Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рекомендації щодо підготовки учнів

Рекомендації щодо підготовки учнів

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Методичні рекомендації
щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури в 2015 році
У 2014 р. зовнішнє незалежне оцінювання, як нова для України технологія оцінювання навчальних досягнень бажаючих вступити до вищих навчальних закладів, відзначило своє 10-річчя. Адже в 2004 році групою ентузіастів, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», Міністерства освіти і науки України, ряду ректорів у державі була апробована технологія зовнішнього оцінювання, впровадження якої мало на меті забезпечити рівний доступ до вищої освіти всім бажаючим. Починаючи з 2007 року зовнішнє оцінювання проводиться практично для всіх абітурієнтів, які вирішили стати студентами вищих навчальних закладів. За ці роки зовнішнє незалежно оцінювання стало важливою і невід'ємною складовою освітньої системи держави, користується постійною великою підтримкою громадської та освітньої спільноти, і на думку переважної більшості вітчизняних і зарубіжних експертів, є найбільш успішною освітньою реформою за всі роки незалежності України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2014 році).

Беззаперечно, впровадження зовнішнього незалежного оцінювання принесло хороші результати щодо значного підвищення якості середньої та вищої освіти в Україні, позитивно позначилося на загальному рівні освіченості. Щороку Український центр оцінювання якості освіти удосконалює проведення ЗНО.

З метою якісної підготовки до ЗНО-2015 Міністерство освіти і науки затвердило нові програми ЗНО з української мови і літератури (наказ від 01.10.2014 р. № 1121 «Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти»), що додається на стор. 9.

Тестування з української мови і літератури є обов’язковим для всіх випускників ЗНЗ 2015 року та абітурієнтів, які бажають здобувати вищу освіту.

Для випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року результати ЗНО з української мови і літератури зараховуватимуться як результати ДПА тільки з української мови.  Вони визначатимуться на основі кількості балів, набраних за виконання завдань лише з української мови.

Абітурієнти складатимуть тести ЗНО з української мови і літератури двох рівнів складності – базового і поглибленого, обрати який треба буде під час реєстрації.

Базовий рівень складається лише з тестових питань. Поглиблений включатиме блок тестових питань і описових завдань.

Абітурієнт, що обрав базовий рівень, під час реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання в пункті тестування отримає зошит на 16 сторінок із 58 завданнями та два бланки відповідей (бланк А і бланк Б).

Завдання 1–33 і завдання 58 передбачають перевірку знань, умінь і навичок з української мови. Це завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих (№ 1–10, № 29–33), завдання з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих (№ 11–23), завдання на встановлення відповідності (№ 24–28) і завдання з розгорнутою відповіддю (№ 58).

Завдання 34–57 перевірятимуть знання, уміння й навички з української літератури. Серед них також є завдання з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих (№ 34–53) і завдання на встановлення відповідності (№ 54–57). Виконавши сертифікаційну роботу базового рівня, учасник тестування має позначити відповіді в бланку А (його перевірятиме комп’ютер) і написати власне висловлення в бланку Б (його перевірятимуть екзаменатори). На виконання всіх завдань базового рівня відводиться 150 хвилин.

Якщо під час реєстрації учасник тестування обрав тест поглибленого рівня, то він отримає зошит на 20 сторінок і виконуватимете 74 завдання. Результати роботи заносяться до бланків А, Б, А+ і Б+.

Сертифікаційна робота поглибленого рівня охоплює всі завдання базового рівня, описані вище, і додаткові складніші завдання (№ 63–74). Виконуючи ці завдання, абітурієнт продемонструє знання, уміння й навички, необхідні для навчання на профільних факультетах. Завдання з української літератури вимагатимуть установлення послідовності (№ 63–66) і вибір однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих (№ 59–62). Завдання з української мови (№ 67–74) передбачатимуть відкриту коротку відповідь у вигляді одного – двох речень.

Виконавши сертифікаційну роботу поглибленого рівня, учасник тестування має зробити все те, що передбачено базовим рівнем (тобто заповнити бланки А і Б), і, окрім того, виконати додаткові складніші завдання (заповнити бланки А+ і Б+). На все це буде відведено 210 хвилин.
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

(базовий рівень)

Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121).

Загальна кількість завдань роботи – 58.

На виконання роботи відведено 150 хвилин.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури базового рівня складається із завдань трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 29–33*, 34–53). До

кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один

правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього

незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (№24–28*, 54–57). До кожного завдання

подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб

виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної

цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним,

якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на

перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка

відповідей А.

3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№ 58*). Завдання цієї форми передбачає

створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного

аргументативного висловлення на дискусійну тему в бланку відповідей Б.
Увага!

* – завдання з української мови, результат виконання яких буде зараховуватися

як державна підсумкова атестація


Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури

базового рівня:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал,

якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або

вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в

0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну

пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на

завдання не надано.

3. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями

змісту та мовного оформлення:
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ З РОЗГОРНУТОЮ ВІДПОВІДДЮ

(ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ) З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, , , 4 та 5), як показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

1.

Теза

Учасник вправно формулює тезу

2

Учасник не формулює тези вправно

1

Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає запропонованій темі

0

2.

Аргументи

Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи

2


Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.

Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент перефразовує зміст першого.

Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези

1


Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи не є доречними

0

3а.

Приклад із літератури чи інших видів мистецтва

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим, добре поясненим прикладом з

художньої літератури чи інших видів мистецтва

2


Немає мотивації наведення прикладу.

Приклад не конкретизований через художній образ.

У прикладі є фактичні помилки

1


Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає або він не є доречним

0

3б.

Приклад, що є

історичним фактом або

випадком із життя

Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або із суспільно-політичного

життя, або з власного життя

2


Немає мотивації наведення прикладу; приклад не конкретизований; у прикладі є фактичні помилки

1


Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя немає або він не є доречним

0

4.

Логічність, послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній проблемі, цілісний, послідовний і

несуперечливий розвиток думки (логічність і послідовність викладу)

2


У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки

1


Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості розвитку думки немає

0

5.

Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає зі сформульованої тези, аргументів і

прикладів

2


Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з аргументами та прикладами

1


Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з аргументами та прикладами

0

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (та ), як показано в таблицях 2 і 3.

Таблиця 2

Критерій

Кількість помилок

Бали

6а.

Орфографія та

пунктуація

0–1

4

2–6

3

7–11

2

12–16

1

17 і більше

0

Таблиця 3

Критерій

Кількість помилок

Бали

6б.

Лексика, граматика та

стилістика

0–1

4

2–4

3

5–7

2

8–10

1

11 і більше

0

Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих зараховують такі помилки:

 у написанні великої літери в складних власних назвах;

 у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;

 у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);

 у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;

 у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як одну грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (три і більше випадків порушення на одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як одну стилістичну помилку.
Увага!

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, буде оцінено в 0 балів.

Роботу обсягом до 100 слів буде оцінено в 0 балів.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури базового рівня, – 104.
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ (поглиблений рівень)
Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121).

Загальна кількість завдань роботи – 74 (58 завдань базового рівня та 16 завдань

поглибленого рівня).

На виконання роботи відведено 210 хвилин (150 хвилин на виконання завдань базового рівня та 60 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).

Сертифікаційна робота з української мови і літератури поглибленого рівня складається із завдань п’яти форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 29–33*, 34–53 – базовий
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І-ІІ етапів...
Метою проведення таких змагань є виявлення талановитих І обдарованих школярів: тих, хто досконало володіє знаннями шкільної програми,...

Методичні рекомендації для учителів математики щодо підготовки учнів
У міністерстві юстиції зареєстровано наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 3 листопада 2011 року №1254,...

Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки...
У багатьох країнах світу такі системи є дієвим чинником розвитку І вдосконалення освітніх систем

Методичні рекомендації для учителів математики щодо підготовки учнів
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень з математики бажаючих вступити до вищих навчальних закладів у 2011 р буде проводитися...

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторських висновків
Надаємо Вам проект Методичних рекомендацій щодо підготовки аудиторських висновків,які подаються до Державної комісії з цінних паперів...

Методичні рекомендації вчителям початкових класів щодо оцінювання...
Складені відповідно до орієнтовних вимог щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...

Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...

Методичні рекомендації щодо підготовки І v розділу дипломних робіт...
Методичні рекомендації щодо підготовки ІV розділу дипломних робіт «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»

Методичні рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів підготовки...
Використання тестових завдань для ефективного педагогічного контролю за рівнем якості знань та професійних досягнень учнів (методичні...

Методичні рекомендації для самостійної підготовки для занять студентів...
Важливою складовою підготовки у вищих навчальних закладах висококваліфікованих фахівців є самостійна робота студентів

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять
Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік І експертиза»

Пам’ятка для учнів щодо підготовки до екзаменів
Під час підготовки до екзаменів дуже важливо пригадати як найефективніше запам’ятовувати матеріал, як знімати емоційну напругу та...

Методичні рекомендації розроблені на основі: освітньо-професійної...
Методичні рекомендації розроблені на основі: освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста за напрямом підготовки «Міжнародні...

Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт