Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Сімакова Л. А., Снєгірьова В. В

Сімакова Л. А., Снєгірьова В. В

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з навчанням російською, польською, румунською, молдовською, кримськотатарською, угорською мовамидержавна підсумкова атестація з інтегрованого курсу «Література» (національної меншини та світова) може проводитись у письмовій формі або усно за білетами.

Державна підсумкова атестація з інтегрованого курсу «Література» (національної меншини та світова)в письмовій формі проводиться протягом 90 хвилин. Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи учнів над завданнями.

Атестація з інтегрованого курсу «Література» (російська та світова) у письмовій формі проводиться за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інтегрованого курсу «Література» (російська та світова). 9 клас (авт. Сімакова Л. А., Снєгірьова В. В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2014).

Збірник завдань укладений відповідно до вимог чинної програми і містить 10 варіантів по 15 тестових завдань різної форми: закритої – на вибір правильної відповіді з чотирьох запропонованих; на встановлення правильної послідовності, на встановлення відповідності, завдання відкритої форми, творче. Мета роботи – комплексна перевірка знань учнів з літератури. Завдання побудовані таким чином, щоб учні змогли продемонструвати вміння розуміти та інтерпретувати художній текст, визначати родову й жанрову специфіку та стильову своєрідність художнього твору, багатство його ідейно-художнього змісту та особливості поетики, сприйняття конкретного твору в літературно-мистецькому контексті епохи, у зв’язках із літературною традицією України і світу.

Для відповіді на тестові завдання використовується зразок бланка відповідей, розміщений на останніх сторінках посібника, який учитель може скопіювати в необхідній кількості. Відповіді на завдання відкритого типу учні виконують на окремих аркушах зі штампом навчального закладу, що додаються до заготовлених бланків відповідей.

Користуватися текстами, підручниками, іншими посібниками (словниками, довідниками) під час складання державної підсумкової атестації з курсу «Література» (російська та світова) не дозволяється.

В усній формі атестація з інтегрованого курсу «Література» (російська і світова) проводиться за білетами (додаток). Кожний з 25 білетів складається з двох завдань, які дають можливість учителю перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу про головні етапи розвитку російської та світової літератури, розуміння учнями теоретичних літературознавчих понять, вміння аналізувати та інтерпретувати художній текст, ілюструвати розповідь про художні особливості історичних та літературних епох відповідними прикладами з художніх творів, виразно читати напам‘ять поетичні твори тощо.

Державна підсумкова атестація з інтегрованого курсу «Література» (національної меншини та світова) в 11 класі проводиться у письмовій формі.

Мета проведення державної підсумкової атестації з інтегрованого курсу «Література» (національної меншини та світова) – перевірити сформованість в учнів базових знань відповідно до чинних програм (стандарту, академічного рівнів навчання та профільного рівня), уявлення про місце літератури (українська, світова, національних меншин) у національному і світовому культурному контекстах, уміння висловити свої думки про художній твір, систему образів, характери персонажів, уміння проводити цілісний аналіз та створювати власні інтерпретації до художніх творів, аналізувати різні за жанрами та стилями твори, вміння аргументовано доводити власну думку, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу.

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інтегрованого курсу «Література» (російська та світова). 11 клас» (авт. Сімакова Л. А.; Снєгірьова В. В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2014).

Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів менша десяти, кожен з них отримує окремий варіант.

На виконання завдання державної підсумкової атестації з інтегрованого курсу «Література» (національної меншини та світова) відводиться 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується).


Інтегрований курс «Література» (російська та світова)

Билет № 1

1. На примере произведения Ж.Б.Мольера «Мещанин во дворянстве» раскройте особенности классицистической комедии.

2. На конкретных примерах покажите особенности «золотого века русской поэзии».

Билет № 2

1. Прокомментируйте высказывание украинского исследователя Александра Белецкого об античной литературе: «Тяжело показать среди литературного наследия, оставленного нам …, хотя бы одного значительного писателя, творчество которого не было бы так или иначе связано с античной поэзией». Расскажите о влиянии античной литературы на развитие русской литературы.

2. Охарактеризуйте тип «тургеневской девушки» на примере главной героини повести «Ася».

Билет № 3

1. На примере изученных произведений обоснуйте роль эпохи античности в развитии мировой культуры.

2. Какую «модель мира» создает Д.Фонвизин в своей комедии «Недоросль»?

Билет № 4

1. На примере изученных произведений обоснуйте понятие «вечные образы» в литературе

2.Раскройте основные мотивы стихотворений В. А. Жуковского. Прокомментируйте слова В. Г. Белинского: «Без Жуковского мы не имели бы Пушкина».

Билет № 5

1.На основе изученных произведений обоснуйте, зачем современному школьнику необходимо изучать произведения русского литературного средневековья.

2. Сравните образы безымянного героя рассказа Г. Бёлля “Путник, придёшь когда в Спа…” и Василия Тёркина из одноимённой поэмы А.Твардовского. Что в них общего, а чем они отличаются?

Билет № 6

  1. На примере сонетов Ф.Петрарки раскройте отличительные признаки сонета как лирического жанра

2. Раскройте понятие «характер литературного героя». Назовите индивидуальные черты персонажей комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

Билет № 7

1. Обоснуйте, почему сонеты Ф. Петрарки по-прежнему встречают живой отклик в сердцах читателей всего мира. Прочитайте наизусть один из сонетов Ф.Петрарки.

2.Раскройте понятие «сатира». На конкретных примерах покажите отличительные особенности сатирических произведений.

Билет № 8

1. .Назовите выдающихся представителей эпохи Возрождения.

Охарактеризуйте особенности этого периода в истории литературы.

2. Охарактеризуйте образ Василия Теркина из одноименной поэмы А. Твардовского. Выскажите свое отношение к этому герою. Чем он может быть интересен для современного человека?

Билет № 9

1.Известный писатель и переводчик Самуил Маршак утверждал, что «у каждой книги своя судьба, своя долгота века. Есть книжки – однодневки, и есть, которые переходят от поколения к поколению». Какие из прочитанных в курсе «Литература» произведений вы порекомендуете прочитать последующим поколениям? Обоснуйте свой выбор.

2. Проанализируйте одно из стихотворений любовной лирики А.С. Пушкина.

Билет № 10

1. Раскройте особенности русского классицизма как литературного направления. Перечислите его представителей.

2. На примере одного из стихотворений Н.Рубцова раскройте особенности проблематики творчества поэта. Прочитайте наизусть одно из его стихотворений.

Билет № 11

1. На примере изученных произведений назовите характерные особенности оды. Назовите русских писателей, создававших оды.

2. Раскройте содержание понятия «мотив» в лирическом произведении и охарактеризуйте его особенности. Назовите мотивы, характерные для прочитанных вами стихотворений Д. Байрона.

Билет № 12

1. Объясните название пьесы Д. И. Фонвизина «Недоросль». Как вы думаете, почему для изображения явлений русской действительности ХVІІІ века писатель выбрал жанр сатирической комедии?

2. На примере изученных произведений обоснуйте, чем реализм отличается от классицизма и романтизма.

Билет № 13

1. Назовите характерные черты сентиментализма как литературного направления (проанализируйте повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»).

2. Обоснуйте, почему современники называли М.Е.Салтыкова-Щедрина «прокурором русской общественной жизни».

Билет № 14

1. Объясните значение понятий «байронизм», «байронический герой».

2. На примере повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» раскройте, как в литературе ХVІІІ века утверждалась идея ценности человеческих отношений.

Билет № 15

1. На примере одного из изученных произведений раскройте особенности литературы эпохи романтизма.

2. Сравните комедии Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» и Д.Фонвизина «Недоросль». Что общего в этих произведениях и в чем их различие?

Билет № 16

1. Сравните темы и мотивы лирики А. Пушкина и М. Лермонтова.

2. Назовите роды античной литературы, отметьте их особенности (на примере 1-2 изученных произведений).

Билет № 17

1. На конкретном примере одного из изученных вами произведения (на ваш выбор) раскройте новаторство лирики В.А.Жуковского.

2. Продолжите определение: «Художественный тип – это…». Можно ли назвать типичным характер Василия Тёркина? Обоснуйте свой ответ.

Билет № 18

1. Укажите особенности просветительского реализма в комедии А.Грибоедова «Горе от ума».

2. Обоснуйте, можно ли стихотворение А.Т. Твардовского “Я убит подо Ржевом” назвать поэтическим памятником безымянному солдату.

Билет № 19

1. Прокомментируйте высказывание И. А. Гончарова о комедии А.С. Грибоедова: «Горе от ума» – «…и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира».

2. Раскройте понятие «анакреонтическая поэзия». Назовите основных ее представителей.
Билет № 20

1.Раскройте понятие «лирический герой» на примере изученных стихотворений А.С. Пушкина.

2.Обоснуйте, почему Ж.Б. Мольера называют «величайшим в мире комедиографом».

Билет № 21

1. Волнуют ли нас пушкинские строки и сегодня? Обоснуйте свой ответ.

2. Как вы понимаете главную идею рассказа Г.Бёлля «Путник, придешь когда в Спа...».

Билет №22

1. Охарактеризуйте основные темы и мотивы лирики А.Пушкина. Прочитайте наизусть одно из изученных стихотворений.

2. Обоснуйте, почему Эсхила называют «отцом трагедии».

Билет № 23

1. Докажите, что «Паломничество Чайльд-Гарольда» Д. Байрона – романтическая поэма.

2. На конкретных примерах обоснуйте, что общего и различного в таких художественных направлениях русской литературы, как классицизм и сентиментализм.
Билет № 24

1.На примере прочитанных стихотворений М. Ю. Лермонтова определите мотивы лирики поэта. Прочитайте наизусть одно из изученных произведений.

2. Охарактеризуйте образ Лауры в лирике Франческо Петрарки.

Билет № 25

1. Раскройте образ лирического героя в стихотворении М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта».

2.Согласны ли вы с утверждением аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса о том, что «книга – это диалог, завязанный с читателем… Этому диалогу нет конца…»? На примере изученных произведений, расскажите в какой диалог с книгами вы вступили в этом учебном году.
Сборник заданий на сайте МОН Украины http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/11-13.pdf

поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт