Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

А.І. Українець «17» листопада 2016 р

А.І. Українець «17» листопада 2016 р

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки україни

Національний університет харчових технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії,

ректор А.І.Українець

« 17 » листопада 2016 р.

ПРОГРАМА


фахового вступного випробування «Фінанси і кредит»

для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

(спеціалізація «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Схвалено Вченою радою навчально-наукового інституту економіки і управління

Протокол № 3 від «25» жовтня 2016 р.

Голова Вченої ради інституту,

директор _______________ О.О. ШереметКиїв – 2016

ЗМІСТ

Мета і завдання фахового вступного випробуванняПорядок проведення фахового вступного випробуванняСтруктура фахового вступного випробуванняПорядок проведення консультаційПерелік питань, що виносяться на вступне випробуванняСписок літературиКритерії оцінювання

Програма фахового вступного випробування «Фінанси і кредит» для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Укладачі програми: д.е.н., проф. Шірінян Л.В., к.е.н., доц. Климаш Н.І., к.е.н., Дем’яненко І.В.

Мета і завдання фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування «Фінанси і кредит» вступників для здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» є узагальнюючим етапом вступу до Національного університету харчових технологій, який покликаний виявити обсяг знань та професійних навичок, здобутих студентами протягом навчання в університеті.

Мета випробування: визначити наявний рівень фахової підготовки вступників, зазначений у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

Порядок проведення фахового вступного випробування

Іспит проводиться в письмовій формі.

Для проведення фахового вступного випробування випускаючою кафедрою створюється фахова атестаційна комісія на чолі з Головою, до складу якої включаються викладачі, які викладають фахові навчальні дисципліни.

Завдання екзаменаційного білету переписуються студентами в спеціальні аркуші, одержані для виконання екзаменаційних завдань.

Зміст екзаменаційних завдань розрахований на виконання роботи вступниками. Послідовність відповідей на питання екзаменаційного білету значення не має.

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів фахового вступного випробування розглядаються і вирішуються фаховою атестаційною комісією.
Структура екзаменаційного білету

Для проведення фахового вступного випробування випусковою кафедрою розробляється комплект екзаменаційних білетів.

Зміст білетів фахового вступного випробування охоплює матеріал профільних навчальних дисциплін в рамках їх програм. Комплект екзаменаційних білетів затверджується Головою приймальної комісії НУХТ, виготовляється в достатній кількості і зберігається в ПК в умовах, що виключають передчасне ознайомлення вступників з ними.

Екзаменаційний білет складається з чотирьох теоретичних питань.

Перелік дисциплін, що входять до екзаменаційного білету:

 • "Фінанси";

 • "Фінанси підприємства";

 • "Страхування";

 • "Фінансовий ринок".

Зміст дисциплін та перелік питань, що виносяться на

фахове вступне випробування
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

 1. ФІНАНСИ 1

Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів

Фінанси як економічна, вартісна, розподільна, історична категорія. Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення.

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин. Прості і складні фінансові категорії. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріям.

Ключові поняття: фінанси, функції фінансів, фінансові категорії, суспільне виробництво, відтворення.

Тема 2 Генезис і еволюція фінансів

Історичний характер фінансів. Фінанси як економічна категорія.

Держава як економічна категорія, її ролі, функції та завдання. Еволюція функцій держави. Становлення та розвиток категорій «державні фінанси», «державні видатки» та «державні доходи».

Перерозподільні відносить у суспільстві та їх розвиток.

Ключові поняття: економічна категорія, держава, фінанси, відтворювальний процес, еволюція, державні фінанси, державні видатки, державні доходи.

Тема 3. Становлення та розвиток фінансової науки

Історичні передумови виникнення фінансової науки. Сутність фінансової науки. Розвиток фінансової науки сьогодення.

Участь фінансів у створенні ВВП в Україні. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Склад і особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. Фінансові протиріччя та характерні ознаки фінансів. Моделі фінансових відносин у суспільстві. Сутність та механізм дії розподільної та контрольної функцій фінансів. Фінансовий контроль.

Ключові поняття: фінансова наука. Валовий внутрішній продукт, фінансові ресурси, фінансові протиріччя, фінансові відносини, функції фінансів, контрольна функція, розподільна функція, фінансовий контроль.

Тема 4. Фінансова політика та фінансове право

Основні поняття та складові фінансової політики. Сутність та інструменти монетарної політики. Роль фіскальної політики. Характеристика податкової політики. Сутність бюджетної політики. Боргова політика, її значення. Зміст фінансової стратегії та фінансової тактики. Типи фінансової політики. Сутність політики жорсткої регламентації фінансових відносин. Ознаки помірної регламентації фінансових відносин. Політика мінімальних обмежень, її спрямування. Види фінансової політики. Суть, роль та мета політики стабілізації. Фінансові спроби реалізації політики економічного зростання, Політика стимулювання ділової активності, засоби та використання. Сутність і значення дискреційної та недискреційної фінансової політики. Поняття «вмонтовані стабілізатори». Етапи процесу формування і реалізації фінансової політики.

Ключові поняття: фінансова політика, монетарна політика, фіскальна політика, бюджетна політика, фінансова стратегія і фінансова тактика, політика економічного зростання, ділова активність.

Тема 5. Податки та податкова система

Економічна суть податків. Ознаки, завдання та функції податків. Класифікація податків за відповідними ознаками. Сутність, принципи та необхідність податкової політики. Принципи побудови і призначення податкової політики. Методи утримання податків. Складові податкової системи : загальнодержавні та місцеві податки. Система оподаткування України.

Ключові поняття: податки, функції податків, класифікація податків, податкова політика, податкова система, загальнодержавні податки, місцеві податки, система оподаткування.

Тема 6. Бюджет і бюджетна система

Поняття «бюджет держави». Сутність державного бюджету. Суть бюджету як економічної категорії. Значення бюджету як юридичної категорії. Фактори, що впливають на розміри бюджетного фонду. Характерні ознаки бюджетних відносин. Бюджет – основний фінансовий план держави. Матеріальний зміст бюджету. Функції бюджету. Склад видатків бюджету та форми бюджетного фінансування. Методи і джерела формування доходів бюджету. Показники, що характеризують стан бюджету. Бюджетний дефіцит і профіцит. Сутність понять «бюджетний устрій» та «бюджетна система». Основи та принципи бюджетного устрою. Зміст побудови бюджетної системи. Види бюджетів. Розмежування доходів і видатків між бюджетами. Організація, форми та взаємовідносини між бюджетами. Об’єкти та суб’єкти бюджетних правовідносин. Бюджетне право та його загальні основи. Ланки бюджетної системи України. Складові бюджетного процесу. Завдання та їх розв’язок в ході бюджетного планування. Основні стадії процедури бюджетного планування в Україні. Сутність та процес виконання бюджету.

Ключові поняття: бюджет держави, бюджетний фонд, функції бюджету, видатки бюджету, доходи бюджету, бюджетний устрій, бюджетний дефіцит, профіцит, бюджетне право, бюджетні відносини, бюджетний процес, бюджетне планування.

Тема 7. Бюджетний дефіцит

Сутність та класифікація бюджетного дефіциту. Види бюджетного дефіциту. Причини виникнення бюджетного дефіциту в Україні та в інших країнах. Фінансування дефіциту бюджету. Профіцит державного бюджету як економічна категорія. Шляхи подолання бюджетного дефіциту. Інфляційні та неінфляційні джерела фінансування бюджетного дефіциту. Економічна сутність сеньйоражу та секвестру бюджету.

Ключові поняття: бюджетний дефіцит, профіцит державного бюджету, інфляція, сеньйораж бюджету, секвестр бюджету.
Тема 8. Державний кредит

Зміст, поняття та економічна суть державного кредиту. Функції державного кредиту. Класифікація державного кредиту за рядом ознак: за суб’єктами, залежно від місця розміщення, від обігу на ринку, від строку залучення коштів, від забезпеченості боргових зобов’язань, за характером виплати доходу, від методу визначення доходу, від обов’язків позичальника. Національний банк України – основний кредитор уряду України. Класифікація та сутність державного боргу. Законодавче регулювання державним богом. Зовнішній борг держави. Управління державним боргом. Рефінансування державного боргу. Прийоми в процесі управління боргом. Сутність конверсії, консолідації, відстрочення, анулювання та уніфікації позик. Обмін облігацій за регресивним співвідношенням.

Ключові поняття: державний кредит, функції державного кредиту, державний борг, Національний банк, рефінансування, зовнішній борг конверсія, управління державним боргом, консолідація, відстрочення, анулювання, уніфікація, облігація.

Тема 9. Місцеві фінанси

Суть та завдання місцевих фінансів. Головний напрямок використання, склад і джерело використання регіональних фінансових ресурсів. Місцеві бюджети як складова частина місцевих фінансів. Позабюджетні фонди та їх джерела. Призначення регіонального бюджету. Доходи місцевих бюджетів. Сутність видатків регіональних бюджетів. Державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання. Міжбюджетні відносини, їх складові. Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності.

Ключові поняття:місцеві фінанси, місцеві бюджети, фінансові ресурси підприємств, органи місцевого самоврядування, міжбюджетні трансферти, джерела формування місцевих бюджетів.

Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди

Поняття, суть, призначення та завдання соціальних позабюджетних фондів. Сутність і відмінності бюджетних та позабюджетних фондів держави. Джерелами формування доходів бюджетів позабюджетних фондів.

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Пенсійний фонд України. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України від нещасних випадків на виробництві.

Вітчизняна практика функціонування соціальних позабюджетних фондів.

Ключові поняття: соціальне страхування, соціальні позабюджетні фонди, Пенсійний фонд України, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України від нещасних випадків на виробництві.

Тема 11. Фінанси підприємницьких структур

Поняття, суть, призначення та завдання фінансів підприємств. Фінансові відносини, як вид діяльності підприємств. Схема фінансової діяльності та грошових потоків підприємства. Характеристика, класифікація та джерела формування фінансових ресурсів. Напрями витрат підприємства. Джерела формування доходів підприємства. Методи організації фінансової діяльності підприємств. Формування фінансових результатів діяльності підприємства. Сутність і принципи комерційного розрахунку. Схема і суть неприбутковості діяльності підприємства. Кошторисне фінансування. Види бюджетних асигнувань, які отримують підприємства. Принципи здійснення банківського кредитування підприємств. Оформлення комерційного кредиту. Макроекономічні фактори, що впливають на фінансові результати підприємства. Чинники мікроекономіки, які відображають формування фінансових результатів підприємства. Сутність впливу обсягового, цінового і собівартісного факторів на фінансовий результат. Інтегровані фактори асортименту і структури, їх вплив на фінансовий результат підприємства.

Ключові поняття: фінанси підприємств, фінансові ресурси підприємства, фінансова діяльність підприємства, витрати підприємства, доходи підприємства, фінансовий результат , комерційний розрахунок, кошторисне фінансування кредитне фінансування, самофінансування. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства.

Тема 12. Фінанси домогосподарств

Сутність, роль, функції та характерні ознаки фінансів домогосподарств. Джерела формування фінансів домогосподарств. Структура витрат домашніх господарств. Соціально-економічні гарантії держави населенню. Основні принципи соціального захисту населення. Бюджет домогосподарств. Стратегії адаптації домогосподарств до умов ринкового середовища.

Ключові поняття: фінанси домогосподарств, домашні господарства, витрати домашніх господарств, соціальний захист населення, бюджет домогосподарства, ринкове середовище. Адаптація домогосподарства.

Тема 13. Страхування та страховий ринок

Необхідність і суть страхування. Ознаки, що характеризують специфіку страхування. Страхова система України. Економічна природа та значення страхового фонду. Організаційні форми страхового фонду: централізований страховий фонд, фонд самострахування, страховий фонд страховика. Сутність обов’язкового страхування. Види страхування , які здійснюються на добровільній основі. Конкретні умови страхування. Сутність самострахування. Чинники централізованого страхового забезпечення. Суб’єкти страхування. Характеристика відносин співстрахування. Завдання перестрахування. Види та характер страхових відносин. Порядок сплати та нарахування страхових платежів. Складові страхового тарифу. Метод розрахунку нетто-ставки страхового тарифу. Системи визначення розміру страхового відшкодування. Сутність взаємовідносин страхових компаній з фінансовим ринком. Форми страхування за правовою основою. Характеристика, показники і суб’єкти страхового ринку. Оцінка страхового ринку України.

Ключові поняття: страхування, страховий ринок, сукупний страховий фонд суспільного виробництва, централізований страховий фонд, фонд самострахування, страховий фонд страховика, функції страхування, принципи страхування, форми страхування, правила страхування, співстрахування. перестрахування. фінанси страхової компанії, страхові тарифи, страхові платежі.

Тема 14. Фінансовий ринок

Фінансовий ринок – специфічна сфера фінансових активів. Принципи та функції фінансового ринку. Поняття, завдання та зміст сегментів ринку. Роль ринку цінних паперів та їх класифікація. Суб’єкти та об’єкти фінансового ринку. Роль фінансового посередництва у розвитку фінансового ринку. Характеристика суб’єктів, що діють на фінансовому ринку: банки, акціонерні товариства, пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні компанії, фінансові компанії, кредитні спілки.

Ключові поняття: фінансовий ринок, грошовий ринок, кредитний ринок, валютний ринок, цінні папери, фондова біржа, суб’єкти фінансового ринку, об’єкти фінансового ринку.

Тема 15. Фінансовий менеджмент

Сутність та роль фінансового менеджменту. Мета й основні завдання фінансового менеджменту. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об’єкти та суб’єкти фінансового менеджменту. Принципи фінансового менеджменту. Стратегічний та оперативно-тактичний фінансовий менеджмент. Тактичні цілі та завдання. Місце фінансової стратегії у загальній стратегії розвитку підприємства.

Ключові поняття: фінансовий менеджмент, стратегія фінансового менеджменту, тактика фінансового менеджменту, фінансова стратегія, фінансова політика, загальна стратегія.

Тема 16. Міжнародні фінанси

Особливості, види та суть зовнішньоекономічної діяльності. Функціонування фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин. Законодавче регулювання зовнішньоекономічних відносин. Контракт – основа зовнішньоекономічних відносин. Специфічні риси торгівлі між країнами. Бар’єри на шляху до вільної торгівлі. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Міжнародні фінансові інституції. Методи визначення валютного курсу. Формування і використання бюджету ООН. Функції та формування капіталу Міжнародного валютного фонду. Фінансові інституції, що входять до групи Світового банку. Функції та напрями діяльності Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Напрямки діяльності та спеціалізація Міжнародної асоціації розвитку. Завдання і функції Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій. Засади на яких здійснюється діяльність Міжнародної фінансової корпорації. Функції і сфера діяльності Європейського банку реконструкції. Європейський центральний банк та його функції. Завдання Європейського інвестиційного банку.

Ключові поняття: міжнародні фінанси, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародна торгівля, вільна торгівля, валютний курс, Організація Об’єднаних націй, Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Європейський банк реконструкції і розвитку.

Тема 17. Фінансова безпека держави

Теоретичні основи економічної безпеки держави. Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної безпеки. Національна безпека. Фактори, що визначають фінансову безпеку держави. Валютна безпека держави. Бюджетна та податкова безпеки країни. Грошово-кредитна безпека та інвестиційна безпека держави.

Ключові поняття: економічна безпека держави, фінансова безпека, національна безпека, валютна безпека, бюджетна безпека, податкова безпека, грошово-кредитна безпека, інвестиційна безпека.

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою

Сутність та складові частини фінансової системи Сполучених Штатів Америки. Фінансова система Федеративної Республіки Німеччини: суть, роль та складові частини. Фінансова система Франції. Фінансова система Японії.

Ключові поняття: фінансова система, елементи фінансової системи, принципи побудови фінансової системи США, ФРН, Японії.

Тема 19. Фінанси Європейського союзу

Етапи економічної інтеграції в Європі. Особливості організації фінансів Європейського Союзу. Бюджет Європейського Союзу. Етапи економічної інтеграції ЄС. Суть та основні положення Маастрихтської угоди. Конвергенція та її основні положення. Сутність та основні принципи бюджету ЄС. Доходи та видатки бюджету ЄС. Власні та запозичені ресурси бюджету ЄС.

Ключові поняття: економічна інтеграція, Європейський Союз, Бюджет Європейського Союзу, Маастрихтська угода, доходи ЄС, видатки ЄС.

перелік питань для підготовки до фахового вступного ВИПРОБУВАННЯ, в т.ч. співбесіди

З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ»


 1. Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин.

 2. Моделі фінансових відносин у суспільстві.

 3. Функції фінансів, їх характеристика.

 4. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.

 5. Поняття фінансової системи держави.

 6. Внутрішня структура фінансової системи держави.

 7. Фінансова система держави за організаційною будовою.

 8. Методи управління фінансовою системою.

 9. Зміст фінансової політики як складової економічної і соціальної політики.

 10. Складові, стратегія і тактика фінансової політики держави.

 11. Сутність та інструменти монетарної політики.

 12. Сутність та роль фіскальної політики.

 13. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин.

 14. Сутність, методи та принципи організації фінансів підприємницьких структур за напрямами діяльності.

 15. Економічна сутність і функції державного бюджету.

 16. Бюджетний устрій і бюджетна система.

 17. Бюджетний процес та характеристика його етапів.

 18. Методи і джерела формування доходів та класифікація видатків бюджету.

 19. Економічний зміст податків та елементи системи оподаткування.

 20. Функції податків, їх характеристика.

 21. Склад і роль місцевих фінансів.

 22. Економічна сутність і функції соціальних позабюджетних фондів.

 23. Проблеми збалансування державного бюджету.

 24. Бюджетний дефіцит.

 25. Економічна суть державного кредиту.

 26. Сутність і класифікація державного боргу.

 27. Управління державним боргом і його обслуговування.

 28. Поняття міжнародних фінансів у вузькому і широкому розумінні.

 29. Фінанси міжнародних організацій та фінансових інституцій.

 30. Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України. — К.: Преса України, 1997. — Ст. 85, 95, 96,97,98, 116, 119.

2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про підприємництво» від 3.12.97 р. № 762/97 — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 17.

3. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про господарські товариства»» від 22.12.97 р, № 769/97 — ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 18.

4. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про бюджетну систему Української РСР»» від 29.06.95 р. № 253/95 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 26.

5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. №280/97 – ВР. Розділ III // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24.

6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №7. – с.50.

7. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-ХІУ // Відомості Верховної Ради України, – 1999. – № 29.

8. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про національний банк України» від 13.07.2000 р. № 1919-111 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42.

9. 3акон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.91 р. №872-ХІ1 (зі змінами і доповненнями) // Закони України. – К, 1996. – Т. 1.

10. 3акон України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» від 11.07.96 р. № 315/96 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 996. – №43.

11. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну податкову службу в Україні»» від 05.02.98 р. № 83/98 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29.

12. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-ХП // www.rada.gov.ua

13. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р. № 3125-ХІІ // www.rada.gov.ua

14. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник - К.: НІОС, 2005.

15. Гроші та кредит: Підручник/ М.І. Савлук, А.М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та Ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2007.

16. Карлін М. І. Фінансова система України. Підручник. – К.: Знання, 2007.

17. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (Історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2006.

18. Юрій С. І., Федосов В. М. Фінанси. Підручник. – К.: Знання, 2008.

19. Фінанси для фінансистів [текст]: підручник/ О.О. Шеремет, І.В. Дем’яненко, К.В. Багацька [та інші] за заг. ред Т.А. Говорушко. – К.: «Центр учбової літератури», 2012 – 612 с.


 1. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо проведення в загальноосвітніх навчальних...
У межах проведення уроку (виховної години) «Я – українець» необхідно приділити особливу увагу питанню виховання національної свідомості...

Методичні рекомендації щодо проведення в загальноосвітніх навчальних...
У межах проведення уроку (виховної години) «Я – українець» необхідно приділити особливу увагу питанню виховання національної свідомості...

У звіті необхідно вказати
Строки проведення річної атестації затверджуються ректором, річна атестація аспірантів проводиться щорічно з 20 жовтня по 20 листопада,...

Правила прийому у 2016 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році, затверджених наказом Міністерства...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування»
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. №829
Порядок проведення огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів)...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Київський...
Правила прийому в 2017 році розроблені відповідно до Наказу Міністерства освіти І науки України 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованого...

Актуальні питання вітчизняного законодавства Практичний довідник
Рекомендовано до друку кафедрою кримінально-правових дисциплін та міжнародного кримінального права Ужгородського національного університету...

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році
України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 15 жовтня 2015 року №1085...

«Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі» №5266
...

«19» листопада 2008 р. Збірник положень мдгу маріуполь 2008
Друкується згідно рішення Вченої ради Маріупольського державного гуманітарного університету, протокол №2 від 19 листопада 2008 р

Катерина Білокур народилася в селі Богданівка Пирятинського повіту...
Київської області). Коли саме – до кінця не з'ясовано. Сама художниця називала І 23, І 24 листопада, І 1900, І 1901 рік. Офіційною...

Сумська обласна державна адміністрація Національна федерація спортивного...
Запрошуємо взяти участь у роботі IІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стан І перспективи сучасного туризму», яка...

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016-2017 навчальному...
«Географія» вивчатимуть за навчальною програмою, укладеною відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої...

Запрошення до участі у Наукових читаннях
Наукових читаннях до Дня української писемності І мови «Мова як чинник національної безпеки України». Захід відбудеться 11 листопада...

Сім`я. Родина
До нас в гості пришли українка та українець, вони звернулись до нас з проханням, щоб ми допомогли визволити сонечко із хмаринок,...

Міністерство освіти І науки україни національний університет біоресурсів...
Виробничий менеджмент: історія І сьогодення : Матеріали круглого столу з нагоди 100-річчя виходу праці Анрі Файоля «Загальне І промислове...

Законукра
Законами України від 15 травня 1996 року №196/96-вр, від 30 червня 1999 року №783-xiv, від 21 листопада 2002 року №229-iv законом...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт