Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю c

Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з розумовою відсталістю c

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України


ПРОГРАМИ З КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОЇ РОБОТИ

ДЛЯ 5-9(10) КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

CОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ

5-10 КЛАСИ
Автори: Остапенко Лариса Іванівна, вчитель-дефектолог вищої кваліфікаційної категорії, «старший вчитель», директор спеціальної загальноосвітньої

школи-інтернату №17 м. Києва,

Тарновська Людмила Іванівна, вчитель-дефектолог вищої кваліфікаційної категорії, «старший вчитель» спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №17

м. Києва

Київ - 2016


Пояснювальна записка
Метою навчального предмета «Соціально-побутове орієнтування» є підготовка дітей з вадами інтелектуального розвитку до самостійного життя (вирішення життєво необхідних побутових завдань, виконання норм і правил культурної поведінки в суспільстві, родині, формування спроможності матеріально забезпечити себе і свою сім´ю) шляхом надання їм відповідних знань, вироблення практичних умінь та навичок життєвої і соціальної компетентності.

Формування навичок соціальної компетентності здійснюється при знайомстві учнів з умовами користування транспортом, засобами зв’язку, установами та організаціями, оволодінні елементами правової культури, основами трудових відносин. Моделювання особистісних компетентностей закладені в формуванні здорового способу життя, організації та проведенні змістовного дозвілля. Загальнотрудові компетенції формуються при оволодінні навичками догляду за одягом, взуттям, житлом, приготування їжі, вирішення побутових проблем. Шляхом ознайомлення учнів з правилами спілкування, культурою зовнішнього вигляду, оформленням житлових приміщень забезпечуються загальнокультурні компетенції. Саме компетентнісний підхід до вивчення предмета «Соціально-побутове орієнтування» може забезпечити підготовку школярів до свідомого і самостійного вирішення різноманітних життєвих проблем.

Матеріал програми з соціально-побутового орієнтування для 5-10 класів розміщений за принципом ускладнення і збільшення обсягу відомостей, отриманих у початковій школі. Програма складається з розділів. У кожному розділі визначено зміст занять, а також перелічені основні вимоги до знань і умінь учнів. Вимоги до знань і умінь учнів. що мають низькі пізнавальні можливості, позначені зірочкою (*). В більшості розділів соціально-побутового орієнтування передбачено виконання практичних робіт, проведення екскурсій.

Основними методами навчання є розповідь, бесіда, практичні вправи, екскурсії. На заняттях необхідно використовувати різноманітні наочні засоби та моделювання життєвих ситуації.

Зміст більшості розділів соціально-побутового орієнтування передбачає засвоєння навчального матеріалу шляхом виконання практичних робіт. Кожен учень повинен оволодіти основними способами догляду за одягом, приготування їжі, навчитися складати ділові папери, надавати першу медичну допомогу, прибирати житло тощо. Успішність виконання практичних завдань залежить від того, наскільки учні розуміють мету діяльності, зміст та засоби одержання результату. Тому, щоб навчити учнів усвідомлено виконувати практичне завдання, необхідно формувати у них уміння орієнтуватися в трудовій діяльності, планувати її, здійснювати в процесі роботи самоконтроль, застосовувати набуті теоретичні знання на практиці. Значна увага в процесі практичної діяльності приділяється додержанню учнями санітарно-гігієнічних норм та правил безпеки праці.

Залежно від завдань уроку і оснащення кабінету можуть використовуватися як колективні, так і індивідуальні (виконання учнем всіх операцій під керівництвом вчителя) форми оргганізації практичних робіт.

На етапі закріплення пройденого матеріалу рекомендується проводити моделювання реальної ситуації (сюжетно-рольову гру). Відображаючи в грі конкретні життєві ситуації, учні використовують засвоєні ними знання і уміння. Проведення екскурсій з соціально-побутового орієнтування має бути чітко сплановане, визначені маршрут та транспортні засоби. Екскурсія може передувати вивченню нової теми (вступна екскурсія), в процесі такої екскурсії учні спостерігають, знайомляться з предметом наступного вивчення. Під час поточної екскурсії вивчений матеріал конкретизується та закріплюється. Підсумкова екскурсія передбачає завершення роботи над темою.

Бесіда на заняттях із соціально-побутового орієнтування є одним з основних методів навчанння і застосовується у поєднанні із сюжетно-рольовими іграми, практичними роботами, записами у зошитах деяких правил, зарисовками, вправами та іншими видами робіт. Тривалість бесіди може бути різною, але вона не повинна бути єдиним методом навчання, що використовується на занятті.

На уроках соціально-побутового орієнтування потрібно використовувати знання учнів з математики, рідної мови, географії, основ здоров'я, та ін., одержаних ними під час вивчення відповідних навчальних предметів.

Значну увагу на уроках соціально-побутового орієнтування слід приділяти розвиткові усного мовлення, практичному застосуванню знань та навичок, набутих на уроках рідної мови. Під час вивчення матеріалу з розділу «Працевлаштування», доцільно здійснити закріплення навичок складання ділових паперів, з урахуванням різних життєвих ситуацій, спираючись на знання і вміння, що одержані учнями на уроках рідної мови.

Деякий матеріал з соціально-побутового орієнтування учням доцільно записувати у спеціальний зошит: короткі відомості, правила, рецепти, корисні поради, робити зарисовки, вклейки ( готових невеликих ) текстів, тощо.

Для закріплення знань і вмінь слід постійно планувати повторення пройденого матеріалу з інших розділів, логічно пов’язаного темою, що вивчається. Тобто повторення навчального матеріалу за темою, що вивчається, чи раніше пройденого матеріалу повинно бути елементом кожного заняття.

Вивчення кожного розділу соціально-побутового орієнтування завершується оцінюванням навчальних досягнень учнів. Воно може здійснюватись у різний спосіб: тести-завдання, програмовий контроль, кінцевий результат практичної діяльності, фрагменти сюжетно-рольової гри як підсумок комунікативних здібностей учнів, та ін.

Соціально-побутове орієнтування учнів повинно мати своє логічне продовження в системі позакласної роботи. Зв’язок вчителя з вихователем здійснюється також при спільному проведенні окремих екскурсій і деяких підсумкових практичних занять, які можна об’єднати з позакласними заходами, що дозволить закріпити засвоєне на практиці й одночасно перевірити, що і як сприйняли учні на заняттях.

Практичні та теоретичні заняття з соціально-побутового орієнтування необхідно проводити у спеціально обладнаному приміщенні у вигляді блоку, що включає три кімнати. Це класна кімната для теоретичних занять: стіл вчителя, дошка, технічні засоби навчання, столи для проведення практичних занять. Особлива увага приділяється кімнаті, що має кухонне обладнання. Тут встановлюються електричні та газові плити, мийниця для миття посуду, шафи для зберігання електроприладів, кухонного устаткування, миючих засобів, холодильник, робочі столи. Кімната-вітальня, інтер’єр якої має бути зразком смаку і відповідати сучасним естетичним вимогам. До устаткування кабінету входить також аптечка з необхідними медичними засобами та інвентар для прибирання приміщення, збирання сміття, харчових відходів.

Для ефективного проведення уроків з соціально-побутового орієнтування потрібно мати достатню кількість обладнання та матеріалів, що забезпечить виконання практичних робіт усіма учнями з урахуванням правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Програма з соціально-побутового орієнтування складена з урахуванням вікових та психофізичних особливостей розвитку учнів спеціального навчального закладу і базується на принципах систематичності, послідовності, логічного викладення матеріалу з прогнозованим результатом.

Розподіл часу на проходження програмового матеріалу і порядок вивчення тем наведений орієнтовно. Зміст деяких тем та кількість годин, відведених на них, можуть змінюватись залежно від місцевих умов. При тематичному плануванні доцільно враховувати період року й потреби школи. При доборі матеріалів з розділу «Установи й організації» бажано передбачити ознайомлення дітей не лише з об’єктами найближчого оточення, але й з об’єктами, що знаходяться на території, де будуть проживати учні після закінчення школи.

Орієнтовний розподіл годин за розділами програми


Назва розділу

Кількість годин

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

Вступне заняття

2

-

-

-

-

-

Особиста гігієна

8

4

2

2

2

2

Догляд за одягом і взуттям

12

8

12

6

6

6

Культура харчування

24

16

14

14

12

14

Родина. Cім'я

2

2

4

6

4

4

Культура поведінки

6

4

4

4

4

4

Догляд за житлом

4

10

8

6

6

4

Транспорт

4

6

6

4

4

2

Торгівля

8

4

2

4

4

4

Засоби зв’язку

-

8

4

4

4

4

Медична допомога

-

4

6

4

6

4

Установи, організації, підприємства

-

4

4

4

4

4

Бюджет сім'ї

-

-

4

12

8

6

Працевлаштування

-

-

-

-

4

8

Основні персональні документи

-

-

-

-

2

4

Всього

70

70

70

70

70

70


Програма складена на основі Програми для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (укладачі: кандидати педагогічних наук Гіренко Н.А., Мерсіянова Г.М., 2009р.), доопрацьована та доповнена.

Література, яку можна використовувати для опрацювання змісту програми:

  1. Дробот Л.С. Світ навколо тебе, підручник для 5 кл.-К.:»Проза», 2003.-160с.,іл.

  2. Дробот Л.С. Світ навколо тебе, підручник для 6 кл.-К.:»Проза», 2006.-208с., іл.

  3. Дробот Л.С. Світ навколо тебе, підручник для 7 кл.-К.:»Проза», 2008.-208с., іл.

  4. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання: Навч. посібник з трудового навчання для учнів 5-9 кл. загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій.-К.: А.С.К., 2006-232с.: іл.

  5. Боринець Н.І. Путівник сучасної панянки: Навч. посібник з трудового навчання для дівчат 8-11 кл. – К.: АДЕФ-Україна,2005.-208с.:іл.

ПРОГРАМА
№ з/п

К-сть год

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

П’ятий клас – 70 годин
1

2

Вступне заняття

Приміщення для соціально побутового орієнтування, правила поведінки в ньому. Дотримання правил безпеки і санітарно-гігієнічних вимог під час навчання.

Учень: має уявлення про обладнання приміщення для уроків соціально-побутового оріентування, зміст навчання та правила безпеки

2

8

Особиста гігієна

Правила особистої гігієни (розширення знань). Послідовність виконання ранкового і вечірнього туалету.

Догляд за волоссям (миття, зачіска). Миття голови (переодичність). Добір мила, шампуню залежно від стану волосся. Засоби боротьби з лупою. Причісування волосся. Добір зачіски.

Гігієна зору. Освітлення приміщення. Гігієна читання. Гігієна зору під час користування телевізором, комп´ютером.
Практичні роботи

Виконання ранкового і вечірнього туалету. Причісування волосся. Читання рекомендацій на упаковках засобів догляду за волоссям.

Учень має уявлення:

про правила особистої гігієни для збереження і зміцнення здоров’я людини;

про догляд за волосям, очима.

Знає:

послідовність виконання ранкового, вечірнього туалету; періодичність і правила миття голови;

засоби боротьби з лупою й випадінням волосся

Уміє:

виконувати ранковий і вечірній туалет; причисувати волосся й вибирати зачіску; добирати мило і шампунь.

*за допомогою вчителя може назвати послідовність виконання ранкового, вечірнього туалету, правила миття голови. Виконує за допомогою дорослих ранковий і вечірній туалет

Уточнення та розширення уявлень

про збереження та зміцнення здо-

ров’ я шляхом засвоєння правил особистої гігієни.
Формування наочно-дійового мис-

лення шляхом встановлення послі-

довності дій при виконанні ранкового та вечірнього туалету;

розвиток наочно-логічного мислен-ня на основі підбору миючих засобів для волосся відповідно їх властивостей.
Уточнення та збагачення словнико-

вого запасу назвою засобів особис-

тої гігієни.

3

12
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх...
...

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів...
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися...
«Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво»,...

Навчальна програма для 1 класів загальноосвтніх навчальних закладів
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

Методичні рекомендації з викладання географії 2013-2014 н р. Вивчення...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 2005,2006 рр

Державний стандарт розроблений з урахуванням Державних санітарних...
Методичні рекомендації "Організація інклюзивного, індивідуального навчання для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів...
Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі Інструкція), затвердженої наказом Міністерства освіти...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Пояснювальна записка Одним із найголовніших завдань початкового навчання...
Одним із найголовніших завдань початкового навчання дітей з помірною розумовою відсталістю української мови є розвиток їхнього усного...

Конкурс проводиться окремо для учнів 9-х, 10-х, 11-х класів відповідно...
Ман) ‒ учні 9-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні (вихованці, слухачі) відповідного віку позашкільних, професійно-технічних...

Індивідуальна програма розвитку дитини з психоневрологічним захворюванням, знм І рівня та рв
Система вправ та завдань з використанням елементів логоритміки для розвитку пізнавальних процесів у дітей з психоневрологічним захворюванням...

Програма з хімії для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програмою передбачено вивчення хімії металічних І неметалічних елементів І їхніх сполук (10-й клас) І основних класів органічних...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання
Головного управління змісту освіти Міністерства освіти І науки України Н. Прокопенко

Програма з правознавства (практичний курс) для спеціальних загальноосвітніх...
Програма покликана надати учням із зпр знання одного із найважливіших для життя в демократичному суспільстві аспектів правової науки...

Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні...
Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт