Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державна підсумкова атестація з іноземних мов, відповідно до наказу мон україни від 16. 09 2015 р. No940 Про проведення державної підсумкової атестації учнів

Державна підсумкова атестація з іноземних мов, відповідно до наказу мон україни від 16. 09 2015 р. No940 Про проведення державної підсумкової атестації учнів

ДПА-2016 з іноземних мов в старшій школі

(11 клас)

Державна підсумкова атестація з іноземних мов, відповідно до наказу МОН України від 16.09 2015 р. No940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» та внесених до нього змін, проводиться 20 травня за єдиними завданнями. Завдання для державної підсумкової атестації з іноземних мов на 2015/2016 навчального року підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями з урахуванням особливостей національного навчально-методичного забезпечення та зорієнтовані на рівні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної освіти та відповідно до чинних навчальних Програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень В1).

Міністерством освіти підготовлено методичні рекомендації щодо формату, критеріїв оцінювання та зразки тестів Державної підсумкової атестації з іноземних мов, які будуть надіслані безкоштовно до кожного навчального закладу (1 примірник) та розміщені на спеціально-створеному сайті dpa2016.com.ua.

Навчальні заклади отримають на кожного учня 11-го класу, безкоштовно, тестові зошити з бланками відповіді для проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов. Зміст і формат ДПА враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах — формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних завдань і навичок. Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятих у англомовних країнах та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній навчальній програмі. Об’єктами контролю визначаються читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання мови.

Розділ І. Читання та використання мови

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтуються на різні стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання).

Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно- довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали. Зміст текстів узгоджується з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень B1).

Деякі тексти містять візуальну інформацію до змісту, що допоможе випускникам визначити мету повідомлення. До більших за обсягом автентичних текстів, які представлені у вигляді фрагментів із брошур, журнальних оголошень або інформації з веб-сторінок, надаються запитання, спрямовані на пошук окремих фактів. Зміст текстів стосується інформації, з якою випускники можуть зустрітись у реальних ситуаціях спілкування. Послідовність сформульованих запитань відповідає логіці представлення цієї інформації в тексті.

Тексти для ознайомлювального читання містять до 5% незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання – до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).

Рівень уміння використовувати мову (лексико-граматичний аспект) перевіряється під час читання та письма.

Загальний обсяг текстів складає до 1500 (рівень B1) слів .

Детальний опис завдань рівня В1

Секція 1Розділу І: Завдання множинного вибору з трьома варіантами відповіді до кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді з трьох).

Формат завдання: Шість коротких окремих текстів, представлених у формі листівки, оголошення, вивіски, інструкції на товарах широкого вжитку, інформаційних повідомлень (друкованих чи письмових).

Мета завдання: Перевірка умінь виокремлювати загальну та детальну інформацію з текстів, що використовуються в повсякденному спілкуванні.

Максимальна кількість балів: 36(6 балів за кожну правильну відповідь)

Секція 2Розділу І:Завдання альтернативного вибору(правильно/неправильно).

Формат завдання: Один текст загальним обсягом до 400 слів, що містить фактичну інформацію практичного змісту.

Мета завдання: Перевірка умінь диференціювати основні факти і другорядну інформацію, переглядати текст з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Максимальна кількість балів: 36(6 балів за кожну правильну відповідь)

З Секція 2Розділу І :Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті.

Формат завдання: Один текст описового або сюжетного змісту з пропущеними словами обсягом до 400 слів.

Мета завдання: Визначити сформованість мовних умінь, навичок та рівень засвоєння лексичного і граматичного матеріалу (використання мови).

Максимальна кількість балів: 48(6 балів за кожну правильну відповідь)

Критерії оцінювання робіт державної підсумкової атестації 2016
I. Розподіл балів для завдань рівня В1

Максимально за завдання :
Розділ I Секція 1 - 36 балів

Розділ I Секція 2 - 36 балів

Розділ I Секція 3 - 48 балів

Розділ II Завдання 1 - 80 балів
Загальний час на виконання завдань: 1 година 30 хвилин

Максимальна загальна кількість балів: 200
II. Критерії оцінювання письмової частини
Розділ ІІ передбачає створення випускником в окремій частині бланку відповідей власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації. Завдання із розгорнутою відповіддю супроводжуються спеціальними інструкціями в письмовій формі та передбачають виконання трьох змістових умов. Інструкція визначає, про що, як і що саме учні повинні написати. Це завдання оцінюється від 0 до 80 тестових балів за спеціальними критеріями.

Учням загальноосвітніх навчальних закладів на рівень В1 необхідно скласти коротке повідомлення у формі листівки, записки або електронного листа обсягом 50-80 слів.

Письмова робота оцінюється за трьома основними показниками: зміст та комунікативна наповненість, використання лексики та граматики, а також організація тексту.

«Зміст та комунікативна наповненість» оцінює повноту розкриття комунікативних умов і відповідність письмової відповіді поставленому завданню. Кількість балів за розкриття змісту залежить від досягнутих комунікативних цілей, ефективності та повноти їх розкриття, адекватності наданої інформації та рівня сприйняття написаного. Цей критерій враховує вільність викладу повідомлення у письмовій формі, незалежно від кількості граматичних, лексичних чи інших помилок у тексті.

Критерій «Використання лексики та граматики» оцінює вживання застосованих лексичних одиниць та граматичних конструкцій, а також доречність та точність їх використання у письмовому висловлюванні. Кількість балів, що учні отримають за цим критерієм, залежить від кількості лексичних, граматичних, орфографічних та пунктуаційних помилок, а також їх впливу на комунікацію.

Критерій «Організація тексту» оцінює зв’язність та логічність побудови письмового висловлювання. Зв’язність та логічність у тексті досягаються через використання сполучників, слів-зв’язок та вставних слів, враховуючи базові (такі як ‘and, but, because’) і деякі інші (‘first of all, however, in addition’), а також деяких поєднувальних прийомів, таких як використання відносних займенників (reference pronouns).
Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, письмова робота вважається невиконаною і оцінюється в 0 балів.
Інструкції щодо роботи в тестовому зошиті та заповнення бланку відповідей

У визначений день державної підсумкової атестації учні отримують тестовий зошит та бланк відповіді.

Тест складається з двох частин: «Читання та використання мови» та «Письмо». Відповіді на завдання першого розділу «Читання та використання мови» учні мають позначати в розділі “Reading and English in Use” бланку відповідей. Відповідь на завдання другого розділу «Письмо» учні мають надати у спеціально відведеній секції “Writing” бланку відповідей.

Робота в тестовому зошиті:

• Кожна секція містить інструкції щодо виконання завдань.

• Учні повинні надавати відповіді після того, як вони уважно прочитали та зрозуміли завдання.

• Вільні від тексту місця у тестовому зошиті можуть використовуватись учнями у якості чернетки.

• Учні мають надати відповіді на всі завдання.

Заповнення бланку відповідей:

Учні повинні заносити лише правильні, на їх думку, відповіді до бланку. Позначати правильну відповідь необхідно за зразком.

Учні мають чітко вписувати відповіді, дотримуючись інструкцій до завдань. Якщо учнем був позначений неправильний варіант, він/вона може виправити його, замалювавши попередню позначку та поставивши нову.

Відповідь на завдання письмової частини учні повинні позначити у спеціально відведеній секції на бланку відповідей. Результат учнів залежатиме від загальної кількості правильних відповідей та якості виконання письмового завдання, зазначених у бланку відповідей.

Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації та відповідної шкільної документації (класного журналу, особової справи учня (вихованця), книги обліку і видачі документів про здобуття відповідного рівня освіти); виставляються у додаток до атестата про повну загальну середню освіту.

Бланк відповідей зберігається в архіві школи протягом 1 року як підтвердження проходження державної підсумкової атестації учнем.
Інструкції щодо роботи в тестовому зошиті:

1. Кожна секція містить інструкції щодо виконання завдань.

2. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.

3. Ви можете використовувати вільні від тексту місця у зошиті у якості чернетки.

4. Ви маєте надати відповіді на всі завдання.
Інструкції щодо заповнення бланку відповідей:

1. Записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді до бланку відповідей. 2. Позначайте правильну відповідь згідно з нижченаведеним зразком:

3. Відповіді вписуйте чітко, дотримуючись інструкцій до кожного завдання. 4. Якщо Ви позначили в бланку відповідей неправильний варіант, можете виправити його, замалювавши попередню позначку та поставивши нову.

5. Відповідь на завдання письмової частини позначте у спеціально відведеній секції на бланку відповідей. 6. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей та якості виконання письмового завдання, зазначених у бланку відповідей.
Тестовий зошит повинен містити 6 (шість) сторінок.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Д ержавна підсумкова атестація з біології
Державна підсумкова атестація з біології (9 клас) проводиться в письмовій формі за навчальним посібником «Збірник завдань для державної...

Україна березнівська районна державна адміністрація управління освіти, молоді та спорту
Мон україни від 08. 02. 2016 №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців)...

Проведення дпа в основній школі у 2016 році (9 клас)
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказу мон україни «Про проведення...

Проведення дпа в початковій школі у 2016 році (4 клас)
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та наказу мон україни «Про проведення...

Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової...
Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої...

Ладиченко Т. В., Камбалова Я. М
Державна підсумкова атестація з історії України проводиться в основній школі у письмовій формі за «Збірником завдань для державної...

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт