Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила прийому учнів на навчання у вище професійне училище №11

Правила прийому учнів на навчання у вище професійне училище №11
ПРАВИЛА

ПРИЙОМУ УЧНІВ НА НАВЧАННЯ

У ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 11

м. ЧЕРВОНОГРАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2015 РІК

ЧЕРВОНОГРАД 2014
ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту - начальник управління професійно-технічної освіти, координації діяль­ності вищих навчальних закладів і науки

_______________________ Р.П Бабій

______” _________________ 2014 р.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ВПУ №11

м. Червонограда

__________ О.М. Білик

____” _________ 2014 р.ПРАВИЛА

ПРИЙОМУ УЧНІВ НА НАВЧАННЯ У ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ

УЧИЛИЩЕ № 11 м. ЧЕРВОНОГРАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2014 РІК
І. Загальна частина

1.1. Правила прийому на навчання у Вище професійне училище №11 м. Чер­во­­но­гра­да Львів­ської області розроблені на основі Закону України „Про про­фе­сій­но-технічну освіту”, Закону України „Про освіту” та Типових правил прийому до про­фе­­сійно-технічних нав­ча­льних закладів України (Наказ Міністерства освіти і нау­ки України № 499 від 14.05.2013 р.).

1.2. На навчання до Вищого професійного училища № 11 м. Червонограда Львів­­­ської об­ласті приймаються громадяни України, які ма­­ють повну або базову за­гальну середню освіту та освіту, до­стат­ню для оволодіння робітничими професіями.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної ос­ві­ти у Вищому професійному училищі №11 м. Червонограда (далі ВПУ №11) від­по­від­но до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціа­ль­­ного і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релі­гії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також по­каз­никами професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до ВПУ №11 м. Червонограда здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник.

1.5. Прийом громадян до ВПУ №11 м. Червонограда на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки ква­ліфікованих робітників на умовах держав­ного замовлення у професійно-тех­ніч­них навчальних закладах державної та кому­на­льної власності.

1.6. Прийом громадян у ВПУ №11 м. Червонограда понад державне замов­лення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом на навчання у ВПУ №11 м. Червонограда здійснює приймальна ко­мі­сія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ВПУ №11 м. Червонограда, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її робо­ти.

2.3. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, продовження навчання та працевлаштування після закінчення училища;

- організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо вступників, рекомендованих до зарахування у ВПУ №11 м. Червонограда, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку стану здоров’я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до ВПУ №11 м. Червонограда на первинну професійну підготовку за три місяці до початку роботи приймальної комісії доводяться до відома вступників: через засоби масової інформації, web-сторінку училища в Internet, інфор­ма­ційні стенди, рекламні буклети при проведенні профорієнтаційної роботи в нав­чальних закладах міста та регіону.

Інформаційні стенди та інші інформаційні матеріали училища обумовлюють:

- перелік професій у відповідності до отриманих ліцензій;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випуск­ни­ків, терміни навчання за професіями;

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показання­ми;

- перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань;

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників з однаковим конкурсним балом;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання.

2.5. На 2015-2016 навчальний рік ВПУ №11 м. Червонограда може проводити набір учнів за наступними професіями:

- на основі базової середньої освіти для здобуття повної загальної середньої освіти та робітничої кваліфікації:з/п

Назва професії

Термін навчання

Вступні випробу­вання

Ліцензова­ний обсяг прийому

Документи про освіту державного зразка по закінченні навчання

1

Кравець, закрійник

3+1 р

співбесіда


60


Диплом кваліфіко­ва­­ного робітника;

атестат

2

Оператор комп’ютер­ного набору; опера­тор ком­п’ю­терної ве­р­ст­ки

3 р

співбесіда

60

Диплом кваліфіко­ва­ного робітника;

атес­тат

3

Оператор комп’ютер­ного набо­ру; обліко­вець з реє­страції бух­галтерсь­ких даних.

3 р

співбесіда

60

Диплом кваліфіко­ва­ного робітника;

атес­тат

4

Електромонтер з ре­мон­­ту і обслугову­ван­ня еле­к­т­роустат­ку­ван­ня

3 р

співбесіда

60

Диплом кваліфіко­ва­ного робітника;

атес­тат

5

Оператор швацького ус­­таткування; елект­ро­­слю­сар (слюсар) чер­­­го­вий та з ремонту ус­татку­ван­ня

3+1 р

співбесіда

30

Диплом кваліфіко­ва­ного робітника;

атес­тат

6

Штукатур, маляр (буді­ве­льні роботи); мон­таж­­ник гіпсокартонних кон­струкцій

3 р

співбесіда

30

Диплом кваліфіко­ва­ного робітника;

атестат

7

Монтажник гіпсокар­тон­них конструкцій; ре­с­тав­ратор декоратив­них шту­катурок і ліп­них ви­робів

3 р

співбесіда

30

Диплом кваліфіко­ва­ного робітника;

атестат

8

Оператор комп’ютер­но­го набору; агент з постачан­ня

3 р

співбесіда

30

Диплом кваліфіко­ва­ного робітника;

атестат

9

Оператор з обробки ін­формації та програм­но­го забезпечення

3 р

співбесіда

30

Диплом кваліфіко­ва­ного робітника;

атестат


- на основі повної загальної середньої освіти для здобуття робітничої квалі­фікації:з/п

Назва професії

Термін навчан­ня

Вступні випробу­вання

Ліцензо­ва­ний обсяг прийому

Документи про освіту держав­ного зразка по закінченні нав­чання

1

Кравець, закрійник

2 р

співбесіда

30

Диплом кваліфікова­ного робітника

2

Оператор комп’ю­тер­ного набору; електро­механік з ремонту і об­слуговуван­ня лі­чи­ль­но-обчислю­вальних машин

1,5 р.

співбесіда

30

Диплом кваліфікова­ного робітника

3

Оператор комп’ютер­ного набору; секре­тар керів­ника (під­при­­єм­с­т­ва, ус­танови, організа­ції)

1,5 р.

співбесіда

60

Диплом кваліфікова­но­го робітника

4

Офіс-ад­мі­ністратор

1 р.

співбесіда

30

Диплом кваліфікова­но­го робітника

Свідоцтво про атестацію навчального закладу: серія РД №000170 від 19.03.08р.; ліцензії Міністерства освіти і науки України: серія АБ №298214 від 16.12.05 р.; серія АВ № 506799 від 04.03.09 р.; серія АЕ № 285009 від 03.09.2013 р.

2.6. Обсяги прийому учнів на навчання визначаються з урахуванням про­по­зи­цій навчального закладу управлінням професійно-технічної освіти, коор­ди­на­­ції діяль­ності вищих навчальних закладів і науки Департаменту освіти і науки Львівсь­кої обласної державної адміністрації з подальшим підписанням контракту з Мініс­тер­ством освіти і науки України.

На 2015 рік для ВПУ №11 м. Червонограда обсяг прийому учнів на навчання становить 190 осіб за такими професіями:

- на основі базової середньої освіти для здобуття повної загальної се­редньої освіти та робітничої кваліфікації у відповідності до робочих навчальних планів і програм:
з/п

Код професії

Назва професії

Обсяг прийому

(плановий), осіб

1

4112

4121

Оператор комп’ютерного набору

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

30

2

4112

4112

Оператор комп’ютерного набору

Оператор комп’ютерної верстки

30

3

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електро­устаткування

25

4

7433

7435

Кравець

Закрійник

30

5

4113

Оператор з обробки ін­формації та програм­но­го забез­пе­чен­­ня


25

Усього:


140

- на основі повної загальної середньої освіти для здобуття робітничої кваліфі­ка­ції у відповідності до робочих навчальних планів і програм:з/п

Код професії

Назва професії

Обсяг при­йо­му (пла­но­вий), осіб

1

7433

7435

Кравець

Закрійник

25

2

4222

Офіс-адміністратор

25

Усього:


50

2.7. Прийом документів на навчання у ВПУ №11 м. Червонограда починається з 4 травня і закінчується 21 серпня 2015 року.
ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ВПУ №11 м. Червоногра­да, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, телефон, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням;

- медичну довідку за формою, встановленою чинним законодавством;

- завірену копію ідентифікаційного коду;

- довідку про склад сім’ї;

- 6 фотокарток розміром 3х4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в училище;

- копії документів, що дають право на додатковий соціальний захист;

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному за­кла­ді другого або третього атестаційного рівня для навчання у ВПУ №11 м. Червоно­града на третьому атестаційному рівні (оригінал або його завірену копію).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та грома­дян­с­тво (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про при­пис­ку, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних вступник надає приймальній комісії пись­мову згоду відповідно до Закону України „Про захист персональних даних”.

3.2. Особи, які направляються на навчання до ВПУ №11 м. Червонограда уста­новами, підприємствами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний до­кумент.

IV. Умови прийому

4.1. Прийом до ВПУ №11 м. Червонограда на робітничі професії проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

- за результатами співбесіди;

- за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню ос­ві­ту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. За однакових результатів конкурсного відбору зараховується на навчання вступник, який має відповідні пільги.

4.3. Учні ВПУ №11 м. Червонограда, які успішно закінчили другий ступінь про­фесійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (пе­­ре­водяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Особи, які виявили бажання навчатись на третьому ступені, подають ди­рек­торові ВПУ №11 м. Червонограда відповідну заяву.

4.5. Конкурсний відбір на третій ступінь навчання у ВПУ №11 м. Червонограда проводить приймальна комісія. Основними критеріями відбору є: результати нав­чан­ня на другому ступені, здібність, старанність, участь у конкурсах фахової майс­тер­ності, олімпіадах, позанавчальних заходах, поведінка, дотримання Правил внут­ріш­нього трудового розпорядку.

4.6. На третій ступінь навчання у ВПУ №11 м. Червонограда за обраною про­фе­­сією можуть прийматись випускники інших ПТНЗ, працюючі робітники, особи з чис­ла незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені і мають від­повідний рівень кваліфікації, повну загальну середню освіту та витримали кон­курс­ний відбір.

4.7. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

4.8. Особи, які без поважних причин не з’явились на спів­­бе­сі­ду за визначений роз­кладом час на нав­чан­ня у ВПУ №11 м. Червонограда не за­ра­хо­вуються.
V. Зарахування

5.1. Зараховуються до ВПУ №11 м. Червонограда поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, га­ран­тії їх соціального захисту” надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 „Про поліпшення виховання, навчання, соціального за­хисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною про­фе­сією, відповідно до статті 22 Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

- особи, яким відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист гро­мадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано таке пра­во, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, за умови одержання громадя­на­ми цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України „Про підвищення престижності шахтарської праці” надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових фор­му­вань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службо­вих обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що за­ги­нули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 „Про додаткові заходи щодо посилення тур­бо­ти про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення війсь­ко­во-патріотичного виховання молоді”.

5.2. Першочергово зараховуються до ВПУ №11 за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають сві­доцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олім­піад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дип­ломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до ВПУ №11 м. Черво­но­гра­да за відповідними професіями;

- особи, які вступають до ВПУ №11 м. Червонограда за цільовим направ­лен­ням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору прий­ма­ль­на комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що ре­ко­мен­довані до зарахування на навчання до ВПУ №11 м. Червонограда за обраною фор­мою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної ко­місії. 

5.5. Зарахування до ВПУ №11 м. Червонограда здійснюється наказом дирек­то­ра. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навча­ль­ного закладу може супроводжуватись укладанням договору між ВПУ №11 м. Чер­во­нограда, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступ­ником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше пра­це­влаш­тування.

5.7. Зарахування до ВПУ №11 м. Червонограда на навчання за рахунок ви­дат­ків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.
VІ. Прикінцеві положення
6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням по­ши­рюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні ре­зу­ль­та­ти при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ВПУ №11 м. Червонограда може про­во­ди­ти додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до ВПУ №11 м. Червонограда, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, збе­рігаю­ть­ся протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому учнів на навчання у вище про­фе­сійне училище №11 м. Червонограда на 2015 рік здійснює уп­рав­лін­ня професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закла­дів і науки Депар­та­менту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний навчальний заклад «канівське вище професійне училище» Москаленко...
К. П. Рудяченко,методист державного навчального закладу “Канівське вище професійне училище”

Київське вище професійне училище будівництва та дизайну
Педагогічна майстерність як умова ефективності роботи з розвитку здібностей учнів

Дптнз «луцьке вище професійне училище»

Дптнз луцьке вище професійне училище
«Реалізація нестандартних нетрадиційних форм організації навчально-виховного процесу як передумова підвищення соціальної та професійно...

«Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу І торгівлі»

Стату т
Державного навчального закладу “Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу І торгівлі”

Днз «Запорізьке вище професійне училище» Затверджую Заступник директора днз звпу

Наказ
Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня на базі Державного професійно-технічного навчального закладу...

Рекомендації до оформлення Акту готовності навчального закладу до...
Державний навчальний заклад «Київське обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного сервісу»

Державний навчальний заклад «Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу І торгівлі»
Також може здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників І незайнятого населення, пов’язаних з упровадженням...

Інструкція з охорони праці
Вище професійне училище №34 розташоване на земельній ділянці площею 9,11га в північно-східній частині м. Виноградова на відстані...

Правила прийому
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...

Правила прийому
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...

Правила прийому до Вищого навчального комунального закладу «Одеське...
Відповідно до наказу мон україни від 07. 05. 2014 р. №553 «Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України...

Правила прийому до Вищого комунального навчального закладу «Шосткинське медичне училище»
Провадження освітньої діяльності у Вищому комунальному навчальному закладі «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради здійснюється...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого...
Державному вищому навчальному закладі «Херсонське морехідне училище рибної промисловості» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...

Правила прийому до Вищого комунального навчального закладу «Шосткинське медичне училище»
Вищого комунального навчального закладу «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради

Правила прийому до Вищого комунального навчального закладу «Шосткинське...
Провадження освітньої діяльності у Вищому комунальному навчальному закладі «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради здійснюється...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт