Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Закону України «Про судово-експертну діяльність»

Закону України «Про судово-експертну діяльність»

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про судово-експертну діяльність»
Проект Закону України «Про судово-експертну діяльність» розроблено Міністерством юстиції із власної ініціативи.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв’язано шляхом державного регулювання
Чинний Закон України «Про судову експертизу» було прийнято 25 лютого 1994 року. Практика застосування цього Закону підтвердила його необхідність та важливість як основоположного правового регулятора відносин у сфері судово-експертної діяльності. У 2004 році до вказаного Закону було внесено зміни, спрямовані на поліпшення існуючого порядку фінансування діяльності державних спеціалізованих науково-дослідних установ, а також більш чітке визначення вимог, що пред’являються судовим експертам, які не працюють у державних спеціалізованих установах.
За час дії цього Закону Верховною Радою України прийнято нові Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Господарський процесуальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, а також Закони України «Про виконавче провадження», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про державну службу», «Про адміністративні послуги» та низку інших нормативно-правових актів, що стосуються регулювання судово-експертної діяльності. Тому положення Закону України «Про судову експертизу» потребують приведення у відповідність до цих актів.
За час, що минув, переважна більшість положень Закону України «Про судову експертизу» не втратила своєї актуальності, проте деякі сформульовані в зазначеному Законі норми потребують певного вдосконалення та уточнення. Перш за все це стосується статей, які закріплюють основні засади здійснення судово-експертної діяльності та визначають статус судових експертів. Разом з тим проект Закону містить новели, необхідність прийняття яких обумовлено практикою здійснення судово-експертної діяльності в Україні, з урахуванням зарубіжного позитивного досвіду нормативно-правового регулювання такої діяльності.
2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта
Прийняття Закону України «Про судово-експертну діяльність» забезпечить вдосконалення нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності та створить умови для належної і ефективної організації експертного забезпечення правосуддя.
3. Визначення цілей державного регулювання
Проектом Закону України «Про судово-експертну діяльність» пропонується врегулювати на законодавчому рівні:
термінологічні визначення понятійного апарату, що використовується у судово-експертній діяльності;
зміст судово-експертної діяльності за її відповідними напрямками;
повноваження державних органів у регулюванні судово-експертної діяльності, порядок їх взаємодії зокрема щодо координації прийняття спільних рішень з питань методичного, інформаційного забезпечення та розвитку судової експертизи, створення та ведення державних Реєстрів атестованих судових експертів та методик проведення судових експертиз, а також формування та використання баз даних та інших інформаційних баз для проведення судових експертиз;
правовий статус судового експерта та керівника державної спеціалізованої експертної установи, а також вимоги до осіб, що мають намір отримати кваліфікацію судового експерта;
порядок роботи Центральної експертно-кваліфікаційної комісії та атестації судових експертів, що здійснюють судово-експертну діяльність самостійно на професійній основі;
категорії судових експертиз за процесуальною ознакою – первинна, додаткова, повторна, комісійна та комплексна та особливості організації їх проведення;
вимоги до форми та змісту висновку експерта, які поєднують у собі положення всіх процесуальних законів та повідомлення експерта про неможливість надання висновку, що забезпечить єдиний підхід у подальшій нормотворчій діяльності центральних органів виконавчої влади щодо регулювання організації проведення судових експертиз;
питання матеріального та соціального забезпечення судових експертів, особливості якого на сьогодні визначаються чинним Законом України «Про державну службу», що забезпечить збереження існуючих умов після набрання чинності Законом України від 17.11.2011 № 4050-VI «Про державну службу».
4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей
Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий «статус-кво», тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.
На сьогодні спостерігається неузгодженість актів законодавства, що регулюють діяльність окремих суб’єктів судово-експертної діяльності. Крім того, вказані акти мають різну юридичну силу. Зазначені обставини призводять до неможливості здійснення належної організації експертного забезпечення правосуддя на державному рівні та можуть зумовити зростання корупційних ризиків у відповідній сфері державного управління.
Крім того, неналежне врегулювання згаданих правовідносин ускладнить здійснення державного контролю у відповідній сфері державного управління з метою забезпечення захисту існуючих та відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина.
5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей
Прийняття Закону України «Про судово-експертну діяльність» забезпечить вдосконалення регулювання судово-експертної діяльності на законодавчому рівні, що створить умови для належної та ефективної організації експертного забезпечення правосуддя, а саме:
встановить єдині термінологічні визначення понятійного апарату, що використовується у судово-експертній діяльності;
забезпечить системний підхід до організації діяльності усіх суб’єктів цієї сфери;
визначить правовий статус та межі повноважень суб’єктів судово-експертної діяльності;
врегулює питання матеріального та соціального забезпечення судових експертів.
6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта
Проектом Закону пропонується визначити:
понятійний апарат, що використовується у судово-експертній діяльності;
зміст судово-експертної діяльності за її відповідними напрямками;
повноваження державних органів у регулюванні судово-експертної діяльності;
правовий статус судового експерта та керівника державної спеціалізованої експертної установи;
вимоги до форми та змісту висновку експерта, які поєднують у собі положення всіх процесуальних законів;
питання матеріального та соціального забезпечення судових експертів.
7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Прийняття Закону дозволить врегулювати суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення судово-експертної діяльності.
Це вирішить проблеми щодо:
неузгодженості положень процесуального законодавства в частині проведення судових експертиз;
неузгодженості актів законодавства, що регулюють діяльність окремих суб’єктів судово-експертної діяльності;
визначення меж державного контролю у сфері судово-експертної діяльності;
матеріального та соціального забезпечення судових експертів.
Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.
8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта


Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Дасть можливість на законодавчому рівні врегулювати повноваження державних органів у сфері судово-експертної діяльності

Витрати відсутні

Суб’єкти господарювання

Прийняття запропонованого проекту як для суб’єктів господарювання, так і для населення дозволить чітко визначити понятійний апарат, що використовується у судово-експертній діяльності, зміст судово-експертної діяльності, повноваження державних органів у цій сфері, правовий статус судового експерта та керівника державної спеціалізованої експертної установи, вимоги до форми та змісту висновку експерта

Населення


9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта
Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.
10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта
Відповідно до Прикінцевих положень проекту Закону строк дії акта не є обмеженим.
11. Визначення показників результативності регуляторного акта
Основним показником результативності регуляторного акта є належна й ефективна організація експертного забезпечення правосуддя, зокрема щодо організації діяльності державних спеціалізованих експертних установ та приватних судових експертів, що здійснюють судово-експертну діяльність самостійно на професійній основі на чітко визначених законодавчих засадах.
12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта
Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати введення в дію цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.
Повторне відстеження – через два роки з дня введення в дію акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта окреслені питання будуть врегульовані внесенням відповідних змін.
Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені якісні показники результативності акта порівнюються з аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.
Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Міністерством юстиції протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Мін’юсту.
Результати відстеження будуть узагальнюватись та подаватись як пропозиції щодо внесення змін до зазначеного регуляторного акта та/або актів законодавства у сфері судово-експертної діяльності.
Міністр Олена ЛУКАШ

проект
ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО СУДОВО-ЕКСПЕРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади судово-експертної діяльності в Україні.
Розділ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) державна спеціалізована експертна установа – державна установа, створена в установленому законом порядку для здійснення судово-експертної та наукової діяльності в галузі криміналістики та судової експертизи;
2) експертна ініціатива – викладення експертом виявлених у ході проведення експертизи відомостей, які можуть мати значення для кримінального провадження, цивільної, господарської, адміністративної справи, справи про адміністративне правопорушення, виконавчого провадження або поза межами судочинства, з приводу яких йому не були поставлені питання;
3) експертна спеціальність – окремий напрямок спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо, що визначає компетентність судового експерта з проведення певного виду (підвиду, роду, класу) судових експертиз, за яким присвоюється кваліфікація судового експерта;
4) експертне дослідження – процес пізнавальної діяльності судового експерта з метою встановлення на підставі спеціальних знань фактичних даних та обставин поза межами судового провадження результати якого викладаються у висновку експертного дослідження;
5) зразки для проведення експертного дослідження – об’єкти матеріального світу (їх фрагменти, частки, відбитки, інші відображення), що відтворюють властивості живої людини та її навичок, трупа, тварини, рослини, речовини, предмета тощо, вилучені в установленому законом порядку;
6) кваліфікація судового експерта – обсяг теоретичних знань та практичних навичок і умінь особи, необхідний для самостійного проведення експертиз за відповідною експертною спеціальністю, що встановлюється шляхом її атестації в порядку, визначеному цим Законом.
7) методика експертного дослідження – результат наукової роботи, що містить систему методів, які застосовуються в процесі послідовних дій експерта з метою виконання певного експертного завдання, впроваджений в експертну практику в порядку, встановленому законодавством України;

8) об’єкти судової експертизи – матеріальні та матеріалізовані носії інформації, що досліджуються судовим експертом засобами спеціальних знань в межах предмета експертного дослідження: речові докази, похідні речових доказів, зразки, документи, тіло й стан психіки людини, трупи (їх частки), тварини (їх частки), рослини (їх частки), будівлі, споруди, ділянки місцевості тощо, а також відомості, що зафіксовані в матеріалах справи (провадження) та інших носіях інформації;
9) предмет судової експертизи – фактичні данні та обставини, що мають значення для кримінального провадження, вирішення справи про адміністративне правопорушення, цивільної, господарської, адміністративної справи або виконання рішень суду, які встановлюються на підставі спеціальних знань судового експерта та визначаються питаннями, поставленими перед судовим експертом або в порядку експертної ініціативи;
10) приватний судовий експерт – судовий експерт, що не є працівником державної спеціалізованої експертної установи та самостійно на професійній основі здійснює судово-експертну діяльність;
11) спеціальні знання – професійні знання та вміння особи у відповідній галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла, оцінки майна (майнових прав) та інших галузях, набуті ним у процесі навчання та практичної діяльності за тією чи іншою спеціальністю (фахом), крім знань у галузі права;
12) судова експертиза – процесуальна дія спрямована на отримання (збирання) доказів шляхом проведення дослідження судовим експертом на основі його спеціальних знань матеріальних (матеріалізованих) об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про фактичні дані та обставини справи, що перебуває у провадженні уповноваженого органу (особи);
13) судовий експерт – суб’єкт процесуальних правовідносин (фізична особа), що відповідає вимогам цього Закону та якому у порядку, встановленому законодавством України, доручено проведення судової експертизи;
14) судовий експерт державної установи – судовий експерт, що є працівником державної спеціалізованої експертної установи;
15) судово-експертна діяльність – особливий вид діяльності, пов’язаної з організацією та проведенням судових експертиз, експертних досліджень, спрямованих на забезпечення уповноважених осіб (органів), юридичних та фізичних осіб незалежними, кваліфікованими та об’єктивними висновками, орієнтованими на максимальне використання досягнень науки та техніки, створенням і удосконаленням науково-методичної бази у галузі криміналістики і судової експертизи, а також державним управлінням у цій сфері;
16) уповноважена особа (орган) – особа (орган), які в порядку, передбаченому законодавством України, уповноважені на призначення судової експертизи (залучення експерта), зокрема: у кримінальному провадженні – сторона обвинувачення, сторона захисту, потерпілий, слідчий суддя, суд; у цивільному, господарському, адміністративному судочинстві – суд; у справах про адміністративні правопорушення – суд, посадова особа (орган), що здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення; у виконавчому провадженні – державний виконавець.
2. Інші терміни, що вживаються в цьому Законі, визначаються спеціальними нормами у цьому Законі та інших законах України.
Стаття 2. Правова основа судово-експертної діяльності
1. Правовою основою судово-експертної діяльності є Конституція України, процесуальне законодавство України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей Закон та інші нормативно-правові акти України, що регулюють судово-експертну діяльність.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні....
Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи

Форма №
Судово-психіатричний огляд провела судово-психіатрична експертна комісія в складі

Інструкція про проведення судово-медичної експертизи
Судово-медична експертиза проводиться з метою дослідження на підставі спеціальних знань матеріальних об’єктів, що містять інформацію...

Закону України «Про аудиторську діяльність»
Закону України «Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №23, ст. 243; 1995 р., №14, ст. 88; 1996...

Постанова від 26 червня 2015 року n 417 Про затвердження Положення...
Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки І банківську діяльність" Правління Національного...

Постанова від 26 червня 2015 року n 417 Про затвердження Положення...
Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки І банківську діяльність" Правління Національного...

На конкурс-огляд методичних кабінетів
Структура методичної роботи закладу включає заходи по створенню та покращенню навчально-методичного забезпечення освітнього процесу,...

Рішення від 26. 05. 2011 №231/12 м. Київ Про затвердження Положення...
Керуючись статтею 12 Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22. 04. 1993 №3125-xii, з метою здійснення повноважень з організації...

Рішення від 30. 10. 2014 №302/9 м. Київ Про затвердження Положення...
Керуючись статтею 12 Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22. 04. 1993 р. №3125-xii (зі змінами й доповненнями), з метою...

Рішення Аудиторської палати України 14. 02. 2008 №187/10 26. 06....
Положення розроблено відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність», стандартів аудиту, Статуту Аудиторської палати України,...

Рішення Аудиторської палати України від 15. 11. 2007 №184/2
Аудиторської палати України (далі – Інструкція), розроблена відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Закону України...

Анкета опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Закону України “Про банки І банківську діяльність”, ст. 5, 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)...

Рішення Аудиторської палати України 26. 06. 2008 №191/7 14. 07. 2010...
Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових...

Н а к а з
Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу" та статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну...

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України та Фонду...
Відповідно до статті 8 Закону України "Про судову експертизу" та статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну...

Єдиним кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню...

Рішення від 26. 04. 2007 №176/7
Керуючись статтею 11 Закону України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-xii (в редакції Закону від 14. 09....

Правління національного банку україни постанова
Закону України "Про Національний банк України" та статті 70 Закону України "Про банки І банківську діяльність", з метою створення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт