Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей та форм власності»

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей та форм власності»

Сторінка1/2
  1   2


Ізюм – 2011р.

Розробила:

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

уроку виробничого навчання з професії «Конторський службовець (бухгалтерія)»

на тему:

«Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей та форм власності»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІЗЮМСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙмайстер виробничого навчання Бєлоусюк Т.В.
Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей та форм власності»

Методична розробка виконана на основі досвіду роботи майстра виробничого навчання ліцею з підготовки робітників професій «Конторський службовець (бухгалтерія)».

У розробці приводяться рекомендації з використанням сучасних форм, методів, які дозволяють підвищити ефективність навчання шляхом активізації пізнавальної діяльності учнів.

Схема методичної розробки.

 • Характеристика теми.

 • Планування вивчення теми.

 • Рекомендації по підбору навчально-виробничих робіт.

 • Навчально-технічна документація та дидактичні матеріали, що застосовуються при вивченні теми.

 • Методичні рекомендації по проведенню уроку виробничого навчання.

 • Список літератури.Характеристика теми.

Тема програми: «Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей та форм власності» розташована після тем, які дають спроможність учням мати значні конкретні теоретичні знання з документального оформлення господарських операцій та відображення їх в обліку, здатні застосовувати спеціальні знання при вирішенні проблемних ситуацій.

Одержані уміння, навички дають можливість учням оволодіти прийомами роботи з даної теми.

Вирішальне значення в оволодінні навичками є навички, одержані при вивченні попередніх тем.

Протягом навчального процесу вивчення усіх тем програми будуть зустрічатися роботи з використанням знань, умінь, навичок даної теми, які уже будуть відзначатися високим професіоналізмом.

Основні навчальні та виховні задачі.

При вивченні даної теми учні повинні оволодіти такими навичками, умінням:

Повинні знати:

 • постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку і складання звітності безпосереднього напряму його діяльності;

 • практику застосування інструктивних та нормативних документів;

 • організацію документообігу на дільницях бухгалтерського обліку;

 • основи трудового законодавства;

 • основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи й організації;

 • основи економіки, організації виробництва, праці та управління;

 • основні принципи і практичні навички роботи на комп’ютері

Повинні уміти:

 • Виконувати роботу з ведення нескладних операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі, організації.

 • Одержувати за оформленими, відповідно до встановленого порядку, документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо.

 • Вести на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складати касову звітність.

 • За дорученням здійснювати роботу з оперативного обліку готової продукції, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, готувати відповідну інформацію.

 • Виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводити нескладні розрахунки за окремими ділянками бухгалтерського обліку.

 • Приймати і контролювати правильність оформлення первинних документів, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати нескладну бухгалтерську звітність.

 • Брати участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації.

 • Готувати на основі оперативних і статистичних звітів довідку з питань, що належать до його компетенції.

 • Брати участь у розробленні заходів, які спрямовані на додержання норм (стандартів) фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяти їх здійсненню.

 • Виконувати поточні завдання в межах своєї компетенції за розпорядженням та дорученням керівництва бухгалтерії.

 • Стежити за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності.


Необхідна реалізація виховних цілей.

 • Виховання наполегливості у праці;

 • Виховання уважності при виконанні кожного прийому роботи;

 • Виховання толерантності у відношенні до членів колективу групи;

 • Виховання поваги до старших.


Планування вивчення теми.

«Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей та форм власності»

На тему «Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей та форм власності» відведено 24 години. Матеріал теми розподіляється на чотири уроки і тематичну атестацію по цій темі.

При розподілі теми на уроки враховується посильність матеріалу кожного уроку, складність та трудомісткість прийомів роботи, досвіду учнів, рівень їх вмінь та навичок.

Конторський службовець (бухгалтерія) по темі «Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей та форм власності»:

 1. Повинен знати: організацію документообігу на підприємствах різних галузей та форм власності, основи трудового законодавства, основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи й організації

 2. Повинен уміти: відображати в бухгалтерському обліку операції, особливі для підприємств різних галузей та форм власності, а також здійснювати їх оподаткування.


1-й урок. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах.
Вправи:

 • облік на сільськогосподарських підприємствах;

 • основні бухгалтерські записи та заповнення первинних документів та облікових регістрів.


2-й урок. Бухгалтерський облік в бюджетних установах.
Вправи:

 • облік в бюджетних установах;

 • основні бухгалтерські записи та заповнення первинних документів та облікових регістрів.


3-й урок. Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі.
Вправи:

 • облік на підприємствах торгівлі;

 • основні бухгалтерські записи та заповнення первинних документів та облікових регістрів.


4-й урок. Бухгалтерський облік на підприємствах харчування.
Вправи:

 • облік на підприємствах харчування;

 • основні бухгалтерські записи та заповнення первинних документів та облікових регістрів.


Матеріально-технічне та дидактичне забезпечення диктується метою і типом уроку.

Для даної теми програми в навчальній майстерні, використовується слідуючи оснащення:

 1. Інструмент:

 • калькулятор;

 • план рахунків;

 • лінійка;

 • олівець.

 1. Плакати: «Баланс»

 2. Опорні конспекти.

 3. Інформаційні блоки.

 4. Картки завдань.

 5. Критерії оцінювання.


Матеріально-технічне оснащення уроків та міжпредметні зв’язки.
Урок №1.

Тема уроку: Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах.

Матеріально-технічне оснащення: електронна презентація, комп’ютери, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, завдання в програмі PowerPoint, унаочнення, картки із завданням, інструкційно-технологічна картка, опорний конспект, таблиця з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, план рахунків, робочий інструмент.

Міжпредметні зв’язки: Бухгалтерський облік, економічний аналіз, економіка підприємства, діловодство та управлінська документація.
Урок №2.

Тема уроку: Бухгалтерський облік в бюджетних установах.

Матеріально-технічне оснащення: електронна презентація, комп’ютери, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, завдання в програмі PowerPoint, унаочнення, картки із завданням, інструкційно-технологічна картка, опорний конспект, таблиця з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, план рахунків, робочий інструмент.

Міжпредметні зв’язки : Бухгалтерський облік, економічний аналіз, економіка підприємства, діловодство та управлінська документація.
Урок №3.

Тема уроку: Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі.

Матеріально-технічне оснащення: електронна презентація, комп’ютери, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, завдання в програмі PowerPoint, унаочнення, картки із завданням, інструкційно-технологічна картка, опорний конспект, таблиця з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, план рахунків, робочий інструмент.

Міжпредметні зв’язки : Бухгалтерський облік, економічний аналіз, економіка підприємства, діловодство та управлінська документація.
Урок №4.

Тема уроку: Бухгалтерський облік на підприємствах харчування.

Матеріально-технічне оснащення: електронна презентація, комп’ютери, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, завдання в програмі PowerPoint, унаочнення, картки із завданням, інструкційно-технологічна картка, опорний конспект, таблиця з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, план рахунків, робочий інструмент.

Міжпредметні зв’язки: Бухгалтерський облік, економічний аналіз, економіка підприємства, діловодство та управлінська документація.


 1. Вступний інструктаж.

Проводжу з метою створення в учнів орієнтованої основи дій на даному етапі навчання.

Для всіх уроків даної теми організаційна форма проведення інструктажу – фронтальна на початку уроку.

Структурна схема вступного інструктажу першого уроку:

 • актуалізація знань учнів;

 • організація робочого місця;

 • перевірка засвоєння учнями матеріалу вступного інструктажу;

 • видача завдань учнями на урок та розподіл їх на 2 групи (по 15 учнів).Методичні прийоми, які використовуються на вступному інструктажі:

Усне опитування, тестування (робота з картками - завдання, інструкційно-технологічними картами).


  1. Актуалізація опорних знань.

При повторенні матеріалу проводжу розминку. За допомогою ігрових методів. Усне опитування.


  1. Висновок про рівень необхідних знань учнів.

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів – невід'ємний структурний компонент навчального процесу. Контроль – це виявлення, встановлення та оцінка знань учнів, тобто визначення об'єму, рівня та якості засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, прогалин в знаннях, уміннях та навичках окремих учнів та всієї групи для внесення необхідних коректив в процес навчання, для вдосконалення його змісту, методів, засобів та форм організації.

Складовою частиною контролю виступає перевірка, завдання якої є виявлення знань, умінь та навиків учнів та порівняння їх з вимогами, певними навчальними програмами.

Підведення підсумків розминки.


 1. Самостійна робота і поточний інструктаж.


На уроці самостійна робота – фронтальна. Виконую розподіл учнів на дві групи і робочим місцям, видаються картки-завдання, інструкційно-технологічні карти, на кожне робоче місце.

Пояснюю зміст завдань, завдання вміщують теоретичну і практичну частину.

Теоретична частина.

Під час виконання теоретичної частини проводжу тестування. За допомогою запропонованих тестів учень мас можливість краще опанувати термінологію теми уроку.

Запропонована система тестових завдань дозволить учням виявити, наскільки вони глибоко засвоїли тему «Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі», а майстру в/н - досить швидко і об'єктивно оцінити знання учнів (використовується картки-завдання, інструкційно-технологічна карта, плакати).

У порівнянні з традиційними формами контролю (іспити, заліки, контрольні роботи тощо) тести мають такі переваги:

  1. представляють більш об'єктивний спосіб контролю;

  2. результати тестування дозволяють зіставляти рівні окремих об'єктів (учня, групи, ліцею) з середнім рівнем або з аналогічним об'єктом;

  3. завдяки тестам забезпечується рівність умов, єдині критерії для оцінки та аналізу результатів;

4) крім безпосередньо знань, тести перевіряють психологічні якості людини, необхідні їй у професійній діяльності. Так, роботі бухгалтера властиві інтенсивна уважність, механічна пам'ять (переважно на цифри), охайність, методичність. Ці якості також можна перевірити за допомогою тестів.

Тестові завдання повинні бути складені таким чином, щоб вони не викликали додаткових запитань з боку учнів, а також не вимагали значних арифметичних підрахунків. Наведені тести компактні та зручні для визначення рівня успішності.

Тести, запропоновані у методичній розробці, складені з повним дотриманням основних етапів тестової технології:

   1. визначення предметної сфери знань, яка перевіряється;

   2. визначення рівнів тестів;

   3. визначення видів тестів кожного рівня.

Практична частина.

Під час виконання практичної частини я роблю цільові обходи:

Перший цільовий обхід майстра. При цьому я повинна впевнитись, чи всі учні зрозуміли завдання.

Другий цільовий обхід майстра. При цьому я слідкує за правильністю виконання прийомів учнями, вказую на помилки та недоліки в роботі, попереджую про неправильність виконання. Слідкує за додержанням вимог гри при виконанні завдань .

Третій цільовий обхід майстра. Перевіряю правильність виконання завдання. Звертаю увагу, чи в тій послідовності було виконано розв’язання завдання. Роботу учнів оцінюю по таблиці критеріїв оцінювання.


 1. Заключний інструктаж.

  1. Підводжу підсумки робочого дня. При цьому кожен учень одержує аргументацію за виконану їм роботу, оцінку відповідно критичних зауважень та критерії оцінювання.

  2. Вказую недоліки в роботі. Відмічає тих учнів, які виконали завдання належним чином.

  3. Розбираю найбільш час тічні помилки в роботі.

  4. Видаю завдання учням додому.


Основна література:

 1. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Замула І.В. особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: Підручник, Житомир ПП «РУТА», 2007

 2. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап"юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. – Навчальний посібник. К.:Знання, 2007.

 3. Захожай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М., Базась В.М., Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підручник: К.: МАУП, 2005

Додаткова література:

 1. Е.П. Милявська, О.І. Жабін Облік па підприємствах малого бізнесу: Навч. пос. - К.: Центр

 2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія. - К.: Центр учбової літератури, 2007.

 3. Сопко В.В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.

План уроку № 265-270

Тема програми № 18: «Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей та форм власності»

Тема уроку 265-270: «Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі»

Мета уроку:

а) навчальна закріпити знання учнів, одержаних ними на уроках бухгалтерського обліку, формування і розвиток умінь і навичок, застосування знань для розв'язання завдань;

б) розвивальна - формування раціонального мислення та творчості, пізнавальної активності та самостійності, уваги, спостережливості, критичного, аналітичного та логічного мислення;

- формування вміння та навички самовдосконалення за обраною професією;

- формування звички планувати та контролювати власну працю;

в) виховна - виховання культури навчального процесу;

- виховання поваги до праці, обраної професії;

- виховання моральних якостей учня як особистості;

- виховання дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціативи.

Тип уроку: урок повторення і закріплення знань, умінь, навичок

Вид уроку: урок - гра

Методи:

 • за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації - словесні, наочні, практичні;

 • за характером пізнавальної діяльності учнів - пояснювально-ілюстративний, репродуктивний;

 • залежно від основної дидактичної мети і завдань - методи формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; методи закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи учнів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок;

Матеріально-технічне забезпечення: електронна презентація, комп’ютери, інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, завдання в програмі PowerPoint, унаочнення, картки із завданням, інструкційно-технологічна картка, опорний конспект, таблиця з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, план рахунків, робочий інструмент.

Міжпредметні зв’язки «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Основи економічного аналізу», «Оподаткування»

Список основної і додаткової літератури

 1. Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Замула І.В. особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: Підручник, Житомир ПП «РУТА», 2007

 2. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап"юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. – Навчальний посібник. К.:Знання, 2007.

 3. Е.П. Милявська, О.І. Жабін Облік па підприємствах малого бізнесу: Навч. пос. - К.: Центр

 4. Захожай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М., Базась В.М., Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підручник: К.: МАУП, 2005

 5. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія. - К.: Центр учбової літератури, 2007.

 6. Сопко В.В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006.


Хід уроку.


 1. Організаційна частина(~5хв):

– привітання;

– перевірка наявності учнів (рапорт старости);

– перевірка готовності учнів до уроку
II. Вступний інструктаж(~40хв) :

 1. Актуалізація знань:

Повідомлення теми і мети уроку

Вступне слово викладача: пояснення умов гри

Майстер в/н:

 • Отже, сьогодні ми підводимо підсумки знань, які були отримані на уроках бухгалтерського обліку за темою бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі. В кінці уроку необхідно буде вибрати найбільш гідну команду.

Розминка

Майстер в/н:

 • А починаємо ми наш урок-гру з розминки, покликаної виявити здібності кожного з учасників. Кожна з двох команд повинна буде представити свою команду, заповнити відповідний бланк (Додаток 1), а також вибрати капітана (майстер в/н робить акцент на тому, що це самий відповідальний крок для команди, адже капітан буде брати участь у всіх конкурсах, затверджувати або засуджувати дії членів команди; при розбіжностях у прийнятті рішень усередині команди - вирішальне слово залишається за капітаном).

За кожну правильну відповідь в розминці команді нараховується 5 у.о., підрахунок яких відображається в таблиці на бланку (надається). Якщо одна команда не змогла дати відповідь у межах 1-й хвилини, то можливість відповісти на питання і заробити 5 у.о. отримує інша команда (підрахунок балів ведеться капітаном команди під контролем майстра в/н).

Розминка буде складатися з декількох етапів:

1. Необхідно назвати видання періодичного друку для бухгалтерів. Переможцем стає та команда, яка останньою назве видання.
2. По одній людині від команди виходять до дошки і отримують по картці. На картці - бухгалтерський термін. Завдання - не даючи йому визначення, а тільки наводячи ряд асоціацій до нього, необхідно підвести свою команду до того, щоб вони назвали термін з картки. ТОВАР, ТОВАРООБОРОТ (Додаток 2).
3. Сформувати зміст господарських операцій та вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків (картка – завдання № 1).

III. Поточний інструктаж(~195хв):
Конкурс «Тест»

Майстер в/н:

- А зараз уявіть собі, що Ви прийшли на співбесіду для отримання вакансії бухгалтера. Головний бухгалтер пропонує Вам пройти тестування та виконати розв’язання деяких завдань. Як Ви вже здогадались – зараз ми з Вами будемо проходити тест (Картка – завдання № 2). За кожну правильну відповідь кожен з Вас отримає 1 у.о. (підрахунок яких відображається в таблиці на бланку). Тож постарайтесь принести своїй команді як можна більше балів. На проходження тесту Вам відводитися 15 хвилин. Успіху обом командам!
Конкурс «Я - бухгалтер»

Майстер в/н:

- Молодці! Ви добре впоралися з другим завданням і ми можемо перейти до конкурсу «Я – бухгалтер». В цьому конкурсі на підставі даних з картки завдання № 3 необхідно записати господарські операції в Реєстраційний журнал і скласти відповідні бухгалтерські проводки. Відкрийте будь-ласка картку - завдання № 3. Перед собою Ви бачите 5 завдань. За кожне правильно розв’язання завдання, Ви принесете своїй команді 50 у.о. На виконання завдання Вам відводиться 160 хвилин.

Бажаю успіху!
Конкурс капітанів

Майстер в/н:

Капітан кожної команди повинен відповісти на 5 питань. За кожну правильну відповідь команда отримує 5 у.о. Якщо капітан однієї команди не зміг відповісти на питання протягом 1 хвилини, то можливість відповісти на питання і заробити 5 у.о. отримує інша команда

Запитання для команді № 1

Запитання для команді № 1

 1. Що розуміють під торговельною діяльністю? Які її основні функції?

 1. Які функції покладено на підприємства оптової торгівлі? Які основні завдання оптової торгівлі?

 1. Що розуміють під роздрібною торгівлею? Які її основні завдання?

 1. Які особливості організації бухгалтерського обліку в торгових підприємствах, зумовлені специфікою їх діяльності?

 1. Які види цін застосовуються в торгівлі?
 1. Назвіть особливості формування цін на товари — вільних оптових цін та вільних роздрібних.

 1. Що таке державне регулювання цін та контроль за їх дотриманням?
 1. Що розуміють під ліцензією? Які види товарів підлягають ліцензуванню?

 1. Який порядок відображення в обліку операцій з ліцензіями (придбання, зарахування на баланс, амортизація, списання).
 1. Яким Законом України регламентується патентування окремих видів торговельної діяльності? На які види діяльності дія цього Закону поширюється?


IV. Заключний інструктаж(~30хв):

Майстер в/н:

Тепер підсумовуємо зароблені бали і підводимо підсумки.

Оголошую команду-переможця.
Ви добре попрацювали на уроці і заробили певну суму балів.

– аналіз діяльності учнів у процесі всього уроку;

– оцінка роботи учнів, її об’єктивне обґрунтування;

– аналіз причин помилок учнів та засоби їх усунення;

– повідомлення та обґрунтування оцінок;

Запишіть будь ласка домашнє завдання

Критерії оцінювання завдання

самостійної роботи учнів


№ з/п

Об’єкти оцінювання (показники)

Бали

1.

Тестування - 0,25 за кожну правильну відповідь

3,0

2.

Складання бухгалтерських проводок - 0,25 за кожну правильну відповідь


3,0

3.

Розв’язання завдань:

1 завдання (до 1,5б.)

2 завдання (до 1,5б.)

3 завдання (до 1,5б.)

4 завдання (до 1,5б.)6,0

Разом:

12

Інструкційно – технологічна картка

до теми № 18 «Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей та форм власності»

урок № 265-270 на тему «Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі»

 1. Сформувати зміст господарських операцій та вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків (Картка – завдання № 1) 1. Необхідно перевірити свої знання за допомогою наведеного тесту (Картка – завдання № 2):

 • тести І-го рівня передбачають розпізнання правильних тверджень по темі (3 бала);

 • тести ІІ-го рівня передбачають вибір правильної відповіді, яка повинна бути однозначною ( );

 • тести ІІІ-го рівня передбачають доповнення пропущеної інформації;

 • тести ІV-го рівня - на конструювання. Вони носять відкритий характер і передбачають чітку відповідь на однозначне питання. 1. На підставі даних необхідно (Картка –

завдання №3):

 • 1 завдання: записати господарські операції в Реєстраційний журнал і скласти відповідні бухгалтерські проводки.

 • 2 завдання: записати господарські операції в Реєстраційний журнал і скласти відповідні бухгалтерські проводки.

 • 3 завдання: записати господарські операції в Реєстраційний журнал у послідовності, наведеній нижче, і скласти відповідні бухгалтерські проводки

 • 4 завдання: записати господарські операції в Реєстраційний журнал і скласти відповідні бухгалтерські проводки.

Картка – завдання № 1

до теми № 18 «Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей та форм власності»

урок № 265-270 на тему «Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі»


І команда

ІІ команда

Д-т 282 К-т 631

Д-т 284 К-т 631

Д-т 641 К-т 631

Д-т 282 К-т 281

Д-т 902 К-т 282

Д-т 791 К-т 44

Д-т 791 К-т 93

Д-т 703 К-т 641

Д-т 702 К-т 641

Д-т 201 К-т 46

Д-т 362 К-т 702

Д-т 374 К-т 631

Д-т 20 К-т 42

Д-т 28 К-т 641

Д-т 23 К-т 13

Д-т 371 К-т 311

Д-т 31 К-т 46

Д-т 93 К-т 685

Д-т 91 К-т 13

Д-т 311 К-т 361

Д-т 312 К-т 702

Д-т 92 К-т 661

Д-т 685 К-т 311

Д-т 93 К-т 65
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка
«Методична розробка уроку виробничого навчання з використанням інноваційних виробничих І педагогічних технологій. Спеціальність «слюсар...

Методична розробка на тему «Розпізнавання асортименту парфумерно-косметичних товарів»
Методична розробка на тему «Розпізнавання асортименту парфумерно-косметичних товарів» розроблена відповідно до робочої навчальної...

Методичні рекомендації щодо постановки на бухгалтерський облік та...
Бухгалтерський облік та оподаткування господарських операцій з об’єктами права інтелектуальної власності, при укладанні та виконанні...

Методична розробка відкритого вступного інструктажу з виробничого...
Для кожного викладача головним критерієм оцінки рівна професіоналізму, майстерності, співпраці та взаєморозуміння з учнями, можливість...

Методична розробка відкритого вступного інструктажу з виробничого...
Для кожного педагога головним критерієм оцінки рівня професіоналізму, майстерності, співпраці та взаєморозуміння з учнями, можливість...

Методична розробка на тему: Тест, як форма контролю на уроках виробничого...
...

Урок виробничого навчання
...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка уроку виробничого навчання Розробила: майстер...
Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор; хліб опічка, діюча модель т/м машини «Х-12»

Методична розробка уроку виробничого навчання Професія : «Електромонтер...
Матеріально-технічне забезпечення: електромонтажні стенди, інструмент електромонтера, труби, проводи, ізоляційна стрічка, аптечка...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»...

Методична розробка майстра виробничого навчання
У методичній розробці розглянуто сучасний напрям моди перукарського мистецтва, подано характеристику романтичного стилю

Бізнес І бухгалтерський облік
Навчальний посібник з дисципліни „Бухгалтерський облік згідно з національними стандартами” затверджений та рекомендований до друку...

Складання плану уроку виробничого навчання Мета
Мета: формувати практичні навики із планування уроків виробничого навчання; формувати досвід роботи з плануючою документацією та...

Методична розробка уроку на тему
Основні поняття: «Галицька битва»,окупація, депортація, Греко-католицька церква, «Галицько-Волинське генерал-губернаторство»

Методична розробка Розвиток особистісної активності учнів
Використання методів навчання у розвитку особистісної активності учнів на уроках виробничого навчання

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт