Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тести навчальних досягнень

Тести навчальних досягнень

Тести навчальних досягнень

Реформування освіти в Україні передбачає створення високоефективного механізму забезпечення якості освіти, зокрема якості навчальних досягнень учнів. Неможливо досягти значних підсумкових результатів без відповідного контролю за ходом їхнього здобуття, без відповідної корегувальної діяльності.

Існує багато методів вимірювання навчальних досягнень учнів. Серед них найбільш поширеними у практиці роботи є спостереження й опитування (усне і письмове). Безумовно, вони мають і матимуть велике значення в управлінні навчальним процесом. Однак можливості цих традиційних методів діагностування у забезпеченні необхідної якості вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів дуже обмежені. Одним з високоефективних сучасних засобів якісних вимірювань навчальних досягнень учнів є тест.

Тестами навчальних досягнень називають системи спеціальних завдань для виявлення ступеня засвоєння певних видів навчальної діяльності в сукупності з деякою системою вимірювання та інтерпретування результатів вимірювання. Тест як засіб вимірювання називають стандартизованим тестом.

Стандартизований тест складається щонайменше з чотирьох складових:

• специфікацій;

• системи завдань;

• інструкції щодо проведення тестування;

• технології перевірки, обробки і аналізу результатів тестування.

Технологія створення тестів навчальних досягнень складається з багатьох етапів. Ця процедура називається стандартизацією тесту і передбачає такі види діяльності:

— складання технічного завдання на підготовку тесту (специфікації);

— формування банку тестових завдань;

— аналіз доступності тестових завдань і відбраковування неякісних завдань;

 • аналіз дистракторів та їхнє корегування;

 • формування робочого варіанта тесту;

— формування репрезентативної вибірки для експериментальної перевірки цього варіанта;

— знаходження коефіцієнтів надійності за різними методиками і різних видів надійності;

— експертне дослідження змістової валідності;

— розробка кількох варіантів тесту та перевірка їхньої еквівалентності;

— розробка нормативів тесту;

 • створення інструктивно-методичного забезпечення тестування.

Під час створення тестових завдань фахівці дотримуються певних правил. Наведемо деякі з них:

 1. Кожне тестове завдання має оцінювати досягнення важливої навчальної цілі.

 2. Кожне тестове завдання має перевіряти відповідний рівень засвоєння знань.

 3. Умова повинна містити чітко сформульоване і зрозуміле для екзаменованого завдання.

 4. Варіанти відповідей мусять бути вірогідними (правдоподібними).

 5. Усі дистрактори мають бути вірогідними (правдоподібними).

 6. Інформація, що міститься в одному тесті, не повинна давати відповіді на інше завдання.


Типи тестових завдань

Існує багато типів тестових завдань. Їх можна розподілити на два основні:

завдання закритої форми із запропонованими відповідями;

завдання відкритої форми з вільно конструйованою відповіддю.

1. Завдання закритої форми, з варіантами відповідей на вибір:

 • Завдання з однією правильною відповіддю;

 • Завдання на встановлення відповідності (логічні пари).

2. Завдання відкритої форми у яких відсутні варіанти відповіді. До завдань такого
типу належать:

 • Завдання з короткою відповіддю.

 • Завдання з розгорнутою відповіддю.


Форми та приклади тестових завдань
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Кожне завдання цієї форми складається із запитання та п’яти варіантів відповідей, з яких тільки одна – правильна.

Завдання цієї форми вважається виконаним, якщо в бланку відповідей відмічений тільки один варіант відповіді в рядку варіантів відповідей до кожного завдання.

Наприклад:

1. Тіло рухається у площині хОу. Визначте, яка з наведених на рисунку залежностей свідчить про прямолінійний рух тіла.

А

Б

В

Г

Д
Правильна відповідь: Г

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Механічний рух. Система відліку.

2. Для прямолінійного руху за графіком залежності проекції прискорення тіла від часу визначте графік залежності проекції швидкості цього тіла від часу. υ=5 м/с.


А

Б

В

Г

Д
Правильна відповідь: Д

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Графіки залежності кінематичних величин від часу при рівномірному і рівноприскореному рухах.

3. Два однакові диски обертаються навколо своїх осей. Точки на краю першого диска мають в 4 рази менше нормальне прискорення, ніж точки на краю другого диску. Знайдіть відношення періоду обертання першого диска до періоду обертання другого диска.

А 4

Б 2

В 0,5

Г 0,25

Д 16

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Рух по колу з постійною за величиною швидкістю. Період і частота обертання. Лінійна і кутова швидкості. Доцентрове прискорення.
4. Учні на уроці фізкультури грають у волейбол. Визначте максимальну висоту (у метрах) відносно рук гравців, якої досягає м’яч, якщо відомо, що у польоті між двома ударами він перебуває 2 с. Вважайте, що g =10 м/с2.

А 20 м

Б 10 м

В 5 м

Г 2,5 м

Д 1,25 м

Правильна відповідь: В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Рух тіла під дією сили тяжіння.
5. Запобіжник розрахований на силу струму 1 А. Визначте, навантаження якої максимальної потужності можна вмикати через цей запобіжник до мережі з напругою 220 В.

А 1 Вт

Б 220 Вт

В 110 Вт

Г 221 Вт

Д 22 Вт

Правильна відповідь: Б

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Робота і потужність електричного струму.

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)
Виконання завдань цієї форми полягає у встановленні відповідності між фізичними величинами, виразами, умовами, твердженнями, висновками тощо, логічно пов’язаними між собою, але розташованими за умовою завдання у різних групах довільним чином.

Завдання цієї форми вважається виконаним, якщо до кожного пункту, позначеного буквою, вказаний один правильний варіант відповіді, позначений цифрою і записаний до бланка відповідей.

Наприклад:

1. Установіть відповідність між назвами формул, що стосуються коливань, та власне самими формулами.

А період коливань тіла, що здійснює коливання на пружині;

Б рівняння гармонічних коливань;

В потенціальна енергія пружини, на якій тіло здійснює горизонтальні коливання;

Г період коливань математичного маятника.  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. ,

;

  1. .

А
Б
В
Г


Правильна відповідь:

А

5

Б

4

В

3

Г

2


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Коливальний рух. Вільні механічні коливання.

2. Установіть відповідність між прізвищами видатних учених та їх науковим доробком.

А Гейгер Г., Мюллер В.;

Б Столєтов О.;

В Ейнштейн А.;

Г Резерфорд Е. 1. планетарна (ядерна) модель атома;

 2. теорія відносності;

 3. квантова теорія будови атома;

 4. експериментальна реєстрація заряджених частинок;

 5. закони фотоефекту.

А
Б
В
Г


Правильна відповідь:

А

4

Б

5

В

2

Г

1


Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Методи реєстрації іонізуючого випромінювання.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
При виконанні кожного з цих завдань потрібно вписати отриманий чисельний результат у бланк відповідей відповідно до вимог заповнення бланка. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться. До бланка відповідей вписується лише чисельна відповідь тієї розмірності, яка вказана в умові завдання.

Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей відповідно до правил заповнення бланка записана правильна відповідь.

Наприклад:

1. По паралельних дорогах в одному напрямку рухаються поїзд довжиною 100 м та маленький легковий автомобіль. Швидкість поїзда дорівнює 54 км/год, швидкість автомобіля 72 км/год. Визначте, скільки часу знадобиться автомобілю, щоб випередити поїзд (проїхати від останнього до першого вагона). Відповідь запишіть у секундах.

Правильна відповідь: 20 с

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Швидкість. Додавання швидкостей.
2. Визначте, у скільки разів треба збільшити потужність двигуна водяного насоса, щоб він через трубу такого самого перерізу за одиницю часу подавав утричі більше води. Воду вважайте ідеальною рідиною. Труба горизонтальна.

Правильна відповідь: у 27 разів

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Закон збереження енергії в механічних процесах. Механічна робота. Потужність.
3. На рисунку зображене електричне коло, що складається з джерела постійного струму (1), вимикача (2), реостата (3), вольтметра (4) й амперметра (5).Коли замкнули електричне коло, покази приладів установилися, як на рисунку І. Коли повзунок реостата перемістили, покази приладів змінилися, як на рисунку ІІ. Визначте (у вольтах) ЕРС джерела струму.

Правильна відповідь: 4,1 В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.
4. До електромережі під’єднаний знижувальний трансформатор, коефіцієнт трансформації якого дорівнює 5. Опір вторинної обмотки трансформатора дорівнює 0,4 Ом, а опір корисного навантаження 4 Ом. Визначте напругу в мережі живлення, до якої під’єднаний трансформатор, якщо напруга на корисному навантаженні дорівнює 40 В. Опором первинної обмотки знехтуйте. Відповідь подайте у вольтах.

Правильна відповідь: 220 В

Компоненти програмових вимог, що перевіряються завданням: Трансформатор.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю
Ці завдання використовуються для перевірки найскладніших умінь (аналізувати ситуацію, логічно міркувати, обґрунтовувати свої дії, чітко записувати їх, робити висновки). Оцінюється не лише кінцевий результат, а все розв’язання задачі взагалі.

Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється експертами з урахуванням правильності і повноти відповіді.
Учасники оцінювання повинні:
Акуратно оформити розв’язання, зробивши чіткі та розбірливі записи і позначення, що не допускають подвійного трактування.
1. Записати умову задачі в скороченому вигляді.

2. Виразити дані величини в одиницях СІ (якщо це необхідно для правильного розв’язання задачі).

3. Якщо потрібно, то виконати рисунок, накреслити схему або графік відповідно до умови задачі з метою побудови моделі явища, виявлення взаємозв’язків і співвідношень між величинами, більш наочного виявлення залежностей між ними. На схемі, рисунку нанести всі важливі для розв’язання задачі позначення.

4. Застосувати закони і закономірності для запису формул та рівнянь, що описують процеси або явища, які розглядаються у задачі, і розв’язання яких необхідно для виконання завдання обраним способом. Зробити необхідні спрощення, припущення, коротко пояснити, прокоментувати зроблене тощо.

5. Провести необхідні математичні перетворення. Записати розв’язок задачі в загальному вигляді.

 1. Перевірити правильність одиниці отриманої фізичної величини.

 2. Відповідно до умови задачі знайти числове значення шуканих величин або побудувати графік. Проаналізувати одержаний результат, оцінити його вірогідність.

8. Записати відповідь задачі відповідно до вимог умови.

Наприклад:

1.  Для проведення лабораторної роботи з дослідження ККД установки з електричним нагрівником зібрали електричне коло з джерела постійного струму (1), вимикача (2), амперметра (3) та дротяної спіралі (5). До калориметра (4) налили 180 мл води та встановили термометр (6). Покази термометра до замикання вимикача (2) зображені на фото І. Покази термометра через 20 хвилин після замикання електричного кола зображені на фото ІІ. Визначте (у процентах) ККД даної установки. Сила струму протягом досліду залишалася незмінною. Опір дротяної спіралі дорівнює 2 Ом. Густина води 1000 кг/м3; питома теплоємність води 4,2·10Дж/(кг·К), теплоємність калориметра мала.
Розв’язання


V = 180 мл = 1,8·10-4 м3

R = 2 Ом

= 1,5 А

T1 = 293 К

T2 = 298 К

 = 1000 кг/м3 = 103 кг/м3

с = 4200 Дж/(кг  К) = = 4,2·10Дж/(кг  К)

t = 20 хв = 1200 с

Кількість тепла, отримана водою, визначається формулою Q= cm(T2T1); m = ρV; Q1 = cρV(T2T1).

Кількість тепла, спожитого електричним нагрівником, визначається законом Джоуля-Ленца Q2 = UIt = I2Rt.

За означенням ККД дорівнює відношенню корисно витраченої енергії (отриманої водою кількості теплоти Q1) до загальної кількості теплоти Q2, виділеної нагрівником. ККД установки визначається формулою . Підставимо вирази для Q1 та Q2: .

η – ?

Перевіримо одиницю шуканої величини (ККД):

.

Розрахуємо чисельне значення ККД установки:

; η = 70 %.

Чисельне значення ККД установки є цілком вірогідним, не суперечить фізичному змісту поняття коефіцієнта корисної дії.

Відповідь: ККД установки дорівнює 70 %.
Схема оцінювання


Визначення показів приладів з фотографії; запис умови задачі у скороченому вигляді, введення необхідних позначень; вираження всіх необхідних для розв’язання задачі даних в одиницях СІ.

2 бала

Стисле пояснення обраного методу розв’язання, посилання на закони.

2 бала

Запис закону Джоуля-Ленца.

1 бал

Запис формули для кількості тепла, необхідної для нагрівання води.

1 бал

Вивід остаточної формули для ККД установки у загальному вигляді.

1 бал

Перевірка одиниці коефіцієнта корисної дії.

1 бал

Розрахунок чисельного значення шуканої величини (ККД); оцінка реальності отриманого результату.

1 бал

Чіткий запис відповіді задачі із зазначенням одиниці шуканої величини (ККД).

1 бал

Всього

10 балів

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних...

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних...

Тести з математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології,...
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які вирішили стати студентами...

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень...
Класний журнал (далі журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, у якому фіксуються результати навчальних...

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних...
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Стану впровадження профільного навчання та вивчення рівня навчальних...
Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, фахової компетентності педагогів, освітнього середовища забезпечать успішну...

Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів...
Нвр сліпак С. М.; члени експертної групи: заступник директора з вр вантух Т. М., старший викладач кафедри викладання англійської...

Комунальний заклад освіти
Дніпропетровську зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої...

Україна
Міністерства освіти І науки України від 28. 01. 2014 №1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів...

Наказ
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...

Наказ
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...

Наказ
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх...
Класний журнал (далі – журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних...

05. 10. 2011 №526 Про затвердження Науково-методичних рекомендацій...
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...

Наказ
Міністерства №1/9-74 від 28. 01. 2014р. «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх...

Методичні рекомендації для учителів математики щодо підготовки учнів
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень з математики бажаючих вступити до вищих навчальних закладів у 2011 р буде проводитися...

Рекомендації щодо підготовки учнів
України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...

Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього...
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2013 р за №2018/24550База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт