Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичний посібник укладач

Методичний посібник укладач

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
Управління освіти і науки

Чернігівської обласної державної адміністрації

ПОРЯДОК РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІКУ НЕЩАСНИХ

ВИПАДКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ ТА УЧНЯМИ

В УСТАНОВАХ І ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК


УКЛАДАЧ:

Виконуючий функції спеціаліста з охорони праці Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації

КОТЕВИЧ О. Д.


Чернігів, 2014

Методичний посібник розроблений з метою надання допомоги в організації і проведенні розслідування нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу. В посібнику надано зразки бланків документації, яка застосовується під час проведення розслідувань. При його підготовці враховані вимоги чинних нормативних актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Посібник розрахований на керівників, фахівців і відповідальних за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності установ і закладів освіти.


З М І С Т


 1. Розслідування нещасних випадків (не смертельних) з працівниками

освітніх закладів під час виконання

трудових обов’язків ….………………………………………..……………………...........4

 1. Спеціальне розслідування нещасних випадків з працівниками

закладів (групові нещасні випадки, нещасні випадки з тяжкими,

смертельними наслідками) під час виконання

трудових обов’язків ………………………………………….…………………..…...........6

 1. Зразки бланків:

Додаток 1 – повідомлення про нещасний випадок ………………………………...….....8

Додаток 2 – акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5….……9

Додаток 3 – акт про нещасний випадок за формою Н-1…………………………….…...13

Додаток 4 – журнал реєстрації осіб, що постраждали від нещасних випадків ....…….23

Додаток 5 – матеріали розслідування………………………………………………..……23

Додаток 6 – повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2…...…….26

 1. Перелік обставин , за яких настає страховий випадок………………………..28

 2. Порядок розслідування нещасних випадків, що сталися

з вихованцями, учнями, студентами під час

навчально-виховного процесу………………………………………………....……….29

 1. Спеціальне розслідування нещасних випадків (групові, із смертельним наслідком), що сталися під час навчально-виховного процесу…………….…...….31

 2. Зразки бланків:

Додаток 7 – повідомлення про нещасний випадок …………………………...…..…….32

Додаток 8 – акт розслідування нещасного випадку за формою Н-Н……………..…….33

Додаток 9 – акт спеціального розслідування групового нещасного

випадку або нещасного випадку зі смертельним наслідком……………..……………...36

Додаток 10 – журнал реєстрації нещасних випадків,

що сталися з вихованцями,учнями, під час навчально-виховного процесу……….…..38

Додаток 11 – журнал реєстрації мікротравм…………………………………………… 38

Додаток 12 – повідомлення про наслідки нещасного випадку……………………… 39

 1. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого

характеру………………………………………………………………………..………….39

 1. Зразки бланків:

Додаток 13 – журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру……....41

Додаток 14 – акт про нещасний випадок невиробничого характеру за ф. НТ……..…..42
Література
1. Нещасні випадки (не смертельні)

з працівниками освітніх закладів під час виконання трудових обов’язків

Відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011р. № 1232 (далі – Порядок ), розслідування проводиться у разі нещасного випадку, що стався у процесі виконання працівником трудових обов’язків, внаслідок чого зафіксовано шкоду здоров’ю і втрату працівником працездатності на один робочий день чи більше або необхідність переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

Керівник освітнього закладу, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:

1.1 протягом однієї години передати з використанням будь яких засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок установленої форми (додатком 1 ) :

 • органу управління освітою за підпорядкуванням (у разі резонансного нещасного випадку, орган управління освітою надає термінове повідомлення до управління освіти і науки облдержадміністрації) ;

 • Фонду соціального страхування від нещасних випадків (далі ФССНВ) за місцезнаходженням закладу;

 • керівникові первинної організації профспілки;

 • органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням закладу у разі нещасного випадку внаслідок пожежі;

 • закладові державної санітарно-епідеміологічної служби (у разі гострого професійного захворювання, отруєння).

1.2 Протягом доби утворити (наказом) комісією з розслідування нещасного випадку (не менш як три особи) у такому складі:

Голова комісії – керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку покладено виконання функцій охорони праці (заступник директора);

Члени комісії – представник ФССНВ за місцезнаходженням закладу;

 • представник первинної профспілки;

 • представник закладу;

 • інші особи.

У разі нещасного випадку у малокомплектній загальноосвітній школі, комісія з розслідування призначається наказом відділу (управління ) освіти за підпорядкованістю.

До складу комісії не може входити безпосередній керівник робіт.

Потерпілий або уповноважена ним особа не входить до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях. Голова комісії зобов’язаний письмово поінформувати потерпілого або уповноважену ним особу про його або її права і з початку роботи комісії запросити до співпраці.

1.3 Комісія зобов’язана протягом 3-х діб провести розслідування і скласти акти:

 • акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 (додаток 2 ) у п’яти примірниках;

 • акт про нещасний випадок за формою Н-1 (додаток 3 ) у разі, коли нещасний випадок пов’язаний з виробництвом – у п’яти примірниках.

 • якщо нещасний випадок визнаний таким, що не пов’язаний з виробництвом, складається тільки акт за формою Н-5;

 • у разі гострого професійного захворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім актів за формою Н-5 і Н-1 складається картка обліку проф. захворювання за формою П-5 - у 6-тьох примірниках.

1.4 Протягом доби після надходження матеріалів розслідування керівник закладу повинен розглянути і затвердити примірник акта за формою Н-5 та Н-1.

Нещасні випадки реєструються у відповідному журналі (додаток 4 ).
1.5 Матеріалами розслідування (додаток 5 ) є акти за формою Н-5 і Н-1, картка за формою П-5 ( у разі гострого проф. захворювання, отруєння); наказ про утворення комісії; пояснення потерпілого, осіб-свідків нещасного випадку; копії документів про кваліфікацію працівника, проведення відповідних інструктажів та медичних оглядів; копія документа (за наявності) щодо отримання завдання на виконання роботи, під час якої стався нещасний випадок; у разі потреби витяги з експлуатаційної документації, схеми, фотографії, інші документи, що характеризують стан робочого місця, устаткування тощо; висновок лікувально-профілактичного закладу про наявність в організмі потерпілого алкоголю, наркотичних чи отруйних речовин.

1.6 Примірники затверджених актів за формою Н-5 і Н-1 протягом доби надсилаються:

 • службі охорони праці або посадовій особі (спеціалістові), на яку покладено виконання функцій з охорони праці закладу, працівником якого є потерпілий, а у разі малокомплектного загальноосвітнього закладу - службі охорони праці відділу (управління) освіти за підпорядкуванням;

 • потерпілому або уповноваженій ним особі;

 • ФССНВ за місцезнаходженням закладу;

 • територіальному органові Держгірпромнагляду;

 • первинній організації профспілки.

Копії актів за формою Н-5 і Н-1 надсилаються відділу (управлінню ) освіти за підпорядкуванням.

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) копія акта за формою Н-1 надсилається закладові державної санітарно-епідеміологічної служби.

1.7 Відділ (управління) освіти надсилає копію акту Н-1 (або Н-5) управлінню освіти і науки облдержадміністрації.

1.8 В 10-ти денний термін після періоду тимчасової непрацездатності або смерті потерпілого складається повідомлення про наслідки нещасного випадку за формою Н-2 (додаток 6) і надсилається організаціям (особам), яким надсилалися акти за формою Н-5 і Н-1.

Нещасний випадок, про який своєчасно не повідомлено керівника закладу або внаслідок якого втрата працездатності настала не одразу, розслідується і береться на облік протягом місяця після надходження заяви потерпілого чи уповноваженої ним особи (незалежно від строку настання нещасного випадку).

Примірники актів за формою Н-5, Н-1, картки П-5 разом з матеріалами розслідування зберігаються у закладі, а у випадку малокомплектної школи у відділі (управлінні) освіти протягом 45 років.


 1. Спеціальне розслідування нещасних випадків з працівниками освітніх закладів під час виконання трудових обов’язків (із смертельними наслідками, групові нещасні випадки, з тяжкими наслідками у тому числі з можливою інвалідністю)


2.1 Керівник освітнього закладу отримавши повідомлення про такий нещасний випадок зобов’язаний протягом однієї години повідомити з використанням засобів зв’язку та протягом трьох годин подати на паперовому носії повідомлення відповідної форми (додаток 1 ):

 • територіальному органові Держгірпромнагляду;

 • органові прокуратури;

 • ФССНВ за місцезнаходженням підприємства;

 • відділу (управлінню) освіти за підпорядкованістю;

 • закладові державної санітарно-епідеміологічної служби (у разі гострого професійного захворювання або отруєння);

 • первинній організації профспілки та органові галузевої профспілки вищого рівня;

 • органові з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій ( у разі необхідності ).

2.2 Відділ (управління) освіти терміново (як тільки стануть відомі обставини нещасного випадку) надає повідомлення будь яким засобом зв’язку до управління освіти і науки облдержадміністрації.

2.3 Спеціальне розслідування нещасного випадку проводиться комісією утвореною:

 • у разі нещасного випадку під час якого загинула одна особа – територіальним органом Держгірпромнагляду;

 • у разі нещасного випадку під час якого загинуло 2-4 особи – Держгірпромнаглядом або за його дорученням територіальним органом Держгірпромнагляду;

 • у разі нещасного випадку під час якого загинуло 5 і більше осіб або травмовано 10 і більше осіб – Держгірпромнаглядом.

Спеціальне розслідування нещасних випадків, що сталися під час катастрофи, аварії чи пригоди на транспорті, проводиться з обов’язковим використанням матеріалів розслідування, підготовлених відповідними органами в установленому порядку. Якщо голова спец. комісії не отримав протягом місяця відомостей про обставини і причини катастрофи, аварії чи пригоди на транспорті, спеціальна комісія складає акти за формою Н-5 та Н-1 і в пункті 10 акта Н-1 зазначає найменування органу, який проводить розслідування.

Затверджені акти за формою Н-5 і Н-1 надсилаються відповідним органам в установленому порядку.

Після отримання зазначених відомостей голова спеціальної комісії або за його дорученням керівник закладу складає висновок за формою Т-1. Цей висновок надсилається у триденний строк після погодження з територіальним органом Держгірпромнагляду та ФССНВ всім особам, яким надіслано акти за формою Н-5 і Н-1

2.4 Термін розслідування – 10 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжений органом, який утворив спеціальну комісію.

2.5 Освітній заклад, працівникам якого є потерпілий, компенсує витрати пов’язані з діяльністю спеціальної комісії та залучених до її роботи експертів, інших спеціалістів, забезпечує проведення всіх необхідних досліджень, створює належні умови для роботи комісії.

2.6 За результатами розслідування складаються акти за формою Н-5, Н-1, картка за формою П-5 стосовно кожного потерпілого.

Примірники актів розслідування підписуються головою та всіма членами комісії протягом 5-ти днів після оформлення матеріалів спеціального розслідування.

На вимогу потерпілого або членів його родини або уповноваженої ним особи, голова спеціальної комісії зобов’язаний ознайомити їх з матеріалами розслідування.

2.7 Керівник освітнього закладу у п’ятиденний строк після затвердження акта за формою Н-5:

 • видає наказ про виконання запропонованих спеціальною комісією заходів;

 • надсилає за рахунок закладу: - копії матеріалів розслідування органам прокуратури, іншим органам, представники яких брали участь у розслідуванні;

 • примірники актів форми Н-5, Н-1, картки П-5 надсилаються потерпілому, ФССНВ, територіальному органу Держгірпромнагляду.

Примірники затверджених актів Н-5 і Н-1, картки П-5 разом з іншими матеріалами спеціального розслідування зберігаються в органах управління освітою 45 років.

Відділ (управління) освіти після одержання матеріалів спеціального розслідування повинен розглянути питання щодо обставин і причин настання нещасного випадку та розробити план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам.

3. ЗРАЗКИ БЛАНКІВ
Додаток 1

ПОВІДОМЛЕННЯ
про нещасний випадок


 1. Дата і час настання нещасного випадку _____________________________

 2. Найменування підприємства та органу виконавчої влади, до сфери управління якого воно належить ___________________________________ _________________________________________________________________

3. Код підприємства згідно з:

ЄДРПОУ _________________________________________________________

КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) ______________________

КОАТУУ (класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України) _________________________________________________________

КОПФГ (класифікація організаційно-правових форм господарювання) _________________________________________________________________

КОДУ (класифікація органів державного управління) ___________________

4. Місцезнаходження та телефон підприємства, працівником якого є потерпілий _______________________________________________________

5. Місце, де стався нещасний випадок (виробництво, цех, дільниця, приміщення тощо), і його стисла характеристика _______________________

_________________________________________________________________

6. Відомості про потерпілого (потерпілих):

прізвище, ім’я та по батькові ________________________________________

характер травм ___________________________________________________

дата смерті _______________________________________________________

місце роботи ______________________________________________________

професія _________________________________________________________

дата народження (число, місяць, рік) _________________________________

загальний стаж роботи _____________________________________________

стаж роботи за професією (посадою) _________________________________

сімейний стан ____________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові дітей із зазначенням року їх народження _________________________________________________________________

7. Стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку (згідно з класифікатором, зазначеним у додатку 4 до Порядку проведення розслідувань та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві) ________________________________

8. Ініціали та прізвище державного інспектора з охорони праці, який здійснює державний нагляд на підприємстві, де стався нещасний випадок _________________________________________________________________

9. Ініціали та прізвище страхового експерта Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, закріпленого за підприємством, де стався нещасний випадок _____________

_________________________________________________________________

10. Дата і час передачі інформації ____________________________________

11. Посада, ініціали та прізвище особи, яка передала інформацію _________________________________________________________________

12. Причина несвоєчасної передачі інформації _________________________


_____________________________

____________________

________________________

(керівник підприємства, установи,
організації, який надіслав повідомлення)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

МП

Додаток 2
Форма Н-5

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________

(посада роботодавця або керівника органу, який

_____________________________________

утворив комісію з розслідування (спеціального

_____________________________________________

розслідування) нещасного випадку (аварії)

____________ _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

____ ______________ 20__ р.

МП

АКТ
проведення розслідування (спеціального розслідування)
нещасного випадку (аварії),
що стався (сталася)

_____ ___________ 20__ р. о ___ год. ____ хв.

на ______________________________________________________________

(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________________________________________ найменування органу, до сфери управління якого належить підприємство)

_____________________ _________________________________ (дата складення акта) (місце складення акта)

Комісія, утворена наказом від ___ ____________ 20__ р. № ____________________________________________________________________________ (найменування органу, який утворив комісію з розслідування (спеціального розслідування) ________________________________________________________________ нещасного випадку (аварії)

у складі голови ___________________ ______________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

членів комісії ____________________ _____________________________ (прізвище, ім’я та по батькові) (посада, місце роботи)

та за участю ____________________ ______________________________ (прізвище, ім.’я та по батькові) (посада, місце роботи)

провела з ___ ________ 20____р. по ___ __________ 20____ р.

розслідування (спеціальне розслідування) нещасного випадку (аварії), що стався (сталася)_______________________________________________________________
(місце нещасного випадку (аварії), кількість потерпілих,
_____________________________________________________________________________

у тому числі із смертельним наслідком)

Роботу комісії продовжено згідно з наказом від ___ ________ 20 р. № ___

у зв’язку з ______________________________________________________ (зазначаються підстави для продовження строку проведення розслідування)

 1. Відомості про потерпілого (потерпілих)

_____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, домашня адреса, професія (посада),

_______________________________________________________________________________

загальний стаж роботи, у тому числі на підприємстві, за професією;

_______________________________________________________________________________

дата проходження навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці,

_______________________________________________________________________________

попереднього та періодичного медичного огляду, професійного добору;

_______________________________________________________________________________

наслідки нещасного випадку, діагноз, який встановив лікувально-профілактичний заклад)

________________________________________________________________________________

(відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні потерпілого, у разі нещасного

________________________________________________________________________________

випадку із смертельним наслідком — прізвище, ім’я та по батькові, рік народження,

________________________________________________________________________________

ступінь родинного зв’язку, рід занять)
2. Характеристика підприємства, об’єкта, дільниці та місця,
де стався нещасний випадок (сталася аварія)

_________________________________________________________________________________

(стисла характеристика підприємства, об’єкта, дільниці та місця, де стався нещасний

_________________________________________________________________________________

випадок (сталася аварія), із зазначенням відомостей про затверджений та фактичний

__________________________________________________________________________________

режим роботи підприємства, об’єкта (устаткування) до настання нещасного випадку (аварії)

___________________________________________________________________________________

(стан об’єкта (дільниці), устаткування (конструкцій) і матеріалів

___________________________________________________________________________________

перед нещасним випадком (аварією); висновок про їх відповідність нормативним вимогам)

___________________________________________________________________________________

(відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії), що сталися на підприємстві)

___________________________________________________________________________________

(опис організації роботи з охорони праці на підприємстві та її

___________________________________________________________________________________

недоліків (зазначаються тільки у разі групового нещасного випадку

____________________________________________________________________________________

та нещасного випадку із смертельним наслідком)
3. Обставини, за яких стався
нещасний випадок (сталася аварія)

__________________________________________________________________________________ (опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до настання нещасного

___________________________________________________________________________________ випадку (аварії), їх процесу з початку зміни із зазначенням

__________________________________________________________________________________ керівника робіт, його вказівок, дій потерпілого (потерпілих) та

__________________________________________________________________________________ інших осіб, причетних до настання нещасного випадку (аварії)

__________________________________________________________________________________ (послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих

__________________________________________________________________________________ виробничих факторів, які впливали на потерпілого (потерпілих), перелік машин,

__________________________________________________________________________________ інструментів, устаткування, експлуатація яких призвела до

__________________________________________________________________________________ нещасного випадку, небезпечних умов і дій

__________________________________________________________________________________ потерпілого (потерпілих) або інших осіб, характеру аварії)

___________________________________________________________________________________ (перелік заходів, вжитих для ліквідації наслідків

__________________________________________________________________________________ нещасного випадку (аварії), надзвичайної ситуації або плану

__________________________________________________________________________________ локалізації аварійних ситуацій, висновки експертизи (якщо проводилась)

__________________________________________________________________________________ (відомості про осіб, що є свідками нещасного випадку, із зазначення їх прізвищ, імен та

__________________________________________________________________________________ по батькові, постійного місця проживання)
4. Причини настання нещасного випадку (аварії)

___________________________________________________________________________________ (основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини

__________________________________________________________________________________ настання нещасного випадку (аварії), включаючи перевищення гранично

__________________________________________________________________________________ допустимого рівня небезпечних і шкідливих

__________________________________________________________________________________ виробничих факторів, невідповідність засобів колективного,

__________________________________________________________________________________ індивідуального та медичного захисту встановленим

__________________________________________________________________________________ вимогам та їх недостатність (якщо це вплинуло на подію)
__________________________________________________________________________________ (узагальнені результати проведеної органами державного нагляду за охороною

__________________________________________________________________________________ праці та іншими органами перевірки стану охорони праці на

__________________________________________________________________________________ підприємстві, які безпосередньо стосуються нещасного випадку

___________________________________________________________________________________

(у разі настання групового нещасного випадку та нещасного випадку із смертельним наслідком)
5. Заходи щодо усунення причин
настання нещасного випадку (аварії)

_______________________________________________________________________________

(заходи щодо усунення безпосередніх причин настання _______________________________________________________________________________ нещасного випадку, запобігання подібним нещасним випадкам,

________________________________________________________________________________

а також ліквідації наслідків аварії (у разі потреби)
6. Висновок комісії

_________________________________________________________________________________ (нещасний випадок визнано (не визнано) таким, що пов’язаний з виробництвом,

________________________________________________________________________________

із зазначенням відповідного пункту Порядку проведення розслідування та ведення обліку

_________________________________________________________________________________

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві)

_________________________________________________________________________________
(складається акт за формою Н-1 (у разі, коли випадок визнано таким, що пов’язаний з виробництвом),

__________________________________________________________________________________

картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання чи отруєння)

__________________________________________________________________________________

(відомості про осіб, у тому числі потерпілого, працівників іншого

___________________________________________________________________________________ підприємства або сторонніх осіб, дії або бездіяльність яких

___________________________________________________________________________________ призвели до настання нещасного випадку (аварії), перелік порушень вимог

____________________________________________________________________________________

законодавства про охорону праці, посадових інструкцій тощо (із

____________________________________________________________________________________ зазначенням статей, розділів, пунктів)

____________________________________________________________________________________ (пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, дії або

____________________________________________________________________________________ бездіяльність яких призвели до настання нещасного випадку (аварії)

____________________________________________________________________________________ (дані про зустріч членів комісії з потерпілими

____________________________________________________________________________________ або членами їх сімей чи уповноваженими особами, які представляють їх інтереси,

____________________________________________________________________________________ з метою розгляду питань щодо розв’язання соціальних проблем, які

____________________________________________________________________________________ виникли внаслідок нещасного випадку, пропозиції щодо їх

____________________________________________________________________________________ розв’язання відповідними органами, роз’яснення потерпілим або членам

___________________________________________________________________________________ їх сімей чи уповноваженим особам, які представляють їх інтереси, прав у зв’язку з

___________________________________________________________________________________ настанням нещасного випадку)
7. Перелік матеріалів, що додаються
Голова комісії ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

_______________ _______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Примітки: 1. У пункті 1 у разі настання групового нещасного випадку зазначаються відомості про кожного потерпілого.

Відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні потерпілого, можуть бути викладені у формі таблиці.

2. У пункті 2, якщо нещасний випадок стався внаслідок аварії, зазначаються категорія аварії, обсяги втрати продукції (у натуральному виразі та у гривнях), розмір матеріальних втрат, спричинених аварією (у гривнях).

3. У пункті 4 після викладення кожної причини відзначається, які вимоги законодавства про охорону праці та захист населення і територій від надзвичайних ситуацій, інструкцій з безпечного проведення робіт і посадових інструкцій порушено (із зазначенням статті, розділу, пункту тощо).

4. У пункті 5 зазначаються заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку (аварії), які можуть бути викладені у формі таблиці, із зазначенням строків і відповідальних за їх виконання.

Додаток 3
Форма Н-1

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________________ (посада роботодавця або керівника органу, який

_______________________________________ утворив комісію з розслідування нещасного випадку)

___________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

МП
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний посібник, 2015с. 78
Укладач : Шаганець Лілія Анатоліївна, практичний психолог Воронковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Подворнюк О. О. Методичний посібник
Укладач – Подворнюк О. О., викладач дисципліни «Спеціальні системи документування»

Творчі групи в системі методичної роботи Методичний посібник
Укладач Половенко О. В. – Кіровоград: Обласний інститут післядипломноїпедагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2008

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни
Укладач: Слюсаренко Ю. В викладач дисципліни «Організація І технологія торговельних процесів»

Методичний посібник по роботі в системі публічних закупівель ProZorro Укладач: Сивицька Інга
Вхід в систему для Замовників та Постачальників (Учасників) здійснюється через Майданчики

Методичний посібник «корпоративні права»
Методичний посібник розроблено приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З. А

Методичний посібник Про права та обов’язки дітей І батьків
Методичний посібник розрахований для використання в профілактичній та інформаційній роботі з батьками та дітьми

Навчально-методичний посібник 2014» номінація «Навчально-методичний посібник»
Автор Олійник Ю. М., вчитель початкових класів закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради»

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Укладач : Лугова М. В. – викладач дисципліни «Економіка торгівлі», «Фінансова діяльність», «Бухгалтерський облік»

Методичний посібник складається з наступних розділів
Методичний посібник підготовлено педагогічним колективом Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності...

Методичний посібник для класних керівників та педагогів організаторів
Даний методичний посібник розрахований для практичного використання тренінгової методики у проведенні виховних годин та позакласних...

Навчально-методичний посібник Схвалено науково-методичною радою
Бондарук І. П. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії: навчально-методичний посібник / І. П. Бондарук. –...

Навчально-методичний посібник Автор розробки Карпук Оксана Василівна...
Навчально-методичний посібник. Нвк «Маневицька зош І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»68 стор

Навчально-методичний посібник доцільно використовувати для студентів...
Акредитація від а до Я. Глосарій з акредитації. Навчально-методичний посібник.  Автори: М. Ф. Гончаренко, С. А. Свіжевська. – Д.:...

Навчально-методичний посібник Артемівськ
Методичний посібник адресовано практичним психологам та соціальним педагогам навчальних закладів, завідувачам І вихователям-методистам...

Методичний посібник складено відповідно до програми з організації...
Р-32 Регулювання обігу І контроль якості лікарських засобів. Змістовий модуль Методичний посібник для викладачів / Н. І. Сінча, О....

Методичний посібник розглянуто на засіданні обласного методичного...
...

Навчально-методичний посібник: Використання інформаційних та комп’ютерних...
Розглянуто цикловою методичною комісією педагогічних працівників з професій економічного напрямку та операторів комп'ютерного набору...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт