Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2014 №302/9

Рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2014 №302/9

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Аудиторської палати України

від 30.10.2014 № 302/9

зі змінами згідно рішення Аудиторської палати України

від 24.09.2015 № 315/6

від 26.05.2016 № 325/13

від 29.09.2016 № 330/7

від 01.12.2016 № 334/7

Положення

про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», актів Аудиторської палати України та професійних стандартів.

1.2. Це Положення визначає єдиний порядок проведення зовнішніх перевірок системи контролю якості аудиторських послуг (далі – перевірки) і є обов’язковим для всіх суб’єктів аудиторської діяльності в Україні.

1.3. Це Положення не поширюється на здійснення перевірок матеріалів скарг, що надійшли на суб’єктів аудиторської діяльності до Аудиторської палати України (АПУ).

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1.4.1. Комітет з контролю якості аудиторських послуг (далі – Комітет з контролю якості) створюється АПУ, функціонує, як підрозділ АПУ на підставі затвердженого АПУ Положення про Комітет з контролю якості, підзвітний Комісії АПУ з контролю якості та професійної етики (далі – профільна комісія), забезпечує планування, організацію та проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів, проводить перевірку і моніторинг результатів зовнішніх перевірок систем контролю якості, аналіз порушень аудиторськими фірмами й аудиторами професійних вимог щодо якості аудиторських послуг та інші додаткові процедури, спрямовані на забезпечення якості.

Комітет з контролю якості щороку систематизує та узагальнює результати перевірок, для подальшого оприлюднення на офіційному сайті за рішенням АПУ.

1.4.2. Контролер – співробітник Комітету з контролю якості, який обіймає відповідну посаду, уповноважений контролер та (або) призначений уповноваженою з контролю якості організацією в якості контролера її представник, який включений до групи з перевірки.

1.4.3. Конфіденційна інформація – відомості, які стали відомі контролерам у ході проведення перевірки про замовників суб’єкта аудиторської діяльності, порядок ціноутворення професійних послуг (погодинні ставки, методика визначення вартості, надбавки та знижки) та їх вартість, зміст результатів надання аудиторських послуг, зміст робочих документів, методологія та техніка перевірок або надання інших професійних послуг, особисті дані виконавців і співвиконавців, у тому числі розмір їх гонорарів (доходів).

1.4.4. Перешкоджання проведенню перевірки – відмова суб’єкта аудиторської діяльності від проведення перевірки, відмова від надання групі із перевірки повної та достовірної інформації, документів щодо предмета перевірки, а також невиконання інших обов’язків, визначених цим Положенням.

1.4.5. Група із перевірки – група контролерів, яка сформована Комітетом з контролю якості, затверджена та направлена Головою АПУ для здійснення перевірки системи контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності.

1.4.6. Система контролю якості – формалізована сукупність принципів, методів і правил, які застосовує суб’єкт аудиторської діяльності для здійснення контролю якості аудиторських послуг, а також заходи та дії, які він здійснює для впровадження політики контролю якості та моніторингу відповідності системи контролю якості встановленим вимогам.

1.4.7. Суб’єкти аудиторської діяльності – включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (далі – Реєстр) аудиторські фірми та аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально, як фізичні особи – підприємці.

1.4.8. Уповноважені контролери – аудитори, які у відповідності з вимогами, викладеними в розділі 4 цього Положення, включені в реєстр уповноважених контролерів, який веде АПУ.

1.4.9. Уповноважені з контролю якості організації – визнані АПУ професійні організації аудиторів та/або бухгалтерів, які уклали з АПУ угоду про здійснення зовнішніх перевірок систем контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності у відповідності з цим Положенням.

1.4.10. Професійні стандарти – стандарти завдань, Кодекс етики, Положення з національної практики.

1.4.11. Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, слід застосовувати в контексті Закону України «Про аудиторську діяльність», професійних стандартів та Концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні, затвердженої рішенням АПУ від 26.09.2013 р. № 279/7 .

1.5. Система контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності повинна бути створена у вигляді задокументованої політики та фактично впроваджених процедур за кожним елементом відповідно до Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг», затвердженого рішенням АПУ від 27.09.2007 р. № 182/4 (зі змінами) (далі – Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг) та інших професійних стандартів. Орієнтовний перелік документів, які можуть свідчити про наявність у суб’єкта аудиторської діяльності системи контролю якості аудиторських послуг, наведений у додатку 1 до Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг.

2. ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ЗОВНІШНІХ ПЕРЕВІРОК СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

2.1. Зовнішні перевірки системи контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності проводяться відповідно до Плану зовнішніх перевірок системи контролю якості, затвердженому АПУ (далі – План перевірок).

2.2. План перевірок на наступний рік формується в поточному році за даними Реєстру з урахуванням аналітичної інформації, отриманої за результатами аналізу звітів аудиторських фірм (аудиторів) про виконані роботи (надані послуги) (форма № 1-аудит) за попередній рік.

2.3. До Плану перевірок включаються суб'єкти аудиторської діяльності на підставі аналізу значень інтегрального коефіцієнта в порядку зменшення відповідно додатку 1 до цього Положення з урахуванням періодичності перевірок суб'єктів аудиторської діяльності згідно з пунктом 3.4 цього Положення.

2.4. До Плану перевірок на додаток до суб’єктів, визначених із урахуванням пункту 2.3, включаються такі суб’єкти аудиторської діяльності:

- які були включені до Плану перевірок у минулому році, але із незалежних від них причин не були перевірені;

- щодо яких АПУ було прийнято рішення про усунення недоліків системи контролю якості;

- суб’єкти аудиторської діяльності за їх власною ініціативою.

2.5. Позапланово за поданням комісій АПУ та за рішенням АПУ можуть бути перевірені суб’єкти аудиторської діяльності:

- за їх власною ініціативою;

- за результатами моніторингу, який здійснюється комісіями АПУ відповідно до Положення про моніторинг, затвердженого АПУ.

2.6. Проект Плану перевірок на наступний рік формується Комітетом з контролю якості та надається на розгляд профільній комісії не пізніше 31 жовтня поточного року. Профільна комісія розглядає проект Плану перевірок. За наслідками такого розгляду профільна комісія або погоджує План перевірок або направляє його на доопрацювання Комітету з контролю якості. Після доопрацювання і остаточного погодження профільна комісія передає План перевірок на розгляд та затвердження АПУ.

2.7. Затверджений АПУ План перевірок до 1 грудня поточного року оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті АПУ та може бути опублікованим у фаховому виданні АПУ.

2.8. План перевірок переглядається і коригується АПУ за поданням профільної комісії у наступному році не пізніше 1 квітня з урахуванням результатів узагальнення річних звітів суб’єктів аудиторської діяльності, наданих АПУ в установлені строки.

2.9. Зміни до Плану перевірок можуть бути внесені тільки за рішенням АПУ.

2.10. План перевірок Комітетом з контролю якості деталізується у квартальні плани, які погоджуються профільною Комісією.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

3.1. Предметом перевірки відповідно до цього Положення є система контролю якості, впроваджена суб’єктом аудиторської діяльності, в тому числі за елементом «Виконання завдання» щодо окремих завершених на перше число місяця, в якому проводиться перевірка, завдань з аудиту, огляду, іншого надання впевненості (далі – завдання).

3.2. Метою проведення перевірки є отримання інформації щодо впровадження суб’єктом аудиторської діяльності системи контролю якості і її відповідності професійним стандартам.

3.3. При проведенні перевірки завдань з аудиту, огляду, іншого надання впевненості контролери здійснюють об’єктивну оцінку ступеня:

3.3.1. відповідності розробленої системи контролю якості вимогам професійних стандартів;

3.3.2. дотримання суб’єктом аудиторської діяльності професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог при наданні аудиторських послуг;

3.3.3. повноти і обґрунтованості документування політики та процедур контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності;

3.3.4. відповідності кількості та якості витрачених ресурсів очікуваній винагороді;

3.3.5. фактичного виконання політики та процедур контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності.

3.4. Перевірки суб’єкта аудиторської діяльності здійснюються на періодичній основі не рідше одного разу на п’ять років.

3.5. Перевірки суб’єктів аудиторської діяльності, які проведені за результатами оцінки наявності системи контролю якості, здійснюються на загальних підставах після закінчення дворічного терміну чинності Свідоцтв, отриманих вперше такими суб’єктами аудиторської діяльності.

3.6. Перевірки суб’єктів аудиторської діяльності здійснює група із перевірки, яка направлена АПУ або уповноваженою з контролю якості організацією на їх проведення.

4. ВИМОГИ ДО УПОВНОВАЖЕНИХ КОНТРОЛЕРІВ

4.1. Реєстр уповноважених контролерів формується Комітетом з контролю якості та погоджується профільною комісією АПУ з числа сертифікованих аудиторів, які:

4.1.1. мають чинний сертифікат аудитора та досвід роботи в аудиторській фірмі за основним місцем роботи не менше 5 років;

4.1.2. мають свідоцтво про проходження тематичного навчання та успішно склали іспит з питань проведення зовнішніх перевірок в АПУ;

4.1.3. не входять до складу керівних органів (у тому числі регіональних) професійних громадських організацій аудиторів України;

4.1.4. не є членами АПУ чи уповноваженими представниками АПУ у регіонах;

4.1.5. не займають посади у Секретаріаті АПУ та/або в Комітеті з контролю якості, не є незалежними консультантами, визначеними Положенням з національної практики контролю якості ;

4.1.6. кандидатури яких погоджені профільною комісією.

4.2. Для отримання допуску на складання відповідного іспиту кандидат в уповноважені контролери подає до Комітету з контролю якості такі документи:

4.2.1. відповідну заяву;

4.2.2. копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку.

4.3. На підставі отриманих документів Комітет з контролю якості надає кандидатам в уповноважені контролери допуск до складання іспиту. Порядок організації та проведення іспиту затверджується АПУ.

4.4. Іспит складається шляхом проведення тестування, що включає тести та ситуаційні завдання, та, за необхідності, шляхом співбесіди. Перевірку результатів тестування здійснює комісія з перевірки, склад якої затверджує профільна комісія. До складу комісії з перевірки включаються член профільної комісії та голова Комітету з контролю якості.

4.5. Тести та ситуаційні завдання для проведення тестування кандидатів в уповноважені контролери розробляє і подає на затвердження профільній комісії Комітет з контролю якості. Конкретний набір питань для проведення тестування затверджує профільна комісія.

4.6. Тривалість тестування становить 120 хвилин. Кандидат в уповноважені контролери вважається таким, що успішно склав іспит, якщо він набрав не менш як 70 балів зі 100 максимально можливих.

4.7. За результатами тестування Комітет з контролю якості передає профільній комісії подання про включення кандидатів, які відповідають вимогам, визначеним цим Положенням, до реєстру уповноважених контролерів. Подання розглядається профільною комісією на черговому засіданні. Кандидат включається до реєстру уповноважених контролерів після погодження його кандидатури профільною комісією.

4.8. Погодження кандидатур уповноважених контролерів профільною комісією для включення до реєстру уповноважених контролерів є підставою для укладення Секретаріатом АПУ з кожним із них відповідного договору щодо умов оплати і порядку його участі у проведенні перевірок. З уповноваженими контролерами, які є членами уповноваженої з контролю якості організації, договір укладає така організація відповідно до її статутних документів.

4.9. Договір, укладений Секретаріатом АПУ з уповноваженим контролером, може бути розірваний та/або уповноважений контролер може бути виключений з реєстру уповноважених контролерів за рішенням профільної комісії в таких випадках:

4.9.1. якщо уповноважений контролер переїхав на постійне місце проживання в іншу країну;

4.9.2. у разі порушення уповноваженим контролером вимог цього Положення;

4.9.3. у разі застосування АПУ стягнення до уповноваженого контролера.

4.10. АПУ веде реєстр уповноважених контролерів, які мають право проводити перевірки систем контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності, який оприлюднюється на офіційному сайті АПУ. В цьому реєстрі оприлюднюється:

 • прізвище, ім’я, по батькові;

 • номер та термін чинності сертифікату аудитора;

 • місце реєстрації (область, населений пункт);

 • інформація про членство в професійних організаціях аудиторів та/або бухгалтерів;

 • контактні дані.

4.11. За умови настання однієї з подій, передбачених у п.4.9, профільна комісія АПУ протягом 30 календарних днів повинна звернутися до уповноваженої з контролю якості організації з вимогою розірвання договору з уповноваженим контролером.

5. ВИМОГИ ДО УПОВНОВАЖЕНИХ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

5.1. Визнані АПУ професійні організації аудиторів та/або бухгалтерів, які мають намір набути статусу уповноваженої з контролю якості організації (далі – уповноважені організації), повинні створити систему зовнішніх перевірок, яка включає:

 • профільну комісію або профільний комітет;

 • формалізовані (документально оформлені) політики та процедури зовнішніх перевірок;

 • нараховувати в членах організації не менше шести уповноважених контролерів, які відповідають вимогам, наведеним у розділі 4 цього Положення.

5.2. Уповноважена організація до укладання договору з АПУ повинна отримати від профільної комісії висновок про відповідність створеної системи зовнішніх перевірок цьому Положенню та іншим нормативним документам АПУ з цього питання.

5.3. Договір з уповноваженою організацією може бути розірваний за рішенням АПУ за поданням профільної комісії в таких випадках:

5.3.1. у разі порушення уповноваженою організацією вимог цього Положення;

5.3.2. у разі відсутності протягом більш ніж двох місяців у членах уповноваженої організації як мінімум шести уповноважених контролерів.

5.4. АПУ веде реєстр уповноважених з контролю якості організацій, які мають право проводити зовнішні перевірки систем контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності, який оприлюднюється на офіційному сайті АПУ. В цьому реєстрі оприлюднюється:

 • найменування організації;

 • юридична та поштова адреси та телефон виконавчого органу;

 • список уповноважених контролерів організації.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ КОНТРОЛЕРІВ ТА СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ ПЕРЕВІРКИ

6.1. При проведенні перевірки контролер має право:

6.1.1. відмовитися від здійснення перевірки, якщо персонал або керівництво суб’єкта аудиторської діяльності перешкоджає її проведенню;

6.1.2. вимагати необхідні для реалізації своїх повноважень документи та іншу інформацію, пов’язану з предметом перевірки;

6.1.3. брати пояснення у посадових осіб і працівників суб’єкта аудиторської діяльності стосовно предмета перевірки;

6.1.4. вивчати (досліджувати) документи відповідно до цього Положення;

6.1.5. направляти з відома суб’єкта аудиторської діяльності, щодо якого здійснюється перевірка, запити до співвиконавців (субпідрядників) аудиторських послуг з питань, що стосуються предмета перевірки.

6.2. При проведенні перевірки контролер зобов’язаний:

6.2.1. скласти власне обґрунтоване неупереджене судження за результатами перевірки;

6.2.2. здійснювати перевірку з дотриманням вимог цього Положення, Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг та професійних стандартів;

6.2.3. документувати та розкривати всі виявлені невідповідності системи контрою якості суб’єкта аудиторської діяльності;

6.2.4. не допускати розголошення інформації щодо виявлених невідповідностей та оцінки результатів системи контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності;

6.2.5. не допускати розголошення конфіденційної інформації у будь-який спосіб та для будь-яких цілей, крім тих, що пов'язані з виконанням його функцій. Додержання вимог конфіденційності інформації розповсюджується на результати зовнішніх перевірок системи контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності після проведення зовнішньої перевірки (виявлені невідповідності системи контролю якості) та на інформацію щодо суб’єктів аудиторської діяльності, яка зберігається в Комітеті з контролю якості;

6.2.6. підписувати заяви-зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації суб’єкта аудиторської діяльності, до якої вони отримують доступ у зв’язку зі здійсненням своїх повноважень (форма заяви-зобов’язання погоджується профільною комісією);

6.2.7. підписувати заяви-зобов’язання щодо дотримання контролерами норм професійної етики та вимог до об’єктивності під час/після проведення перевірок системи контролю якості суб’єктів аудиторської діяльності;

6.2.8. повідомляти голову Комітету з контролю якості про факти, що можуть призвести до порушення вимог об’єктивності та/або розголошення конфіденційної інформації, а також про факти, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

6.2.9. бути коректними, стриманими, дотримуватися моральних норм і правил ділового спілкування.

6.3. При проведенні перевірки контролеру забороняється:

6.3.1. досліджувати чи намагатися отримати будь-яким іншим способом інформацію, яка не стосується системи контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності;

6.3.2. надавати рекомендації чи поради за додаткову винагороду у будь-якій формі (гроші, преференції тощо);

6.3.3. надавати рекомендації щодо змін у персональному складі виконавців суб’єкта аудиторської діяльності (або співвиконавців) та надавати оцінку професійним якостям співробітників суб’єкта аудиторської діяльності, що перевіряється;

6.3.4. розголошувати конфіденційну інформацію, яка йому стала відома у зв’язку зі здійсненням своїх повноважень.

6.4. Уповноважені контролери не можуть брати участь у проведенні перевірки суб’єкта аудиторської діяльності того регіону, в якому вони зареєстровані. Положення цього пункту не поширюється на уповноважених контролерів м. Києва та Київської області.

6.5. Посадові особи суб’єкта аудиторської діяльності під час проведення перевірки мають право:

6.5.1. надавати пояснення щодо предмета перевірки;

6.5.2. залучати незалежного консультанта, який проводив огляд контролю якості завдання та моніторинг системи контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності, для надання пояснень щодо предмета перевірки;

6.5.3. ознайомитися зі звітом з перевірки та надати зауваження до нього.

6.6. Посадові особи суб’єкта аудиторської діяльності під час проведення перевірки зобов'язані:

6.6.1. підтвердити відповідними документами повноваження посадових осіб суб’єкта аудиторської діяльності, що перевіряється;

6.6.2. поставити на другому примірнику направлення на перевірку відмітку про отримання;

6.6.3. забезпечити групі з перевірки необхідні умови для проведення перевірки;

6.6.4. своєчасно надавати групі з перевірки повну і достовірну інформацію та документи щодо предмета перевірки;

6.6.5. на запит керівника групи з перевірки надавати копії необхідних документів для приєднання їх до документів робочої групи.

6.7. З метою забезпечення вимог об’єктивності контролерам забороняється:

6.7.1. отримувати подарунки чи знаки подяки, що можуть вплинути на їх об’єктивність та сумлінність, спроможність надавати обґрунтовані висновки щодо предмета перевірок;

6.7.2. отримувати винагороду або інші доходи від суб’єктів аудиторської діяльності за надання власних розробок, методичних та інших матеріалів для створення системи контролю якості, а також за надання послуг зі створення системи контролю якості.

6.8. За розголошення конфіденційної інформації та недодержання вимог об’єктивності контролери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2014 №302/9
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2014 №302/9
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2014 №302/9
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 30. 10. 2014 №302/9
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

До рішення Аудиторської палати України від 23 грудня 2010 року №224/6
Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових...

Рішення Аудиторської палати України
Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", Статуту Аудиторської палати України, інших...

Рішення Аудиторської палати України 27. 09. 2007 №182/4 зі змінами...
«організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг»

Рішення Аудиторської палати України
Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових...

Рішення Аудиторської палати України
Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових...

Рішення Аудиторської палати України від 15. 11. 2007 №184/2
Аудиторської палати України (далі – Інструкція), розроблена відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 28. 02. 2013 р. №265/9 робоча...
України, затвердженого рішенням Аудиторської палати України від 31. 05. 2007 р. №178/5 (зі змінами й доповненнями), та керуючись...

Рішенням Аудиторської палати України від 31. 10. 2000 (протокол №95)
Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та інших нормативно-правових актів, які регулюють...

Рішення 27. 11. 2014 №303/13 м. Київ Про внесення змін до Положення...
Повненнями) та відповідно до вимог Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, затвердженого рішенням...

До рішення Аудиторської палати України від 2
Положення про проведення зовнішніх перевірок системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно...

Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2011 №231/12
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2011 №231/12
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2011 №231/12
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...

Рішення Аудиторської палати України від 26. 05. 2011 №231/12
Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт