Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зубков М. Г. Мова ділових паперів. Харків: Торсінг, 20101. 384 с. 4 Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова

Зубков М. Г. Мова ділових паперів. Харків: Торсінг, 20101. 384 с. 4 Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

З ДИСЦИПЛІНИ

«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ»
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1
ТЕМА: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.

МЕТА: вчити студентів орієнтуватися в основних процесах розвитку сучасної літературної мови.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники, довідкова література, індивідуальні картки.
1 ПЛАН

1.1 Літературна мова (Шевчук С. В., стор. 5; Зоряна Мацюк, стор. 19).

1.2 Мовна норма Зоряна Мацюк, стор. 29; Шевчук С. В., стор. 6; Зубков М. Г., стор. 15-16)

1.3 Культура мови і культура мовлення (Зоряна Мацюк, стор. 52-59)

1.4 Культура мовлення під час дискусії (Антонюк Т. М., стор. 26)
2 ЗАВДАННЯ

2.1 Опрацювати вказані сторінки підручника (прочитати, законспектувати головне)

2.2 Виконати тренувальні вправи за підручником Антонюк Т. М., 2, 3, 4, 5, 6 (стор. 108, 111).

2.3 Тренувальні вправи, 7, 8, 9 (стор. 112, Антонюк Т. М.)

2.4 Підготувати дискусію за заданою темою (індивідуальні картки).
3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Стрижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.

3.3 Зубков М. Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 20101. – 384 с.

3.4 Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2003. – 448 с.

3.5 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 480 с.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

ТЕМА: Специфіка мовлення фахівця (відповідно до напряму підготовки)

МЕТА: готувати студентів до публічного виступу, правильно сприймати фахову інформацію, володіти різними видами усного професійного спілкування.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники, роздатковий матеріал, індивідуальні завдання.
1 ПЛАН

1.1 Специфіка мовлення фахівця (Антонюк Т. М., стор. 16-17).

1.2 Спілкування, як інструмент професійної діяльності:

- спілкування і комунікація (Загнітко А. П., Данилюк І. Г., стор. 213-214);

- функції, види і форми спілкування (стор. 214-216).
2 ЗАВДАННЯ

2.1Опрацювати вказані сторінки підручника (прочитати, законспектувати головне, розглянути таблиці).

2.2 Виконати вправи за навчальним посібником Антонюк Т. М., впр. 4 (стор. 115 – описати мовні ситуації, впр. 6 (стор. 115).

2.3 Підготувати публічний виступ (матеріал за навчальним підручником Зубкова М. Г., стор. 304.
3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Стрижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.

3.3 Зубков М. Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 20101. – 384 с.

3.4 Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2003. – 448 с.

3.5 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 480 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

ТЕМА: Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми, прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики.

МЕТА: володіти прийомами мислення, вимогами до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане; володіти прийомами мислення та мовлення, збагачувати індивідуальний словник, правильно читати, осмислювати й опрацьовувати текст, вміти відредагувати текст.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники з української мови за професійним спрямуванням.
1 ПЛАН

1.1 Формування навичок і прийомів мислення. Спілкування і комунікація (Загнітко А. П., Данилюк І. Г., стор. 214-215).

1.2 Види, форми, стани спілкування.

1.3 Основні закони риторики. Публічний виступ як важливий засіб переконання (стор. 48-51, навч. посібник Шевчук С. В., Антонюк Т. М., стор. 23-24).
2 ЗАВДАННЯ

2.1 Законспектувати вступне слово викладача (поурочні матеріали до теми 3 «Формування навичок і прийомів мислення» (Антонюк Т. М., стор. 23-24).

2.2 Опрацювати теоретичний матеріал (скласти тези) за додатком 2 (стор. 151-155).

2.3 Опрацювати сторінки підручника (скласти тези), Шевчук С. В. (стор. 48-51).

2.4 Виконати вправи за навчальним посібником Антонюк Т. М.

Примітка. При виконанні завдань необхідно використовувати підручні матеріали до теми 3 «Формування навичок і прийомів мислення».

3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Стрижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Загнітко А. П., Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ «Бао», 2006. – 480 с.

3.3 Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.

3.4 Зубков М. Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 20101. – 384 с.

3.5 Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2003. – 448 с.

3.6 Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Українське ділове мовлення. Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 290 с.

3.7 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 480 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

ТЕМА: Поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання

МЕТА: знати зміст поняття спілкування; сутність і зміст етики ділового спілкування; етичні норми і нормативи; професійну етику; вчинок, як першоелемент моральної діяльності.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники, таблиці, стенди кабінету.
1 ПЛАН

1.1 Поняття етикету ділового спілкування (Антонюк Т. М., стор. 26-27).

1.2 Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет (Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник. – К,: Каравела, 2005. – 352 с. Стор. 109-119).

1.3 Стандартні етикетні ситуації (Антонюк Т. М., стор. 28).
2 ЗАВДАННЯ

2.1 Законспектувати вступне слово викладача (пит. 1-2).

2.2 Прочитайте за підручником Зоряни Мацюк, стор. 109-119 «Мовний етикет».

2.3 Виконайте вправу 77 (іменники, кличний відмінок).

2.4 Випишіть із тлумачного словника значення поданих слів, доберіть синоніми, запам’ятайте.

Ввічливий, вихований, галантний, ґречний, делікатний, звичайний, коректний, обхідливий, поштивий (почтивий), привітний, люб’язний, тактовний, шанобливий, шанувати, шляхетний, чемний.

2.5 Пригадайте і запишіть мовні формули під час вітання, прощання, висловлювання компліменту (див. табл.. та стенди кабінету).

2.6 Опрацюйте перший додаток до теми з третього питання.

3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Стрижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2005. – 352 с.

3.3 Зубков М. Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 20101. – 384 с.

3.4 Зубков М. Г. Сучасна українська ділова мова. – Х.: Торсінг, 2003. – 448 с.

3.5 Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні; вид. – К.: Наукова думка, 2003. – 240 с.

3.6 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 480 с.
ПРАКТИЧНА РОБОТА 5

ТЕМА: Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет

МЕТА: вчити говорити, слухати, формулювати запитання. Сприймати партнера та вести переговори

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники за фахом, таблиці, стенди, індивідуальні завдання (картки), словники
1 ПЛАН

1.1 Структура ділового спілкування.

1.1.1 Форми та функції ділового спілкування.

1.1.2 Бар’єри у спілкуванні, його рівні.

1.1.3 Сучасні теорії між особових стосунків.

1.2 Техніка ділового спілкування.

1.2.1 Основні види спілкування: публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада та переговори.

1.3 Мовленнєвий етикет.

1.3.1 Основні правила ділового спілкування.

1.4 Комунікації в межі інтернет (стор. 583, діалог у мережі – додаток).

1.4.1 Типовий електронний лист.

1.4.2 Етика при проведенні чату.
2 ЗАВДАННЯ

2.1 Опрацювати сторінки підручника 81-84 (законспектувати, підготувати усне повідомлення, Мацюк Зоряна «Українська мова професійного спілкування»).

2.2 Опрацювати письмово сторінки підручника 48-53. підготувати публічний виступ на задану тему.

2.3 Виконайте вправи 5, 6 (стор. 57-58). Сформулюйте та запишіть основні правила ділового спілкування.

2.4 Опрацюйте додаток до теми і підготуйте усне повідомлення.
3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Стрижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Зубков М. Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 20101. – 384 с.

3.3 Мацюк З. О., Станкевич Н. І. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

3.4 Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Українське ділове мовлення. Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 290 с.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6

ТЕМА: Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни

МЕТА: вчити володіти літературною професійною мовою, користуватися термінологічними словниками та словниками іншомовних слів, правильно використовувати терміни свого фаху.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники за фахом, навчальні посібники, словники.
1 ПЛАН

1.1 Правила вживання термінів.

1.2 Терміни і професіоналізми.

1.3 Творення термінів та професіоналізмів (стор. 129-34, Коваль А. П.).
2 ЗАВДАННЯ

2.1 Термін та його ознаки. Термінологія, як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Скласти конспект (стор. 131-35, Мацюк З. О.).

2.2 Записати десять термінів за своїм фахом. З трьома скласти речення.

2.3 Структура, способи творення і походження термінів, стор. 138. (Зоряна Мацюк), Антонюк Т. М. (стор. 33-34).

2.4 Презентація індивідуальних завдань (термінів і т. д.).
3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Стрижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Зубков М. Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 20101. – 384 с.

3.3 Мацюк З. О., Станкевич Н. І. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

3.4 Ковальова К. Г. Ділова українська мова, практичний посібник. – Х.: ХПКК, 1998. – 62 с.

3.5 Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Українське ділове мовлення. Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 290 с.
4 Додаток 6. Творення термінів та професіоналізмів (див. стор. 129-134 Коваль А. П.).
ПРАКТИЧНА РОБОТА 7

ТЕМА: Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)

МЕТА: правильно користуватися термінологічними словниками та словниками іншомовних слів, використовувати терміни.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники за фахом, довідкова література, словники термінів за фахом.
1 ПЛАН

  1. Правила вживання термінів. (Мацюк З., Антонюк Т. М.) – стор. 34-35, стор. 131-133 (прочитати, законспектувати).

  2. Вимоги до використання термінів (робота з таблицею, за підручником Мацюк З. О., Станкевич Н. І. – стор. 86).

  3. Способи творення термінів (Антонюк Т. М., стор. 35).

  4. Робота зі словниками (індивідуальні завдання).
 1. ЗАВДАННЯ

  1. Опрацювати вказані сторінки підручника (прочитати, законспектувати головне).

  2. Виконати тренувальні вправи за підручником Антонюк Т. М. (вправа 45, 12 (дайте визначення слів-термінів)).

  3. Тренувальні вправи (див. способи творення термінів за табл. 35. Вправи 13, 14 (Антонюк Т. М.).

  4. Тренувальні вправи. Випишіть 20 термінів свого фаху і їх тлумачення


3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Стрижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Зубков М. Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 20101. – 384 с.

3.3 Мацюк З. О., Станкевич Н. І. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

3.4 Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Українське ділове мовлення. Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 290 с.

3.5 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 480 с.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 8

ТЕМА: Типи термінологічних словників (відповідно до фаху)

МЕТА: вчити правила вживання термінів свого фаху, правила правопису слів-термінів та слів іншомовного походження; практично навчатися працювати з термінологічним словником, правильно використовувати терміни свого фаху.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники з української мови за професійним спрямуванням, словники-терміни за фахом, термінологічні словники.
1 ПЛАН

1.1 Словники як джерело інформації (З. Мацюк, стор. 61-65).

1.2 Роль словників у підвищенні мовної культури (Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування, стор. 66-70).

1.3 Типи термінологічних словників (Мацюк З., Станкевич Н., стор. 73-80, Антонюк Т. М., стор. 38, табл.).


 1. ЗАВДАННЯ

  1. Опрацювати вказані сторінки підручника (прочитати, законспектувати головне).

  2. Тренувальні вправи за підручником Антонюк Т. М. (впр. 15, 16).

  3. Презентація словників.
 1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Стрижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Мацюк З. О., Станкевич Н. І. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

3.3 Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Українське ділове мовлення. Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 290 с.

3.4 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 480 с.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 9

ТЕМА: Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів.

МЕТА: вчити знаходити в тексті синоніми, пароніми, омоніми та доречно використовувати їх у професійному мовленні; користуватися словниками, редагувати тексти.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники з української мови за професійним спрямуванням, словники-терміни за фахом, термінологічні словники, словники паронімів, омонімів і синонімів.
1 ПЛАН

1.1 Багатозначні слова. Синонімічний вибір слова. Словники синонімів та паронімів, правила користування. Пароніми та омоніми у мові комп’ютерної галузі.

1.2 Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення. Абревіатури загальновживані та вузькоспеціальні у тексті (граматичні форми) (стор. 146-151, Коваль А. П., теорія, Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. Українська мова професійного спрямування. Стор. 158-160).
2 ЗАВДАННЯ

2.1 Вправи 22, 23, 24 (лексика), виконайте усно. Вибір слова (Антонюк Т. М. Синоніми – стор. 168 (впр. 39, 40, 42 (ІІ); пароніми – стор. 168, впр. 41, 43; вибір слова – стор. 169, впр. 45 (3, 2).

2.2 Правила складання бібліографічного списку. Опрацюйте стор. 217-218, Шевчук С. В., Навч. посібник. Складіть список рекомендованої літератури з укр. Мови (за професійним спрямуванням).

2.3 Складноскорочені слова й абревіатури. Опрацювати теоретичний матеріал зі стор. 158-160 підручника Мацюк З. О. Законспектувати, запам’ятати. Графічні скорочення стор. 159, підручник Зоряна мацюк. Українська мова професійного спілкування.

2.4 Звіти по самостійній роботі.

2.5 Презентація індивідуальних завдань.

2.6 Презентація словників за фахом.
3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Стрижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Зубков М. Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 20101. – 384 с.

3.3 Мацюк З. О., Станкевич Н. І. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

3.4 Паламар Л. М., Кацавець Г. М. Українське ділове мовлення. Навч. посібник. – К.: Либідь, 1997. – 290 с.


 1. Додаток 9. Граматичні форми абревіатур, графічних скорочень (див. Коваль А. П., стор. 146-151, Мацюк З. О., стор. 158).


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10

ТЕМА: Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів.

МЕТА: вміти складати ділові папери управлінської документації обраної професії, грамотно писати й оформляти документи.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники з української мови за професійним спрямуванням, зразки оформлення документів.
1 ПЛАН

1.1 Документ – основний вид ділового мовлення.

1.2 Види документів та їх класифікація.

1.3 Реквізити документа.

1.4 Правила оформлення сторінки, рубрикація тексту, правила оформлення заголовків, виділення окремих частин тексту.
2 ЗАВДАННЯ

2.1 Законспектувати та вивчити стор. 229-230, Мацюк З. О. та Шевчук С. В. стор. 22-23, за тлумачним словником записати всі (чотири) визначення «документа».

2.2 Розглянути критерії класифікації документів за таблицею підручника Шевчука С. В., стор. 24-25.

2.3 Запам’ятати, прочитавши та законспектувавши найважливіші реквізити документів, стор. 24-34, Шевчук С. В.

2.4 Дати визначення тексту (стор. 35), його логічних елементів:

- оформлення сторінки (стор. 36);

- рубрикація тексту (стор. 37);

- оформлення сторінок, заголовків (стор. 38), приміток, додатків і т. д.).

2.5 За посібником Шевчук С. В. опрацювати стор. 95-120. виконайте вправи 1, 12.

2.5 Звіти по самостійній роботі.

2.6 Презентація індивідуальних завдань.
3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

3.1 Зубков М. Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 20101. – 384 с.

3.2 Ковальова К. Г. Ділова українська мова, практичний посібник. – Х.: ХПКК, 1998. – 62 с.

3.3 Мацюк З. О., Станкевич Н. І. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

3.4 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 480 с.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 11

ТЕМА: Укладання документів щодо особового складу.

МЕТА: вчитися грамотно писати й оформляти документи.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники з української мови за професійним спрямуванням, формуляр-зразок, бланки.
1 ПЛАН

1.1 Документи щодо особового складу: автобіографія, характеристика, накази з кадрових питань, резюме, заява.


 1. ЗАВДАННЯ

  1. Законспектувати щодо кожного документа:

 • визначення;

 • реквізити;

 • норми оформлення тексту.

  1. Скласти зразки документів (оформити на А4 від свого імені, на адресу навчального закладу).

  2. Ретельно прочитайте та порівняйте, виберіть правильний варіант оформлення документів з підручника Т. М. Антонюк, стор. 143, впр. 6,7, 8.

  3. Виконайте тестові завдання за посібником С. В. Шевчук стор. 132-143, вправа 2.

  4. Звіти по самостійній роботі.

  5. Презентація індивідуальних завдань


3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Стрижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Ковальова К. Г. Ділова українська мова, практичний посібник. – Х.: ХПКК, 1998. – 62 с.

3.3 Мацюк З. О., Станкевич Н. І. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

3.4 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 480 с.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 12

ТЕМА: Текстове оформлення довідково-інформаційних документів.

МЕТА: вчитися оформляти довідково-інформаційні документи, складати різні види ділових листів, правильно писати виробничі протоколи та витяги з протоколів.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники з української мови за професійним спрямуванням, формуляр-зразок, бланки.
1 ПЛАН

1.1 Оформлення довідково-інформаційних документів: оголошення, запрошення, доповідні і пояснювальні записки, вирбничі звіти, протоколи, витяг з протоколу, довідки.

1.2 Ділове листування. Класифікація листів. Оформлення листа. Супровідний, гарантійний лист.
2 ЗАВДАННЯ

2.1 Опрацюйте сторінки підручника С. В. Шевчук:

- довідка – стор. 274;

- службові записки – стор. 285;

- протокол – стор. 293;

- звіт – стор. 310.

Запишіть: визначення, реквізити, поради щодо оформлення тексту документа.

2.2 Підготуйте теку з усіма назвами документів.

2.3 Складіть оголошення про підготовчі курси в Інгулецький технікум ДВНЗ КНУ.

2.4 Складіть запрошення на наукову конференцію для студентів технікуму.

2.5 Виконайте вправи за підручником Т. М. Антонюк, стор. 145 (вправи 1, 2, 3, 4).

2.6 Опрацюйте розділи підручника:

- класифікація листів – стор. 104, С. В. Шевчук;

- оформлення листа – стор. 105, С. В. Шевчук;

- гарантійний лист – стор. 107, С. В. Шевчук.

2.7 Звіти по самостійній роботі.

2.8 Презентація індивідуальних завдань.
3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Стрижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Ковальова К. Г. Ділова українська мова, практичний посібник. – Х.: ХПКК, 1998. – 62 с.

3.3 Мацюк З. О., Станкевич Н. І. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

3.4 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 480 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13
ТЕМА: Особливості складання розпорядчих та організаційних документів.

МЕТА: вчитися правильно складати розпорядчі документи, грамотно їх оформляти.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники з української мови за професійним спрямуванням, формуляр-зразок, бланки.
1 ПЛАН

1.1 Документи на працевлаштування: трудова книжка, трудовий договір, контракт, трудова угода.

1.2 Ділове листування. Етикет ділового листування. Кореспонденція за характером інформації. Телеграма. Факс.
2 ЗАВДАННЯ

2.1 Опрацюйте сторінки підручника С. В. Шевчук, стор. 332-340. Складіть зразок контракту з роботодавцем і Вами як фахівцем в комп’ютерній галузі.

2.2 Види службових звітів: рекомендаційний, подяка. Вибачення, вітання, запрошення. Складіть зразки цих листів.

2.3 Етикет ділового листування. Опрацюйте стор. 109 С. В. Шевчук. Законспектуйте головне, запам’ятайте.

2.4 Виконайте вправи с. 240 (впр. 2, 4. 8) С. В. Шевчук, Т. М. Антонюк, стор. 147 (впр. 1, 2, 3).

2.5 Звіти по самостійній роботі.

2.6 Презентація індивідуальних завдань.


3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Стрижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Ковальова К. Г. Ділова українська мова, практичний посібник. – Х.: ХПКК, 1998. – 62 с.

3.3 Мацюк З. О., Станкевич Н. І. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

3.4 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 480 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 14

ТЕМА: Укладання фахових документів. Контрольна робота.

МЕТА: вчитися складати тексти документів свого фаху, бездоганно застосовувати орфографічні та пунктуаційні норми літературної мови.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники з української мови за професійним спрямуванням, формуляр-зразок, бланки.
1 ПЛАН

1.1 Основні документи свого фаху (відповідно до напряму підготовки)

1.2 Структура тексту, правила оформлення.

1.3 Вимоги до виконання та оформлення курсової, дипломної робіт. Рефератів.
2 ЗАВДАННЯ

2.1 Опрацюйте сторінки підручника С. В. Шевчук: Фахова документація та Т. М. Антонюк, стор. 150.

2.2 Тренувальні вправи, тести. Т. М. Антонюк, Л. М. Борис, стор. 150, впр. 2, 3, 5, 7 (тести).

2.3 Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Опрацюйте сторінки навчального посібника Шевчук С. В. – стор. 208, реферат – стор. 222-223, курсові, дипломні роботи – стор. 223.

2.4 Звіти по самостійній роботі.
3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

3.1 Антонюк Т. М., Борис Л. М., Срижаковська О. С Навчальний з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». – Чернівці, Місто, 2010. – 248 с.

3.2 Ковальова К. Г. Ділова українська мова, практичний посібник. – Х.: ХПКК, 1998. – 62 с.

3.3 Мацюк З. О., Станкевич Н. І. Українська мова професійного спілкування. – К.: Каравела, 2005.

3.4 Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера, 2000. – 480 с.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 15

ТЕМА: Підсумкове заняття.
1 ПЛАН

1.1 Аналіз контрольної роботи.

1.2 Аналіз та оцінювання самостійної роботи.

1.3 Аналіз та оцінювання індивідуальних робіт.

1.4 Підготовка до іспиту.
2 ЗАВДАННЯ

2.1 Проаналізувати контрольні роботи і виставити оцінки.

2.2 Проаналізувати самостійні роботи і виставити оцінки.

2.3 Проаналізувати індивідуальні роботи і виставити оцінки.

2.4 Підвести підсумки за семестр і виставити підсумкову атестацію, оформити документально (відомості, залікові книжки).

2.5 Правила проведення іспиту, критерії оцінювання. Знайомство з документуванням іспиту. Призначення індивідуальних та групових консультацій.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
Лекція Українська мова – об’єкт соціолінгвістики. Міжкультурна комунікація в навчально-освітніх соціумах

Ділова українська мова
...

Нова редакція навчальної програми для 1-3 класів Українська мова
Українська мова як державна вивчається в усіх навчальних закладах України, у тому числі й у школах з російською мовою викладання

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни...
...

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Українська мова І література
«Українська мова І література» буде викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури в...

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2013...
Внз. У 2013 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Конспект лекцій з дисципліни «Сучасна українська мова» для студентів...
Синтаксис. Словосполучення. Просте речення : конспект лекцій / укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет,...

Уроків з української мови 5 клас. Тема уроку. Значення мови в житті...
Тема уроку. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова-державна мова України

Реєстрацію на зно-2013 розпочато! Як зареєструватися для проходження...
Внз. У 2013 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Ділові папери. Заява. Автобіографія Мета
Прочитати (прослухати) речення. Вказати вжиті в них назви ділових паперів. Яке призначення кожного з названих ділових паперів? У...

Суспільний характер мови. Українська мова – державна мова України
Удосконалення мовної компетенції працівників державної податкової служби, забезпечення практичного володіння мовою, вироблення рекомендацій...

Методичні рекомендації щодо роботи за новим підручником «Українська...
«Українська мова» 2 клас (авт. Захарійчук М. Д.), який входить в навчально – методичний комплект з української мови для 2 класу (видавництво...

Методична розробка заняття точність І доречність мовлення. Складні...
Методичну розробку заняття з дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” підготувала Фролова С. А., викладач Артемівського...

Тема: «Засідання суду у справі «Українська: предмет гордості чи сорому?»»
...

Тема. Українська мова у світі. Українська діаспора
Ознайомлення з використаними в підручнику умовними позначеннями (знаками-символами)

Інноваційні технології у системі формування компетентностей ділового мовлення студентів
Великої значення у сучасному світі набуває вміння зав’язувати ділові стосунки та підтримувати їх. Головне, чим повинна керуватися...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт