Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Установчим з’їздом Політичної партії «Народно-трудовий союз України» 04 березня 2006 р. Протокол №1

Установчим з’їздом Політичної партії «Народно-трудовий союз України» 04 березня 2006 р. Протокол №1

Сторінка1/4
  1   2   3   4

«Зареєстровано»

Міністерством юстиції України

11 квітня 2006 р.

Свідоцтво №130-п.п.


«ВЗЯТО ДО ВІДОМА»

із змінами та доповненнями

Міністерством юстиції України

Наказ №________

від «____»__________2011 року

Директор Департаменту легалізації об'єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформагентств
О.М. Семьоркіна

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Установчим з’їздом


Політичної партії «Народно-трудовий союз України»

04 березня 2006 р.

Протокол № 1«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ІІІ позачерговим з’їздом


Політичної партії «Народно-трудовий союз України»

20 березня 2011 р.


С Т А Т У Т
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

«НАРОДНО-ТРУДОВИЙ СОЮЗ УКРАЇНИ»

м. Київ-2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Політична партія „Народно-трудовий союз України”, скорочена назва – НТСУ (далі НТСУ або Партія) – політична партія, що створена й діє на принципах законності, демократії, гласності, добровільності, дисципліни, спільності інтересів, внутріпартійної демократії, рівноправності її членів, відповідальності та патріотизму і об’єднує у своїх лавах громадян України.

НТСУ поширює діяльність на всю територію України та здійснює її на основі Конституції України, Закону України „Про політичні партії в Україні” та чинного законодавства України й міжнародне визнаних правових норм, згідно із власним Статутом, Програмою НТСУ і рішеннями керівних органів партії.

1.2. Назва Партії.

Повна назва Партії – Політична партія „Народно-трудовий союз України”.

Скорочена назва Партії – „Народно-трудовий союз України” або НТСУ. Дані назви рівнозначні.

1.3. НТСУ набуває прав юридичної особи з дати державної реєстрації згідно із встановленим чинним законодавством порядком.

1.4. НТСУ має самостійний баланс, поточні рахунки (в тому числі й валютні) в установах банків, круглу печатку й штамп зі своїм найменуванням, емблему та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Політбюро ЦК. Символіка реєструється в установленому законодавством порядку.

1.5. НТСУ відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке, згідно з чинним законодавством, може бути накладене стягнення. Держава, її органи та установи не відповідають за зобов'язаннями НТСУ, так само як НТСУ не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та установ.

1.6. НТСУ має право здійснювати щодо майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

1.7. НТСУ на добровільних засадах може вступати до політичних та інших об’єднань, у тому числі міжнародних, мета і методи діяльності яких відповідають Статутові НТСУ, підтримувати зв’язки з політичними партіями та громадськими організаціями інших держав, укладати угоди про співробітництво і здійснювати інші заходи, які не суперечать Законам і міжнародним угодам України.

1.8. Юридична адреса НТСУ – Україна, 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, буд. 13, офіс 6.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ НТСУ
2.1. Основна мета НТСУ – сприяння розбудові економічно сильної, демократичної соборної України, прискорення побудови громадянського суспільства, відстоювання інтересів людини найманої праці, захист її прав і свобод на засадах демократії, гуманізму й соціальної справедливості, підвищення добробуту людей.

2.2. НТСУ розробляє і впроваджує в життя власну політику у державному, економічному, соціальному та культурному будівництві. Для її практичної реалізації НТСУ бере участь у розробці державної політики, формуванні органів державної влади та місцевого самоврядування через представництво в них членів партії, а також приймає участь у втіленні в життя загальнонаціональних і регіональних програм суспільного розвитку та здобуття влади в Україні конституційним шляхом.

2.3. Для досягнення поставленої мети НТСУ у встановленому чинним законодавством порядку ставить наступні завдання:

- сприяти створенню необхідних умов для реалізації можливостей громадян України через розвиток демократичних, соціальних та економічних підвалин української державності;

- брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

- утверджувати верховенство права, захищати права людини, приймати участь у формуванні в Україні солідарного громадянського суспільства, в якому будуть надійно захищені законні права і свободи громадян, їх політичні, економічні, соціальні та культурні інтереси;

- відстоювати ідеали демократії, протидіяти проявам тоталітаризму;

- сприяти процесам соціалізації економіки й суспільства, ставлячи понад усе інтереси громадян України;

- працювати над утвердженням засад реального народовладдя через удосконалення механізмів політичної, економічної та соціальної демократії;

- брати участь у забезпеченні умов для культурно-національного відродження та розвитку української нації, усіх національних, культурних і релігійних груп в Україні;

- працювати у взаємодії з органами державної влади, профспілками, громадськими організаціями, а також тими політичними партіями, статутні завдання яких не протирічать статутним завданням НТСУ.

2.4. НТСУ дотримується наступних засад внутрішньопартійних відносин та своєї діяльності:

- рівності прав усіх членів Партії;

- права парторганізацій, кожного члена Партії на участь у розробці політики НТСУ;

- самоврядування і самостійності партійних організацій у вирішенні питань внутрішнього життя і діяльності в межах статутних та програмних документів, рішень керівних органів Партії;

- виборності, звітності партійних органів і їх керівників перед членами Партії;

- поваги до думки меншості у Партії;

- відкритості й колегіальності у прийнятті рішень;

- персональної відповідальності за виконання ухвалених рішень;

- неухильного виконання Статутних рішень вищих партійних органів всіма органами та членами Партії;

- права усіх органів та членів Партії брати участь в обговоренні й розробці рішень, апелювати в разі незгоди з ними до вищих партійних інстанцій, не припиняючи їх виконання.

2.5. НТСУ та його організації будуються за територіальною ознакою. Не допускається створення і діяльність осередків Партії в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах і організаціях.

Підпорядкованість партійних організацій визначається відповідно до встановленої підпорядкованості адміністративно-територіальних одиниць, на які вони поширюють свою діяльність.

2.6. Вищим керівним органом НТСУ є З’їзд Партії, який визначає кількісний склад та обирає відповідні керівні органи: Політичне бюро (далі – Політбюро ЦК), Центральну Контрольно-ревізійну комісію та Голову партії. Інші керівні органи формуються відповідно до положень цього Статуту.

2.7. Для вирішення окремих питань внутрішньопартійної діяльності, пов`язаної з необхідністю консультацій з членами Партії, з`їзди НТСУ можуть проводитись в кілька етапів. Кількість етапів не може перевищувати п’яти, загальний період між першим та останнім етапом не може перевищувати шести місяців.

2.8. Делегати на конференції районних, районних в місті, міських, обласних і прирівняних до них парторганізацій та на з`їзди НТСУ обираються прямим голосуванням членів Партії на загальних зборах або конференціях цих парторганізацій. Їх повноваження встановлюються на період роботи конференції (загальних зборів), з`їзду.

Для забезпечення рівного представництва всіх членів партії при виборах делегатів конференцій, з`їздів НТСУ: керівні органи районних, районних в місті, міських, обласних і прирівняних до них парторганізацій визначають норму представництва партійних організацій нижчого рівня на партійні конференції залежно від чисельного складу партійної організації; Політбюро ЦК НТСУ затверджує норму представництва від кожної територіальної партійної організації при виборах делегатів з`їздів НТСУ.

2.9. Одночасно з обранням делегатів, партійні організації можуть пропонувати кандидатури на висунення до складу вищестоящих виборних партійних органів. Право вирішення питання про обрання висунутих кандидатур залишається за загальними зборами (конференцією) відповідної вищестоящої партійної організації або з`їздом НТСУ.

2.10. Керівні і контрольно-ревізійні органи Партії (посадові особи) підзвітні загальним зборам, конференціям, з`їздам, які їх обирали. Вони звітують про свою діяльність не рідше ніж це визначено чинним Статутом. Перед проведенням звітно-виборчого з`їзду НТСУ у всіх нижчестоящих партійних організаціях проводяться звітно-виборні збори (конференції).

2.11. Голова Партії, Політбюро ЦК НТСУ, члени Центральної Контрольно-ревізійної комісії обираються відкритим або на вимогу не менш ніж дві третини делегатів чи присутніх членів Партії таємним (закритим) голосуванням з одночасним обранням їх членами відповідних керівних органів.

2.12. Члени Партії, які входять до складу керівного органу за посадою, розпочинають виконання своїх повноважень одночасно з обранням на відповідну посаду.

2.13. Члени виборних партійних органів з моменту прийняття рішення відповідним органом про припинення (призупинення) їх членства в Партії одночасно вибувають зі складу всіх партійних органів, до яких їх було обрано.

2.14. ЦК Партії, Політбюро ЦК, комітети територіальних та місцевих організацій Партії створюють постійні або тимчасові комісії і робочі групи з різних питань партійної роботи, а також на час виконання своїх повноважень створюють, за можливості, підпорядкований їм робочий апарат (або затверджують окремих осіб), визначають його структуру, штати, права та функціональні обов`язки. На працівників партійного апарату поширюються положення та норми трудового законодавства.

Члени виборних органів, працівники їх апарату мають право вільного доступу на збори, засідання, до документації нижчестоящих парторганізацій.

2.15. НТСУ може надавати допомогу в створенні молодіжних, наукових, культурних, творчих, екологічних та інших об`єднань громадян, підтримувати їх ідейно, організаційно і матеріально.

Рішення про укладання угод про співпрацю з об`єднаннями громадян приймає Політбюро ЦК НТСУ.

2.16. НТСУ, територіальні партійні організації можуть використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України. Їх керівники затверджуються Політбюро ЦК НТСУ, комітетами відповідних парторганізацій.
3. ЧЛЕНСТВО В НТСУ
3.1. Членом НТСУ може бути громадянин України не молодший 18-ти років, який має право голосу на виборах, визнає й виконує її програмні документи і Статут, регулярно сплачує членські внески та бере на себе зобов’язання брати участь у діяльності однієї із парторганізацій.

3.2. Членство в НТСУ є фіксованим. Вступ до партії здійснюється на підставі особистої заяви, яка подається до первинної, місцевої або територіальної організації НТСУ. Рішення про прийом до лав Партії приймається протягом місяця з дня подання заяви громадянином більшістю голосів присутніх на зборах членів первинної парторганізації чи на засіданнях членів керівного органу місцевої або територіальної парторганізації. Рішення первинної парторганізації про прийом в Партію затверджується керівним органом вищестоящої партійної організації.

Як виняток заява про вступ може бути розглянута на засіданні Політбюро ЦК НТСУ.

Партійний стаж враховується з часу прийняття рішення про прийом в члени Партії відповідним партійним органом.

3.3. Прийнятому в Партію, керівний орган обласної (прирівняної до неї) або за її дорученням керівний орган місцевої парторганізації видає партійний квиток встановленого зразка. В окремих випадках партійний квиток може видати Політбюро ЦК НТСУ.

3.4. Член НТСУ, відповідно до чинного законодавства, не може перебувати в інших політичних партіях. Членство в Партії є несумісним з пропагандою насильства, тоталітаризму, національної, релігійної або соціальної ворожнечі, ураженням невід`ємних прав людини.

Членство в громадських організаціях не є перешкодою для членства в НТСУ, якщо воно не суперечить програмним документам і Статуту партії.

3.5. Член НТСУ має право:

- обирати та бути обраним до керівних органів Партії і організацій Партії;

- висувати свою кандидатуру на керівні посади в Партії;

- пропонувати свою кандидатуру для висунення на виборах до представницьких органів влади всіх рівнів;

- звертатись із запитами, заявами, пропозиціями з будь-яких питань до керівних органів Партії і парторганізацій та одержувати на них обґрунтовані відповіді;

- брати участь у здійсненні всіх програм, проектів та заходів Партії;

- відкрито висловлювати свою думку;

- вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Програми та Статуту Партії, брати участь у виробленні і реалізації політики Партії;

- звертатись за сприянням до Партії з метою захисту своїх прав і законних інтересів;

- призупинити своє членство у Партії на підставі заяви до організації, в якій член Партії перебуває на обліку, якщо це обумовлено законом про несумісництво членства у Партії з посадою, яку він займає;

- під час обговорення його персональної справи бути присутнім і мати можливість давати роз'яснення власної позиції;

- матеріально підтримувати Партію;

- вільно вийти з рядів Партії.

3.6. Член Партії зобов'язаний:

- перебувати на обліку в первинній, місцевій, територіальній партійній організації згідно з чинним Статутом та територіально – адміністративним поділом України.

- брати участь у роботі партійних організацій, керівних органах Партії і парторганізацій;

- дотримуватись вимог Статуту, практично сприяти реалізації Програми Партії, сприяти поширенню ідей та цінностей, викладених у Статуті та програмних документах Партії;

- сплачувати членські внески;

- не допускати дискредитації Партії;

- виконувати рішення керівних органів Партії і парторганізацій, пропагандувати ідеї та завдання Партії, виконувати взяті на себе обов`язки та доручення;

- надавати всебічну допомогу на виборах до органів державної влади кандидатам, які висунуті або підтримуються НТСУ;

- особистим прикладом сприяти зростанню авторитету Партії, поповненню її рядів новими членами;

- стати у місячний термін на облік у відповідних парторганізаціях при зміні місця трудової діяльності або проживання.

3.7. Члену НТСУ гарантується право на захист з боку Партії від необґрунтованих звинувачень і переслідувань за його партійну й громадську діяльність, політичні переконання та погляди.

3.8. До члена Партії за систематичне порушення Статуту НТСУ, невиконання партійних рішень, несплату протягом одного року членських внесків і дискредитації Партії рішенням зборів первинної, комітету районної, районної у місті, міської, обласної (прирівняної до неї) парторганізації, а також Політбюро ЦК Партії застосовуються партійні стягнення: попередження, догана та виключення з Партії.

Рішення про партійне стягнення приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах первинної організації, засіданні комітету районної, районної у місті, міської, обласної (прирівняної до неї) партійної організації, або на засіданнях членів Політбюро ЦК Партії. Рішення про виключення, яке приймається первинною партійною організацією, має бути затверджено рішенням керівного органу вищого рівня.

3.9. Член Партії, який у встановлений вищестоящим партійним органом період не пройшов перереєстрацію, вважається вибулим з Партії як такий, що втратив зв`язок з нею.

3.10. Членство в НТСУ припиняється також за заявою про добровільний вихід з Партії з моменту її подачі, а також у разі смерті або визнання особи недієздатною (обмежено дієздатною) у встановленому законом порядку. В останніх випадках членство припиняється з моменту смерті або набуття чинності відповідного рішення суду.

3.11. Членство в НТСУ призупиняється з моменту прийняття рішення з цього питання відповідними партійними органами у випадках, зазначених чинним законодавством згідно поданої членом Партії особистої заяви.

3.12. За виключеним із Партії зберігається право апелювати до керівних органів вищого рівня, в тому числі й до з`їзду Партії. Апеляція повинна бути розглянута ними не пізніше ніж за два місяці після її подання або на найближчому з`їзді.

3.13. Поновлення в Партії після залишення посад, несумісних з перебуванням у ній, відбувається згідно поданої заяви. Час, на який призупинялося членство в Партії, зараховується до загальнопартійного стажу лише у разі, коли заява про його відновлення подана не пізніше трьох місяців після звільнення з вищезазначених посад.

3.14. Рішення про припинення, призупинення і поновлення членства в Партії приймає керівний орган районної, районної в місті, міської, обласної або прирівняної до неї парторганізації.

3.15. Членський облік, порядок поновлення членства в Партії регулюються Положенням, яке затверджується Політбюро ЦК НТСУ.

3.16. За добросовісне виконання своїх партійних обов’язків члену Партії рішенням відповідних Статутних органів Партії оголошується усна подяка, вручаються Грамота або письмова подяка Партії та застосовуються інші заохочення відповідно до Положення, затвердженого Політбюро ЦК НТСУ.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Установчим З’їздом політичної партії «соборність»
Політична партія «соборність» (далі за текстом Партія) є політичною партією, що об'єднує на засадах добровільності громадян України...

Статут політичної партії «українське об’єднання патріотів укроп»
Артія «українське об’єднання патріотів укроп» (надалі – Партія) є добровільним об’єднанням громадян України – прихильників Програми...

Зареєстровано” “Затверджено” Міністерством юстиції України Установчим з’їздом
України. Головна мета нпв та сз – сприяння прискоренню побудови вільного, демократичного, економічно ефективного суспільства на основах...

Зареєстровано міністерством юстиції України Наказ №448/5 від 05 березня...
Всеукраїнська громадська організація «союз гирьового спорту україни» (далі Організація) є громадською організацією, яка об’єднує...

Рішення вищого керівного органу політичної партії
Центральною виборчою комісією для використання під час проведення позачергових виборів Президента України 25 травня 2014 року

11. 10. 2011 місто Київ справа №1-657/11
Особа 13, інформація 1, українки, громадянки України, уродженки м. Дніпропетровська, з вищою освітою, заміжньої, Голови політичної...

Трудовий договір про надомну роботу трудовий договір №
На підставі цього Договору виникають трудові відносини між Працівником І роботодавцем

Закону України від 23 лютого 2006 року n 3480-iv
Ову, 2006 р., N 1, ст. 6, від 22 грудня 2005 року n 3261-iv, ову, 2006 р., N 1, ст. 12, від 17 січня 2006 року n 3348-iv, ову, 2006...

Закону України від 23 лютого 2006 року n 3480-iv
Ову, 2006 р., N 1, ст. 6, від 22 грудня 2005 року n 3261-iv, ову, 2006 р., N 1, ст. 12, від 17 січня 2006 року n 3348-iv, ову, 2006...

Закону України від 23 лютого 2006 року n 3480-iv
Ову, 2006 р., N 1, ст. 6, від 22 грудня 2005 року n 3261-iv, ову, 2006 р., N 1, ст. 12, від 17 січня 2006 року n 3348-iv, ову, 2006...

Затверджую
Обговорено І схвалено на засіданні кафедри фінансів «05» «березня» 2012 р., протокол №04, методичною радою обліково-фінансового факультету...

Затверджую
Обговорено І схвалено на засіданні кафедри фінансів «05» «березня» 2012 р., протокол №04, методичною радою обліково-фінансового факультету...

Затверджую
Обговорено І схвалено на засіданні кафедри фінансів «05» «березня» 2012 р., протокол №04, методичною радою обліково-фінансового факультету...

Порядок сертифікації партії продукції
Складання договірних документів на проведення робіт з сертифікації партії продукції

2. Стратегія розвитку та план реалізації
Директиви 2006/22/єс європейського Парламенту та Ради від 15 березня 2006 р про мінімальні вимоги до імплементації Регламентів Ради...

Трудовий договір з неповнолітнім трудовий договір
«Фермерське господарство Степове» в особі директора Петренка Миколи Івановича, що діє на підставі Статуту (далі — Роботодавець),...

Методичний посібник розглянуто на засіданні обласного методичного...
...

Відділ освіти Волочиської районної державної адміністрації
Міністерства освіти І науки України від 24 березня 2006 року №237 «Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт