Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відділ освіти кіровської районної у місті дніпропетровську ради наказ

Відділ освіти кіровської районної у місті дніпропетровську ради наказ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
КІРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДИ

НАКАЗ


15.09.2014 № 199
Про організацію навчання учнів

за екстернатною формою

у 2014-2015 навчальному році
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 №431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 за №498/15189 та п.7, Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 12.09.2008 № 845, від 21.12.2009 № 1151, від 23.11.2010 № 1116), , керуючись Положенням про відділ освіти Кіровської районної у м.Дніпропетровську ради та з метою організації навчання учнів, які через поважних причин не можуть відвідувати заняття в школі
НАКАЗУЮ:

1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:

1.1. Здійснювати навчання за екстернатною формою освіти відповідно до чинного законодавства.

1.2. Зарахування осіб на екстернат здійснювати за погодженням з відділом освіти Кіровської районної у м. Дніпропетровську ради в термін з 1 жовтня 2014 року до 1 березня 2015 року.

1.3. Забезпечити ведення та зберігання документів для проведення екстернату у відповідності до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів та Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах.

1.4. При організації проходження річного оцінювання та атестації екстернів неухильно дотримуватися вимог Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах та Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 18.02.2008 № 94, зі змінами, що затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116.

2. Відповідальність за дотримання вимог Положення, проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації екстернів покладається на керівників навчальних закладів.

3.Головному спеціалісту відділу освіти Козачок Ю.Л.:

3.1.Провести підготовчу роботу в загальноосвітніх навчальних закладах району по організації естернатної форми навчання (жовтень-листопад).

3.2.Тримати під контролем діяльність загальноосвітніх навчальних закладів району щодо організації навчання учнів за екстернатною формою.

3.3.Надавати консультативну допомогу загальноосвітнім навчальним закладам району з питань організації навчання учнів за екстернатною формою.

Протягом навчального року

4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою
c:\users\інженер\desktop\накази\підпис печать.jpg

Додаток 1

Організація екстернату

(за курс базової загальної середньої освіти

або курс повної загальної середньої освіти)


 1. Після збору заяв директор навчального закладу пише подання до відділу освіти Кіровської районної у м. Дніпропетровську ради з проханням дозволити відповідним громадянам пройти атестацію екстерном і отримати відповідний документ про освіту.

 2. Видається наказ по школі «Про зарахування учнів для атестації у формі екстернату і отримання відповідного документу про освіту» ( обов’язкове посилання на нормативні документи).

 3. До відділу освіти Кіровської районної у м. Дніпропетровську ради у 2 примірниках надаються списки учнів, які подали заяви на атестацію у формі екстернату.

 4. Після зарахування дані про учнів заносяться до алфавітної книги.

 5. Можливе ведення окремої книги.

 6. В учнів, які переводяться на екстернат і навчаються у даному закладі № особової справи не змінюється, а робиться запис «переведений на екстернат».

 7. Заводяться особові справи звичайного зразка, на яких проставляється номер реєстрації в алфавітній книзі.

 8. Заводиться класний журнал звичайного зразка.

 9. Проводяться установчі збори, на яких здійснюється ознайомлення учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з Положенням про екстернат, Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, іншими нормативними документами, програмами з навчальних предметів.

 10. Графік проведення консультацій затверджується директором. Терміни їх проведення визначаються у наказі по школі «Про організоване закінчення навчального року».

 11. Склад атестаційних комісій для проведення річного оцінювання погоджується з відділом освіти і затверджується наказом директора.

 12. Завдання для проведення річного оцінювання погоджує відділ освіти, затверджує директор.

 13. Графік проведення річного оцінювання погоджується з відділом освіти і затверджується директором..

 14. Річне оцінювання проходить виключно у письмовій формі.

 15. Письмові роботи зберігаються протягом року.

 16. Перелік предметів для річного оцінювання визначається наказом до відділу освіти Кіровської районної у м. Дніпропетровську ради.

 17. Результати оцінювання вносяться у протоколи встановленого Міністерством освіти і науки України зразка, у правому верхньому кутку якого зазначено «Екстернат», та класні журнали.

 18. Після завершення річного оцінювання проводиться засідання педагогічної ради про допуск екстерна до державної підсумкової атестації (всі учні, які отримали від 1 до 12).

 19. Дане рішення затверджується наказом по школі і доводиться до відома екстернів.

 20. До початку державної підсумкової атестації (далі ДПА) до відділу освіти Кіровської районної у м. Дніпропетровську ради у 2 примірниках надаються списки екстернів, які допущені до ДПА.

 21. Проходження ДПА здійснюється на загальних підставах відповідно до Положення .

 22. Результати вносяться у протоколи встановленого зразка, у правому верхньому кутку якого зазначено «Екстернат» та класні журнали.

 23. Рішення про випуск учнів і отримання ними відповідних документів про освіту приймається на засіданні педагогічної ради і затверджується наказом по школі.

 24. Екстернам, які пройшли річне оцінювання і мають відповідні оцінки, але не пройшли атестацію, видається табель з річними оцінками, що дає право пройти атестацію (без річного оцінювання) у наступному навчальному році.

 25. Екстерни, які опанували навчальний матеріал, визначений загальноосвітніми програмами на високому рівні, можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» або похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». Золотою та Срібною медалями екстерни не нагороджуються .

 26. Після отримання документів до до відділу освіти Кіровської районної у м. Дніпропетровську ради у 2 примірниках надаються списки учнів, які отримали відповідні документи про освіту.

 27. У алфавітній книзі і класному журналі робляться відповідні записи. На кінець навчального року у алфавітній книзі учнів-екстернів – 0.


Організація екстернату

(перевідний екстернат 1-8, 10 класи)


 1. Учня 1 класу можна переводити до наступного класу початкової школи у першому семестрі навчального року при успішному опануванні відповідного матеріалу за перший клас та за перший семестр другого класу;

 2. Заяви на перевідний екстернат (2-8, 10 класи) подаються батьками учнів або особами, які їх замінюють до навчального закладу, де навчається учень, до 1 червня навчального року.

 3. Атестація учнів, які самостійно прискорено опанували навчальний матеріал наступного класу, проводиться протягом червня і закінчується не пізніше 1 липня;

 4. До атестації у формі екстернату допускаються учні, які за результатами річного оцінювання мають високий рівень навчання з усіх предметів; за роки навчання були нагороджені похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».
 1. Після прийому заяви від батьків учня або осіб, які їх замінюють, на засідання педагогічної ради виноситься питання «Про надання можливості учню (П.І.П, клас) пройти атестацію за наступний клас (конкретно)у формі екстернату. Приймається рішення: «Порушити клопотання перед до відділу освіти Кіровської районної у м. Дніпропетровську ради щодо надання можливості учню (П.І.П, клас) пройти атестацію у формі екстернату».

 2. Після позитивного розгляду до відділу освіти Кіровської районної у м. Дніпропетровську ради наданих документів на підставі заяви батьків, результатів річного оцінювання, рішення педагогічної ради закладу, клопотання директора навчального закладу освіти порушує відповідне клопотання перед департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації.

У разі позитивного рішення видає наказ «Про надання дозволу пройти атестацію у формі екстернату».

Видається наказ по школі «Про надання дозволу пройти атестацію екстернатом» (обов’язкове посилання на нормативні документи, рішення педагогічної ради, погодження з управлінням освіти міської ради, дозвіл ГУОНДОДА, наказ РВО).

Перелік предметів, з яких здійснюється атестація, визначається з урахуванням усіх навчальних предметів інваріантної складової робочого навчального плану відповідного класу конкретного загальноосвітнього навчального закладу, погоджується з РВО і затверджується наказом по школі.

Завдання для проведення атестації погоджує РВО, затверджує директор.

Графік проведення атестації погоджується з РВО і затверджується директором.

Після проходження учнем атестації з усіх предметів відповідальною особою заповнюється загальна відомість про навчальні досягнення учня. Вважається, що учень успішно опанував навчальний матеріал наступного класу, якщо його досягнення на достатньому та високому рівнях.

За результатами атестації педагогічною радою приймається рішення про переведення учня до класу, що є наступним тому, за який складено атестацію, або надає рекомендації щодо доцільності продовжити навчання в класі, до якого учень був переведений відповідним рішенням педагогічної ради.

Видається відповідний наказ по школі.

У алфавітній книзі і класному журналі робляться відповідні записи.

Після видання наказу до відділу освіти надається пакет документів:

 • результати річного оцінювання за попередній клас;

 • копія загальної відомості про навчальні досягнення учня, яка заповнюється за результатами атестації;

 • відповідний наказ по школі за результатами атестації.

Атестація проходить переважно у письмовій формі.

Результати оцінювання фіксуються у відомості навчальних досягнень екстерна (додаток до Положення про екстернат).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи відділу освіти Кіровської районної у місті Дніпропетровську...
Законодавчі, розпорядчі та інші нормативно-правові документи для постійного керівництва в роботі

Кіровської районної у місті дніпропетровську ради
Вс „освіта” ”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25. 09. 2007 за №1094/ 14361, та від 07. 06. 2006 №443 „Про створення...

Відділ освіти самарської районної у місті дніпропетровську ради
Просимо провести чергову державну атестацію Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №386 компенсуючого...

Рішення проект 18. 03. 2016 №54 Про затвердження Регламенту виконавчого...
Затвердити Регламент виконавчого комітету Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради (додаток)

Наказ
Проводити щоденний моніторинг стану захворюваності дітей на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції, про що інформувати...

Відділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради комунальний...
Призначити відповідальну особу за виконання вимог з пожежної безпеки завідувача Євтушенко С. Л

Рішення районної у місті ради від 24. 02. 2009 №180 «Про затвердження...
Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні ” районна у місті рада вирішила

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
Здійснити методичні, організаційні заходи щодо тарифікації зазначених працівників на 2012-2013 навчальний рік відповідно до чинного...

Відділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради комунальний...
З метою створення безпечних умов життєдіяльності дітей та працівників, протипожежної безпеки дошкільного закладу

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради
«воєнного комунізму»; формувати вміння аналізувати, узагальнювати історичний матеріал, працювати з історичними документами та іншими...

Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації
...

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Районний...
Цей посібник рекомендується учням 6-х класів, їх батькам, а також всім тим, хто бажає вивчати німець-ку мову

Відділ освіти виконкому тернівської районної у місті ради комунальний...
З метою заощадження державних коштів, контролю раціонального використання електроенергії, води

Відділ освіти виконкому Жовтневої районної у місті ради Районний...
Додаток Словник основних термінів І понять з питань креативного навчання

Відділ освіти Інгулецької районної в місті ради
Дитина здатна по розповіді уявити пустелю або райський сад, не відчуває проблем у вирішенні математичних задач – коли в гараж приїхали...

Барило віта іванівна
Відділ освіти, молоді та спорту хорольської районної державної адміністрації ковалівської зош І-ІІ ступенів хорольської районної...

Відділ освіти Валківської районної державної адміністрації Валківський...
Рецензенти: Шило Т. П. методист районного методичного кабінету відділу освіти, спеціаліст І категорії

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт