Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено


ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий директор

УТБ “Контрактовий дім УМВБ”
___________________________

Рудіченко О.Ю.ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами власників земельних ділянок с.Погреби, Броварського р-ну, Київської області “___” березня 2006 року

Протокол №


Регламент

проведення аукціонів з продажу на відкритому аукціоні

земельних ділянок в адміністративних межах Погребської сільської ради

Броварського р-ну, Київської області

1. Визначення термінів

У цьому Регламенті терміни вживаються в такому значенні:
аукціон – спосіб продажу земельних ділянок шляхом проведення відкритих торгів за участю власника (власників) земельної ділянки (або його/їх представника) , Біржі та покупців земельної ділянки;

біржа – Універсальна товарна біржа “Контрактовий дім УМВБ”, яка проводить аукціони на підставі Земельного кодексу України та Закону Про товарну біржу;

земельна ділянка (лот торгів) – земельні ділянки приватної власності, які належать юридичним або фізичним особам, об’єднані в квартали згідно з схемою-розподілом колективних земель КСП “Нова Україна” і відчуження яких не обмежено законом або договором;

квартал – сукупність земельних ділянок, обмежена проїзними дорогами загального користування відповідно до схеми-розподілу колективних земель КСП “Нова Україна”

регламент - Регламент проведення аукціонів з продажу земельних ділянок на Універсальній товарній біржі “Контрактовий дім УМВБ”;

продавець – будь яка фізична або юридична особа, що має у приватній власності земельну ділянку та оформила заявку на продаж земельної ділянки згідно з цим Регламентом;

покупець – юридична або фізична особа, яка відповідно до чинного законодавства України має право на купівлю земельної ділянки у приватну власність та подала заявку на купівлю земельної ділянки згідно з цим регламентом;

покупець-переможець – покупець, який відповідно до Регламенту став переможцем на аукціоні;

2. Загальні положення

  1. Регламент, розроблений з метою створення прозорого конкурентного механізму ціноутворення на земельні ділянки, який забезпечує рівноправні умови участі в аукціонах продавцям і покупцям, реалізацію земельних ділянок за найкращими цінами попиту та гарантування відповідних розрахунків за результатами аукціонів.

  1. Цей Регламент встановлює порядок купівлі-продажу земельних ділянок, повноваження, права та обов’язки продавців, покупців та Біржі, умови участі в аукціонах покупців та продавців, порядок розрахунків за придбані земельні ділянки, порядок документального оформлення результатів торгів аукціону.

  2. Рішення про продаж земельних ділянок за грошові кошти на аукціонах біржі приймаються власниками земельних ділянок особисто (або через уповноважену особу) та оформлюється Заявкою на продаж (Додаток 1).

  3. Земельні ділянки виставляються на продаж кварталами. В разі неподання або зняття більше 10% заявок, що складають відповідний квартал, всі заявки. Які складають даний квартал на торги не виносяться.


3. Підготовка до проведення аукціону

  1. Продавцем земельної ділянки виступає власник (власники) земельної ділянки.
  1. Дата та час проведення аукціонів визначаються біржею та публікуються біржею у засобах масової інформації та на інтернет-сторінці Біржі.
  1. Продавець подає на біржу заявку на продаж земельних ділянок, за формою наведеною в додатку 1, з зазначенням початкових цін та терміну дії заявки. В разі, якщо інтереси продавця на аукціоні представляє уповноважена особа, то в заявку вносяться особисті дані уповноваженої особи а сама уповноважена особа має надати на Біржу довіреність від продавця на право представляти на аукціоні його інтереси та підписувати від його імені документи аукціону (Додаток 4). Довіреність від продавців-фізичних осіб нотаріально посвідчується.

  2. До заявки на продаж додаються оригінали правоустановлюючих документів на земельну ділянку, які зберігаються на Біржі до дня закінчення терміну дії заявки на продаж або, в разі продажу земельної ділянки, до підписання договору купівлі-продажу між продавцем земельної ділянки та переможцем аукціону і проведення остаточних розрахунків між продавцем земельної ділянки та переможцем аукціону. Отримавши від продавця оригінали правовстановлюючих документів на земельну ділянку, Біржа видає продавцю розписку в отриманні документів. При отриманні документів назад розписка повертається Біржі.

Продавець також може надати на Біржу замість оригіналів правовстановлюючих документів нотаріально завірені копії. В цьому випадку Продавець повинен перерахувати на рахунок Біржі гарантійний внесок в розмірі 1% від початкової ціни земельної ділянки. Гарантійний внесок є зворотнім і повертається Продавцеві в слідуючих випадках:

 • закінчення терміну дії заявки на продаж земельної ділянки;

 • підписання Продавцем у передбачені цим Регламентом строки договору купівлі-продажу земельної ділянки з Покупцем-переможцем аукціону;

 • при достроковому припиненні дії заявки на продаж земельної ділянки.

У випадку відмови Продавця від підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки з Покупцем-переможцем аукціону, який виконав всі свої зобов’язання згідно з цим Регламентом, гарантійний внесок стягується з продавця в якості штрафу на користь Покупця-переможця аукціону.

  1. Продавець також може достроково припинити дію заявки на продаж, надавши Біржі письмове розпорядження (Додаток 2).Розпорядження приймається Біржею до виконання за умови його надання на Біржу до 12-00 дня , що передує аукціону.

  2. На підставі отриманих заявок на продаж Біржа формує біржовий бюлетень, який оприлюднює на власній web-сторінці біржі не пізніше наступного робочого дня після отримання від продавця заявки на продаж та в скороченому вигляді у засобах масової інформації. Кожний окремий рядок у біржовому бюлетені є окремим лотом торгів (земельною ділянкою).

  3. Відповідальність за достовірність поданої інформації щодо земельних ділянок покладається на продавця відповідно до законодавства України.

  4. Покупцями земельних ділянок на аукціоні можуть бути юридичні та фізичні особи, які згідно з законодавством України, мають право на придбання земельних ділянок у приватну власність.

  5. Для участі в аукціоні покупець надає на Біржу заявку на купівлю земельних ділянок (Додаток 3) відповідно до біржового бюлетеню.

  6. Покупці можуть брати участь в аукціоні безпосередньо або ж через своїх уповноважених представників, що діють на підставі довіреності (не більше одного представника від одного покупця на аукціоні).

  7. Якщо покупцем є фізична особа, довіреність повинна бути нотаріально завірена. В якості запрошених на аукціоні, може бути не більше однієї особи від покупця. Довіреність надається представником на біржу до початку Аукціону. Всі надані на біржу довіреності залишаються на біржі.

  8. Покупець зобов'язаний перерахувати на розрахунковий рахунок біржі суму попереднього внеску в розмірі 5 % (п’яти відсотків) від початкової ціни лоту, який він має намір придбати. Покупець, сума попереднього внеску від якого не надійшли у повному обсязі на рахунок Біржі до 15 години дня, що передує дню проведення аукціону, не допускається до участі в аукціоні.

  9. Покупець може бути допущеним до участі в аукціоні, якщо він виконав всі вимоги, які передбачені, Регламентом та законодавством України, пройшов обов’язкову реєстрацію на Біржі на надав Біржі (до початку аукціону) довіреність встановленого зразка.

  10. Покупець може брати участь в аукціоні лише за тими позиціями аукціонного бюлетеня, в яких зазначено лоти, на які покупець подавав заявки на купівлю.


4. Порядок проведення аукціону

  1. У день аукціону проводиться реєстрація його учасників (уповноважених осіб), яка розпочинається за годину і закінчується за 10 хвилин до початку аукціону. Уповноважена особа, яка представляє інтереси учасника аукціону, під час реєстрації пред'являє паспорт або документ, довіреність та документ (завірену банком копію платіжного доручення), що підтверджує перерахування попереднього внеску для участі в аукціоні на розрахунковий рахунок біржі. Необхідною умовою реєстрації також є наявність попереднього внеску учасника на рахунку біржі.

  2. Аукціон проводиться у формі відкритих голосових торгів за технологією одностороннього аукціону. Торги провадяться за кожною позицією біржового бюлетеня.

  3. У разі невиконання покупцем (уповноваженою особою) хоча б однієї вимоги п.3.11 або ж не надходження на розрахунковий рахунок біржі сум, зазначених в п.3.12, покупець (уповноважена особа) не реєструється і не допускається до участі в аукціоні.

  4. Аукціон проводить ліцитатор, який призначається біржею. Ліцитатор починає торги з оголошення умов проведення аукціону, позиції аукціонного бюлетеня, початкової вартості та кроку ціни за цією позицією (лотом), який встановлюється відповідно до шкали:
Початкова вартість лоту , грн

Крок аукціону, грн

До 99 999

1000

Від 100 000 до 999 999

10 000

Від 1000 000 до 2 999 999

20 000

Від 3 000 000 до 4 999 999

30 000

Від 5 000 000 до 9 999 999

50 000

10 000 000 і більше

100 000


4.5. В ході Аукціону:

ціна підвищується за пропозиціями покупців;

збільшення покупцями ціни може відбуватися лише у розмірах, що є кратними кроку ціни;

  1. Покупець повинен підняти картку зі своїм реєстраційним номером на знак прийнятності поточної ціни, оголошеної ліцетатором або підняти картку і запропонувати свою ціну, яка має бути кратною кроку торгів;

  2. Якщо покупці одночасно підняли картки зі своїми реєстраційними номерами, то ліцитатор повинен оголосити нову ціну, визначену згідно з відповідним кроком торгів;

  3. Переможцем визнається покупець, який назвав найвищу ціну, яку тричі оголосив ліцитатор та після удару молотка сповістив про лоту такими словами: "Продано покупцю за номером ________";

  4. За рішенням представника продавця лот може бути знятий з аукціону без пояснення причин, але тільки до оголошення покупця-переможця.


5. Розрахунки за придбані земельні ділянки

  1. За результатами аукціону, Біржею та покупцем-переможцем підписується протокол аукціону (Додаток 5) у трьох примірниках.

  2. Протягом трьох банківських днів після дня проведення аукціону та підписання протоколів Покупець-переможець аукціону зобов'язаний перерахувати на розрахунковий рахунок Біржі грошові кошти у розмірі, зазначеному у відповідному протоколі, за вирахуванням попереднього внеску, та комісійну винагороду біржі в розмірі 5% (п’яти відсотків) від суми продажу.

  3. В разі, якщо ціна продажу земельної ділянки перевищує стартову ціну, Біржа утримує з продавця (продавців) комісійну винагороду в розмірі 5% від різниці між ціною продажу та стартовою ціною земельної ділянки.

  4. На четвертий день з дня проведення аукціону, за умови виконання покупцем-переможцем аукціону вимог п.5.2, в приміщенні Біржі продавець та покупець-переможець аукціону підписують договір купівлі-продажу земельної ділянки.

  5. Протягом двох банківських днів з моменту підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки Біржа перераховує суму продажу земельної ділянки на банківський рахунок продавця, зазначений в заявці на продаж. Протягом двох банківських днів з моменту підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки Біржа перераховує суму продажу земельної ділянки на банківський рахунок продавця, зазначений в заявці на продаж.

За бажанням продавці можуть отримати суму продажу земельної ділянки, за винятком суми передбаченої п.5.3, готівкою в день підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки. Для цього продавець надає на Біржу відповідне розпорядження (Додаток 6).При цьому Біржа утримує з належних продавцю коштів комісію банку за касове обслуговування по фактичним витратам, але не більше 1% від суми продажу земельної ділянки.

  1. Встановлення ціни та проведення розрахунків за придбані на аукціоні земельні ділянки проводиться у національній валюті України.

  2. В разі невиконання покупцем-переможцем аукціону вимог п.5.2 або відмови з його боку підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки результат аукціону анулюється. На покупця-переможця накладається штраф в розмірі внесеного ним попереднього внеску. Половина внеску залишається Біржі а інша половина перераховується продавцеві земельної ділянки, угода за якою була анульована.

  3. В разі відмови з боку продавця підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки, як це передбачено п.5.3, в той час як покупець-переможець аукціону виконав всі вимоги п.5.2 та п.5.3, результат аукціону анулюється. В цьому випадку продавець отримує правовстановлюючі документи на свою земельну ділянку, що були передані на Біржу разом з заявкою на продаж, після сплати на рахунок Біржі штрафу в розмірі 1% від суми продажу земельної ділянки. Сума штрафу в повному обсязі перераховується Біржею постраждалому покупцеві.

  4. У разі затримки перерахування коштів на рахунок продавця з власної вини, Біржа сплачує продавцеві пеню, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки.

  5. Попередні внески учасників аукціону, які не придбали на аукціоні жодної ділянки, повертаються на рахунки учасників, зазначені в заявках на купівлю, протягом двох банківських днів після дня аукціону.Додаток №1

Заява №_____

на продаж на Універсальній товарній біржі “Контрактовий дім УМВБ”

земельних ділянок
Реквізити власника (продавця) земельної ділянки

Для фізичних осіб

Прізвище, ім’я, по-батькові:___________________________________________________________________

Адреса місця проживання, контактний телефон: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Паспортні дані (номер, дата видачі, орган, що видав):____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Індивідуальний податковий код:_______________________________________________________________

Реквізити банківського рахунку (№ рахунку, назва та МФО банківської установи):_________________

_____________________________________________________________________________________________

Уповноважена особа продавця (П.І.П., паспортні дані):___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Для юридичних осіб

Назва юридичної особи:_______________________________________________________________________

Керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, посада):__________________________________________________

Юридична адреса:____________________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ:__________________ Телефон: ________ Факс: _________ Електронна адреса: __________

Реквізити банківського рахунку:_______________________________________________________________

Уповноважена особа продавця (П.І.П., посада, паспортні дані): ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________п/п

Адреса земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки

Площа (кв.м)

Цільове призначення

Стартова ціна (грн)


З умовами “Регламенту проведення аукціонів з продажу земельних ділянок на Універсальній товарній біржі “Контрактовий дім УМВБ”ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

Термін дії заяви: до “____”_________________________200_р. включно.
Заявник Універсальна товарна біржа

Контрактовий дім УМВБ”

______________________ _________________________

М.П. Реєстраційний №_________

Дата «___»____________ 200_р.

М.П.
Додаток 2

Універсальна товарна біржа “Контрактовий дім УМВБ”
Розпорядження

про дострокове припинення дії заявки на продаж

_______________________ (П.І.П або назва продавця) цим повідомляє, про дострокове припинення дії заявки на продаж слідуючих земельних ділянок

п/п

Адреса земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки

Площа (кв.м)

Цільове призначення

Стартова ціна (грн)


_______________________ (Підпис продавця або уповноваженої особи)

М.П. (Для юридичних осіб)

Додаток №3

Заява №_____

на купівлю на Універсальній товарній біржі “Контрактовий дім УМВБ”

земельних ділянок
Реквізити заявника-покупця земельної ділянки

Для фізичних осіб

Прізвище, ім’я, по-батькові:___________________________________________________________________

Адреса місця проживання, контактний телефон: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Паспортні дані (номер, дата видачі, орган, що видав):____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Індивідуальний податковий код:_______________________________________________________________

Реквізити банківського рахунку (№ рахунку, назва та МФО банківської установи):_________________

_____________________________________________________________________________________________

Уповноважена особа продавця (П.І.П., паспортні дані):___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
Для юридичних осіб

Назва юридичної особи:_______________________________________________________________________

Керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, посада):__________________________________________________

Юридична адреса:____________________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ:__________________ Телефон: ________ Факс: _________ Електронна адреса: __________

Реквізити банківського рахунку:_______________________________________________________________

Уповноважена особа продавця (П.І.П., посада, паспортні дані): ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________


позиції в бюлетені

Адреса земельної ділянки

Площа (кв.м)

Цільове призначення

Стартова ціна (грн)

З умовами “Регламенту проведення аукціонів з продажу земельних ділянок на Універсальній товарній біржі “Контрактовий дім УМВБ”ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.

Термін дії заяви: до “____”_________________________200_р. включно.
Заявник Універсальна товарна біржа

Контрактовий дім УМВБ”
______________________ _________________________

М.П. Реєстраційний №_________

Дата «___»____________ 200_р.

М.П.


Додаток 4

Довіреність,


що засвідчує повноваження уповноваженої особи
учасника аукціону з продажу земельних ділянок на


УТБ «Контрактовий дім УМВБ»


_______________________________________________в особі_______________________________________,
       (найменування організації)                 (посада та прізвище керівника)
що діє на підставі ___________________________________________________________________, засвідчує,
що__________________________________________________________________________________________
                                        (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)
(паспорт:серія____№_______,виданий___________________________________________________________,
                                                                                   (ким та дата видачи)

ідентифікаційний код № ______) дійсно є уповноваженою особою і має право

здійснювати на аукціонах з продажу земельних ділянок на УТБ “Контрактовий дім УМВБ” операції

з купівлі (продажу) земельних ділянок та підписувати відповідні аукціонні документи від імені та за дорученням

_________________________________________________________________.
                                               (найменування організації)

 Доручення дійсне до "___" _________ 200__року.

 Підпис уповноваженої особи _____________      _______________ засвідчую
                                                          (прізвище)        (зразок підпису)


__________________ ___________________ _____________________
  (посада керівника)                (підпис)                         (прізвище)
                м.п.
Головний бухгалтер  ___________________ _____________________
                                                  (підпис)                        (прізвище)

Примітка:    довіреність друкується на фірмовому бланку організації.

Додаток 5


Протокол №

аукціону з продажу земельних ділянок

на УТБ “Контактовий дім УМВБ”

м.Київ “__” _____ 2006 р.

Переможець аукціону_______________________________________________________

(П.І.П. фізособи або назва юрособи)

код ЄДРПОУ (для юросіб) ____________ідентифікаційний код (для фізосіб) ________

придбав у __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(П.І.П. фізичних осіб, назва юридичної особи)

наступні земельні ділянки:

позиції в бюлетені

Адреса земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки

Площа (кв.м)

Цільове призначення

Стартова ціна (грн)

Ціна продажу (грн)Всього

Х
Х

Переможець аукціону ______________________(Підпис)____________________(П.І.П.)

Ліцитатор ______________________(Підпис)____________________(П.І.П)

Додаток 6
Універсальна товарна біржа “Контрактовий дім УМВБ”

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

П.І.П. Продавця земельної ділянки _____________________________________________________

Паспортні дані _______________________________________________________________________

В разі продажу на аукціонах УТБ “Контрактовий дім УМВБ” земельних ділянок, що належать мені прошу після підписання договору купівлі-продажу з покупцем-переможцем аукціону сплатити належні мені грошові кошти готівкою.Згоден на утримання належної мені суми комісійних банку але не більше 1% від суми продажу ділянки.

Підпис_______________ П.І.П. ____________________ “__”________200_ р.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт