Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція з діловодства в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів усіх типів І форм власності (далі Інструкція) розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту»

Інструкція з діловодства в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів усіх типів І форм власності (далі Інструкція) розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту»

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Запрошуємо до громадського обговорення проекту Інструкції з ведення діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах

Повідомляємо про оприлюднення 1 червня 2013 року проекту Інструкції з ведення діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах.

Відповідний проект розміщено у рубриці «Громадське обговорення» на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту просимо надсилати до 1 липня 2013 року на електронну адресу: s_kharchenko@mon.gov.ua.
Проект

ІНСТРУКЦІЯ

з ведення діловодства у

загальноосвітніх навчальних закладах
1. Загальні положення
1.1. Інструкція з діловодства в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів усіх типів і форм власності (далі – Інструкція) розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», наказу Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за № 571/20884.

1.2. Інструкція встановлює загальні вимоги щодо документування управлінської інформації, організації роботи з документами та перелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання (додаток 9).

1.3. Дотримання правил і рекомендацій щодо порядку здійснення документування, встановлених цією Інструкцією, є обов’язковим для всіх працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Працівники, прийняті на роботу, повинні бути ознайомлені з вимогами Інструкції та виконувати їх.

1.4. Державний нагляд (контроль) за виконанням вимог цієї Інструкції здійснюють Державна інспекція навчальних закладів України та центральні органи виконавчої влади, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцеві органи управління освітою, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади.

1.5. Відповідальність за організацію діловодства, зміст, якість підготовки та оформлення документів в загальноосвітніх навчальних закладах несуть їх керівники.

1.6. Організація діловодства в загальноосвітніх навчальних закладах покладається на спеціально призначених для цього осіб. Спеціально призначена особа, відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює реєстрацію та веде облік документів;

організовує документообіг, формування справ, їх зберігання;

здійснює поточний контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів в установі;

забезпечує дотримання єдиних вимог щодо підготовки документів
та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу;

узагальнює інформацію про документообіг, що необхідна для
прийняття управлінських рішень;

організовує збереження документаційного фонду та користування ним тощо.2. Документування діяльності та загальні вимоги до складення та оформлення документів загальноосвітніх навчальних закладів
2.1. Документування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів полягає у створенні документів, у яких фіксується інформація про управлінську (організаційно-розпорядчу) діяльність та здійснення навчально-виховного процесу.

2.2. Підставою для створення документів є необхідність засвідчення наявності та змісту діяльності, переведення, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.

2.3. У загальноосвітніх навчальних закладах діловодство здійснюється державною мовою.

Документи, які надсилаються іноземним адресатам, оформлюються українською мовою або мовою держави-адресата, або однією з мов міжнародного спілкування.

2.4. Вимоги до документування діяльності на бланках

2.4.1. Організаційно-розпорядчі документи можуть оформлюватися на бланках, що виготовляються згідно з вимогами цієї Інструкції.

Бланки кожного виду виготовляються на основі кутового або поздовжнього розміщення реквізитів.

Реквізити заголовка розміщуються центрованим (початок і кінець кожного рядка реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування реквізитів) або прапоровим (кожний рядок реквізиту починається від лівої межі зони розташування реквізитів) способом.

Зразок бланка загальноосвітнього навчального закладу на основі кутового розміщення реквізитів наведено у додатку 1.

Зразок бланка загальноосвітнього навчального закладу на основі поздовжнього розміщення реквізитів наведено у додатку 2.

2.4.2. Для виготовлення бланків використовуються аркуші паперу формату А4 (210 х 297 міліметрів) та А5 (210 х 148 міліметрів).

Дозволено використовувати бланки формату А3 (297 х 420 міліметрів) – для оформлення документів у вигляді таблиць.

Бланки документів повинні мати такі поля (міліметрів):

30 – ліве;

10 – праве;

20 – верхнє та нижнє.

2.4.3. Бланки документів повинні містити наступні реквізити: найменування загальноосвітнього навчального закладу, ідентифікаційний код юридичної особи, поштова адреса, із зазначенням індексу підприємства зв’язку, номер телефону, e-mail (за наявності), номер реєстраційного рахунку в обслуговуючій фінансовій установі (за потреби), місце для зазначення дати, реєстраційного індексу, посилання на дату та реєстраційний індекс вхідного документа.

2.4.4. Бланки документів повинні виготовлятися друкарським способом або за допомогою комп'ютерної техніки на білому папері високої якості фарбами насичених кольорів.

2.5. Вимоги до складення та оформлення документів:

2.5.1. Документи можуть оформлюватися у відповідних книгах, журналах або на папері форматом А4 (210 х 297 мм) та А5 (146 х 210 мм). Складання документів на папері довільного формату не дозволяється.

Документ повинен містити обов’язкові для його виду реквізити, що розміщуються в установленому порядку, а саме: найменування загальноосвітнього навчального закладу, ідентифікаційний код юридичної особи, поштова адреса, із зазначенням індексу підприємства зв’язку, номер телефону, e-mail, номер реєстраційного рахунку в обслуговуючій фінансовій установі (за потреби), назву виду документа (крім листів), дату, реєстраційний індекс документа, заголовок до тексту, текст, підпис.

Реквізити поштової адреси загальноосвітнього навчального закладу зазначаються в такій послідовності – назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту, району, області, поштовий індекс.

Під час підготовки та оформлення документів можуть додатково застосовуватись інші реквізити, якщо це відповідає призначенню документа або способу його опрацювання.

2.5.2. Оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів або комп'ютерної техніки, здійснюється відповідно до вимог, визначених у додатку 3.

2.5.3. Окремі внутрішні документи (заяви, пояснювальні, доповідні записки тощо) дозволяється оформлювати на білому папері форматом А4 (210 х 297 мм) та А5 (146 х 210 мм) рукописним способом.

2.5.4. На документах, що складають у загальноосвітньому навчальному закладі його найменування повинно відповідати найменуванню, зазначеному в статуті. Скорочене найменування загальноосвітнього навчального закладу застосовується в разі, коли воно офіційно зафіксовано у статуті. Скорочену назву подають у дужках (або без них) нижче повної, окремим рядком у центрі.

2.5.5. Назва виду документа (наказ, рішення, доповідна записка тощо) повинна відповідати назвам, передбаченим Державним класифікатором управлінської документації ДК010-89, що затверджено наказом Державного комітету України по стандартизації від 31 грудня 1998 року № 1024.

2.5.6. Датою документа є відповідно дата його підписання або затвердження. Дата зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій послідовності: число, місяць, рік. Дата оформляється цифровим або словесно-цифровим способом. У разі оформлення дати цифровим способом число і місяць проставляються двома парами цифр, розділеними крапкою; рік – чотирма цифрами, крапка наприкінці не ставиться (наприклад: 01.06.2013).

У текстах документів, що містять посилання на нормативно-правові акти, та документів, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб зазначення дат з проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру, наприклад: 03 квітня 2013 року. Дозволяється застосовувати слово «рік» у скороченому варіанті «р.», наприклад: 01 червня 2013 р.

Якщо документ складено не на бланку, дата зазначається нижче підпису ліворуч. Дата документа проставляється посадовою особою, яка його підписує або затверджує.

Примірний перелік документів, що затверджуються з проставлянням грифа затвердження, наведено у додатку 4.

2.5.7. Індексація документів полягає у присвоєнні їм умовних позначень – індексів, які надаються документам під час їх реєстрації.

2.5.8. Адресатами документа можуть бути юридичні особи, їх структурні підрозділи та посадові особи, а також фізичні особи.

Якщо документ адресовано юридичній особі або її структурному підрозділу без зазначення посадової особи, їх найменування наводяться у називному відмінку.

Поштова адреса зазначається у разі надсилання документа разовим кореспондентам.

Якщо документ адресовано керівникові юридичної особи або його заступникові, найменування юридичної особи входить до складу найменування посади адресата, яке наводиться у давальному відмінку.

Якщо документ надсилається посадовій особі, найменування юридичної особи та її структурного підрозділу наводять у називному відмінку, а посаду і прізвище адресата – у давальному.

У разі надсилання документа фізичній особі спочатку зазначається у називному відмінку прізвище, ім’я та по батькові (ініціали чи ініціал імені), потім поштова адреса (вулиця, номер будинку і квартири, населений пункт, район, область, поштовий індекс).

2.5.9. Заголовок до тексту документа повинен містити короткий виклад змісту документа і бути максимально стислим.

Заголовок відповідає на питання «про що?», «кого?», «чого?».

Без заголовка дозволяється складати короткі документи на бланках формату А5, зокрема супровідні листи, телеграми, телефонограми.

2.5.10. Текст документа повинен бути викладений стисло, грамотно, зрозуміло, об’єктивно без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть змістового навантаження, і повинен стосуватися того питання, яке сформульоване в заголовку до тексту.

Текст документа оформлюється у вигляді суцільного зв’язного тексту, анкети чи таблиці або шляхом поєднання цих форм.

У тексті документа, підготовленого відповідно до документів інших установ або раніше виданих документів, зазначаються їх реквізити у такій послідовності: назва виду документа, найменування установи – автора документа, дата, реєстраційний індекс, заголовок до тексту.

Тексти складних і великих за обсягом документів (доповіді, звіти тощо) поділяються на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Пункти у тексті нумеруються арабськими цифрами з крапкою, а підпункти – арабськими цифрами з дужкою.

2.5.11. Посадові особи підписують документи в межах своїх повноважень, визначених статутом загальноосвітнього навчального закладу, посадовими інструкціями, наказом про розподіл обов’язків між керівником та його заступниками тощо. У зазначених документах визначається також порядок підписання документів іншими особами у разі відсутності керівника закладу та посадових осіб, які уповноважені їх підписувати.

Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ, (повного – якщо документ надрукований не на бланку, скороченого – на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалів (ініціал імені), прізвища.

У разі відсутності посадової особи, яка повинна підписувати документ, його підписує особа, що виконує її обов’язки, або її заступник. У такому разі обов’язково зазначаються фактична посада, ініціали (ініціал імені), прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносять рукописним або машинописним способом, якщо документ неможливо передрукувати). Додавання до найменування посади керівника слів “Виконуючий обов’язки” або “В. о.” здійснюється у разі заміщення керівника за наказом (розпорядженням).

2.5.12. Відбитком печатки закладу засвідчують підпис посадової особи на документах з питань фінансово-господарської діяльності. Відбиток печатки ставиться таким чином, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ.

2.5.13. Загальноосвітній навчальний заклад може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в ньому, а також у випадках, передбачених в абзаці другому цього пункту. Копія документа виготовляється і видається тільки з дозволу керівника закладу, його заступників або керівника структурного підрозділу.

У разі підготовки документів для надання судовим органам, під час вирішення питань щодо прийняття осіб на роботу, навчання, засвідчення їх трудових та інших прав у взаємовідносинах із закладом, а також під час формування особових справ працівників загальноосвітній навчальний заклад може виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії документів про освіту тощо).

Відмітка «Копія» проставляється на лицьовому боці у верхньому правому кутку першого аркуша документа.

Напис про засвідчення документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», наприклад:

Згідно з оригіналом

Керівник навчального закладу підпис ініціали (ініціал імені), прізвище

Дата

Засвідчення підпису печаткою.

2.5.14. Книги та журнали (крім класних журналів роботи гуртка, секції, об’єднання, колективу), що ведуться в загальноосвітніх навчальних закладах, обов’язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються та підписуються керівником. Підпис керівника засвідчується печаткою навчального закладу.

2.5.15. Книги реєстрації видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту, атестатів про повну загальну середню освіту, золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» нумеруються по сторінках, прошнуровуються і підписуються керівником місцевого органу управління освітою, якому підпорядкований загальноосвітній навчальний заклад. Підпис керівника засвідчується печаткою відповідного органу управління освітою.

2.5.16. Накази з основної діяльності та з кадрових питань оформляються у друкованому вигляді. Після підписання керівником, реєструються у книгах реєстрації наказів.

Книга реєстрації наказів з основної діяльності та книга реєстрації наказів з кадрових питань повинна містити таку інформацію: номер наказу, дата його реєстрації, заголовок (короткий зміст).

2.5.17. У кінці календарного року оригінали наказів групуються у справи (у хронологічному порядку), кожна сторінка яких нумерується, прошнуровується.

Справи підписуються керівником та спеціально призначеною для ведення діловодства особою. Підписи засвідчуються печаткою загальноосвітнього навчального закладу.

2.6. Ділові папери, які надходять до загальноосвітніх навчальних закладів чи відправляються з них, реєструються в журналі вхідної та вихідної кореспонденції. У вихідній кореспонденції (вихідній документації) виправлення не допускаються. Виправлення в діловій документації засвідчуються підписом керівника та печаткою загальноосвітнього навчального закладу.

2.7. Вся ділова документація зберігається в спеціально обладнаних приміщеннях, шафах чи сейфах з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» і не повинна мати доступу третіх осіб.

2.8.Технології автоматизованого опрацювання інформації в

загальноосвітньому навчальному закладі повинні відповідати вимогам цієї Інструкції.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція з діловодства у Іллічівській загальноосвітній школі з...
Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за №571/20884 та Наказу мон україни від 28. 03. 2013 №1239 «Про затвердження Типової...

Інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах (далі Інструкція)...
Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах...

Інструкція з ведення організаційно розпорядчої документації у дошкільних...
Кабінеті Міністрів України від 20. 07. 1998р. №41, зареєстрований в Міністерстві юстиції 17. 09. 1998 за №516/3016 та інших нормативно-правових...

Наказ
Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів І форм власності

Наказ
Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів І форм власності

Наказ
Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів І форм власності

Наказ
Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів І форм власності

Законами України "Про освіту"
Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня...

Ко м мунальное учреждение «харьковская с пециализированная школа...
України від 12. 04. 2012 №578/5, зареєстрованого в Міністерства юстиції України від 28. 08. 2013 №1239 «Про затвердження Типової...

Наказ
Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів І форм власності та з метою якісної підготовки...

Комунальний заклад
«Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів І форм власності»,...

Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Концепція розроблена відповідно до Законів України "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", вона ґрунтується на основних...

Рекомендації щодо проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського...
Міністерство освіти І науки України. Він об’єднує усіх працівників освіти: від директорів та їх заступників, педагогів І бібліотекарів...

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Міністерства освіти І науки України від 28. 07. 2013 №1239, наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 10....

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі – Кодекс)

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі Кодекс)

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи
Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу IV податкового кодексу України (далі – Кодекс)

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів
Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт