Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План-конспект уроку для випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів «історичні, методологічні й організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році»

План-конспект уроку для випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів «історичні, методологічні й організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році»

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИПлан-конспект уроку

для випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів
«ІСТОРИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

В 2011 РОЦІ»

ОДЕСА

2011

Тема: «Історичні, методологічні й організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році»

Тип уроку: урок оволодіння новими знаннями.

Мета уроку: ознайомити учнів з історією виникнення, розвитку та сучасного стану тестових технологій, їхнього застосування під час зовнішнього незалежного оцінювання в Україні.

Завдання уроку:

а) освітні:

 • знання:

  • знайомлення з історією виникнення та розвитку тестології, запровадження її елементів в системі зовнішнього незалежного оцінювання та його забезпечення в Україні;

  • засвоєння комплексу організаційних процедур, пов’язаних з реєстрацією для участі в ЗНО та його проведенням;

  • оволодіння основними поняттями і термінологією, які застосовуються під час проведення ЗНО;

 • вміння:

 • спеціальні: оволодіння особливостями роботи з тестовими зошитами, інструкціями до них і тестових завдань, бланками відповідей А і Б; розподіл часу на виконання тесту;

 • загальнонавчальні: розпізнання форм тестових завдань, володіння основними видами відповідей:

 • з вибором однієї правильної відповіді;

 • на встановлення відповідності;

 • на встановлення правильної послідовності;

 • з короткою відповіддю множинного вибору;

 • відкритої форми з короткою відповіддю;

 • відкритої форми з відкритою короткою відповіддю;

 • на заповнення пропусків;

 • з розгорнутою відповіддю;

 • навички: вміння вільно користуватися тестовим зошитом і бланками відповідей, розподіляти час на виконання тесту

б) виховні:

 • усвідомлення учнями того, що мета ЗНО – забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до якісної освіти, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту базової і повної середньої освіти й аналізу стану системи освіти;

 • здатність учнів дотримуватися норм поведінки під час зовнішнього оцінювання, передбаченими нормативними документами;

 • потреба особистості до глибокого та якісного засвоєння знань, передбачених навчальними програмами;

 • усвідомлення того, що тестові завдання під час ЗНО слід виконувати самостійно, не використовуючи допоміжних засобів підказки;

в) розвиваючі:

 • розвиток мовлення, мислення, сенсорної (сприйняття зовнішнього світу через органи чуття) сфери особистості, емоційно-вольової (почуття, воля) та потреб-мотиваційної області;

 • розумова діяльність: аналіз, синтез, класифікація, здатність робити висновки, виділяти суттєві ознаки об'єктів, уміння виділяти цілі і способи діяльності, перевіряти її результати, висувати гіпотези, будувати відповіді до тестових завдань з короткою і розгорнутою відповідями.

Обладнання до уроку:

 • наочні посібники (листівки, плакати, календарі, зразки тестових зошитів і бланків відповідей);

 • комп’ютер, проектор;

 • презентації «ЗНО-2011»;

 • комплекти тестових завдань для тренінгу і самостійного виконання.

ПЛАН УРОКУ

Вступ:

1. Історичні аспекти тестології та зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Методологічні аспекти ЗНО.

2.1. Тестовий зошит. Бланк відповідей А. Форми тестових завдань ЗНО-2011 з історії України

  1. Зразки тестових завдань з історії України, їх заповнення у бланку відповідей та оцінювання.

3. Організаційні аспекти зовнішнього незалежного оцінювання

3.1. Реєстрація для участі в ЗНО.

3.2. ЗНО: умови допуску, основі права та обов’язки учасників тестування.

3.3. Отримання результатів ЗНО. Апеляційні заяви

Висновки. Домашнє завдання. Література

Вступ (3 хвилини)

На екрані висвітлені: тема і план уроку (слайди № 1 /тема/; № 2 /план/)

Учитель оголошує тему і план уроку, його мету і завдання, після чого звертається до аудиторії. Все існуюче навколо нас має свою історію і витоки. Це ж стосується й наук, які ви вивчаєте у школі. Як відомо, філософія є матір’ю майже всіх існуючих сьогодні наук. У свій час від філософії відокремилися історія, математика, астрономія, медицина, психологія, соціологія, політологія, педагогіка та інші наукові знання.

Науково обґрунтовану педагогіку неможливо уявити без активного використання інструментарію об'єктивних методів вимірювання та оцінювання якісних характеристик, притаманних людині, до яких належить і рівень знань. Такий інструментарій створювався протягом останніх ста років, удосконалюється й тепер.

(Слайд № 3) Мова йде про тестологію як галузь наукових досліджень, що займається вимірюванням та оцінюванням здібностей людини, яка, виділившись з педагогіки, закономірно перетворилася на самостійну дисципліну.

Слово «тест» походить від англійського test і означає «випробовування», а коріння тестування (тобто перевірки на пригодність до певних функцій) губляться в глибині тисячоліть.
1. Історичні аспекти тестології та зовнішнього незалежного оцінювання (слайд 4)
Тестування, у сучасному значенні цього слова, виникає лише в другій половині ХІХ століття.

Перелічимо основні досягнення у сфері тестування в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. В цей час:

 • уведено в науку термін «тест» (Дж. М. Кеттел); (слайд № 5; після нього одразу № 6)

 • оформився новий напрям в тестовому руслі – педагогічний;

 • розпочато масове тестування в школах;

 • розроблено таблиці з перевірки знань, умінь і навичок з орфографії (1894 р. американець Дж.Райс);

 • розроблено серію арифметичних тестів (М. Стоун у 1908 р. надрукував перший тест з арифметики);

 • підготовлено письмовий тест з мови (1902 р.);

 • розроблено перші зразки шкільних тестів успішності.Головними досягненнями у сфері тестування в ХХ – на початку ХХІ ст. є (слайди № 7 і одразу № 8):

 • розроблення інструментарію для вимірювання освітянських продуктів (Е. Торндайк «школа почерку», (1909 р.);

 • створення перших стандартизованих педагогічних тестів, призначених для оцінювання академічних знань (1904 р. Колумбійський університет);

 • диференціювання тестів на індивідуальні та групові (Дж. Орлеанс, Г. Сілі, «Об’єктивні тести», 1905 р.);

 • розроблення перших групових тестів (В. Пайл, Р. Пінтер);

 • установлення взаємозв’язку поведінки та здібностей індивіда (Ч. Спірмен);

 • заснування служби тестування в освіті (Educational Testing ServiceETS) у 1947 р., метою якої є визначення вербальних і математичних здібностей випускників шкіл, яка працює над розробкою тестових завдань

I (Reasoning Tests) – «Тест роздумів» і SAT II (Subject Tests) – «Тест предметний» та корпорації для тестування абітурієнтів;

Поступово виділяються два типи тестів (слайд № 9):

1.Тест критеріально зорієнтований — має на меті оцінити, що вміє робити тестований безвідносно до інших. У загальноосвітніх навчальних закладах України запроваджена 12-бальне оцінювання таких знань.

2. Нормативно-орієнтований тест (рейтинговий) дозволяє порівнювати досягнення (рівень підготовки) окремих випробовуваних один з одним.

Бал (індивідуальний бал, тестовий бал) – це кількісний показник вираженості вимірюваної властивості у даного випробовуваного, одержаний за допомогою даного тесту.

Рейтинг — це місце, що займає учень/студент залежно від загальної кількості балів, які він набирає під час тестування. Рейтинг визначається за шкалою з діапазоном 1-100.

(Слайд № 10). У передових зарубіжних країнах прижилася рейтингова система контролю знань.

На сучасному етапі розвитку комп'ютерної техніки найпоширенішими формами тестування вважаються комп'ютерне анкетування та комп'ютерне тестування. Але проблема вдосконалення форм тестування є актуальною і у США, де національний комітет контролю знань проводить роботи з переходу від комп'ютерного анкетування до комп'ютерного тестування .
Зараз існує ціла мережа Міжнародних організацій з питань тестування, серед яких і Альянс для розвитку (Global Development Alliance) Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI - The Ukrainian Standardized External Testing Initiative).

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні і Болонський процес.
У Радянському Союзі інтерес до тестування в педагогіці з'явився у двадцятих роках ХХ століття, коли в навчальних закладах намагалися знайти надійний спосіб перевірки знань у великої кількості учнів.

Але в 1936 році за рішенням партії система тестування в школах була згорнута. Постанова ЦК ВКП(б) "Про педагогічні викривлення у системі наркомпросів" (1936 р). засуджувала практику використання тестів, а педологія засуджувалася як лженаука. У наступні роки розроблення і використання тестів головним чином відбувалося, в основному, в сфері психологічних досліджень.

Історія зовнішнього незалежного оцінювання в Україні починається у 1993 році, коли був проведений експеримент – тестування в декількох школах. У силу ряду причин експеримент виявився невдалим.

У 2002 році Міністерство освіти й науки України разом із Центром тестових технологій Міжнародного фонду "Відродження" провели серед студентів перших курсів вузів двісті тестувань із метою відробити методики й тестові завдання.

У 2003 році тими ж організаторами було проведене тестування з математики й історії (3121 випускник 670 шкіл України). Чотири вузи почали приймати результати тестування як вступні іспити. За бажанням випускників результати тестування могли бути зараховані як результати державної підсумкової атестації.

Предмети, які були запропоновані для проведення ЗНО у 2004 – 2011 рр. (слайд 11)

Прокоментувати тільки історію України!

Предмет

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Українська мова

-

*

*

*

+

+

+

+

Українська література

-

-

-

-

Історія України


*


*

*


*

+

+

+

+

Всесвітня історія

*

+

-

-

-

Математика

*

*

*

*

+

+

+

+

Фізика

-

-

-

*

+

+

+

+

Хімія

-

-

*

*

+

+

+

+

Зарубіжна література

-

-

-

-

+

-

-

-

Біологія

-

-

-

*

+

+

+

+

Основи економіки

-

*

-

-

+

-

-

-

Основи правознавства

-

-

-

-

+

-

-

-

Географія

-

-

-

-

+

+

+

+

Іноземна мова (англ., нім., фр., ісп.)

-

-

-

-

-

+

+

+

Російська мова

-

-

-

-

-

-

-

+

Умовні позначки: «-» ЗНО не проводилося «+» ЗНО проводилося « *» – ЗНО проводилося вибірково
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська академія неперервної освіти освітній проект
У 2016 році введено атестацію випускників загальноосвітніх навчальних закладів у формі зовнішнього незалежного оцінювання з математики...

Література
Психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання

Комунальний заклад освіти
Дніпропетровську зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої...

Інформаційний бюлетень «Процедура зно 2012»
Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 03. 11. 2011 №1254 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо...

Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього...
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 р за №2018/24550

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання
«Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої...

Методичний бюлетень
«На допомогу вчителям загальноосвітніх навчальних закладів «Шляхи ефективної підготовки до державної підсумкової атестації, зовнішнього...

Рекомендації щодо підготовки учнів
України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...

Правила реєстрації учасників пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року Учасниками
Учасниками пробного зовнішнього незалежного оцінювання (далі – пробного зно) є особи, які зареєструвалися для його проходження та...

Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України, затвердженої Міністерством освіти...

Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки...
У багатьох країнах світу такі системи є дієвим чинником розвитку І вдосконалення освітніх систем

Звертаємо увагу, що для проходження дпа можна обрати І математику, й історію України
У 2008–2009 роках результати зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 1–12 балів зараховувалися випускникам загальноосвітніх...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І...
Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (далі програма зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української...

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
Р-43/0/3-16 «Про організаційні заходи щодо проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих...

Рішення Колегії Міністерства освіти І науки України, п ротокол №6/6-20...
Рішення Колегії Міністерства освіти І науки України, протокол №6/6-20 від 03 липня 2015 року «Про проведення в 2016 році зовнішнього...

Або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у...
Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у2013 році, або сертифікати чи їх дублікати...

Тести з математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології,...
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які вирішили стати студентами...

Наказ
«Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. №1004 «Про запровадження...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт