Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відшкодування збитків. Відзив на позов про відшкодування збитків

Відшкодування збитків. Відзив на позов про відшкодування збитків

Відшкодування збитків. Відзив на позов про відшкодування збитків,

завданих порушенням договірного зобов'язання
До Господарського суду м. Києва Судді Ковтун С.А.

Представника відповідача: Відкритого акціонерного товариства

«Будсервіс» Олефіренка Сергія Григоровича

Позивач :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний заклад»

01013, м. Київ, вул. Індуріальна, 5-А код ЄДРПОУ

Номер справи 5/74

ВІДЗИВ на позовну заяву
ТОВ «Медичний заклад» був поданий позов до ВАТ «Будсервіс» про стягнення 125 740,95 гривень. Вважаємо доводи позовної заяви необгрунтованими та такими, що супере­чать вимогам чинного законодавства і просимо Господарський суд м. Києва прийняти рі­шення про відмову в задоволенні позову.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що відповідач ВАТ, в порушення укладеного до­говору оренди від 05.06.2001 року, доповнення до нього від 7.06.2001 року не допустив від­повідача до орендованих приміщень, чим останньому було заподіяно збитків на суму 125 740,95 гривень. Не відкидаючи фактів, викладених в позовній заяві щодо не допуску до орендованих приміщень, змушені зазначити, що вимоги про стягнення грошової суми не підкріплені будь-якими доказами та є явно надуманими.

Відповідно до ст. 225 Господарського кодексу України, до складу збитків, що підляга­ють відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються:

вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до ви­мог законодавства;

додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов 'язання другою стороною;

неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною.

Як вбачається із змісту позовної заяви, позивач вимагає стягнення збитків, передбачених абзацом четвертим частини першої ст. 225 ГК, а саме неодержаного прибутку (втраченої вигоди).

Як зазначено в ст. 22 Цивільного кодексу України, збитками є ... доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Виходячи з наведених правових норм, у випадку порушення зобов'язання боржник має виплатити кредитору упущену вигоду, яка полягає у неотриманому доході (прибутку).

Відповідно до п. 2 Роз'яснень Вищого арбітражного суду України від 30.03.95 р. № 02- 5/218, підприємство самостійно планує свою діяльність і основним узагальнюючим показ­ником фінансових результатів господарської діяльності на всіх підприємствах незалежно від форм власності є прибуток (доход). Визначаючи ці показники, підприємства незалежно від форми власності повинні керуватися Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», згідно з яким прибуток визначається як скоригований валовий доход відпові­дного звітного періоду, зменшений на суму валових витрат виробництва та обігу і суму амортизаційних відрахувань, і включає зокрема загальні доходи від реалізації товарів (ро­біт, послуг).

Отже вихідним при визначенні неодержаного доходу юридичних осіб є поняття доходів. Вони визначаються як збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які приводять до збільшення власного капіталу (п. 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати».

Крім того, відповідно до частин другої, четвертої ст. 623 ЦК України, розмір збитків, завданих порушенням зобов 'язання, доказується кредитором. При визначенні неодержаних доходів (упущеної вигоди) враховуються заходи, вжиті кредитором щодо їх одержання.

Таким чином, для задоволення позову про стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди позивач має довести за допомогою документів бухгалтерського та податкового обліку роз­мір завданих збитків (упущеної вигоди), причинний зв'язок між порушенням зобов'язання та неотриманими доходами (прибутком), зазначити (з відповідним документальним підтве­рдженням) на заходи, вжиті ним щодо одержання доходів, обґрунтувати (з документальним підтвердженням) з яких міркувань він виходив, при визначенні розміру упущеної вигоди (докази того факту, що при відсутності порушення відповідачем зобов'язання, позивач оде­ржав би зазначений розмір доходу). Будь-яких доказів на підтвердження вищезазначених обставин позивачем не надано, більше того відсутні навіть посилання на обставини предме­та доказування у справі.

Розрахунок втрат позивача, доданий до позовної заяви є явно надуманим, розмір неотриманого прибутку нічим не обґрунтований. Крім того викликають запитання статті роз­рахунків витрат, зокрема про яку амортизацію, і якого саме обладнання йдеться, що за від­шкодування робочого часу заявлене позивачем і чому саме ВАТ має оплачувати заробітну плату працівників позивача, а також нарахування на неї? Також позивачем не зазначений період часу, за який він здійснював розрахунок втрат.

Відповідно до ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Позивачем не дотримано цієї основоположної норми господарського процесу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 225 ГК України, ст.ст. 22, 623 ЦК України, ст.ст. 22, 59 ГПК,

Просимо:

Прийняти рішення про відмову в задоволенні позову.

16.03.2006 року

Представник ВАТ
В зазначеному процесуальному документі відповідач заперечує доведенність з боку по­зивача обставин наявності такої складової збитків, як упущена вигода. Відповідно до абзацу сьомого ч. 2 ст. 20, ст. 225 ГК України, способами захисту прав та можуть бу­ти...відшкодування збитків. Збитками є: 1) вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; 2) додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матері­алів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання дру­гою стороною; 3) неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою сторо­ною. Як правило, доказування перших двох складових — реальних збитків, не викликає ве­ликих ускладнень. Натомість обгрунтувати наявність втраченої вигоди, тобто прибутку, на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною, майже не уявляється можливим. Така ситуація зумовлена відсутністю відповідних теоретичних розробок, узагальнень судової практики, а також необхідністю використання великої кількості документів податкового і бухгалтерського хара­ктеру для доведення зазначених обставин. Крім доказування самого вартісного характеру втраченої вигоди, додатково необхідно обгрунтувати за допомогою відповідних засобів до­казування причинний зв'язок між порушенням зобов'язання та неотриманими доходами (прибутком), зазначити (з відповідним документальним підтвердженням) на заходи, вжиті позивачем щодо одержання доходів, обгрунтувати (з документальним підтвердженням) з яких міркувань виходив позивач, при визначенні розміру упущеної вигоди. У зв'язку із за­значеними обставинами судові рішення про присудження збитків у вигляді втраченої виго­ди зустрічаються вкрай рідко.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

24 червня 2015 року м. Київ
Особа 2 про визнання договору недійним, за зустрічним позовом особа 1 до особа 2, публічного акціонерного товариства "Діамантбанк"...

Постанова
Особа 1 до відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» про стягнення банківських вкладів, процентів І відшкодування...

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України у складі
Особа 1 до відкритого акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” про стягнення банківських вкладів, процентів І відшкодування...

План вступ. Аналіз статистичних даних. Законодавче врегулювання спорів...
Умови відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки та порядок її відшкодування

Дорожня карта щодо вирішення питання надання населенню субсидій для...
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання...

Головним управлінням власної безпеки дфс україни викрито посадовця,...
Харківська одпі: Майже 130 млн гривень податку на доходи фізичних осіб отримали місцеві бюджети Харківського району

Наявність різних видів інтеграційних структур вимагає врахування...
Важливим є передбачення механізму розподілу збитків між учасниками, наприклад, тих, які виникають у разі неефективного управління...

Зразок позовної заяви про усунення перешкод у вихованні дитини та відшкодування моральної шкоди

Методичні рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної...
Україні” із змінами І доповненнями (далі – Закон №509) для застосування органами державної податкової служби при здійсненні контролю...

Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення)...
При сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість,...

Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення)...
При сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість,...

Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення)...
При сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість,...

Зареєстрований в Міністерстві Юстиції України 30 липня 2012р за №1287/21599...
Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування...

Закон україни
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та виплати страхового відшкодування

До Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій...
Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання...

Заява про призначення житлової субсидії
Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого...

Наказ
Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету, здійснення бюджетного відшкодування...

Наказ
Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт