Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Цей Статут визначає мету, завдання, правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко»

Цей Статут визначає мету, завдання, правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко»
Цей Статут визначає мету, завдання, правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» Королівської сільської ради Макарівського району Київської області.


 1. Загальні положення


1.1 Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» Королівської сільської ради Макарівського району Київської області (надалі – дошкільний заклад) є комунальним закладом, який забезпечує догляд, розвиток, виховання і навчання дітей віком від одного року до шести (семи) років с.Королівка, х.Ферма, х.Новомирівка, що входять до сфери його обслуговування, відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

1.2 Дошкільний заклад було створено на підставі рішення виконавчого комітету Макарівської районної ради №61\6 від 13 березня 1961 року та зареєстровано розпорядженням голови Макарівської районної державної адміністрації від 05 серпня 1996 року № 336.

1.3 Дошкільний заклад належить до комунальної власності територіальної громади с.Королівка, х.Ферма, х.Новомирівка, (далі – власник). Представником власника є Королівська сільська рада (ідентифікаційний код ЄРДПОУ 04362326; місцезнаходження: 08012, Київська область, Макарівський район, с.Королівка, вул.Леніна, 93-В), далі - Уповноважений орган управління.

Уповноважений орган управління здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

  1. Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.
 1. Найменування та місцезнаходження дошкільного закладу


2.1 Найменування:

- повне найменування закладу українською мовою: ДОШІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО» КОРОЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МАКАРІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

-скорочене найменування: ДНЗ «Сонечко».

2.2 Місцезнаходження: 08012, Київська область, Макарівський район, с.Королівка, вул.Леніна,70


 1. Мета і предмет діяльності

3.1 Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного і психічного здоров’я дітей; формувати їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 1. Юридичний статус

4.1 Дошкільний заклад є юридичною особою публічного права. Права і обов’язки юридичної особи дошкільний заклад набуває з дня його державної реєстрації. Дошкільний заклад користується закріпленим за ним комунальним майном на правах оперативного управління.

4.2 Дошкільний заклад має печатку і штамп встановлено зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах державного казначейства.

4.3 Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченим чинним законодавством, Положенням та цим Статутом.

4.4 Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених головним Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

4.5 Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.


 1. Комплектування дошкільного закладу


5.1 Заклад розраховано на 30 місць.

5.2 Групи комплектуються за віковими ознаками:

- різновіковими

5.3 У дошкільному закладі функціонують групи:

- загального розвитку.

5.4 Дошкільний заклад має дві групи з:

- денним перебуванням (8:00-17:00)

5.5 Наповнюваність груп становить:

- для дітей ясельного віку – до 15 осіб;

- для дітей різного віку – до 15 осіб;

5.6 Для зарахування дитини до дошкільного закладу необхідно пред’явити:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- документи про зарахування дитини до групи компенсуючого типу;

- свідоцтво про народження дитини;

Документи для встановлення батьківської плати.

5.7 За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної комунальної форми власності у разі її хвороби , карантину, санаторні лікування на час відпустки батьків, або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

5.8 Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватися:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі цього типу;

- термін письмового повідомлення батьків, або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – не менше 10 календарних днів.

- вразі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють плати за харчування протягом двох місяців.

5.9 Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату:

- відвідування дітей на дому;

- надання консультативної та педагогічної допомоги.

5.10 Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється керівником закладу наприкінці оздоровчого періоду.


 1. Режим роботи дошкільного закладу


6.1 Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні: субота, неділя та святкові дні.

6.2 Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 8:00 до 17:00.


 1. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному закладі


7.1 Начальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

7.2 Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

7.3 План роботи державного та комунального навчального закладу схвалюються педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою – відділом освіти. План роботи закладу на оздоровчий період погоджується Макарівською санітарно-епідеміологічною службою.

7.4 У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

7.5 Навчально- виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за Базовою програмою «Українське дошкілля» та іншими додатковими програмами розвитку дітей. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти.

7.5 Дошкільний заклад організовує освітній процес за таким приорітетним напрямком:

-художньо-естетичний.


 1. Організація харчування дітей у дошкільному закладі


8.1 Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно з укладеними угодами з організаціями, підприємствами, фізичними особами з дотриманням санітарно-гігієнічних правил та норм.

8.2 У дошкільному закладі встановлено триразове харчування.

8.3 Контроль за організацією та якістю харчування, вітамізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.


 1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу

9.1 Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється дитячою поліклінікою Макарівської центральної районної лікарні на безоплатній основі та медичним персоналом, який входить до штату дошкільного закладу.

9.2 Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартовування, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

9.3 Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

10. Учасники навчально-виховного процесу

10.1 Учасниками навчально-виховного процесу є:

- діти дошкільного віку;

- керівник закладу;

- заступники керівника;

- педагогічні працівники: вихователі, музичний керівник, керівник гуртка;

- медичні працівники;

- помічники вихователя та няні;

- батьки, або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

10.2 За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

- подяка;

- нагорода;

- грошова премія;

- присвоєння почесного звання.

10.3 Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання;

- захист від будь-якої пропаганди, інформації та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

10.4 Права батьків, або осіб, які їх замінюють:

- обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовитись від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах та судах.

Батьки, або осіб, які їх замінюють зобов’язані:

 • Своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

 • Своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

 • Слідкувати за станом здоров’я дитини;

 • Інші права, що не суперечать законодавству України.

10.5 На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну середньо-спеціальну або вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати свої посадові обов’язки.

10.6 Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

10.7 Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів та засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах, тощо;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству;

10.8 Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

10.9 Педагогічні працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

10.10 Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

10.11 Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди в Макарівській центральній районній лікарні(2 рази на рік).

10.12 Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти , науки, молоді та спорту  України.

10.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.


 1. Управління дошкільним закладом


11.1 Управління дошкільним закладом здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав власника, Уповноваженого органу управління щодо господарського використання комунального майна, Відділу освіти Макарівської районної державної адміністрації щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти і участі в управління трудового колективу.

11.2 Уповноважений орган управління:

- затверджує Статут дошкільного закладу;

- погоджує кандидатуру на керівника (завідувача) дошкільного закладу;

- працівникам дошкільного закладу виплачує щомісячну платню у розмірі, передбаченому законодавством України;

- за сумлінну працю, зразкове виконання службових обовязків виплачує працівникам дошкільного закладущорічну грошову винагороду в розмірі одного посадового окладу (ставки) заробітної плати відповідно до вимог статті 57 ЗУ «Про освіту»;

- фінансує утримання та розвиток матеріально-технічної бази дошкільного закладу відповідно вимог ст.37,38 ЗУ «Про дошкільну освіту»;

- дає дозвіл на здійснення дошкільним закладом господарської некомерційної діяльності та визначає види послуг, на надання яких поширюється зазначений дозвіл;

- здійснює контроль за використанням та збереженням належного дошкільному закладу майна і має право вилучити у дошкільному закладі майно, яке не використовується або використовується не за призначенням, та розпорядитись ним у межах своїх повноважень;

- здійснює інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

Уповноважений орган управління має право вимагати від керівника (завідуючого) дошкільного закладу звіт про його діяльність, якщо останній допустив невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління дошкільним закладом.

11.3 Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Макарівської районної державної адміністрації за умови погодження Уповноваженим органом управління з дотриманням вимог чинного законодавства України.

11.4 Відділ освіти Макарівської районної державної адміністрації:

- за погодженням з Уповноваженим органом управління призначає на посаду керівника (завідуючого) дошкільного закладу особу, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров’я не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;

- зберігає трудову книжку керівника(завідуючого) дошкільного закладу, проводить роботу по веденню особової справи керівника (завідуючого) дошкільного закладу;

- визначає головні напрямки діяльності та функціональних обов’язків керівника (завідуючого) дошкільного закладу;

- звільняє за погодженням Уповноваженим органом управління керівника (завідуючого) дошкільного закладу у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- у разі звільнення керівника (завідуючого) дошкільного закладу з підстав, передбачених чинним законодавством, здійснює запис в трудову книжку керівника (завідуючого) дошкільного закладу;

- знайомить керівника (завідуючого) дошкільного закладу з посадовою інструкцією;

- інструктує керівника (завідуючого) дошкільного закладу по безпеці праці та протипожежній безпеці, виробничій санітарії, тощо.

При виявленні Уповноваженим органом управління порушень з боку керівника (завідуючого) дошкільного закладу, відділ освіти Макарівської районної державної адміністрації зобов’язаний вжити заходів дисциплінарного впливу.

11.5 Керівник (завідуючий) дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу, здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріальної-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу педагогів щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

11.6 Постійно діючим колегіальним органом управління дошкільним закладом є педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователі,  музичний керівник, медичний працівник, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради дошкільного закладу можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи вихователі сільських малокомплектних дошкільних закладів можуть входити до територіальних педпгогічних рад на базі однієї із шкіл.

11.7 Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального закладу – 70%, батьків – 30 %.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення; 

- обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінки шляхом таємного або відкритого голосування;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

11.8 У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу (у малокомплектних дошкільних закладах функції ради можуть виконувати загальні збори). Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

11.9 У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем світи, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада у складі 7 осіб створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, дошкільними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному у закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної бази, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

12. Майно дошкільного закладу

12.1 Майно дошкільного закладу є комунальною власністю. Дошкільний заклад не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів.

12.2 Дошкільний заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом.

12.3 Джерелами формування майна дошкільного закладу є:

- комунальне майно, передане дошкільному закладу відповідно до рішення про його створення;

- кошти та інше майно, одержані від реалізації послуг дошкільним закладом;

- цільові кошти;

- інші джерела, не заборонені законом.
13. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу
13.1 Джерелами формування коштів та майна дошкільного закладу є :

- Уповноваженого органу управління;

- відповідних бюджетів, у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків, або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертування і цільові внески фізичних та юридичних осіб;

- інші надходження, не забороненні чинним законодавством України.

13.2 Дошкільний заклад за погодженням із Уповноваженим органом управління має право отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

13.3 Статистична звітність форма № 85-К про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства України.

13.4 Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається діючим законодавством України. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

14. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

14.1 Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти.

14.2 Контроль за отриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Макарівської районної державної адміністрації.

14.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється Уповноваженим органом управління.
15. Припинення дошкільного закладу

15.1 Припинення роботи дошкільного закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації та допускається лише за згодою територіальної громади на підставі результатів місцевого референдуму.

15.2 У разі реорганізації дошкільного закладу вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.

15.3 Ліквідація дошкільного закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом управління або за рішенням суду.

15.4 Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію дошкільного закладу.

15.5 Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок та строк заявлення кредиторами вимог до неї, а в наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у встановлені законодавством України строки

Одночасно ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості дошкільного закладу та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.

15.6 З моменту визначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження з управління дошкільним закладом. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені дошкільного закладу, що ліквідується.

15.7 Претензії кредиторів до дошкільного закладу, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не пепедбачено законодавством України.

15.8 Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.

15.9 Працівникам дошкільного закладу, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

15.10 Дошкільний заклад є таким, що припинив діяльність, з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

16. Прикінцеві положення

16.1 Зміни та доповнення цього Статуту викладаються у вигляді окремих додатків або в новій редакції, затверджуються Уповноваженим органом управління після погодження з Відділом освіти Макарівської районної державної адміністрації.

16.2 Зміни та доповнення внесені до Статуту, набирають чинності після їх державної реєстрації у порядку, визначеному законодавством України.

Завідуюча ДНЗ «Сонечко» Н.В.Ткачук

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон україни
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників

Законукра ї н и
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє...

Закон України "Про професійний розвиток працівників"
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування системи професійного розвитку працівників

Законами n 652-xiv 652-14
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку системи професійно-технічної освіти, створення...

Законукра ї н и
Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у сфері вищої освіти. Він встановлює правові, організаційні, фінансові...

Законукра ї н и
Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі вищої освіти. Він встановлює правові, організаційні, фінансові...

Законукра ї н и
Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі вищої освіти. Він встановлює правові, організаційні, фінансові...

Закон України
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку вугілля, заснованого на принципах вільної конкуренції,...

Закон у країни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності І встановлює...

Законукра ї н и
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі...

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі...

Закон україни
Цей Закон, розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Закон україни
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини,...

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Сонечко» На 2014-2019 роки
Необхідність удосконалення системи освіти з врахуванням перспективи якісних змін в Українській державі

Відділ освіти самарської районної у місті дніпропетровську ради
Просимо провести чергову державну атестацію Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №386 компенсуючого...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт