Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1. Необхідність І суть грошей

1. Необхідність І суть грошей

Сторінка1/4
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор _________С.В. Мельничук
« ___» _____________2014 р.
П Р О Г Р А М А
ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

«магістр»
спеціальність – 8.03050802 «Банківська справа»
Схвалено Вченою радою економічного факультету
Протокол № 6 від «29» січня 2014р.


Голова ради проф. Нікіфоров П.О.


Чернівці - 2014

П Е Р Е Д М О В А
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю знань „Економіка та підприємництво” і спеціальністю „Фінанси”, „Фінанси і кредит” або «Банківська справа».

У відповідності до вимог, які висуваються до випускника-бакалавра зі спеціальності „Фінанси” або «Банківська справа», останній повинен мати всебічні та глибокі знання за спеціальністю, вміти оперувати фінансово-банківськими категоріями, розуміти суть грошово-банківських процесів, основ грошово-кредитної політики, тобто продемонструвати знання з основних фахових дисциплін, які у змісті програми виділені в окремі п’ять розділів:

1. Гроші та кредит

2. Банківська система

3. Банківські операції

4. Банківський нагляд

5. Страхування
РОЗДІЛ І. ГРОШІ ТА КРЕДИТ
Тема 1. Необхідність і суть грошей.

Походження і необхідність грошей. Гроші - продукт розвитку товарного виробництва. Розвиток форм вартості від простої до грошової.

Суб’єктивний характер необхідності грошей у товарному господарстві. Суперечності товару і розв'язання їх за допомогою грошей у процесі обміну.

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент, історичний процес відбору грошового товару. Вартість грошей. Кредитна природа сучасних грошей. Поняття функцій грошей, їх єдність та відмінність. Стала вартість грошей як передумова їх нормального функціонування.

Гроші як міра вартості. Ідеальний характер та механізм виконання грошима цієї функції. Ціна як грошовий вираз вартості.

Гроші як засіб обігу. Суть, характер та сфера використання грошей у цій функції. Переваги використання грошей як засобу обігу у порівнянні з бартером.

Гроші як засіб платежу. Суть та механізм виконання цієї функції. Сфера використання грошей як засобу платежу у сучасних умовах.

Гроші як засіб нагромадження вартості. Сучасна ліквідність грошей. Сфери функціонування грошей як засобу нагромадження. Форми, види грошових нагромаджень та їх мотивація.

Світові гроші, суть та сфера їх використання. Генезис золота як міжнародного платіжного засобу, передумови впровадження в міжнародний економічний оборот національних валют. Використання колективних валют у міжнародних відносинах.

Роль грошей у функціонуванні ринку. Гроші як інструмент стимулювання та регулювання суспільного виробництва. Перетворення грошей у капітал і підвищення їх ролі у процесі відтворення. Еволюція ролі грошей в умовах переходу України до ринкової економіки.
Тема 2. Грошовий обіг.

Суть грошового обігу. Грошовий обіг як безперервний процес руху грошей. Товарне виробництво та обмін як об’єктивна основа грошового обігу.

Форми грошей, що знаходяться в обігу. Повноцінні гроші (штучні, вагові, монети). Грошові знаки вартості. Паперові гроші, їх походження і зміст. Кредитні гроші. Характеристика кредитних засобів обігу: векселі, банкноти, чеки, кредитні картки. Готівкові та депозитні гроші. Електронні гроші. Сфери використання грошей у різних формах.

Грошова база, грошова маса і швидкість обігу грошей. Процес мультиплікації грошей. Грошовий мультиплікатор. Поняття грошової маси, показники обсягу і структури грошової маси. Грошові агрегати.

Поняття швидкості обігу грошей і показники їх вимірювання. Фактори, що впливають на швидкість обігу грошей. Закон грошового обігу і використання його вимог в економічній політиці держави.

Сталість грошей та механізм її забезпечення. Фінансові, кредитні та валютні фактори забезпечення сталості грошей.
Тема 3. Грошові системи.

Поняття грошової системи. Грошова система як складова частина системи функціонування і регулювання економіки країни. Вимоги, що пред'являються до грошової системи. Елементи грошової системи та їх характеристика.

Основні типи грошових систем, їх еволюція. Системи обігу металічних, кредитних та паперових грошей. Проблеми становлення та розвитку грошової системи України.

Методи державного регулювання грошового обігу. Пряме директивне управління грошовим обігом в умовах адміністративно-командної економіки. Методи непрямого регулювання грошового обігу в ринковій економіці.

Інфляція: суть, причини та закономірності розвитку. Типи інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Дестабілізація грошового обігу. Державне регулювання інфляції.

Грошові реформи як шлях оздоровлення і впорядкування грошового обігу.
Тема 4. Необхідність та суть кредиту.

Необхідність кредиту. Загальні передумови та економічні причини формування кредитних відносин. Методи мобілізації та надання грошових коштів в процесі відтворення - фінансовий та кредитний; їх суть та економічні основи розмежування.

Суть та функції кредиту. Характерні суттєві риси кредиту. Структура кредиту: суб’єкти і об’єкти кредитних відносин. Зміст позичкового фонду. Стадії руху кредиту. Економічні межі кредиту. Функції кредиту.

Форми та види кредиту. Класифікація форм і видів кредиту. Комерційний кредит. Банківський кредит. Державний кредит. Споживчий кредит. Облігаційний кредит. Кредит-оренда (лізинг). Міжнародний кредит.

Позичковий відсоток. Суть позичкового відсотку та його функції. Норма позичкового відсотку та фактори, що впливають на нього. Відсоткові ставки за вкладами в банках – депозитний відсоток та відсоток за кредитами, що надають банки. Критерії їх диференціації. Державне регулювання позичкового відсотка.

Роль кредиту у розширеному відтворенні. Кредит та інтенсифікація виробництва. Кредит і збалансованість економіки в умовах ринку. Кредит як інструмент регулювання грошового обігу. Роль кредиту у скороченні суспільних витрат обігу. Роль кредиту у розвитку міжнародних економічних відносин.
Тема 5. Грошовий ринок та ринок цінних паперів.

Поняття грошового ринку. Канали переміщення грошових коштів від власників заощаджень до позичальників: 1) канали прямого фінансування - шляхом продажу цінних паперів; 2) канали непрямого фінансування - через банки та небанківських посередників.

Ринок цінних паперів як специфічна сфера грошовою ринку. Цінні папери як об’єкт операцій на ринку. Види цінних паперів. Акції. Акціонерні товариства. Облігації державні та корпоративні. Номінальна та ринкова (курсова) вартість цінних паперів. Формування курсової вартості, фактори, що впливають на курс цінних паперів.

Суть, структура та учасники ринку цінних паперів. Первинний ринок цінних паперів. Порядок розміщення цінних паперів на ринку. Вторинний ринок цінних паперів: позабіржовий та біржовий.

Фондова біржа. Функції та роль фондової біржі. Допуск цінних паперів до обігу на біржі. Операції на фондовій біржі.

Формування ринку цінних паперів в Україні. Необхідність і передумови формування ринку. Особливості та умови випуску цінних паперів в Україні. Створення інституціональної структури первинного та вторинного ринку цінних паперів.
Тема 6. Кредитні системи.

Поняття кредитної системи та її побудова. Кредитні відносини як основа кредитної системи. Банки як головна ланка кредитної системи, їх суть, походження і функції.

Центральні (емісійні) банки. Виникнення, призначення форми організації і функції центральних банків. Методи грошово-кредитної політики центрального банку. Створення і діяльність Національного Банку України.

Суть і функції банків, їх види і організаційна структура. Спеціалізовані банки. Економічні нормативи, що регламентують діяльність банків в Україні.

Спеціальні фінансово-кредитні установи, їх види та операції. Кредитно-фінансові установи небанківського типу.
Тема 7. Операції банків.

Пасивні операції банків. Власні ресурси банків. Залучення коштів. Класифікація вкладів. Вклади реальні й уявні. Вклади безстрокові, ощадні, строкові.

Активні операції банків та їх структура. Кредитні операції. Основи організації кредитних відносин банків з позичальниками. Кредитоспроможність позичальників. Класифікація кредитів згідно з умовами повернення та строками надання, характером забезпечення, методами надання, цільовим призначенням.

Інвестиційні операції банків.

Банківські послуги. Обслуговування платіжного обороту клієнтів. Розрахункові операції. Основи організації розрахунків. Способи і форми розрахунків. Факторингові операції.

Фінансування капітальних вкладень. Посередницькі, довірчі (трастові), торгівельно-комісійні, консультаційні послуги.

Банківський прибуток, його джерела та напрямки використання. Ліквідність банків.
Тема 8. Міжнародні валютні та кредитно-розрахункові відносини.

Зовнішньоекономічні відносини країн як основа їх валютних та кредитно-розрахункових відносин. Особливості зовнішньої торгівлі України та їх вплив на економіку країни. Валютні ресурси, порядок їх формування та використання.

Валютні відносини та валютні системи. Національна, міжнародна та світова валютні системи: поняття, основні елементи та еволюція. Валютний курс в умовах золотого стандарту і в умовах паперово-грошових систем. Форми валютних курсів: фіксовані та гнучкі. Методи регулювання валютних курсів. Конвертованість валют. Проблеми котирування національної валюти України та функціонування валютної біржі.

Міжнародні розрахунки та кредитні відносини. Основи організації міжнародних розрахунків: міждержавні та міжбанківські платіжні угоди, установлення між банками кореспондентських відносин. Основні форми міжнародних розрахунків. Негайні платежі та платежі в кредит. Розрахунки за допомогою інкасо, акредитивів, на відкриті рахунки, банківськими переказами. Проблеми організації розрахунків України з іншими країнами. Поняття міжнародного ринку позичкових капіталів як основи регулювання міжнародних кредитних відносин. Функції, роль і основні види міжнародного кредиту. Проблеми розвитку кредитних відносин України з іншими країнами.

Баланси міжнародних розрахунків. Поняття розрахункового та платіжного балансів, їх побудова. Вплив стану платіжного балансу на валютний курс і на валютну політику країни.

Міжнародні та регіональні валютно-фінансові організації. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Банк міжнародних розрахунків, Європейський банк реконструкції та розвитку.
РОЗДІЛ ІІ. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
Тема 1. Походження, розвиток та сучасний стан банківської діяльності.

Історія виникнення банківської справи. Визначення поняття «банк». Банки у ринковій економіці: функції та завдання. Банківська система країни: два рівні. Центральний банк: правовий статус, основні функції.

Особливості розвитку банківських систем Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Японії.

Сучасна банківська система України: етапи розвитку. Основні проблеми розвитку банківської системи України.
Тема 2. Організаційно-економічні основи діяльності банків в Україні.

Види банків в Україні. Поняття «банківська операція» та «банківська послуга». Класифікація банківських операцій.

Порядок створення банків в Україні. Організаційно-правові форми діяльності банків. Закон України та нормативні документи НБУ, які регулюють порядок відкриття реєстрації, діяльності та ліквідації банківських установ. Основні вимоги до створення нового банку, проблеми які вирішують замовники.

Порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій

Організаційна структура банку. Структура управління банком. Структура функціональних підрозділів і служб банку.

Тема 3. Управління пасивами та активами банківських установ.

Види діяльності банків та їх економічний зміст. Пасивні операції. Активні операції. Банківські послуги. Сутність і класифікація пасивів банку. Управління власним капіталом та його функції. Управління залученими (депозитними) та запозиченими (не депозитними) коштами.

Збільшення статутного фонду банку: способи та напрями. Акумуляція вільних ресурсів у комерційних банках. Емісія власних цінних паперів та їх види. Ощадні (депозитні) сертифікати. Прості та переказні векселі. Облігації.

Сутність і класифікація активів банку. Активні операції банків. Особливості управління активами. Кредитні операції як складова активів банків. Активні операції банківських установ з цінними паперами.
Тема 4. Фінансова звітність банківських установ.

Організація комерційного розрахунку в банках. Доходи банків та їх склад за статтями. Банківські витрати та їх види. Банківський прибуток. Податки та інші обов'язкові платежі.

Форми фінансової звітності банківських установ. Порядок оприлюднення банківської фінансової звітності.
Тема 5. Поняття та система управління ліквідністю банків.

Поняття ліквідності банку. Ліквідність як “запас” і як “потік”. Роль НБУ в регулюванні діяльності банків і підтримці їх ліквідності. Розподіл активів банків за групами ризику. Розрахунок нормативів ліквідності згідно вимог Національного банку України.

Управління ліквідністю банку. Управління активами та пасивами і вирішення проблеми " прибутковість - ліквідність ".

Класифікація активів та пасивів банку щодо ліквідності. Методи управління ліквідністю.

Тема 6. Основи банківського маркетингу.

Об'єктивна необхідність, функції, цілі, принципи, складові елементи і потенціал сучасного маркетингу. Специфіка банківського маркетингу. Ринок банківських послуг і цілі банківського маркетингу. Завдання та прийоми банківського маркетингу.

Маркетингова політика: планування та способи просування банківських продуктів.

Стратегія банківського маркетингу.

Організаційна структура банку та маркетингова служба.
Тема 7. Державне регулювання банківської діяльності: НБУ та його функції.

НБУ: правовий статус, організаційна структура та основні завдання. Закон України "Про Національний банк України ".

Найважливіші функції НБУ. Емісійні операції НБУ. Регламентація касових операцій. Кредитні операції НБУ та політика рефінансування. Організація міжбанківських розрахунків. Нагляд за діяльністю банківських установ.
Тема 8. Фінансова стійкість банківської установи.

Фінансові звіти та оцінка діяльності банку за допомогою фінансових показників. Поняття балансу банку, балансових рахунків. Принципи бухгалтерського обліку банківської діяльності.

Кредитний ризик. Фінансовий ризик. Процентний ризик. Способи управління ліквідністю та резервами банку. Способи захисту банку від фінансових ризиків.

Розрахунок показників ліквідності та дохідності банку. Управління активами і пасивами банків. Забезпечення фінансової стійкості банківських установ: вітчизняний і зарубіжний досвід.
РОЗДІЛ IІІ. БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
Тема 1. Організація обліково-операційної роботи в банку.

Зміст і вимоги до організації обліково-операційної роботи. Функції та побудова бухгалтерського апарату. Визначення документообігу за банківськими операціями. Загальна характеристика системи автоматизації внутрішньобанківської діяльності банку ”Операційний день банку“. Класифікація електронних розрахунково-платіжних документів, що використовуються в СЕП. Місце внутрішньобанківського контролю в обліково-операційній роботі. Бухгалтерський процес та його ланки. Визначення облікової системи. Визначення облікового циклу, зміст і призначення його етапів.
Тема 2. Операції банків з формування ресурсної бази.

Економічна характеристика та склад ресурсів банку. Банківський капітал та його внутрішня структура. Функції основного, додаткового та субординованого банківського капіталу. Міжнародні стандарти власного капіталу банків (Базельська угода). Аналіз достатності капіталу банку. Методи управління банківським капіталом в Україні та в міжнародній практиці. Сутність та склад пасивних операцій банку. Залучені та запозичені кошти банку. Брутто- та нетто- ресурси банку. Іммобілізація коштів банку. Прогнозування ресурсів банку.
Тема 3. Кредитні операції банків та управління кредитним портфелем.

Кредитна політика банку як складова його бізнес-плану. Організаційна структура кредитної функції банку. Класифікація банківських позичок та сучасні види кредитів. Аналіз структури кредитних вкладень. Комплексний аналіз ціноутворення за кредитними операціями. Аналіз кредитоспроможності позичальника та способи її оцінки банком. Оцінювання якості кредитного портфеля та порядок формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями. Процес банківського кредитування. Види позичкових рахунків та режим їх дії. Форми забезпечення повернення банківських позичок. Кредитний ризи банку та способи його мінімізації. Методи управління проблемними кредитами та кредитним ризиком в цілому. Банківський контроль і кредитні санкції.
Тема 4. Операції банків з організації розрахунків і обслуговування платіжного обороту.

Загальні основи організації безготівкових розрахунків і структура безготівкового грошового обігу. Ведення рахунків клієнтів. Безготівкові міжгосподарські розрахунки та основні інструменти, що їх забезпечують. Функціональні схеми здійснення окремих видів платежів. Кореспондентські відносини та міжбанківські розрахунки. Структурна побудова та принципи функціонування системи електронних платежів (СЕП). Схема документообороту в СЕП. Класифікація електронних розрахунково-платіжних документів, що використовуються в СЕП. Розрахунки з використанням банківських платіжних карток. Характеристика касових операцій банків та забезпечення їх касової діяльності.
Тема 5. Валютні операції банків.

Економічний зміст валютного курсу. Режими та методики курсоутворення. Конвертованість валюти і її види. Класифікатор іноземних валют НБУ. Пряма (європейська) та непряма (американська) система котирування валюти. Крос-курси валют та способи їх обчислення. Характеристика конверсійних (обмінних) валютних операцій. Характеристика депозитно-кредитних валютних операцій та ціноутворення за ними: зміст та призначення ставок LIBID і LIBOR, KIBID і KIBOR. Відкрита валютна позиція банку, порядок її обчислення та регулювання. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті. Операції з міжнародних торговельних розрахунків. Операції з торгівлі іноземною валютою Операції із залучення та розміщення валютних коштів.
Тема 6. Операції банків з цінними паперами.

Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів. Перелік операцій з цінними паперами, що підлягають ліцензуванню в НБУ та порядок видачі ліцензії. Оптимальна організація окремого підрозділу банку для здійснення операцій з цінними паперами. Зміст основних етапів емісійної діяльності банків. Формулювання інвестиційних цілей банку. Форми інвестицій в цінні папери: стратегічні і портфельні інвестиції. Характеристика етапів процесу інвестування. Особливості функціонування біржового та позабіржового ринку цінних паперів в Україні. Заставні операції банків як похідні від кредитних. Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів. Ризик і ліквідність інвестиційних операцій. Регулятивні вимоги до операцій банків з цінними паперами.
Тема 7. Нетрадиційні банківські операції та послуги.

Види нетрадиційних банківських операцій та послуг: загальна характеристика. Економічні основи банківського лізингу та його форми. Лізингові операції та перспективи їх розвитку в Україні. Банківські гарантії та поручительства, як форми банківських послуг. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків. Трастові послуги. Учасники факторингових операцій та зміст договірних відносин між ними. Визначення плати за факторингове обслуговування. Характерні ознаки форфейтингу. Зміст і послідовність здійснення форфейтингової операції, визначення плати за неї.
РОЗДІЛ ІV. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тематичний план № теми Назва теми Усього годин Номер
Розкрийте суть державного регулювання діяльності підприємства ресторанного господарства та доведіть його необхідність у ринковій...

Розписка це документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між...
Розписка — це документ, що підтверджує певні дії, які мали місце між двома особами чи особою та установою. Наприклад, передачу й...

Тема: Юридична відповідальність (Коли І як особа відповідає за правопорушення)
П- неповернення позичених грошей, пошкодження автомобіля під час дорожньо-транспортної пригоди, потурання честі та гідності людини,...

«Цікаві перетворення»
Мета: Ознайомити дітей з економічними поняттями «гроші», «ціна». Називати грошовий знак України – гривню. Формувати вміння співвідносити...

Зразок
Яка об’єктивна необхідність та потреба у реалізації цього проекту (детально обґрунтувати)

Шевченківський ру гумвс україни в місті Києві
Петров П. П. який проживає м. Київ вул. Леніна 43, кв. 8, погрожував мені вбивством. Суть погроз полягала у наступному

Методичні розробки Практичні роботи до уроків інформатики
Чек зручний для розрахунків тоді, коли платник боїться віддати гроші до того, як отримає товар, а постачальник не хоче передати товар...

Необхідність обговорення питань інтелектуальної власності перш за...
Необхідність обговорення питань інтелектуальної власності перш за все пов’язана із потребою консолідації зусиль бізнес-спільноти...

Урок №5 Українська вишивка. Рушники. Мета
Мета : ознайомитись із видами вишивок на Україні; розкрити суть символів, збражень, узорів

Конкурсна комісія обласного конкурсу проектів з розвитку туризму
Назва проекту (речення до 10 слів, що відображає суть проекту, можлива трансформація в абревіатуру)

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
Суспільство йшло до милосердя, довго І чи завжди сказані вище слова віддзеркалювали І віддзеркалюють суть ставлення до потреб таких...

Пояснювальна записка Наскільки важко в сьогоднішніх умовах зробити...
Головне ж на цьому шляху педагогічна інтуїція, моральне почуття І бажання допомогти дитині в його найдраматичніший період життя,...

Договори про визначення часток у праві власності, про зміну розміру...
...

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко» На 2014-2019 роки
Необхідність удосконалення системи освіти з врахуванням перспективи якісних змін в Українській державі

Відділу народної освіти виконкому Конотопської районної Ради народних депутатів м. Києва
Суть згоди на усиновлення та наслідки її надання, передбачені ст. 232 Сімейного кодексу України, мені нотаріусом роз’яснені

Програма розвитку школи
Необхідність удосконалення якості навчально-виховного процесу, удосконалення виховної та позакласної роботи, інноваційний розвиток...

Розділ І. Суть дистанційного навчання
Використання елементів дистанційного навчання на уроках математики

2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року...
Регламенту (EU) №648/2012 Європейського Парламенту І ради, а також скасовує Директиву 2005/60/ес європейського Парламенту І ради...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт