Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Спеціально-технологічна практика

Спеціально-технологічна практика

Сторінка1/4
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СПЕЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА

(ПРОФЕСІЙНА ПРАКТИКА)
Програма і методичні вказівки

для підготовки фахівців ОКР «спеціаліст», «магістр»

спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

у Житомирському національному агроекологічному університеті

Житомир − 2011
Методичні рекомендації підготували: к.с-г.н., доцент, декан технологічного факультету В.Ф.Андрійчук, к.с-г.н., доцент Д.В.Лісогурська, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології М.С.Пелехатий, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри технологій переробки та якості продукції тваринництва Ю.І.Савченко, к.с-г.н., доцент, завідувач кафедри технологій виробництва продукції тваринництва І.В.Ковальчук.
Рецензенти: д.с-г.н., професор кафедри технологій виробництва продукції тваринництва С.С.Спека, д.с-г.н., професор, завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів В.А.Бурлака.
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри розведення, генетки тварин та біотехнології, протокол №1, від 7 вересня 2011 р.
Схвалено методичною комісією технологічного факультету, протокол №1 від 16 вересня 2011 р.
Рекомендовано до видання вченою радою технологічного факультету, протокол № 4 від 26 жовтня 2011 р.
ЗМІСТ

Стор.
Передмова і графік проведення практик…………………………….

4

1.

Мета, завдання і місце проведення практики………………………..

4

1.1.

Мета практики…………………………………………………………

4

1.2.

Завдання практики щодо результатів навчання……………………..

5

1.3.

Місце проходження практики………………………………………..

5

2.

Робоче місце студента-практиканта, його обов’язки та права….......

6

2.1.

Робоче місце……………………………………………………............

6

2.2.

Обов’язки студента-практиканта……………………………………..

7

2.3.

Права студента практиканта…………………………………………..

7

3.

Організаційне забезпечення проходження практики………………..

8

4.

Зміст практики………………………………………………………..

8

5.

Структура та оформлення звіту про практику………………………

13

6.

Захист звіту про практику……………………………………………..

26
Література……………………………………………………………....

26
Додатки …………………………………………………………….......

27


Передмова і графік проведення практик
Спеціальна технологічна практика студентів є обов'язковою складовою підготовки фахівця спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» галузі знань «Сільське господарство і лісництво» і передбачена графіком навчального процесу у 2-му семестрі − ОКР «спеціаліст» та «магістр» тривалістю дев'ять тижнів.

Невиконання програми практики повне чи часткове є підставою для відрахування студента, позбавляє його права одержати диплом про вищу освіту.

У підготовленій методичній розробці викладено програму і методичні підходи для здобуття практичних навичок в умовах виробництва під кураторством керівника практики і закріплення знань, що одержані під час лекційних і лабораторно-практичних занять в університеті.

За програмою підготовки фахівця спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» спеціальна технологічна практика має бути здійсненою для одержання майбутніми спеціалістами кваліфікаційного рівня «Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва» та «Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва», що відповідає чинному законодавству України щодо ступеневої системи підготовки фахівців і Державному класифікатору професій.

У розробці враховано навчальні програми спеціалізацій спеціальності факультету:

 • Племінна справа;

 • Бджільництво;

 • Технологія виробництва та переробки м'яса;

 • Технологія виробництва та переробки молока,

які передбачено ОПП підготовки фахівців ОКР «спеціаліст», а також обов'язкові питання щодо ОПП підготовки фахівців ОКР «магістр».

Для студентів заочної форми навчання, які не працюють за фахом, тривалість практики передбачено протягом п'яти тижнів по закінченні 1-го семестру.
1. Мета, завдання і місце проходження практики
1.1. Мета практики

Основна мета професійної практики − набуття студентом фахових умінь, ознайомлення з технологіями виробництва та переробки продукції тваринництва, апробація і закріплення знань, набутих в університеті, в конкретних умовах виробництва. Практика є продовженням навчального процесу і передбачає участь в роботі певних підприємств, оволодіння навичками вирішення виробничих (технологічних) та економічних питань, вміння кваліфіковано аналізувати і корегувати технологічні процеси виробництва і переробки тваринницької продукції (для програм підготовки фахівців ОКР «спеціаліст», «магістр»), а також удосконалювати, розробляти й створювати нові, конкурентоспроможні технології в галузі тваринництва (для програм підготовки фахівців ОКР «магістр»).

Під час практики студенти набувають досвіду організаційно-виховної роботи та долучаються до життя трудового колективу.
1.2. Завдання практики щодо результатів навчання

Під час практики студентам необхідно досягти наступних результатів:

 • засвоїти технологічні процеси в тій чи іншій галузі племінного і товарного тваринництва, виробництва та переробки продукції;

 • набути навичок здійснення зооінженерних заходів у виробничих мовах;

 • оволодіти методами племінного і виробничого обліку в тваринництві;

 • оволодіти технологічними процесами з переробки і зберігання тваринницької продукції;

 • оволодіти методиками контролю якості продукції, що виробляється, та її сертифікації;

 • сформувати уміння з організації і управління виробництвом, ринковим механізмам господарювання, організації оплати праці, створення безпечних і здорових умов праці;

 • оволодіти методами аналізу економічної ефективності ведення тваринництва;

 • засвоїти особливості передового досвіду зооінженерів і особливості роботи кваліфікованих працівників тваринницьких, переробних та інших підприємств;

 • сформувати уміння з організації заходів в умовах тваринницьких та переробних підприємств із питань екологічної безпеки і цивільної оборони, охорони навколишнього середовища;

 • виконати збір матеріалів відповідно до виданого керівником практики від університету завдання, а також накопичити матеріали (або поставити дослід) за темою випускної роботи.


1.3. Місце проходження практики

Для проходження практики студентів направляють на підприємства, з якими університет уклав угоди на проведення сумісної діяльності з навчання студентської молоді. Також дозволено проходження технологічної практики в умовах діючих філій кафедр факультету, підприємств, з якими укладено господарчі договори на проведення науково-дослідних робіт, творчі угоди тощо. Підприємство для проходження практики студент разом із викладачем-керівником обирають самостійно з переліку базових місць практик, який щорічно затверджує декан факультету.

Місцем проходження спеціальної технологічної практики можуть бути підприємства, які відповідають кваліфікаційним вимогам підготовки фахівців згідно зі ступеневою системою освіти:

ОКР «спеціаліст» − підприємства з виробництва, зберігання і переробки продукції тваринництва, установи і організації згідно з напрямом підготовки діючих спеціалізацій, навчально-дослідні господарства університету;

ОКР «магістр» − передові підприємства галузі тваринництва, а також переробної промисловості (тваринницька продукція), комплекси з виробництва комбікормів, дослідні галузеві організації, племінні заводи та селекційні центри тощо.
2. Робоче місце студента-практиканта, його обов'язки та права
2.1. Робоче місце

Студент повинен вчасно прибути на місце практики і відрекомендуватися керівнику підприємства, який призначає керівника практики від підприємства.

З керівником практики від підприємства студент узгоджує план практики, конкретне робоче місце, основні обов'язки практиканта, послідовність переходу з одного робочого місця на інше, порядок відображення результатів практики у звіті.

Робочим місцем студента-практиканта повинні бути, головним чином, тваринницька ферма або переробне підприємство, де він працює за прийнятим розпорядком. Бажано, щоб протягом практики студент був задіяний до роботи на всіх складових елементах технології виробництва та переробки тієї чи іншої продукції тваринництва (молока, яловичини, свинини, вовни, баранини, яєць, м’яса птахів тощо).

У період практики студент може бути призначеним на робочу посаду за штатним розкладом, наприклад, обліковця, завідувача ферми, лаборанта, апаратника, комірника, фаршоприготувальника, терміста, обвальника, жиловщика тощо або виконувати обов'язки їх помічників чи бути дублером.

Студенти, які не задіяні на оплачуваних робочих посадах, за домовленістю з керівником практики від господарства планують такі види робіт:

 • загальне знайомство з господарством та фермами, переробним підприємством, збір необхідних відомостей;

 • робота дублером завідувача ферми, обліковця, лаборанта, апаратника тощо;

 • робота з виконання завдань керівника практики від господарства, підприємства;

 • збір матеріалів для виконання випускної роботи;

 • складання звіту.

Несвоєчасне прибуття студента на практику або неповне її проходження розглядаються як порушення трудової дисципліни. У такому разі його направляють на практику повторно або виключають з університету.
2.2. Обов'язки студента-практиканта

У період практики студент повинен:

 • отримати інструктаж з техніки безпеки на робочому місці, вивчити правила охорони праці, дотримуватися правил техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • дотримуватися діючих на підприємстві правил внутрішнього розпорядку;

 • виконувати види робіт, які передбачені змістом практики, а також завдання керівника практики від підприємства;

 • відповідати за виконувану роботу і її результати на рівні зі штатними працівниками;

 • активно впроваджувати на підприємстві прогресивні методи роботи і брати участь у виробничих нарадах і громадському житті колективу;

 • проводити профорієнтаційну роботу серед випускників сільських шкіл;

 • систематично вести щоденник практики за встановленою формою;

 • зібрати матеріали для виконання випускної кваліфікаційної роботи;

 • оформити звіт про проходження практики.

Після закінчення практики студент повинен:

 • отримати характеристику з підприємства − місця проходження практики, підписану керівником підприємства та завірену печаткою;

 • завірити щоденник та звіт підписом керівника практики від підприємства та печаткою;

 • завірити відомості з переліком виконаних робіт;

 • у визначений наказом ректора термін захистити звіт про проходження практики перед комісією відповідної кафедри.


2.3. Права студента-практиканта

Студент має право:

 • вимагати забезпечення належних умов щодо техніки безпеки праці, виробничої санітарії та тривалості робочого дня;

 • ознайомитись з документацією виробничого і племінного обліку, планами перспективного розвитку і звітами з господарської діяльності підприємства;

 • на участь у виробничих процесах підприємства і робочу діяльність у ролі практиканта на кваліфікованих посадах.


3. Організаційне забезпечення проходження практики

Технологічну практику організовують випускові кафедри факультету у строки, які відведені навчальним планом підготовки студентів. На підставі заяв студентів та переліку базових місць практики вони готують наказ на проведення практики з визначенням терміну, місць її проходження та керівника практики від університету, якими є викладачі випускових кафедр та теми дослідницьких (аналітичних) робіт, а також дату проведення інструктажу з техніки безпеки під час роботи на виробництві, дати захисту звітів про проходження практики.

У термін, визначений даним наказом, випускові кафедри організовують загальні збори студентів, на яких проводять інструктаж з техніки безпеки під час роботи на виробництві, а також видають студентам офіційні направлення на підприємства для проходження практики.

На зборах провідні викладачі з напрямів проходження практики консультують студентів, видають методичні матеріали з програмами практики, а також індивідуальні завдання згідно з темами випускних робіт.

4. Зміст практики

Під час практики студент повинен брати активну участь у процесах виробництва і переробки продукції тваринництва, розробці та впровадженні заходів, які сприяють кращій організації роботи і збільшенню виробництва продукції.

Зміст технологічної практики залежить від спеціалізації підприємства, але не залежно від цього обов'язковими питаннями для вивчення є:

Характеристика підприємства, зокрема:

 • розташування;

 • спеціалізація;

 • стан галузі рослинництва;

 • стан галузі тваринництва за видами (поголів'я, в т.ч. маточне, валове виробництво продукції, продуктивність);

 • структура і характеристика цехів з переробки продукції;

 • аналіз виробничо-економічних показників.


Для студентів спеціалізації «Племінна справа» питаннями для вивчення є:

 • проведення оцінювання племінної цінності тварин різних видів;

 • селекційне-генетичні параметри стада сільськогосподарських тварин;

 • елементи великомасштабної селекції сільськогосподарських тварин;

 • застосування ЕОМ і ПЕОМ у селекційно-племінній роботі;

 • принципи складання селекційно-племінного плану та його мета;

 • організація та особливості бонітування тварин різних видів та їх комплексне оцінювання;

 • основні вимоги і положення апробації селекційних досягнень;

 • положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи з галузей скотарства, свинарства, вівчарства, птахівництва:

 • сучасні селекційні досягнення в племінному тваринництві України.

Студент повинен:

 • вести документацію зоотехнічного обліку, журнали осіменіння і відтворення тварин, акти приплодів, журнали вирощування молодняку, обліку продуктивності;

 • оцінювати ріст і розвиток тварин у різні періоди онтогенезу;

 • визначити тип конституції тварин;

 • оцінювати екстер’єр тварин візуально, шляхом вимірювання та розраховувати індекси тілобудови;

 • складати та аналізувати родоводи тварин;

 • визначити мінімальні вимоги для відбору тварин у племінну групу та вибракування тварин із стада;

 • проводити генеалогічне групування тварин;

 • визначити належність тварин до ліній та родин;

 • визначити типи підбору;

 • користуватися каталогами та державними книгами племінних тварин і вміти готувати інформацію для їх складання.


Для студентів спеціалізації «Бджільництво» питаннями для вивчення є:

 • стан галузі бджільництва у господарстві;

 • стан кормової бази бджільництва у господарстві;

 • характеристика пасіки та аналіз місця її розташування;

 • стан техніки безпеки та охорони праці на пасіці.

Студент повинен:

 • проводити весняну ревізію та необхідні роботи на пасіці;

 • робити оцінку бджолиних сімей після зимівлі (їх стан, наявність корму, матки, розплоду, захворювань);

 • розмножувати бджолині сім’ї, виводити маток, отримувати відводки і бджолопакети;

 • проводити підготовку бджолиних сімей до медозбору і запилення ентомофільних культур;

 • складати план кочівлі пасіки на медозбір і та ефективно його використовувати;

 • складати та організовувати медоносний конвеєр;

 • використовувати ранньо- і пізньолітній медозбір;

 • нарощування силу сімей у вуликах різних систем;

 • навощувати рамки, сортувати воскову сировину та проводити її переробку;

 • організовувати виробництво меду, воску, квіткового пилку, маточного молочка, прополісу та бджолиної отрути;

 • проводити первинну обробку продуктів бджільництва та організовувати їх зберігання;

 • виробляти штучну вощину;

 • проводити облік продуктивності бджолиних сімей;

 • проводити осінню ревізію бджолиних сімей;

 • проводити підготовку бджолиних сімей до зимівлі;

 • проводити стимулюючі підгодівлі бджолиних сімей;

 • поповнювати кормові запаси і комплектувати гнізда бджолиних сімей на зиму;

 • проводити ветеринарно-санітарні заходи на пасіці;

 • використовувати нові технології отримання якісної продукції бджільництва на промисловій основі.


Для студентів спеціалізації «Технологія виробництва та переробки молока» питаннями для вивчення є:

 • характеристика молокопереробного підприємства;

 • аналіз місця його розташування;

 • аналіз потужності підприємства;

 • характеристика сировини, правила приймання-здавання;

 • інструкції та характеристика процесів і апаратів, які застосовують для виробництва;

 • технічний план і санітарний паспорт підприємства:

 • технічні схеми виробництва;

 • вимоги стандартів на сировину, технологію виробництва, методи контролю молока і молокопродуктів;

 • технохімічний контроль на підприємстві і схема контролю технологічного процесу виробництва.

Студент повинен:

 • скласти план основних та допоміжних служб молокопереробного підприємства;

 • вивчити функції та призначення основних та допоміжних цехів молокопереробного підприємства;

 • вивчити технічні інструкції та характеристику основних процесів і апаратів молокопереробного підприємства;

 • скласти санітарний паспорт підприємства;

 • скласти технологічні схеми процесів виробництва молочних продуктів;

 • вивчити вимоги нормативно-технічних документів, стандартів на сировину, процеси виробництва, методи контролю молочних продуктів;

 • вивчити методи і методики контролю якості готової продукції, оформити сертифікат якості готових молочних продуктів;

 • вивчити технологічний та мікробіологічний контроль на підприємстві, скласти схеми контролю технологічного процесу виробництва питного молока та молочних продуктів;

 • заповнити бланки документів: ветеринарно-санітарне свідоцтво (форма 1, 2), товарно-транспортну накладну на перевезення молочної сировини, продукції, якісне посвідчення тощо;

 • охарактеризувати технологію виробництва молока в умовах господарства, первинну обробку;

 • вивчити технічну характеристику обладнання, що забезпечує технологічні процеси обробки та переробки молока (охолоджувач, пастеризатор, сепаратор та ін.)

 • скласти технологічну схему обробки або переробки молока в господарстві;

 • визначити хімічний склад молока корів за групами, партіями молока та середньої проби;

 • скласти план прифермерської молочної;

 • ознайомитись із правилами здавання-приймання молока на молокопереробні підприємства, отримання товарно-транспортної накладної та документації під час реалізації молока;

 • розраховувати технологічний процес виробництва цільно- і кисломолочної продукції, вершкового масла, твердих і м'яких сирів, молочних консервів, морозива і казеїну тощо;

 • використовуючи відповідне лабораторне обладнання і прилади, уміти здійснювати технохімічний контроль зберігання готової продукції.


Для студентів спеціалізації «Технологія виробництва та переробки м'яса» питанням для вивчення є:

 • характеристика м'ясопереробного підприємства;

 • аналіз місця його розташування;

 • аналіз потужності підприємства;

 • характеристика сировини, правила приймання-здавання;

 • інструкції та характеристика процесів і апаратів, які застосовують для виробництва;

 • технічний план і санітарний паспорт підприємства:

 • технічні схеми виробництва;

 • вимоги стандартів на сировину, технологію виробництва, методи контролю м'яса та м'ясопродуктів;

 • технохімічний контроль на підприємстві і схема контролю технологічного процесу виробництва.

Студент повинен:

  • складати оптимальні схеми технологічних процесів переробки м'ясо-жирової сировини, ковбас різних груп, копченостей;

  • аналізувати технологічний процес виготовлення порційних і дрібно шматкових напівфабрикатів під час розбивання великошматкових яловичих, свинячих та баранячих напівфабрикатів;

  • характеризувати технологічний процес переробки м'яса для виготовлення м'ясних, м'ясо-рослинних та рибних консервів, а також параметри переробки жиросировини для виготовлення харчових жирів;

  • розраховувати витрати сировини, спецій та допоміжних матеріалів для виробництва ковбас, м'ясних, м'ясо-рослинних та рибних консервів, м'ясного фаршу, охолоджених, заморожених та рублених напівфабрикатів;

  • здійснювати керівництво в цеху з виготовлення конкретної м'ясної продукції, виконувати окремі технологічні операції;

  • контролювати якість продукції на всіх етапах технологічного процесу для виробництва ковбас, м'ясних, м'ясо-рослинних та рибних консервів, м'ясного фаршу, охолоджених, заморожених та рублених напівфабрикатів, копченостей, оцінювати якість харчових тваринних жирів;

  • розраховувати вихід вторинних матеріальних ресурсів, технічних продуктів та оцінювати їх якість;

  • обґрунтовувати технології переробки шкірсировини та хутрової сировини;

  • характеризувати операції первинної обробки шкірсировини та хутра в умовах господарства, м'ясопереробних цехів, підприємств;

  • впровадити у виробництво новий асортимент ковбас, копченостей відповідно до нових технічних умов України, розроблених провідними науково-виробничими центрами;

  • дослідити позитивні та проблемні ситуації окремих технологічних операцій і рекламу досягнень та заходи щодо усунення недоліків виготовлення м'ясопродуктів;

  • кваліфіковано здійснювати техніко-хімічний контроль на всіх стадіях технологічного процесу одержання харчових м'ясних продуктів від напівфабрикатів до готової для споживання продукції;

  • розраховувати технологічний процес переробки продуктів забою худоби, свиней і птахів;

  • розрахувати показники економічної ефективності переробки продукції тваринницького походження;

  • на базі техніко-економічної характеристики підприємства та участі в його виробничій діяльності запропонувати:

  • вибір стабільних постачальників високоякісної м'ясної сировини (в живій та забійній масі);

  • оптимізацію асортименту м'ясних виробів;

  • організацію і контроль дотримання вимог під час транспортування тварин, забою худоби, переміщення м'ясних туш, субпродуктів;

  • нові методичні підходи до виготовлення ковбасних виробів.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робоча програма навчальної дисципліни виробнича практика «сестринська...
Робоча програма виробничої практики з дисциплін «Сестринська практика в стоматології» для студентів 2 курсу за напрямом підготовки...

Урок трудового навчання 8 клас тема : «Технологічна послідовність виготовлення вироба»
Розробка уроку трудового навчання з теми: «Технологічна послідовність виготовлення вироба» «Матеріали для виготовлення вироба»,8...

Методичні вказівки з дисципліни “Перекладацька практика” для студентів...
Методичні вказівки “Перекладацька практика” / укладачі : І. К. Кобякова, Г. В. Чуланова, А. Д. Чепелюк. – Суми : Сумський державний...

«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної І ндустрії...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Стратегічні перспективи туристичної...

Рецептура та технологічна інструкція
Розроблено: Державна наукова установа „Український науково-дослідний інститут спирту І біотехнології продовольчих продуктів” (дну...

Анкета «Професійні інтереси учнів»
Анкетування (лат inquirer – розслідувати, шукати) – метод збирання фактів на основі письмового самозвіту досліджуваних за спеціально...

Заявка на участь резиденції мурал–арту «vin-art-city» у м. Вінниці
Заявки та документи для участі приймаються на спеціально створену електронну адресу конкурсу

Українська інтегрована система трансферу технологій технологічна пропозиція уістт
Технологічні ключові слова (Виберіть І впишіть 5 ключових слів. 3 рівня із «Списку технологічних ключових слів») 

Методичні вказівки з дисципліни “Сестринська практика” до модуля...
Методичні вказівки з дисципліни “Сестринська практика” до модуля «Основні обов’язки та професійні дії медичної сестри дитячого відділення»...

Тб «Електронні торги України» Медик Валентини Олександрівни
Товариства з обмеженою відповідальністю "жовтнева машино технологічна станція", ідентифікаційний код 25052558, розташованого за адресою:...

Обробка виробів із деревини. Технологічна послідовність виготовлення виробу. Безпека праці
Мета: Ознайомити учнів з прийомами роботи за технологічним процесом: формувати елементарні вміння І навички розмічання, пиляння,...

Методичні рекомендації «Щоденник виробничої практики «сестринська...
...

Виробнича практика
Розглянуто І ухвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування

Єдина практика при посвідченні довіреностей на автотранспорт (так...

Дипломної роботи
Розділ Практика управління витратами підприємства (на прикладі ват „Росинка”) 17

Технологічна картка адміністративної послуги оформлення І видача...
Під час приймання документів від заявника здійснюється перевірка повноти поданих заявником документів, відповідність їх оформлення...

Технологічна картка адміністративної послуги оформлення І видача...
Під час приймання документів від заявника здійснюється перевірка повноти поданих заявником документів, відповідність їх оформлення...

Технологічна картка адміністративної послуги оформлення І видача...
Під час приймання документів від заявника здійснюється перевірка повноти поданих заявником документів, відповідність їх оформлення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт