Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція про проведення клінічних випробувань лікарських

Інструкція про проведення клінічних випробувань лікарських

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 281 від 01.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2000 р.

за N 830/5051

Про затвердження Інструкції про проведення клінічних

випробувань лікарських засобів та експертизи

матеріалів клінічних випробувань та Типового

положення про комісію з питань етики

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства N355 (z0825-02 )

від 25.09.2002)
Відповідно до статей 7, 8 Закону України "Про лікарські

засоби" ( 123/96-ВР ), а також з метою досягнення гармонізації з

міжнародними правилами проведення клінічних випробувань лікарських

засобів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:

1.1. Інструкцію про проведення клінічних випробувань

лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань

(додається).

1.2. Типове положення про комісію з питань етики (додається)

( z0831-00 ).
2. Міністерству охорони здоров'я України забезпечити подання

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції

України.

3. Визначити таким, що втратив чинність, Порядок проведення

експертизи матеріалів клінічних випробувань лікарських засобів,

затверджений наказом МОЗ України від 16.08.96 N 259 ( z0643-96 )

(державний реєстр N 639/1668 ( z0639-96 ) від 31.10.96).

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра охорони здоров'я України Коротка О.Ш.
Міністр В.Ф.Москаленко

Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

01.11.2000 N 281
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 листопада 2000 р.

за N 830/5051
Інструкція

про проведення клінічних випробувань лікарських

засобів та експертизи матеріалів

клінічних випробувань
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про проведення клінічних випробувань

лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань

(далі - Інструкція) розроблена відповідно до статей 7 та 8 Закону

України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) та з урахуванням

норм, що застосовуються у міжнародній практиці, - правил ICH GCP,

Гельсінської декларації (1964) ( 990_005 ) та директив Ради

Європейського Економічного Співтовариства з питань клінічних

випробувань.

1.2. Інструкція ставить основні вимоги до проведення

клінічних випробувань лікарського засобу, які можуть проводитись

на пацієнтах (добровольцях) за повною (I-IV фази) або скороченою

(дослідження біодоступності/біоеквівалентності) програмою, а також

багатоцентрових клінічних випробувань.

1.3. Інструкція поширюється на всі види клінічних випробувань

лікарських засобів.

1.4. Проведення експертизи матеріалів клінічних випробувань

лікарських засобів покладено на Державний фармакологічний центр

МОЗ України (далі - Центр).
2. Визначення термінів
2.1. Клінічне випробування лікарського засобу - установлення

або підтвердження ефективності та безпеки лікарського засобу на

пацієнтах (добровольцях), яке проводиться у

лікувально-профілактичних закладах, уповноважених на це МОЗ

України, за поданням Центру.

2.1.1. I фаза клінічних випробувань - випробування, яке

проводиться з метою попередньої оцінки безпеки досліджуваного

лікарського засобу, а також визначення попередньої схеми дозування

шляхом дослідження фармакокінетики та фармакодинаміки на пацієнтах

(добровольцях) та/або здорових добровольцях. ( Підпункт 2.1.1

пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 355

( z0825-02 ) від 25.09.2002 )

2.1.2. II фаза клінічних випробувань - випробування

лікарського засобу з метою встановлення терапевтичної ефективності

та короткочасної безпечності у досліджуваних відповідного профілю,

вивчення фармакокінетики, а також визначення оптимальних

терапевтичних доз, режиму введення, залежності ефекту від дози.

2.1.3. III фаза клінічних випробувань - випробування

лікарського засобу з метою підтвердження терапевтичної

ефективності, безпечності та встановлення віддалених ефектів,

включаючи побічні реакції.

2.1.4. IV фаза клінічних випробувань - випробування

лікарського засобу, яке здійснюється після реєстрації лікарського

засобу та надходження його на ринок, з метою визначення

терапевтичної значимості лікарського засобу, стратегії його

подальшого використання, а також для отримання додаткової

інформації про спектр та частоту побічних реакцій та взаємодії

лікарського засобу з іншими лікарськими засобами.

2.1.5. Клінічні випробування за скороченою програмою -

випробування, мета яких - здійснення порівняльної оцінки

ефективності та безпечності двох лікарських засобів за однакових

умов після використання в однакових молярних дозах на обмеженій

кількості пацієнтів (добровольців).

2.1.6. Багатоцентрове клінічне випробування - випробування

лікарського засобу, що здійснюються більш як в одному

лікувально-профілактичному закладі (більше одного дослідника)

відповідно до єдиного протоколу.

2.1.7. Біодоступність - швидкість та ступінь, з якими активна

субстанція або її активна частина абсорбується з лікарської форми

та стає доступною в місці її передбачуваної дії. ( Пункт 2.1

доповнено підпунктом 2.1.7 згідно з Наказом МОЗ N 355 ( z0825-02 )

від 25.09.2002 )

2.1.8. Біоеквівалентність - два лікарські засоби вважаються

біоеквівалентними, якщо вони фармацевтично еквівалентні або

фармацевтично альтернативні та їх біодоступність після введення в

однакових молярних дозах подібна в ступені, який дає змогу

розраховувати на їх однакову ефективність та безпечність.

( Пункт 2.1 доповнено підпунктом 2.1.8 згідно з Наказом МОЗ N 355

( z0825-02 ) від 25.09.2002 )
2.2. Досліджуваний - пацієнт (доброволець), який бере участь

у клінічному випробуванні лікарського засобу.
2.3. Досліджуваний лікарський засіб - готовий лікарський

засіб або плацебо, що вивчаються або використовуються для контролю

під час клінічних випробувань.

2.3.1. Генеричний лікарський засіб - готовий лікарський

засіб, який здатний замінити новий лікарський засіб після

закінчення терміну дії патенту. ( Пункт 2.3 доповнено підпунктом

2.3.1 згідно з Наказом МОЗ N 355 ( z0825-02 ) від 25.09.2002 )
2.4. Дослідник - фахівець, який безпосередньо проводить

клінічне випробування лікарського засобу в

лікувально-профілактичному закладі та ознайомлений чи пройшов

підготовку з питань проведення клінічних випробувань.

2.5. Керівник клінічного випробування - дослідник, який

відповідає за проведення клінічного випробування та координує

діяльність усіх дослідників.

2.6. Замовник клінічних випробувань (спонсор) - юридична або

фізична особа, яка є ініціатором початку клінічного випробування

лікарського засобу і відповідає за його організацію, контроль

та/або фінансування.

2.7. Лікувально-профілактичний заклад для проведення

клінічного випробування лікарського засобу (далі - клінічна база)

- лікувально-профілактичний заклад, визначений МОЗ України за

поданням Центру як такий, що може проводити клінічні випробування

лікарського засобу.

2.8. Комісія з питань етики - комісія, яка здійснює оцінку

етичних та морально-правових аспектів програми (протоколу)

клінічного випробування і діє згідно з вимогами належної клінічної

практики, встановленими Міжнародною конференцією з гармонізації

технічних вимог до реєстрації лікарських засобів у країнах

Європейського Економічного Співтовариства (ICH GCP), та

Гельсінської декларації Всесвітньої асоціації лікарів із змінами

та доповненнями.

2.9. Перевірка проведення клінічного випробування лікарського

засобу (далі - інспекція) Центром - процедура офіційної перевірки

Центром матеріальної бази (приміщень, устаткування та обладнання),

документів, що разом або окремо дають змогу оцінити якість

проведення клінічного випробування та отриманих даних.

2.10. Інформована згода - процедура одержання дослідником

письмової згоди досліджуваного (його законного представника) на

участь у клінічному випробуванні (підписується і датується після

ознайомлення досліджуваного з усіма особливостями випробування, що

можуть вплинути на його рішення).

2.11. Програма клінічних випробувань (далі - протокол) -

документ, в якому викладено основні завдання, методологію,

процедури, статистичні аспекти та організацію клінічного

випробування, а також, як правило, раніше отримані дані щодо

досліджуваного лікарського засобу та обгрунтування випробування.

2.11.1. Поправка до протоколу - письмовий опис змін або

формальне роз'яснення тексту протоколу клінічного випробування.

2.12. Звіт про клінічне випробування - надані у письмовій

формі результати клінічного випробування та їх аналіз.

2.13. Побічне явище - будь-який несприятливий медичний прояв

у досліджуваного, який не обов'язково має причинний зв'язок із

застосуванням лікарського засобу (зміни лабораторних даних;

симптом або захворювання, які збігаються за часом із застосуванням

досліджуваного лікарського засобу тощо).

2.14. Побічна реакція - небажана для здоров'я досліджуваного

небезпечна реакція за умови, коли не може бути виключений

причинно-наслідковий зв'язок між цією реакцією та застосуванням

лікарського засобу.

2.14.1. Серйозна побічна реакція або серйозне побічне явище -

будь-які несприятливі небезпечні для життя побічні явища при

застосуванні лікарського засобу (незалежно від дозування), які

призводять до госпіталізації або збільшення терміну

госпіталізації, інвалідності, смерті досліджуваного, вроджених

аномалій.

2.14.2. Непередбачувана побічна реакція - побічна реакція,

характер або ступінь вираженості якої не відповідає наявній

інформації про лікарський засіб, представленій у брошурі

дослідника (для досліджуваного лікарського засобу) або в

інструкції для медичного застосування, аркуші-вкладці, короткій

характеристиці препарату (для дозволеного до застосування

лікарського засобу).

2.15. Пацієнт (доброволець) - особа, яка безпосередньо

контактує з закладами охорони здоров'я та пропонує себе за

добровільною згодою як досліджуваного в клінічних випробуваннях

лікарського засобу.

2.16. Експертиза матеріалів доклінічного вивчення та

клінічного випробування - це перевірка, експертиза та

спеціалізована оцінка матеріалів доклінічного вивчення та

клінічного випробування лікарського засобу з метою підготовки

вмотивованих висновків для прийняття рішення про початок

проведення клінічного випробування, затвердження їх результатів

або відмову від них. ( Пункт 2.16 із змінами, внесеними згідно з

Наказом МОЗ N 355 ( z0825-02 ) від 25.09.2002 )
3.1. Для проведення клінічного випробування лікарського

засобу замовник подає в Центр заяву довільної форми, до якої

додаються:
матеріали, які містять загальну інформацію про лікарський

засіб;

результати його доклінічного вивчення та клінічних

випробувань (якщо такі проводились);

зразок лікарського засобу із сертифікатом його походження,

затвердженого замовником 1), 2);

відомості щодо того, де був вироблений лікарський засіб,

наданий на клінічні випробування;

відомості про технологію виготовлення (виробництва)

лікарського засобу та документація, за якою здійснювався контроль

виготовлення та якості лікарського засобу 2).
---------------

1) Для несерійної продукції. Надалі надаються зразки

лікарського засобу, виготовлені відповідно до сертифіката

походження, у кількості, необхідній для здійснення контролю якості

в Лабораторії контролю якості лікарських засобів Центру та

клінічних випробувань.

2) Крім міжнародних багатоцентрових клінічних випробувань.
3.2. Надані матеріали підлягають експертизі в Центрі, яка

проводиться у порядку, передбаченому розділом 4 цієї Інструкції.

При позитивних висновках, наданих замовником матеріалів, Центром

визначаються клінічна база (бази), вид та обсяг клінічних

випробувань. Про прийняте рішення Центр повідомляє замовнику.

У разі надання на клінічні випробування лікарського засобу

несерійного виробництва Центр може перевірити умови його

виготовлення.
3.3. Після визначення клінічних баз замовник подає в Центр

матеріали:

протокол клінічного випробування лікарського засобу, який

розробляється відповідно до виду та фази випробування лікарського

засобу, методичних рекомендацій та нормативних документів Центру,

а також Європейського Економічного Співтовариства. Структура

протоколу наведена в додатку 1;

брошуру дослідника (реферативний виклад результатів

доклінічного та клінічного (якщо проводилось) досліджень

лікарського засобу, які мають значення для його вивчення на

людині) або Інструкцію для медичного застосування лікарського

засобу. Структура брошури дослідника наведена в додатку 2;

інформацію для досліджуваного та/або форму інформованої

письмової згоди;

індивідуальну реєстраційну форму (у разі потреби);

результати попередніх експертиз та/або рішень Центру, що

стосуються доклінічного вивчення та клінічного випробування

лікарського засобу (за наявності).

( Розділ 3 в редакції Наказу МОЗ N 355 ( z0825-02 ) від

25.09.2002 )
4. Експертиза матеріалів доклінічного вивчення або клінічного

випробування лікарських засобів

( Назва розділу 4 в редакції Наказу МОЗ

N 355 ( z0825-02 ) від 25.09.2002 )
4.1. Надані замовником матеріали, зазначені у розділі 3 цієї

Інструкції, підлягають експертизі в Центрі, яка складається з

таких етапів:

попередня експертиза - з'ясування відповідності наданих

матеріалів установленим вимогам з точки зору повноти за обсягом та

правильності оформлення;

експертиза наданих матеріалів з метою прийняття рішення щодо

проведення клінічного випробування лікарського засобу відповідно

до протоколу.

( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 355
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань І типового...

Про затвердження документів з питань стандартизації, реєстрації та...
Згідно із Законом України "Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського...

Перелік протоколів клінічних випробувань лікарських засобів та суттєвих...

Дослідження 3 фази з метою вивчення безпечності й ефективності
Перелік протоколів клінічних випробувань лікарських засобів та суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань, розглянутих...

Дослідження III фази, спрямоване на вивчення безпечності, фармакокінетичних...
Перелік протоколів клінічних випробувань лікарських засобів та суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань, розглянутих...

Перелік протоколів клінічних випробувань лікарських засобів та суттєвих...

Перелік протоколів клінічних випробувань лікарських засобів та суттєвих...

“Дослідження 3 фази для визначення ефективності антипсихотичної дії та безпечності препарату
Перелік протоколів клінічних випробувань лікарських засобів та суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань, розглянутих...

Додаток 1 Перелік протоколів клінічних випробувань лікарських засобів...
Перелік протоколів клінічних випробувань лікарських засобів та суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань, розглянутих...

Міністерство охорони здоров'я україни
Ради Європейського Економічного Співтовариства з питань клінічних випробувань 75/318 єес та керівництва Європейської Агенції з оцінки...

Порядок проведення доклінічного вивчення лікарських засобів та експертизи...
Відповідно до статті 6 Закону України "Про лікарські засоби" та з метою удосконалення проведення доклінічного вивчення лікарських...

Інструкція застосування
Хламідії трахоматіс є швидким імунохроматографічним тестом для якісного визначення антигенів хламідії у клінічних зразках. Результат...

Перелік суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань, розглянутих...

Перелік суттєвих поправок до протоколів клінічних випробувань, розглянутих...

Наказ від 16 лютого 2009 року n 95 Про затвердження документів з...
Про заходи щодо забезпечення якості лікарських засобів, пункту 16 Плану заходів щодо удосконалення державного контролю за обігом...

Додаток 3 до пункту 1 Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями...
Звіт про випадки побічних реакцій при медичному застосуванні лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах

Розпізнавання найпоширеніших лікарських рослин
Мета: розширити знання учнів про лікарські рослини, їх значення в житті людини, формувати в учнів вміння І навички збору лікарських...

Рекомендації до проекту уніфікованої методики з розробки
Уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт