Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Київського коледжу

будівництва, архітектури та дизайну
_____________________В.А.Булгаков

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
підготовка громадян України до вступу

у вищі навчальні заклади


Розглянуто та схвалено на засіданні

методичної ради
Протокол №__ від__________20___ р.
Голова __________________Т.Г. Коса


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Підготовчі курси (далі - курси) є структурним підрозділом Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну (далі - ККБАД або коледж) створені для надання освітньої послуги підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади і діє відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, наказів і інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, Концепції розвитку Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, відповідних рішень Методичної ради та наказів директора коледжу.

Підготовчі курси надають платні послуги згідно з постановою Кабінету Міністрів України №796 від 28.08.2010р. “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”.

Курси діють на підставі ліцензії і надають платні послуги у сфері освітньої діяльності щодо підготовки громадян України до вступу до вищі навчальні заклади та зовнішнього незалежного оцінювання.
ІІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КУРСІВ
Метою освітньої діяльності Підготовчих курсів є реалізація безперервної освіти та підготовка професійно зорієнтованого абітурієнта.

Основними напрями діяльності курсів є:

 • якісна підготовка до вступу у ВНЗ та зовнішнього незалежного оцінювання;

 • розробка, впровадження та застосування гнучкої системи безперервної освіти для громадян України, які мають повну загальну середню освіту, базову загальну середню освіту або навчаються в загальноосвітньому навчальному закладі;

- створення умов для підготовки молоді із загальноосвітніх дисциплін з використанням матеріально-технічної бази коледжу та його інтелектуального потенціалу;

 • підвищення рівня підготовки слухачів для вступу у ВНЗ та задоволення потреб слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

 • допрофесійна підготовка старшокласників;

 • профорієнтаційна робота та відбір здібної учнівської молоді для навчання у Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну;

 • забезпечення якісного і кількісного вступу професійно зорієнтованих випускників загальноосвітніх шкіл до коледжу;

 • формування якісного студентського контингенту коледжу.


ІІІ. ПОРЯДОК РОБОТИ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
На підготовчі курси приймаються громадяни України - учні старших класів (9-11 клас) загальноосвітніх шкіл, а також особи, які вже мають базову та повну загальну середню освіту.

Навчання здійснюється на умовах договорів з юридичними або фізичними особами. Договір про навчання складається виключно одним із батьків або особою, яка їх замінює та адміністрацією коледжу.

Слухачі на підготовчі курси зараховуються наказом директора коледжу та можуть бути відраховані за порушення умов договору наказом директора.

Навчальна і навчально-методична робота здійснюється переважно викладачами коледжу.

Навчальний процес регламентується графіком навчального процесу, навчальним планом і навчальними програмами.

Заняття проводяться відповідно до чинних нормативних документів, робочих навчальних програм, розглянутих і схвалених на засіданнях циклових комісій та адаптованих відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти та Українського центру оцінювання якості освіти.

Для зарахування на підготовчі курси абітурієнту потрібно після здійснення оплати за навчання подати особову справу з таким переліком документів:

 • заяву відповідного зразка на ім’я директора коледжу;

 • ксерокопія паспорта (1,2 та 11 стор.). Якщо абітурієнт не досяг 16-ти річного віку, то надається копія свідоцтва про народження;

 • медичну довідку (форма № 086-о), з переліком усіх проф. щеплень, завірену печаткою медичної установи та у медсестри коледжу;

 • довідка з печаткою загальноосвітнього навчального закладу та підписом директора. Якщо ЗНЗ закінчено, то надається ксерокопія атестата. Для навчання на підготовчих курсах після 9 класів надається копія свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Термін роботи та зарахування на підготовчі курси - 6 місяців.

Загальний термін навчання слухачів на підготовчих курсах здійснюється протягом 3 місяців.

Заняття проводяться за адресою: вул. Стадіонна, 2/10, згідно затвердженого директором розкладу занять.

Комплектація груп відбувається виходячи з кількості поданих заяв. Наповнюваність груп повинна бути не менш 25 осіб.

Форма навчання: вечірня (з 16.00 до 19.20 год.).

Перелік предметів визначається залежно від спеціальності обраної слухачем для вступу:

 • для спеціальності “Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр” - українська мова, малюнок;

 • для всіх інших спеціальностей - українська мова, математика.

Навчальна робоча програма передбачає таку кількість годин із навчальних дисциплін:

 • для спеціальності “Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр” - малюнок - 90 год., українська мова - 60 год.;

 • для всіх інших спеціальностей - українська мова - 70 год., математика - 80 год.

Протягом навчання на підготовчих курсах слухач має право змінювати напрям навчання, за умови переукладання Договору про навчання, на підставі заяви на ім’я директора коледжу.

Протягом навчального процесу здійснюється контроль навчальних досягнень слухачів з вивчаємих предметів у вигляді домашніх та класних контрольних робіт.

Підсумкова атестація проводиться в кінці навчання до початку вступних екзаменів з метою перевірки кінцевого рівня знань слухачів підготовчих курсів.

В разі необхідності з метою інформування слухачів та їх батьків проводяться батьківські збори.
ІV. СТРУКТУРА І СКЛАД ПІДГОТОВЧИХ КУРСІВ
Підготовчі курси знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні директора коледжу.

Штатний розклад і структура підготовчих курсів затверджується директором коледжу.

Для забезпечення роботи підготовчих курсів директор Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну призначає керівника підготовчих курсів, викладачів окремих дисциплін (українська мова, математика, малюнок), секретаря підготовчих курсів з числа працівників коледжу.

Розподіл функціональних обов’язків:

 • керівник підготовчих курсів організує роботу по прийому заяв слухачів, контролює комплектацію груп, визначає режим роботи підготовчих курсів (розклад, час навчання), забезпечує функціонування всіх підрозділів, контролює робочий час працюючих, своєчасне заповнення викладачами необхідної документації (журналів), заповнює табель для нарахування заробітної плати;

 • викладачі несуть персональну відповідальність за складання навчальних програм та робочих навчальних програм, своєчасне заповнення журналів. Забезпечують виконання навчальних програм, а також виконання та перевірку класних та домашніх контрольних завдань передбачених програмою. З метою забезпечення якісного навчання слухачів викладачі використовують різноманітні форми навчання, створюють умови, які сприяють розвитку інтересу до отримання знань.

Викладачі циклових комісій гуманітарних дисциплін, природничо- математичних дисциплін та спеціальності “Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр” проводять підсумкову атестацію знань слухачів курсів за вимогами вступних випробувань до коледжу.

 • секретар підготовчих курсів працює з документацією (прийом заяв, необхідних документів), комплектує групи, контролює відвідування занять слухачами.

Директор контролює роботу підготовчих курсів, ведення обов’язкової документації, наявність навчально-методичного забезпечення предметів, що викладаються та матеріалів поточного і кінцевого рівня знань слухачів підготовчих курсів.

Форма проведення підсумкової атестації знань, порядок проведення та критерії оцінювання навчальних досягнень визначаються цикловими комісіями гуманітарних, природничо-математичних дисциплін та спеціальності “Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр”.
V. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Курси існують та виконують свої функції за рахунок коштів, передбачених відповідними кошторисами.

Оплата навчання слухачів встановлюється згідно затвердженого кошторису й не може змінюватися протягом навчання.

Оплата праці викладачів курсів з підготовки до вступу до вищих навчальних закладів здійснюється згідно із встановленими ставками погодинної оплати праці.

При оплаті праці викладачів курсів, які виконують роботу за межами робочого часу, враховується фактично затрачений ними час, але не більше встановлених норм.

Використання коштів підготовчих курсів здійснюється згідно затвердженого кошторису.

Навчання слухачів підготовчих курсів відбувається в приміщеннях власного аудиторного фонду коледжу.

Слухачі курсів мають право користуватися відповідними навчальними аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, технічним обладнанням, бібліотекою, читальним залом, інформаційно-комунікаційними засобами навчання.
VІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

Права та обов’язки слухачів, викладачів та співробітників курсів (також - у тій частині діяльності, яка пов’язана з користуванням матеріально-технічними засобами і майном коледжу) визначені законодавством України, Статутом коледжу, дійсним Положенням та іншими положеннями і правилами, прийнятими в коледжі.

Слухачі підготовчих курсів, які навчаються мають право:

 • на отримання освітніх послуг на достатньому професійному рівні;

 • на своєчасне отримання завдань і консультацій з фахівцями;

 • на отримання інформації про умови прийому на підготовчі курси, порядок проведення занять, терміни навчання й вимоги до слухачів;

 • на користування навчальними аудиторіями, обладнанням під час занять під керівництвом викладачів.

Слухачі підготовчих курсів зобов’язані:

 • своєчасно і регулярно відвідувати заняття;

 • в повному обсязі виконувати завдання, які передбачені навчальними планами і програмами;

 • своєчасно вносити оплату за навчання відповідно до укладених договорів;

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку коледжу.

Випускники підготовчих курсів за результатами підсумкової атестації отримують довідку про закінчення навчання на підготовчих курсах.

Випускники підготовчих курсів вступають до коледжу згідно “Правил прийому до Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну”, затверджених у встановленому порядку.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Спеціальності 01010401 Професійна освіта (будівництво та експлуатація будівель та споруд)

Затверджую
Код 33. 12. 2 – Ремонтування та технічне обслуговування машин І устатковання спеціальної призначеності

Затверджую
Послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих І технічних наукБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт