Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Законами n 2452-iv 2452-15

Законами n 2452-iv 2452-15

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичнихосіб - підприємців

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 31-32, ст.263 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.257 N 2454-IV ( 2454-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.259 N 2704-IV ( 2704-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 32, ст.421 N 2919-IV ( 2919-15 ) від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст.11 N 3422-IV ( 3422-15 ) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.210 N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006, ВВР, 2006, N 27, ст.234 N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, ВВР, 2006, N 37, ст.310 N 693-VI ( 693-17 ) від 18.12.2008, ВВР, 2009, N 16, ст.218 N 809-VI ( 809-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.263 N 913-VI ( 913-17 ) від 04.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.322 N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, N 38, ст.534 N 1561-VI ( 1561-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2009, N 51, ст.755 N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.51 N 1877-VI ( 1877-17 ) від 11.02.2010, ВВР, 2010, N 18, ст.140 N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392 N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, ВВР, 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст.529 N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2011, N 2-3, ст.11 N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010 N 2937-VI ( 2937-17 ) від 13.01.2011 }

{ У тексті Закону слова "фонди соціального страхування" в усіх відмінках і "та фондів соціального страхування" виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

{ У тексті Закону слова "ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків", "ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця - платника податків", "ідентифікаційний номер платника податків" та "ідентифікаційний номер" у всіх відмінках і числах замінено словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

{ У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках і числах замінено словами "статутний капітал" у відповідному відмінку і числі N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010 }

Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

відокремлений підрозділ юридичної особи - це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи; { Абзац другий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

державний реєстратор - посадова особа, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; { Абзац третій частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) - автоматизована система збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

місце проживання фізичної особи - житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово, що знаходиться за певною адресою, за якою здійснюється зв'язок з фізичною особою - підприємцем;

місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені (далі - виконавчий орган); ( Абзац шостий статті 1 в редакції Закону N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )

реєстраційна картка - документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;

реєстраційна справа - папка організаційно-облікового типу з документами або комп'ютерними файлами, що подаються державному реєстратору відповідно до закону; { Абзац восьмий частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1877-VI ( 1877-17 ) від 11.02.2010 }

свідоцтво про державну реєстрацію - документ встановленого зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

спеціалізований друкований засіб масової інформації - видання спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в якому відповідно до цього Закону публікуються відомості з Єдиного державного реєстру.

{ Абзац одинадцятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону N 2464-VI ( 2464-17 ) від 08.07.2010 }

Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

1. Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.

2. Законом можуть бути встановлені особливості державної реєстрації об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок), благодійних організацій, політичних партій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, асоціацій органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій.

{ Частина друга статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009 }

3. Об'єднання громадян, благодійні організації, політичні партії, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, асоціаціїорганівмісцевогосамоврядування,банки, торгово-промислові палати, фінансові установи (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші установи та організації, для яких законом встановлені особливості державної реєстрації, набувають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом.

{ Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006, N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009 }

4. Міністерство юстиції України та його територіальні органи здійснюють реєстрацію (легалізацію) об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок та їх об'єднань), благодійних організацій, політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, асоціацій органів місцевого самоврядування, інших установ та організацій, визначених законом, та видають свідоцтво про державну реєстрацію, оформлене державним реєстратором у відповідному виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи.

{ Статтю 3 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами N 913-VI ( 913-17 ) від 04.02.2009, N 1275-VI ( 1275-17 ) від 16.04.2009 }

Стаття 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

2. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців включає, зокрема:

перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;

оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та виписки з Єдиного державного реєстру.

3. Зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

4. Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають державній реєстрації.

5. Представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом.

Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Стаття 6. Державний реєстратор

1. Державний реєстратор на територіївідповідної адміністративно-територіальної одиниці:

проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

проводить резервування найменувань юридичних осіб;

передає органам державної статистики (далі - органи статистики), державної податкової служби, Пенсійного фонду України повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб; ( Абзац четвертий частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2452-IV ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )

формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ (крім реєстраційних справ юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону). Якщо кількість державних реєстраторів у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації становить три і більше осіб, зберігання реєстраційних справ забезпечує відповідна посадова особа структурного підрозділу (відділу, управління), який створюється для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів; { Абзац п'ятий частини першої статті 6 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію (крім видачі свідоцтв юридичним особам, зареєстрованим відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону), а також їх заміну; { Абзац шостий частини першої статті 6 в редакції Закону N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

оформлює та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєстру;

проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб - підприємців;

проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами - підприємцями;

звертається до суду із заявою про зміну мети установи у встановленому законом порядку;

здійснює оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них; { Частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

вносить до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію особи на підставі рішення суду; { Частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

здійснює інші дії, передбачені цим Законом. { Частину першу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

2. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою міста обласного значення або головою районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

3. Державний реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або голові районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

4. На посаду державного реєстратора призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше одного року, або стажем роботи в інших сферах управління не менше трьох років. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та власну печатку.

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи державного реєстратора здійснює виконавчий комітет міської ради міста обласного значення або районна, районна в містах Києві та Севастополі державна адміністрація. Якщо кількість державних реєстраторів у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації становить три і більше осіб, для організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи державних реєстраторів створюється відповідний структурний підрозділ (відділ, управління) виконавчого комітету міської ради міста обласного значення або районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації, який очолює один з державних реєстраторів.

{ Частина п'ята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

6. Методологічне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів здійснює спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації.

Стаття 7. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації

1. Спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.

2. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації:

здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань державної реєстраціїтарозробляєпроекти нормативно-правових актів у цій сфері;

затверджує нормативно-правові акти щодо формування та ведення Єдиного державного реєстру;

забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру;

затверджує форми реєстраційних карток, довідки, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру; { Абзац шостий частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації державних реєстраторів, погоджує кандидатури на зайняття посади державного реєстратора;

видає посвідчення і печатку державного реєстратора;

забезпечує замовлення, постачання, облік та звітність щодо витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію та бланків виписок з Єдиного державного реєстру;

видає спеціалізований друкований засіб масової інформації;

забезпечує органи державної влади інформацією з Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації; { Частину другу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV ( 3456-15 ) від 22.02.2006 }

забезпечує безперешкодний доступ судам загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та спільно з Державною судовою адміністрацією України встановлює порядок надання таких відомостей; { Частину другу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 - щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII "Прикінцеві положення" Закону N 2453-VI від 07.07.2010 }

установлює за погодженням з Міністерством юстиції України регламент передачі державному реєстратору даних про юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 цього Закону. { Частину другу статті 7 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV ( 3575-15 ) від 16.03.2006 }

3. У разі виявлення факту порушення порядку проведення державної реєстрації з боку державного реєстратора спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації має право звернутися до міського голови міста обласного значення або голови районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації з поданням про звільнення державного реєстратора з цієї посади. Рішення про звільнення державного реєстратора із займаної посади повинно бути прийняте протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня надходження відповідного подання.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Законами n 2508-iv 2508-15
України особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами

Районний методичний кабінет
Література – це інша реальність, новий світ, створений письменником за певними законами – законами художньої творчості. Спеціальні...

Оформлення права на спадщину
Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами України «Про нотаріат», «Міжнародне приватне право», іншими законами,...

Законами

Законами n 70/97-вр

Законами n 2154-vi 2154-17
Законами n 2154-vi ( 2154-17 ) від 27. 04. 2010, ввр, 2010, n 22-23,N 24-25, ст. 263 зміни застосовуються у 2010 році n 2435-vi (...

Законами №5067-vi від 05. 07. 2012
Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний...

Закон україни
Законами №107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, №5-6, №7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року

Законами n 590/97-вр
У тексті Кодексу слова "арбітражний суд" в усіх відмінках замінено словами "господарський суд"

Законами n 2707-iv 2707-15
Україну чи залишення в Україні у встановленому законом порядку іноземців та осіб без громадянства

Закон україни
Законами №107-vi від 28. 12. 2007, ввр, 2008, №5-6, №7-8, ст. 78 зміни діють по 31 грудня 2008 року

Законами України "Про професійно-технічну освіту"
Проте їх аналіз дає підстави скачати, що багато з них потребують покращення, як в методичному так І в практичному плані

Пропозиції щодо скасування документів дозвільного характеру, які передбачені Законами України
Підготовлено: ifc, The World Bank Group; Статус документу: Проект для обговорення

Законами №629-viii від 16. 07. 2015
...

Закон україни
Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, цим Законом та іншими законами України

Законами України
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє

Законами №1206-vii від 15. 04. 2014
Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг для забезпечення потреб держави та...

Законами №1206-vii від 15. 04. 2014
Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт І послуг для забезпечення потреб держави та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт