Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Роботи

Роботи

Управління освіти і науки

виконкому Криворізької міської ради

Інноваційно - методичний центр

Криворізький Жовтневий ліцей

Положення

про конкурс науково-дослідницьких робіт

«ЕДІСОНИ ХХІ СТОЛІТТЯ»

(математика, фізика, інформатика, винахідництво»

(МАН)


м. Кривий Ріг

2012

1. Мета та завдання
І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України проводиться з метою:

 • залучення обдарованої учнівської молоді до наукових досліджень;

 • сприяння професійному самовизначенню;

 • розвитку творчих зв'язків між науковцями вищих навчальних закладів, освітянами та учнівською молоддю міста;

 • якісного відбору учасників ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.


2. Організатори конкурсу


 • Управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради;

 • Інноваційно-методичний центр

 • Криворізький Жовтневий ліцей.3. Умови проведення конкурсу
2.1. Конкурс-захист проводиться на базі Криворізького Жовтневого ліцею 31 січня 2011р. за адресою:

50096, м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 63

Телефон для довідок: 53-13- 00, 74-64-20.

2.2. Конкурс-захист проводиться у секціяхп/п

Секція

Базова дисципліна

І.

математика

Математика

2.

Фізика

Фізика

3.

Інформатика

Математика


4. Учасники конкурсу
У конкурсі-захисті беруть участь учні 8-11 класів ліцеїв, гімназій, загальноосвітніх шкіл міста, які займаються дослідницькою діяльністю.

Для участів І (міському) відбірковому етапі необхідно до 23.грудня 2011 року надати до оргкомітету такі документи: - заявку на участь у конкурсі-захисті за формою:

 1. секція;

 2. базова дисципліна;

 3. тема роботи;

 4. прізвище, ім'я по батькові учня;

 5. навчальний заклад;

 6. район

 7. клас;

 8. прізвище, ім 'я та по батькові наукового керівника;

 9. необхідність технічних засобів;

 10. контактний телефон.


Заявки повинні бути затверджені керівником закладу.

Науково-дослідницькі роботи повинні оформлені

відповідно до вимог МАН.

Роботи і тези ( електронний варіант) подаються в організаційний комітет конкурсу до 30 грудня 2011 року.
5. Вимоги до написання, оформлення і подання науково-дослідницьких робіт
5.1. Загальні вимоги

Роботи друкуються за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297мм); інтервал - 2, береги -лівий 20 мм, правий – 10 мм, верхній - 20мм, нижній - 20мм. Розмірні показники друку: в одному рядку 60 знаків з урахуванням пропусків між словами.

Абзацний відступ 3-5 інтервалів. На одній сторінці суцільного тексту 40-42 рядки. Заголовки відокремлюються від тексту зверху і з низу інтервалами. Обсяг наукової роботи повинен становити до 25 сторінок (машинописного тексту).

Вписувати в текст наукової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою чорного кольору, але при цьому щільність написаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки можна виправляти підчищенням або білою фарбою і нанесенням на тому ж місці тексту машинописним способом.
5.2.3аголовки

Заголовки структурних частин наукової роботи "Зміст", "Перелік умовних скорочень", "Вступ", "Розділ", "Висновки", "Список використаних джерел", "Додатки" друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (перша-велика) з абзацу. Крапка в кінці заголовку не ставиться.

Відстань між заголовком структурної частини та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

5.3 Нумерація

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул здійснюються арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою наукової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але на ньому номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують.

Номер розділу необхідно проставляти після слова "розділ", після номеру крапка не потрібна. З нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи нумеруються у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між числами ставлять крапку, наприклад 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Пункти нумерують у межах кожного підрозділу (за такими ж правилами).

5.4 Ілюстрації

Ілюстрації та таблиці необхідно подавати після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданиху у додатках.

Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад, "Рис, 1.2." (другий рисунок першого розділу). Номер рисунку, його назва та пояснювальні підписи розмішують послідовно під ілюстрацію.

5.5. Таблиці

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу та розміщують цей напис у правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці

5.6. Формули

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій наведені і формули. Значення коленого символу та числового коефіцієнту треба подавати з нового рядка..

5.7. Посилання

При написані наукової роботи необхідно посилатися на джерела, що дає змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа.

У тексті наукової роботи посилання на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками. Наприклад, "в роботах [1-4]...п.

5.8. Список використаних джерел

Список використаних джерел необхідно складати у порядку появи у тексті (або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків)

5.9. Додатки

Додатки слід оформляти на наступних після списку літературних сторінках, при цьому кожний додаток необхідно наводити з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який друкується угорі (симетрично до тексту сторінки .з великої літери.

  1. Тематика науково-дослідницької роботи не

обмежується.

Робота повинна ґрунтуватися на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

Наукова робота обов'язково має містити рецензії відповідних фахівців (досвідченого вчителя, науковця).
6. Програма конкурсу-захисту
6.1. Програма роботи кожної секції передбачає три етапи:

1-й етап - конкурс науково-дослідницьких робіт;

2-й етап - виконання контрольних завдань із базових дисциплін;

3-й етап - захист науково-дослідницьких робіт.

Максимальна сумарна оцінка за участь в усіх етапах конкурсу становить 100 балів.

6.2. Конкурс науково-дослідницьких робіт

Оцінка науково-дослідницьких робіт проводиться членами журі з до 20 січня 2012 року.

Оцінюються:

 • Актуальність, теоретичне або практичне значення роботи -6 балів

 • Наукова новизна одержаних результатів - 6 балів

 • Системність і повнота у розкритті теми - 6 балів

 • Дослідницький характер роботи, доцільність та коректність використаних методів дослідження - 6 балів

 • Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам - 2,5 балів

 • Стиль, грамотність, логічність викладу, відповідність вимогам до змісту та оформлення робіт - 2,5 бали

Максимальна кількість балів - 29.
6.3. Виконання,контральних завдань з базових дисциплін

Завдання І рівня – 8 балів

Завдання ІІ рівня – 9 балів

Завдання ІІІ рівня – 12 балів

Максимальна кількість балів - 29
6.4. Захист науково-дослідницьких робіт

Захист науково-дослідницьких робіт проходить у секціях. На захисті мають право бути присутніми інші члени секції та наукові керівники.

Для захисту надається до 10 хвилин. Оцінювання захисту передбачає:

 • Аргументованість вибору теми дослідження, її розкриття, вільне володіння матеріалом -13 балів

 • Ступінь самостійності автора у виконанні роботи, особистий внесок автора в роботу - 9 бали

 • Чіткість, логічність, послідовність викладення матеріалу - 4 балів

 • Компетентність учасника, вичерпаність відповідей - 8 бали

 • Етика та культура спілкування учасника - 4бали

 • Активна кваліфікована участь у веденні дискусії - 4 бали

Максимальна кількість балів - 42.

Оцінка оголошується після завершення конкурсу.
7. Визначення переможців та нагородження учасників міського конкурсу-захисту
7.1. Конкурс-захист науково-дослідницької роботи – це інтелектуальне змагання особистого характеру.
Колективні роботи (2-3 учні) журі не розглядатимуться.
Переможці визначаються за сумою балів, одержаних на всіх етапах конкурсу-захисту.

Кількість перших, других, третіх місць може становити до 50 відсотків від загальної кількості учасників у секціях з орієнтовним розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.
7.2. Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 80 балів.

Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 75 балів.

Трете місце не визначається, якщо учасник не набрав 65 балів.

Залежно від рівня захисту науково-дослідницьких робіт вказана мінімальна кількість балів для визначення призових місць може бути збільшена.

У випадку набрання однакової кількості залікових балів декількома учасниками місця визначаються за результатом виконання контрольних завдань з базових дисциплін.
7.3. Переможці та призери конкурсу-захисту нагороджуються дипломами управління освіти та науки 1, II, III ступенів.
7.4. Переможці конкурсу-захисту (як виняток - призери) рекомендуються до участі в II етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.


8. Журі конкурсу
Головами журі секцій є науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів міста, заслужені вчителі України, членами журі - висококваліфіковані педагоги.

Склад журі затверджується Інноваційно-методичним центром і оголошується на відкриті конкурсу.
9. Фінансування
Підготовка та проведення міського конкурсу (транспортне обслуговування, придбання та використання бланкової документації, рецензування робіт, видання збірників) фінансується за рахунок, спонсорів та учасників конкурсу.
]Роботи переможців І (міського) відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України не повертаються, а відсилаються на ІІ (обласний) етап вищезгаданого конкурсу у м. Дніпропетровськ.

Роботи учасників, які не посіли призові місця повертаються власникам.

Зразок титульного листа
Дніпропетровське відділення Малої академії наук України

Секція «Математики»

(або інша)


Принцип Диріхле


Науково-дослідна робота

учениці 10-В класу

Криворізького Жовтневого ліцею

Шевчук Марини

Науковий керівник –

Дзигіна Людмила Борисівна,

учитель математики Криворізького Жовтневого ліцею

Кривий Ріг

2012 р.
Назва відділення

Секція

Базова дисципліна


Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика

(за вибором)


2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика

(за вибором)

3. Матеріалознавство

Фізика, математика

(за вибором)

4. Машинобудування та робототехніка

Фізика, математика

(за вибором)

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика

(за вибором)

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика

(за вибором)

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика

(за вибором)

Комп’ютерних наук

1. Комп'ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Internet-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика
Математики
1. Математика

Математика


2. Прикладна математика

Математика


3. Математичне моделювання

Математика

Фізики та астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика


2. Експериментальна фізика

Фізика


3. Астрономія та астрофізика

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика
Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2. Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика
Перелік секцій ДВ МАН України

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи на 2013/2014 н р. Структура плану
Теоретичні основи виховної роботи з класом. Аналіз виховної роботи за минулий рік

Методичні рекомендації для самостійної роботи
Контрольна робота – один із важливих видів самостійної роботи І навичок наукової роботи студентів. Термін виконання контрольних робіт...

Виховний процес у гімназії був організований відповідно до річного...
Одним із основних напрямів виховної роботи є патріотичне та громадянське виховання

Курсова робота на тему: «з досвіду організації самостійної роботи учнів на уроках біології»
Також такий вид роботи вчить орієнтуватися в тексті підручнику, пошуковій діяльності. Крім того це вчить відповідальності за результат...

Ремонтно-будівельні роботи
Про затвердження Загальної частини та Збірника гн 3 „Кам'яні роботи Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні...

Організація роботи з самоврядуванням в класних колективах та групах....
Організація роботи із соціально незахищеною категорією дітей. Участь в роботі методичних об’єднань. Співпраця з педагогічним колективом...

Роботи
Структура та обсяг дипломної роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить...

Рекомендації до оформлення атестаційної роботи
Досвід роботи свідчить, що лише за умови координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередження його уваги на виборі конкретної...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни
Виконання курсової роботи є одним із видів самостійної науково-дослідної роботи студентів, що допомагає визначити якість теоретичних...

Інформаційний вісник №5 з організаційної роботи та діловодства в...
України, Статутом Профспілки працівників освіти І науки України, здійснюючи функції передбачені п п. 49. 1 – 49. 18 та 49. 20 – 49....

Н аказ № по Вельбівненській зош І-ІІІ ступенів від 1 0 201 4 р. Про...
...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Виконання курсової роботи являє собою один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, призначений...

«Планування роботи юридичної служби, юрисконсульта та порядок складання номенклатури справ»
Правильна організація роботи юридичної служби неможлива без її планування. Здійснення планування роботи юридичної служби є одним...

На допомогу молодому заступнику директора з навчально-виховної роботи
Упорядник: керівник Школи професійної адаптації молодого заступника директора з навчально-виховної роботи, заступник директора з...

План виховної роботи на 2013-2014 н р. Долгішевої В. В. «Узгоджено» «Затверджено»
Робота з батьками та її результативність. Організація роботи батьківського комітету

Державна митна служба україни
Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, створення належних умов для їх роботи

Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2016-2017 навчальному році
Курс. Школа, курс. Плюс, курс. Дошкілля; основам взаємодії з обласним порталом «Запорізька обласна освітня мережа»; основам роботи...

Організація роботи з батьками в загальноосвітній школі
Дана робота містить матеріали із практики роботи Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Полтавської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт