Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Директор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

Директор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»NЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Затверджено

Директор Луцького інституту розвитку

людини Університету «Україна»

___________________В.В. Чижик

«___» ________________2015 р.ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

У ЛУЦЬКОМУ ІНСТИТУТІ РОЗВИТКУ ЛЮДИНА УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Луцьк 2015
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Положення про екзаменаційну комісію Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», державних та галузевих стандартів освіти, стандартів освітньої діяльності і стандартів вищої освіти, інших нормативних актів України з питань освіти.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Атестація випускників у Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» (далі – Інститут) здійснюється Екзаменаційною комісією (далі – ЕК) після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним ступенем освіти з метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти за спеціальністю.

 2. Строк повноважень Екзаменаційних комісій становить один календарний рік.

 3. Завданнями Екзаменаційної комісії є:

 • комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки випускників відповідного ступеня вищої освіти (далі – СВО);

 • прийняття рішення про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та про видачу диплома (звичайного зразка чи з відзнакою);

 • вирішення питань про надання випускникам за освітнім ступенем магістр рекомендацій до вступу в аспірантуру;

 • розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідного напряму підготовки (спеціальності).

 1. Для проведення атестації випускників Інституту створюються Екзаменаційні комісії. Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Атестацію проходить кожен здобувай вищої освіти після повного виконання ним навчального плану за відповідним рівнем вищої освіти.

 2. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю Екзаменаційних комісій здійснює відділ організації навчального процесу та виховної роботи та заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи.

 3. На атестацію не може виноситись більше двох випускних іспитів.

 4. Програма, методика та форма проведення іспиту (усно, письмово, тестування (можливе комп’ютерне тестування), порядок організації захисту дипломних проектів, випускних кваліфікаційних робіт, критерії оцінювання компетентностей на іспиті та під час захисту випускних кваліфікаційних робіт на підставі цього положення визначаються випускаючою кафедрою, погоджуються з науково-методичною радою та затверджуються вченою радою інституту.

 5. Здобувач вищої освіти забезпечуються програмою комплексного випускного іспиту (додаткового випускного іспиту) не пізніше ніж за півроку до проведення атестації.

1.9. Випускні кваліфікаційні (дипломні) роботи/проекти подаються здобувачами вищої освіти на випускову кафедру у визначений вченою радою інституту термін, але не пізніше ніж за два тижні до дня захисту в Екзаменаційній комісії.

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ. ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ ТА СЕКРЕТАРЯ ЕК

 1. Кількісний склад Екзаменаційної комісії визначається відповідно до наказу директора інституту «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи» і не може перевищувати п’яти осіб. В окремих випадках (при створенні спільної комісії для споріднених спеціальностей, прийому в комісії комплексного випускного іспиту з кількох фундаментальних, професійних дисциплін тощо) кількість членів комісії може бути збільшена до семи осіб.

 2. Персональний склад ЕК за встановленою формою подається на затвердження директору інституту, як правило, за півтора місяця до початку роботи ЕК.

 3. Члени комісії призначаються з числа дирекції інституту, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, які мають науковий ступінь, визнаних фахівців із відповідних спеціальностей. Не дозволяється формувати склад ЕК з числа фахівців, які не мають кваліфікації за відповідним фахом та/або мають недостатньо тривалий (менше 5 років) стаж роботи за фахом.

 4. Одна й та сама особа не може одночасно входити більше ніж до однієї ЕК за відповідним рівнем вищої освіти.

 5. До складу ЕК додатково можуть входити делеговані, відповідно до укладених угод про співпрацю, представники територіальних/галузевих представницьких органів роботодавців.

 6. Голова ЕК призначається президентом Університету за поданням директора інституту. Голова ЕК вибирається з числа провідних фахівців галузі, представників державних та недержавних підприємств, установ, висококваліфікованих працівників інститутів Національної академії наук України або інших державних академій (за їх згодою), представників інших ВНЗ, які готують фахівців таких самих спеціальностей.

 7. Одна і та сама особа може бути головою Екзаменаційної комісії не більше трьох років підряд.

 8. Голова ЕК зобов’заний:

 • ознайомити всіх членів ЕК з їх правами та обов’язками;

 • довести до членів ЕК основні завдання та вимоги щодо атестації здобувачів вищої освіти, критерії оцінювання якості підготовки випускників, розклад роботи ЕК, особливості організації та проведення випускного екзамену або захисту дипломного проекту (дипломної роботи);

 • забезпечити роботу ЕК відповідно до затвердженого розкладу;

 • обов’язково бути присутнім на проведенні випускного екзамену або захисту дипломного проекту (дипломної роботи), на засіданнях ЕК під час обговорення результатів екзаменів, виставлення оцінок, вирішення питань про присвоєння відповідного СВО, професійної кваліфікації та прийняття рішення про видачу дипломів державного зразка або відмову в їх видачі;

 • розглядати звернення здобувачів вищої освіти з питань проведення захисту проекту (роботи) або складання випускного екзамену та приймати відповідні рішення;

 • контролювати роботу секретаря ЕК щодо підготовки необхідних документів;

 • складати звіт про результати роботи ЕК та подати директору інституту (коледжу, завідувачу кафедри).

2.9. Проведення всіх форм атестації відбувається в присутності Голови ЕК та не менше 2/3 складу ЕК. У випадку, коли Голова ЕК тимчасово не може виконувати свої обов’язки (хвороба, відрядження тощо), за поданням завідувача кафедри директор інституту призначає виконуючого обов’язки голови з числа членів ЕК.

2.10. Засідання Екзаменаційної комісії оформлюються протоколами за встановленою формою. У протоколах відображаються:

 • запитання, поставлені здобувачу вищої освіти;

 • оцінка, отримана здобувачем вищої освіти під час атестації;

 • рішення комісії про присвоєння здобувачу вищої освіти кваліфікації за відповідною галуззю знань, спеціальністю і рівнем вищої освіти та про видачу йому диплома (встановленого зразка чи з відзнакою);

 • рішення комісії про надання випускнику рекомендації до вступу на навчання за вищим рівнем вищої освіти (магістратури, аспірантури);

  1. Секретар комісії призначається наказом директора інституту не пізніше ніж за 1 місяць до початку роботи ЕК з числа співробітників інституту. Секретар ЕК не є членом комісії.

 1. Секретар ЕК несе відповідальність за правильне і своєчасне оформлення документів ЕК. Виправлення помилок у документах Екзаменаційної комісії підтверджуються підписами Голови і секретаря ЕК.

 2. До початку роботи Екзаменаційної комісії секретар ЕК повинен:

 • підготувати книги протоколів засідання Екзаменаційної комісії;

 • підготувати відомість результатів комп’ютерного тестування здобувачів вищої освіти зі спеціальності (якщо таке передбачається);

 • забезпечити наявність на засіданні ЕК: наказу директора інституту про затвердження персонального складу ЕК; затвердженого графіку роботи ЕК; наказу про допуск здобувачів вищої освіти до атестації та їх розподіл на екзаменаційні групи (потоки); наказу про затвердження тем випускних дипломних робіт; залікових книжок випускників; зведених відомостей успішності випускників.

 • отримати від випускової кафедри: мотивовані подання щодо надання рекомендації про видачу дипломів з відзнакою; про надання рекомендації щодо публікації та/або впровадження наукових досліджень; про надання випускникам за рівнем вищої освіти «магістр» рекомендацій для вступу до аспірантури.

  1. Упродовж терміну роботи Екзаменаційної комісії секретар ЕК:

 • доводить до відома голови і членів ЕК інформацію, що стосується роботи комісії;

 • веде протоколи засідань Екзаменаційної комісії;

 • готує для директора інституту (коледжу, декана факультету) пакет документів, необхідних для здійснення погодинної оплати роботи членів ЕК - не співробітників Університету.

  1. Не пізніше ніж за один день до засідання ЕК із приймання комплексного випускного іспиту (додаткового випускного іспиту) секретар ЕК отримує від випускової (профільної) кафедри: програму іспиту; технічні засоби, лабораторне обладнання, демонстраційні та довідкові матеріали, необхідні для використання здобувачами вищої освіти під час підготовки та відповіді на питання випускного іспиту.

Примітка: комплект екзаменаційних білетів (комплексних завдань, тестів, тощо) голова ЕК отримує від

директора інституту особисто.

  1. Не пізніше ніж за один день до засідання ЕК із захисту кваліфікаційних робіт секретар ЕК отримує від випускової кафедри:

 • випускні кваліфікаційні роботи;

 • письмові відгуки, рецензії на кваліфікаційні роботи;

 • довідки установ і організацій про використання їх матеріалів при написанні кваліфікаційної роботи (якщо це передбачено);

 • довідки або акти про впровадження наукових досліджень, листи-замовлення підприємств на виконання кваліфікаційної роботи;

 • публікації здобувачів вищої освіти (якщо такі є).

  1. Після завершення засідання ЕК з захисту кваліфікаційних робіт секретар ЕК здає в архів оформлену екзаменаційну відомість (протокол), випускні кваліфікаційні роботи із зазначеною на звороті титульної сторінки оцінкою (за підписом Голови ЕК) та отримані супровідні документи.

  2. Зведені дані по інституту надаються до відділу організації навчального процесу та виховної роботи не пізніше ніж через 10 днів після останнього засідання ЕК.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ЕК

  1. Екзаменаційна комісія працює за графіком навчального процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчальних планів напрямів підготовки та спеціальностей, затверджується директором інституту (заступником директора з навчально-виховної та методичної роботи) і доводиться до випускових кафедр (відділень) до початку навчального року.

Розклад роботи кожної ЕК, узгоджений з Головою ЕК, готується відповідною випусковою кафедрою (відділенням), подається до відділу організації навчального процесу та виховної роботи, де складається загальний розклад роботи Екзаменаційних комісій, який затверджується президентом Університету не пізніше ніж за місяць до початку проведення ЕК або захисту проекту (роботи).

  1. Не пізніше ніж за один день до початку випускних екзаменів або захисту дипломного проекту (дипломної роботи) фахівцем відділу організації навчального процесу та виховної роботи до Екзаменаційної комісії подаються:

 • наказ (витяг з наказу) про затвердження персонального складу ЕК з напряму підготовки (спеціальності);

 • розклад роботи ЕК;

 • списки здобувачів вищої освіти (за навчальними групами), допущених до складання атестації;

 • подання Голові ЕК щодо захисту проекту (роботи);

 • зведена відомість, завірена деканом факультету (директором інституту, відділення тощо) або його заступником про виконання здобувачами вищої освіти навчального плану й отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик тощо протягом усього строку навчання;

 • залікові книжки (індивідуальні плани) здобувачів вищої освіти, допущених до складання атестації;

 • результати наукової (творчої) роботи здобувачів вищої освіти, допущених до складання атестації;

 • екзаменаційні матеріали (екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні завдання тощо), розроблені відповідно до програми випускного (комплексного випускного) екзамену;

 • рекомендація випускової кафедри (витяг з протоколу засідання кафедри) тощо.

 1. При складанні випускних екзаменів з окремих дисциплін або комплексного екзамену до Екзаменаційної комісії додатково подаються:

 • програма випускного екзамену з окремих дисциплін або комплексного екзамену;

 • критерії оцінювання усних або письмових (тестових) відповідей здобувачів вищої освіти;

 • комплект екзаменаційних білетів, комплексних завдань або письмових контрольних робіт;

 • варіанти правильних відповідей (при тестовій формі); перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, технічні та дидактичні засоби й обладнання, що дозволені для використання здобувачами вищої освіти під час підготовки та відповідей на питання у ході випускного екзамену.

 1. Екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік матеріалів та обладнання подаються Голові ЕК.

 2. При захисті дипломних проектів (робіт) до ЕК подаються:

 • дипломний проект (дипломна робота) здобувача вищої освіти із записом висновку завідувача випускової кафедри (відділення тощо) про допуск здобувача вищої освіти до захисту;

 • письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності випускника під час виконання дипломного проекту (дипломної роботи);

 • письмова рецензія на дипломний проект (дипломну роботу).

До Екзаменаційної комісії можуть подаватися й інші матеріали, що характеризують освітню та професійну компетентність випускника, наукову та практичну цінність виконаного ним проекту (роботи): друковані статті, заяви на патент, патенти, акти про практичне впровадження результатів дипломного проектування, зразки матеріалів, макети, вироби, нові технології, оригінальні математичні моделі та програми тощо.

  1. Складання випускних екзаменів чи захист дипломного проекту (дипломної роботи) проводиться на відкритому засіданні ЕК за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності Голови ЕК.

  2. Кількість здобувачів вищої освіти в одній групі не повинна перевищувати 15 осіб.

  3. Протокол підписують голова та члени ЕК, що брали участь у засіданні. Помилки та виправлення у протоколах не допускаються.

  4. Рішення ЕК про оцінку результатів складання підсумкових екзаменів або (та) захисту проектів (робіт), а також про видачу випускникам дипломів (дипломів з відзнакою) про закінчення вищого навчального закладу, отримання певного рівня вищої освіти та здобуття певної кваліфікації приймається на закритому засіданні ЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів ЕК, які брали участь в її засіданні. При однаковій кількості голосів голова ЕК має вирішальний голос. Оцінки виставляє кожен член ЕК, а голова підсумовує їх результати по кожному здобувачу вищої освіти. За теоретичну і практичну частини екзамену виставляється одна оцінка.

  5. Захист проекту (роботи) здійснюється як в Інституті, так і на підприємствах, установах та організаціях різних форм власності, для яких тематика проектів (робіт), поданих до захисту, становить науково-теоретичну або практичну значущість. У цьому випадку виїзне засідання Екзаменаційної комісії оформлюється так, як і засідання, що проводиться в Інституті.

  6. Проведення засідання ЕК при захисті дипломного проекту (дипломної роботи) включає:

 • оголошення секретарем ЕК прізвища, імені та по батькові здобувача вищої освіти, теми його проекту (роботи);

 • оголошення здобутків здобувача вищої освіти (наукових, творчих, рекомендацій ви пускової кафедри);

 • доповідь здобувача вищої освіти у довільній формі про сутність проекту (роботи), основні технічні (наукові) рішення, отримані результати та ступінь виконання завдання. При цьому можуть використовуватися різні форми візуалізації доповіді: обов'язковий графічний матеріал проекту, визначений завданням на дипломне проектування, слайди, мультимедійні проектори, аудіо відеоапаратура тощо;

 • демонстрацію експерименту; залежно від часу, який необхідний для демонстрації експерименту в повному обсязі, або можливості розміщення експериментального обладнання, макетів, зразків тощо демонстрація може проводитися або безпосередньо на засіданні ЕК або напередодні захисту в лабораторії, де знаходиться експериментальний зразок, у присутності членів ЕК, яким Головою ЕК доручено ознайомлення з експериментальною частиною проекту (роботи);

 • відповіді на запитання членів ЕК;

 • оголошення секретарем ЕК відгуку керівника або виступ керівника зі стислою характеристикою роботи випускника в процесі підготовки проекту (роботи);

 • оголошення секретарем ЕК рецензії на проект (роботу);

 • відповіді здобувача вищої освіти на зауваження керівника проекту (роботи) та рецензента;

 • оголошення Голови ЕК про закінчення захисту.

 1. Оцінювання результатів складання випускних іспитів та/або захисту випускних кваліфікаційних робіт здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Інституті системою контролю знань:

 • за національною (4-балыюю) шкалою:

відмінно;

добре;

задовільно;

незадовільно.

 • за 100-бальною шкалою (та шкалою Е8ТС):

90 - 100 балів (А) ~ відмінно - відмінне виконання з незначними помилками,

82 - 89 балів (В) - добре - вище середніх стандартів, але з деякими помилками;

74-81 бали (С) - добре - в цілому змістовна робота зі значними помилками;

64 - 73 бали (Э) - задовільно - чітко, але зі значними недоліками;

60 - 63 бали (Е) - задовільно ~ виконання відповідає мінімальним критеріям; менше 60 балів (РХ, Р) - незадовільно.

 1. Якщо відповідь здобувача вищої освіти на випускному іспиті або захист випускної дипломної роботи не відповідає вимогам рівня атестації, ЕК ухвалює рішення про те, що здобувач вищої освіти не пройшов атестацію і у протоколі засідання ЕК йому проставляється оцінка «незадовільно» (0-59 балів).

 2. У випадку, якщо здобувач вищої освіти не з’явився на засідання ЕК для складання іспитів або захисту випускної дипломної роботи, у протоколі зазначається, що він є не атестованим у зв’язку з неявкою на засідання. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на засідання ЕК з поважної причини, що підтверджується відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата складання іспиту (захисту випускної дипломної роботи) під час роботи ЕК

 3. Захист комплексного проекту (роботи), як правило, планується і проводиться на одному засіданні ЕК, причому здобувачу вищої освіти, який захищається першим, доручається доповісти як про загальну частину проекту (роботи), гак і про індивідуальну частину зі збільшенням (за необхідності) часу на доповідь.

Усі здобувачі вищої освіти, які виконували комплексний проект (роботу), повинні бути повною мірою обізнані із загальною частиною проекту і готові до запитань членів ЕК не тільки з індивідуальної, а й із загальної частини проекту.

 1. Здобувачам вищої освіти, які успішно склали випускні екзамени, а також захистили проект (роботу) відповідно до освітньо-професійної програми підготовки, рішенням ЕК присвоюються відповідна ступень, кваліфікація. На підставі цих рішень Інститутом видається наказ про випуск, у якому зазначається відповідний рівень вищої освіти, кваліфікація, протокол ЕК та номер диплома (диплома з відзнакою) фахівця.

 2. Здобувач вищої освіти, який отримав незадовільну оцінку при складанні комплексного чи додаткового випускного іспиту (на випускному курсі) або на захисті випускної кваліфікаційної роботи, відраховується з Інституту. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.

У випадках, коли захист випускної кваліфікаційної роботи (проекту) визнається незадовільним, Екзаменаційна комісія встановлює, чи може здобувач вищої освіти подати на повторний захист ту саму роботу (проект) з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою, у наступному навчальному році.

Примітка. Якщо здобувач вищої освіти отримав незадовільну оцінку з додаткового випускного іспиту, складання якого передбачено не на випускному курсі, його повторне складання проводиться за графіком, затвердженим (за поданням кафедри) заступником директора з навчально-виховної та методичної роботи. У разі повторного отримання незадовільної оцінки здобувач вищої освіти відраховується з Інституту.

Здобувачі вищої освіти, які не склали випускні іспити та/або не захистили випускну кваліфікаційну роботу у зв’язку неявкою без поважних причин або отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з наступного навчального року) атестацію протягом трьох років після відрахування з ВНЗ (у період роботи, згідно затвердженого графіку, Екзаменаційної комісії з відповідної спеціальності). Перелік випускних іспитів визначається за навчальним планом, чинним на момент повторної атестації. Повторно складаються тільки ті випускні іспити, з яких була отримана незадовільна оцінка.

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 1. Результати письмових випускних екзаменів оголошуються Головою ЕК після перевірки робіт не пізніше наступного робочого дня, а оцінки з усних екзаменів та захисту проектів (робіт) оголошуються в день їх складання (захисту).

 2. За підсумками діяльності Екзаменаційної комісії Голова ЕК складає звіт, який затверджується на її заключному засіданні.

У звіті відображаються рівень підготовки фахівців з напряму підготовки (спеціальності) і характеристика знань, умінь та компетентностей випускників, якість виконання проектів (робіт), актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану науки, техніки і виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи ЕК тощо. У ньому даються пропозиції щодо:

 • поліпшення якості підготовки фахівців;

 • усунення недоліків в організації проведення випускних екзаменів і захисту випускних проектів (робіт);

 • можливості публікації основних положень проектів (робіт), їх використання у навчальному процесі на підприємствах, установах та організаціях;

 • надання випускникам відповідного ОКР рекомендації щодо вступу до аспірантури.

 1. Звіт про роботу ЕК після обговорення на її заключному засіданні подається завідувачу кафедри (директору інституту, коледжу) в двох примірниках у двотижневий строк після закінчення роботи ЕК.

 1. Результати роботи, пропозиції і рекомендації ЕК обговорюються на засіданнях випускаючих кафедр, засіданні вченої ради Інституту.

 2. Рішення про видачу документу про вищу освіту з відзнакою приймається, якщо здобувач вищої освіти, отримав підсумкові оцінки "відмінно" не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань - оцінки "добре”, склав випускний екзамени з оцінками "відмінно", захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою "відмінно", а також виявив себе в науковій (творчій) роботі, що підтверджується рекомендацією кафедри (предметної або циклової комісії).

 3. Документ про вищу освіту з відзнакою після завершення навчання за освітнім ступенем магістра видається за результатами навчання за зазначеним рівнем вищої освіти незалежно від результатів навчання за освітнім ступенем бакалавра.

5. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ

У випадку незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію.

 1. Апеляція на ім’я директора Інституту подається директору Інституту або заступнику директора з навчально-виховної та методичної роботи. Апеляція подається в день проведення випускного іспиту або захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) з обов’язковим повідомленням завідувача випускової кафедри.

 2. У випадку надходження апеляції розпорядженням створюється комісія для розгляду апеляції. Головою комісії призначається директор інституту, його заступники. Склад комісії затверджується розпорядженням директора Інституту.

 3. Комісія розглядає апеляції випускників з приводу порушення процедури проведення випускного іспиту або захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів), що могло негативно вплинути на оцінку Екзаменаційної комісії.

 4. Комісія не розглядає питання змісту й структури білетів (комплексних кваліфікаційних завдань), а також не розглядає порушень правил з проведення випускного іспиту або захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів) випускником.

 5. Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її подачі.

 6. У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення атестації, яке вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує директору Інституту скасувати відповідне рішення ЕК і провести повторне засідання ЕК в присутності представників комісії з розгляду апеляції.


Схвалено вченою радою

Луцького інституту розвитку людини

Університету “Україна”

Протокол № 1 від 31 серпня 2015 р.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті...
Друкується за ухвалою вченої ради Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» (протокол №5 від 25. 03. 2015 р.)

Розвитку людини «україна» актуальні проблеми правознавства
...

Р озширюються І поглиблюються зв’язки Кіровоградського інституту...
Міжнародна діяльність Кіровоградського інституту розвитку людини Університету “Україна у 2010-2011 навчальному році

Наукові фахові видання Університету “Україна”
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”

Шановні викладачі та студенти!
Вас до участі у ІІ студентському туристичному форумі «Миколаїв – Україна – Світовий туристичний простір». Захід відбудеться 7 жовтня...

Передмова
Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»...

«відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» волинський...
Конференція відбудеться 29–30 березня 2012 року на базі Рівненського інституту внз «Відкритий міжнародний університет розвитку людини...

Законів України
Положення про організацію освітнього процесу (далі – Положення) розроблено з метою забезпечення організації та здійснення освітнього...

Правила прийому до Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний...
Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (далі – Університет «Україна») здійснюється відповідно до ліцензії...

Конспект лекцій з навчальної дисципліни для студентів галузі знань...
Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини...

Правила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...

Запрошення до участі у Наукових читаннях
Наукових читаннях до Дня української писемності І мови «Мова як чинник національної безпеки України». Захід відбудеться 11 листопада...

Наказ
Відповідно до навчального плану та Положення про проведення практики студентів Луцького національного технічного університету, затверджених...

Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного...
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...

Особливі діти в закладі І соціальному середовищі кам’янець-Подільський „
Синьов В. М. доктор педагогічних наук, професор, дійсний член апн україни, директор Інституту корекційної педагогіки І психології...

Правила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного...
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...

Правила прийому до вищого навчального закладу «сторожинецький коледж...
Міністерства освіти І науки України серії ае №285143 від 08. 11. 2013 р. (термін дії ліцензії на надання освітніх послуг навчальними...

Ольга Каленська, студентський Медіа-центр Університету «Україна»...
Україна є учасником Болонського процесу задля створення Європейського простору вищої освіти вже більше ніж п’ять років. Проте багато...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт