Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Організація та проведення статистичного дослідження, його етапи»

Методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Організація та проведення статистичного дослідження, його етапи»

Сторінка1/3
  1   2   3
Харківський національний медичний університет

c:\users\lada\pictures\favorites\desktop\1.png

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

(БІОСТАТИСТИКА)

Методичні вказівки

для студентів до практичного заняття
на тему «Організація та проведення

статистичного дослідження, його етапи»

для підготовки студентів по спеціальності:

– 7.12010001 «Лікувальна справа»,

– 7.12010002 «Педіатрія»,

– 7.12010003 «Медико-профілактична справа»,

– 7.12010005«Стоматологія».
Харків

2017

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

СОЦІАЛЬНА МЕДИЦИНА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

(БІОСТАТИСТИКА)

Методичні вказівки

для студентів до практичного заняття
на тему «Організація та проведення

статистичного дослідження, його етапи»

для підготовки студентів по спеціальності:

– 7.12010001 «Лікувальна справа»,

– 7.12010002 «Педіатрія»,

– 7.12010003 «Медико-профілактична справа»,

– 7.12010005«Стоматологія».

Затверджено вченою радою Харківського національного

медичного університету.

Протокол № 5 від 18.05.2017


Харків

ХНМУ

2017

УДК 614.1:311.21

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я (біостатистика) : методичні вказівки для студентів до практичного заняття на тему «Організація та проведення статистичного дослідження, його етапи» для підготовки студентів по спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002, «Педіатрія», 7.12010003 «Медико-профілактична справа», 7.12010005«Стоматологія» / укл. В.А. Огнєв, П.О. Трегуб, І.А. Чухно.– Харків : ХНМУ, 2017. – 20 с.

Укладачі:

Огнєв В.А.
Трегуб П.О.

Чухно І.А.РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИВЧЕННЮ ТЕМИ
Мета заняття: засвоїти методику організації і проведення статистичного дослідження.

Знати:

 • програмні питання:

 • теорія і поняття статистичного спостереження, етапи його проведення;

 • методологічні основи, форми і способи статистичного спостереження і збору даних;

 • достовірність спостережень;

 • використання різних шкал вимірювання: абсолютна, порядкова, інтервальна, відносна;

 • групування статистичних даних, методи, значення, види групування, принципи побудови статистичного групування і класифікацій, співвідношення статистичних угрупувань;

 • види статистичних даних, статистичної звітності, вибіркових досліджень;

 • поняття про рандомізацію та стратифікацію, дизайн клінічних досліджень;

 • статистичні таблиці, їх характеристика, види, правила побудови, методичні основи читання і аналізу таблиць.


Вміти:

 • формулювати мету і завдання статистичного дослідження, розробляти план і програму дослідження;

 • проводити збір статистичного матеріалу, його обробку, зведення та аналіз.


Рекомендована література

Базова література

1. Біостатистика / за заг. ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Ф. Москаленка. – К. : Книга плюс, 2009. − С. 51-71.

2. Социальная медицина и организация здравоохранения / под общ. ред. Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленко. – Тернополь : Укрмедкнига. 2000. –
С. 23-32.

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 102-112.

4. Тестовые задачи по социальной медицине, организации здравоохранения и биостатистике : учеб. пособ. для студентов мед. ф-тов / под ред. В.А. Огнева. – Харьков : Майдан, 2005. – С. 13-20.

5. Лекционный курс кафедры.

Допоміжна література

1. Альбом А. Введение в современную эпидемиологию / А. Альбом, С. Норелл. – Таллинн, 1996. – 122 с.

2. Власов В.В. Введение в доказательную медицину / В.В. Власов. – М. : Медиа Сфера, 2001. – 392 с.

3. Герасимов А. Н. Медицинская статистика / А.Н. Герасимов. – М. : ООО «Мед. информ. агентство», 2007. – 480 с.

4. Зайцев В.М. Прикладная медицинская статистика / В.М. Зайцев, В.Г. Лифляндский, В.И. Маринкин. – СПб. : ООО «Изд-во ФОЛИАНТ», 2003. – 432 с.

5. Общая теория статистики: учебник / под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. − 4-е изд., перераб. и доп. − М. : Финансы и Статистика, 2000. −
480 с.

6. Основы доказательной медицины / под ред.М.П. Скакун. – Тернополь : Укрмедкнига, 2005. – 244 с.

7. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. – М. : Медиа Сфера, 2002. – 312 с.

8. Сергиенко В.И. Математическая статистика в клинических исследованиях / В.И. Сергиенко, И.Б. Бондарева. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 256 с.
Інформаційні ресурси

1. Населення України. Демографічний щорічник. – К. : Держкомстат України – www.ukrstat.gov.ua

2. U.S. National Library of Medicine – Національна медична бібліотека США – http://www.nlm.nih.gov/

3. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського – http://www.dnpb.gov.ua/

4. Наукова бібліотека Харківського державного медичного університету – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki

5. Наукова педагогічна бібліотекам ім. К.Д.Ушинського Російської академії освіти – http://www.gnpbu.ru/

6. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/

7. Національна наукова медична бібліотека України – http://www.library.gov.ua/

8. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка – http://korolenko.kharkov.com

9. Центральна бібліотека Пущинського наукового центру РАН – http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html

10. Центральна наукова медична бібліотека Першого Московського державного медичного університету ім. І.М. Сеченова– http://elibrary.ru/defaultx.asp
ОСНОВНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ
При вивченні та виявленні закономірностей різних процесів або явищ важливе значення має вміння організувати і провести статистичне дослідження. Для цього необхідно оволодіти його технологією, що включає в себе чотири чітко послідовні етапи.

Кожен етап складається з ряду компонентів, має свої особливості і вимагає ретельного виконання, так як будь-яка недбалість може спотворити або ускладнити виконання всієї роботи.

Соціально-гігієнічні, клініко-статистичні, фізіологічні та інші дослідження з першого етапу (планування) до останнього (оформлення роботи), становлять собою єдиний взаємозалежний процес, побудований на суворій науковій основі.
1. Статистичне дослідження:

форми, види, способи отримання статистичної інформації

Статистичне дослідження – це науково організований за єдиною програмою збір, зведення та аналіз даних (фактів) про соціально-економічні, демографічні та інші явища та процеси життя в державі з реєстрацією їх найсуттєвіших ознак в обліковій документації.

або

Статистичне дослідження – це процес вивчення суспільних явищ і процесів на основі статистичних даних.

Відмінними рисами (специфікою) статистичного дослідження є: цілеспрямованість, організованість, масовість, системність (комплексність), порівняльність, документальність, контрольованість, практичність. В цілому статистичне дослідження повинно:

 • мати суспільно-корисну мету і загальну (державну) значимість;

 • відноситись до предмету статистики в конкретних умовах його місця і часу;

 • відображати статистичний вид обліку (а не бухгалтерський і не оперативний);

 • проводитися за заздалегідь розробленою програмою з її науково обґрунтованим методологічним і іншим забезпеченням;

 • здійснювати збір необхідних даних (фактів), в яких відображається сукупність причинно-наслідкових зв'язків, що різнобічно характеризують досліджуване явище;

 • реєструватися в розроблених облікових документах (бланках) або затверджених медичних зразках;

 • гарантувати відсутність помилок спостереження або ж зводити їх до можливого мінімуму;

 • передбачати певні критерії якості і способи контролю зібраних даних, забезпечуючи їх достовірність, повноту і змістовність;

 • орієнтуватися на економічно ефективну технологію збору і обробки даних;

 • бути надійною інформаційною базою для всіх наступних етапів статистичного дослідження та всіх користувачів статистичної інформації.

При проведенні статистичного дослідження необхідно визначити форму дослідження, спосіб отримання статистичної інформації та вид статистичного дослідження.
Формами статистичного дослідження є:

1. Звітність – характеризується тим, що в статистичному дослідженні використовуються офіційні звітні медичні форми.

2. Спеціальне статистичне спостереження – до спеціальних статистичних досліджень відносяться дослідження, які виходять за рамки інформації отриманої з офіційних звітів.
Серед способів отримання статистичної інформації виділяють:

1) документальний (викопіювання даних) – джерелом відомостей служать різні документи (історії хвороби, талони амбулаторного пацієнта, контрольні карти диспансерного спостереження і т.д.);

2) опитувальний або анамнестический спосіб – джерелом відомостей є відповіді опитуваних осіб, він ділиться на:

 • анкетний – заснований на принципі добровільного заповнення адресатами анкет;

 • кореспондентський – статистичні відомості повідомляють добровільні респонденти по телефону, по інтернету, по пошті і т.д .;

 • самореєстрації – обстежуваним одиницям спостереження роздають бланки опитування, пояснюють порядок їх заповнення. Назад бланки отримують будь-яким зручним для одиниці спостереження способом;

 • експедиційний – дослідник опитує одиницю спостереження та з його слів записує відомості в бланк опитувальника.

3) спосіб безпосереднього спостереження – статистичні дані отримують шляхом особистого огляду, вимірювання, зважування і т.д.
До видів статистичного дослідження в залежності від обсягу дослідження також належать:

 • суцільне дослідження – передбачає реєстрацію всіх без винятку одиниць спостереження, складових статистичної сукупності;

 • несуцільне – передбачає реєстрацію частини одиниць спостереження, які складають статистичну сукупність.

Несуцільне дослідження поділяється на:

 • обстеження основного масиву – передбачає реєстрацію більшої частини випадків, що становлять генеральну статистичну сукупність;

 • вибіркове спостереження – передбачає реєстрацію меншої частини випадків, що становлять генеральну статистичну сукупність;

 • монографічний опис – характерний детальний опис окремих одиниць статистичної сукупності або невеликих груп (опис окремих типових сімей для сукупності).

До видів статистичного дослідження в залежності від часу отримання інформації відносять:

1) поточне – проводять безперервно під час виникнення досліджуваного факту;

2) періодичне спостереження, яке ділиться на:

 • одноразове – коли реєстрація одиниць спостереження відбувається в певний момент часу, одномоментно;

 • періодичне – коли одноразові дослідження повторюються з певними проміжками (перепис населення, медичні огляди і т.д.);

 • разове – проводиться, коли виникає необхідність отримання певних даних.


2. Етапи статистичного дослідження

Проведення статистичного дослідження передбачає наступні етапи:

1. Визначення мети, завдань, розробка плану та програми дослідження.

2. Збір статистичного матеріалу.

3. Розробка та зведення матеріалу.

4. Літературне оформлення, аналіз, висновки за результатами статистичного дослідження і пропозиції щодо впровадження в практику.

Мета дослідження – це формулювання теоретичних положень і практичних потреб, що викликали необхідність даного дослідження і обмежують його межі та зміст. Наприклад, вивчення поширеності захворювань серед населення великого промислового міста.
План дослідження – це свого роду організація запланованого дослідження, вирішення питань організаційного характеру. При складанні плану дослідження необхідно врахувати наступні питання:

1) визначити об'єкт дослідження або місце, де буде проводитися дослідження;

2) визначити терміни проведення роботи на всіх етапах;

3) визначити вид статистичного дослідження;

4) визначити, хто буде проводити і керувати дослідженням;

5) визначити, хто буде фінансувати це дослідження і т.д.
Програма дослідження – це перелік чітко сформульованих питань, на які необхідно отримати відповіді на підставі різних видів робіт.

Програма дослідження складається з трьох частин:

1. Програма збору.

2. Програма розробки.

3. Програма аналізу.

Програма збору передбачає:

 • визначення одиниці спостереження;

 • виділення всіх статистичних ознак, що підлягають обліку;

 • кінцевим підсумком програми збору є складання облікової карти, свого роду опитувальника дослідження.

Програма розробки передбачає:

 • групування статистичних ознак;

 • кінцевим підсумком програми розробки є складання макетів таблиць.

Програма аналізу передбачає визначення:

 • показників, які будуть розраховуватися під час дослідження;

 • чи буде використовуватися обчислювальна техніка, в тому числі комп'ютерна;

 • з якою вірогідністю буде проводитися дослідження і т.д.

Таким чином, на першому етапі статистичного дослідження проводиться підготовка необхідної бази для його реалізації на наступних етапах.
Статистичні таблиці – це форма систематизованого, раціонального і наочного представлення цифрового матеріалу, який характеризує досліджувані явища і процеси. Статистичні таблиці можуть бути 3-х видів.

1. Проста – це таблиця, що дозволяє здійснити зведення матеріалу тільки по одній обліковій ознаці.

2. Групова – це таблиця, що дозволяє зробити зведення матеріалу за двома і більше ознаками, не пов’язаними між собою.

3. Комбінаційна – це таблиця, що дозволяє зробити зведення матеріалу за двома і більше ознаками, які взаємопов'язані між собою.

В статистичній таблиці виділяють статистичний підмет і статистичний присудок.

Статистичний підмет – це основна ознака досліджуваного явища, яке підлягає вивченню (діагнози).

Статистичний присудок – це ознаки, які характеризують підмет (стать, вік і т. д.).
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття...
«Лікувальна справа», 12010002, «Педіатрія», 12010003 «Медико-профілактична справа», 12010005«Стоматологія» / укл. В. А. Огнєв, П....

Методичні розробки для викладачів до проведення практичного заняття...
«Відносні величини І методика їх визначення» для підготовки студентів за спеціальностями 12010001 «Лікувальна справа», 12010002,...

З предмету
Сті” з метою формування компетентностей передбачених освітніми програмами для студентів окр “Бакалавр” спеціальності 071 “Облік І...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складені відповідно...
Організація І методика аудиту: Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 0501 “Економіка І...

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного
Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів та курсових робіт з дисципліни “Економіка І...

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «аудит»
Методичні вказівки для проведення практичних занять дисципліни «Аудит» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання освітньо...

Методичні вказівки до проведення переддипломної практики окр «Бакалавр»
Методичні вказівки до проведення переддипломної практики окр «Бакалавр» для студентів напряму підготовки 030503 «Міжнародна економіка»...

Методичні вказівки до практичних занять І самостійного вивчення
Організація І методика аудиту” (для студентів спеціальності 050100 – “Облік І аудит”)

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «стратегічне управління»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів усіх форм навчання напряму...

Методичні вказівки до проведення практичних занять із дисципліни «Аудит персоналу»
Методичні вказівки з до проведення практичних занять із дисципліни «Аудит персоналу» для студентів за напрямом підготовки 030505...

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медсестринський діагноз»
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу «Медсестринський діагноз» для студентів магістрів І курсу за спеціальністю...

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...

Методичні вказівки до виконання індивідуальної (контрольної) роботи...
Методичні вказівки обговорені та схвалені на засіданні науково-методичної ради ну «ЛП» нн іппт протокол № від

Методичні рекомендації щодо проведення другого етапу системного перегляду ринків
Ці Методичні рекомендації призначені для проведення дослідження якості державного регулювання ринків з метою його подальшого вдосконалення...

Методичні рекомендації щодо проведення другого етапу системного перегляду ринків
Ці Методичні рекомендації призначені для проведення дослідження якості державного регулювання ринків з метою його подальшого вдосконалення...

«Методика проведення практичних занять»
Розділ Структура практичного заняття та загальні методичні вимоги до організації І проведення практичних занять з циклу проф орієнтованих...

Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт