими на це посадовими особами органів місцевого самоврядування. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України, визначені Указом Президента України від 09.12.2010 №1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", подають картки, у яких справжність підписів їх представників засвідчено підписами керівників і головних бухгалтерів цих органів. У картку включається зразок відбитка печатки юридичної особи (за наявності). Картка надається у двох примірниках (додаток 3).

8. Копії документів, що підтверджують повноваження осіб, вказаних в картці із зразками підписів та відбитка печатки:

щодо особи, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, – надається копія рішення або виписка з рішення уповноваженого органу юридичної особи про призначення / обрання особи, також за наявності надається копія наказу. Якщо статутом юридичної особи передбачено, що з особою укладається контракт, то також надається копія контракту чи виписка з контракту, яка містить інформацію щодо строку його дії; якщо статутом юридичної особи передбачено, що з особою укладається контракт, але контракт не було укладено, то надається лист про те, що контракт не укладався. Копії документів, виписки з документів, які вказані в цьому пункті, повинні бути засвідчені уповноваженою особою та печаткою юридичної особи (за наявності), якщо копія (виписка) викладена більше ніж на одному аркуші, вона повинна бути прошита з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (за наявності);

щодо головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, – надається копія наказу про призначення, засвідчена уповноваженою особою та печаткою юридичної особи (за наявності);

щодо інших осіб, яким надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів, – надається документ / копія документа, що підтверджує повноваження на розпорядження рахунком. Копія документа повинна бути засвідчена уповноваженою особою та печаткою юридичної особи (за наявності) , якщо копія викладена більше ніж на одному аркуші, вона повинна бути прошита з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (за наявності);

9. Паспорти громадянина України (для резидентів), паспорти (для нерезидентів) (або інші документи, зазначені у п. 23 цього документу, що посвідчують особу та відповідно до законодавства України можуть бути використані на території України для укладення правочинів) осіб, вказаних в картці із зразками підписів та відбитка печатки. Копія паспорта (або іншого документа, зазначеного у п. 23 цього документу) засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру.

10. Копії документів, виданих відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, зазначених у п. 23 цього документу, що містять реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) осіб, вказаних в картці із зразками підписів та відбитка печатки. Копія засвідчується підписом фізичної особи, якій видано відповідний документ, та підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру.

11. Заповнену та підписану згоду-повідомлення на обробку персональних даних в базі "Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках" (додаток 14). Згода-повідомлення на обробку персональних даних заповнюється окремо для кожної особи, вказаної в картці із зразками підписів та відбитка печатки.

12. Копії документів, що підтверджують наявність/відсутність у клієнта кінцевих бенефіціарних власників. Копії документів повинні бути засвідчені уповноваженою особою та печаткою юридичної особи (за наявності), якщо копія викладена більше ніж на одному аркуші, вона повинна бути прошита з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (за наявності) чи/або засвідчена самим кінцевим бенефіціарним власником.

13. Документи або засвідчені підписом уповноваженої особи юридичної особи та печаткою юридичної особи (за наявності) копії документів, які містять ідентифікаційні дані фізичних осіб власників істотної участі в юридичній особі/осіб уповноважених представляти інтереси власників істотної участі (за наявності), довіреність (інший документ), що надає право представляти інтереси власника істотної участі. Ідентифікація фізичної особи здійснюється на підставі документів наведених в п. 23. цього документу.

14. Копії балансу (форма №1) та звіту про фінансові результати (форма №2) (за останній звітний період, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку), засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою клієнта (за наявності).

15. Копії ліцензій, патентів (за наявності) на всі види діяльності юридичної особи, які підлягають ліцензуванню згідно із законодавством України. Копія ліцензії, патенту повинна бути засвідчена нотаріально чи органом, який видав цей документ, або підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

У разі відкриття рахунку корпоративному інвестиційному фонду (далі – КІФ) або пайовому інвестиційному фонду (далі – ПІФ), додатково до зазначених документів, надається:

16. Копія свідоцтва про внесення ПІФ / КІФ в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування, засвідчена нотаріально або органом, який видав це свідоцтво чи підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

17. Копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, видана компанії з управління активами, засвідчена нотаріально або органом, який видав цю ліцензію чи підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу).

18. Копія Регламенту КІФ/ПІФ, засвідчена нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу). Якщо копія викладена більше ніж на одному аркуші, вона повинна бути прошита з пронумерованими аркушами.

19. Копія Договору про управління активами КІФ, засвідчена нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу). Якщо копія викладена більше ніж на одному аркуші, вона повинна бути прошита з пронумерованими аркушами.

Якщо клієнт вже має в Розрахунковому центрі поточний рахунок, цей клієнт ідентифікований Розрахунковим центром і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку (зокрема, поточного рахунку в іноземній валюті) здійснюється за умови подання цим клієнтом:

20. Заяви про відкриття поточного рахунку, підписану керівником юридичної особи або уповноваженою особою та засвідчену печаткою юридичної особи (за наявності) (додаток 1).

21. Картки із зразками підписів осіб, яким дано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, оформленої відповідно до пункту 7 цього документу. У картку включається зразок відбитка печатки юридичної особи (за наявності). Картка надається у двох примірниках (додаток 3). Якщо право першого та другого підписів за новим поточним рахунком надається усім особам, які мають право підпису за раніше відкритим поточним рахунком, картка засвідчується головним бухгалтером Розрахункового центру або іншим уповноваженим на це працівником Розрахункового центру (після звіряння з раніше поданою карткою) і додаткового засвідчення не потребує.

22. Якщо право першого та / або другого підписів за новим поточним рахунком надається особам, які не мають право підпису за раніше відкритим поточним рахунком, то щодо кожної такої особи надаються документи відповідно до пунктів 8–11 цього документу.

23. Ідентифікація, верифікація фізичної особи здійснюється на підставі наступних документів:

паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон;; військовий квиток військовослужбовця; дипломатичний паспорт громадянина України або службовий паспорт України; національний паспорт нерезидента або документ, що його замінює; посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка на постійне або тимчасове проживання; інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи  (такі документи повинні містити прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та орган, що його видав, громадянство, фотокартку).

Робляться копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), що містять наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності); дата народження; серія та номер, дата видачі, орган, що видав; вклеєні фотокартки, орган, що вклеїв фотокатрки; місце проживання; дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або про про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України; для нерезидентів (за наявності) – відмітка про продовження терміну перебування в Україні.

Якщо паспорт (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) особи не містить інформації про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні, то додатково надається засвідчена підписом особи копія іншого документа, який містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні (посвідка на постійне або тимчасове проживання, довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування, інший документ, який містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні).

Документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

Документ, виданий відповідним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів):

  • якщо в паспорт особи внесена відмітка про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України;

  • нерезидентами (крім нерезидентів, які відповідно до законодавства України зобов’язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України, і отримали ідентифікаційний номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків).


Додатки:
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

Перелік документів, необхідний для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Паспорт або інші документи, що посвідчують осіб, які зазначені в картці зразків підписів І відбитка печатки та особи, що відкриває...

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою...

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає...
Заяву на відкриття (додаток 1), підписану розпорядником рахунку та скріплену відбитком печатки, вказаним в картці зі зразками підписів...

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, операції...
Відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток, здійснюється на підставі

Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного рахунку юридичної особи
Для відкриття депозитного рахунку юридичної особи в банк слід подати наступні документи

Перелік документів для Студентів Технікуму та Коледжів. Неповнолітня...
Заява на видачу платіжної картки та відкриття поточного рахунку для обліку операцій з платіжною карткою фізичній особі-резиденту...

Анкета-заява про приєднання до Публічної пропозиції на укладання...
Про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя...

Документи для відкриття кореспондентського рахунку
Для встановлення кореспондентських відносин, банк, який є резидентом України та має намір відкрити в Розрахунковому центрі кореспондентський...

Про відкриття поточного рахунку

Для відкриття рахунку в цінних паперах юридична особа нерезидент подає Зберігачу такі документи
Для відкриття рахунку в цінних паперах юридична особа резидент подає Зберігачу такі документи

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Договір на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання.*

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Рішення про створення акціонерного товариства
Опис документів, необхідних для відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу суб’єкта господарювання – юридичної...

Додаток 6
Заява представництва юридичної особи нерезидента про відкриття поточного рахункуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт