Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Різноманітні підходи до використання візуального навчального матеріалу під час навчання письма

Різноманітні підходи до використання візуального навчального матеріалу під час навчання письма

Різноманітні підходи до використання візуального навчального матеріалу під час навчання письма
Як говорив Б. В. Бєляєв, «Принцип наочності потрібно розглядати не як допоміжний, а як один з основних методичних принципів навчання іноземної мови, коли це навчання переслідує практичні цілі».

Візуалізація – один із принципів навчання, що передбачає вивчення матеріалу на основі живого й безпосереднього сприймання учнями явищ, процесів, засобів дії або їхніх зображень, які вивчаються. Особливе місце принцип наочності посідає під час вивчення іноземних мов. Наочність створює умови для чуттєвого сприймання, приносить іншу дійсність у навчально – виховний процес.

Особливістю викладання іноземної мови у школі є те, що учні вивчають її у штучних умовах, коли необхідне широке використання засобів наочності, що виконує різні функції. Наочність служить опорою в розумінні сприйнятого на слух матеріалу, в іншому – забезпечує правильне осмислення його на етапі ознайомлення, у третьому – завдяки наочності створюються умови для практичного використання матеріалу, кращого його розуміння та активного використання учнями [1, с. 35].

Уперше візуалізацію як принцип навчання було введено у теорію й практику навчання ще Яном Амосом Коменським та його послідовником Песталоцці, а також поглиблено та опрацьовано Константином Дмитровичем Ушинським та Готфрідом Вільгельмом Лейбніцем. У сучасний період вагомий внесок у візуалізацію було зроблено польським дидактом В.Оконем. Проте, подальша робота над засобами візуалізації триває: достатньо високого розвитку та значного розповсюдження набула комп’ютерна техніка і відповідні підходи до навчання. Таким чином, не викликає сумнівів необхідність широкого застосування візуальних засовів навчання на різних етапах навчання, зокрема під час навчання писемного мовлення старшокласників.

Володіння писемним мовленням дозволяє використовувати знання іноземної мови не тільки в сфері іншомовного спілкування, але й спілкуватися з носіями мови за допомогою сучасних засобів комунікації. Вміння, які потрібні для написання офіційних листів, заповнення анкет та бланків документів є засобами мотивації в оволодінні іншомовним писемним мовленням.

Письмо є одночасно засобом і метою навчання іноземних мов. Рівень сформованості комунікативної компетенції в писемному мовленні залежить не тільки від рівня володіння учнем іноземною мовою, але й також від загального рівня розвитку та ерудованості.

Існують різні підходи в навчанні писемного мовлення:

 • директивний (формально-мовний) підхід;

 • лінгвістичний (формально-структурний) підхід;

 • діяльнісний (комунікативний) підхід [4, с. 6].

В процесі оволодіння іноземною мовою письмо є засобом формування навичок та контролю в інших видах мовленнєвої діяльності. Ціль навчання письма в директивному підході направлена на контроль правильності написання слів, використання певних граматичних структур та правильності побудови речення в писемному мовленні. Тому змістовності написаному приділяється мала увага.

Велику роль в процесі оволодіння іншомовним писемним мовленням відіграє перенесення навичок писемного мовлення з рідної мови. Значна роль приділяється в порівнянні мовних та соціокультурних феноменів в рідній та іноземній мовах (наприклад, порівняння звуків, частин мови, членів речення). Типові вправи цього підходу мають рецептивно-репродуктивний характер:

 • спишіть текст, вставляючи пропущені букви (слова), розкриваючи дужки;

 • випишіть з тексту слова (речення)…;

 • складіть і запишіть речення зі словами…;

 • диктант;

 • складіть із двох простих речень одне, використовуючи сполучники…

Техніка виконання таких вправ добре знайома учням з уроків рідної мови. Значною відмінністю у вивченні іноземної мови є характер мовного матеріалу. На уроках рідної мови підстановці вправи виконуються на матеріалі уривків текстів художньої та публіцистичної літератури. Під час навчання письму іноземною мовою використовуються мовні одиниці, речення, тексти, які пов’язані з побутовими темами та ситуаціями повсякденного мовлення, притаманними для учнів певного вікового періоду. Сучасна методична література з навчання іноземних мов звертає увагу на правильність вживання учнем конкретних одиниць мови в певних ситуаціях мовлення.

Використання формально-мовного підходу є ефективним на початковому етапі навчання іноземної мови, під час навчання молодших школярів, які в рідній мові ще знаходяться в процесі оволодіння писемним мовленням, а також паралельно з іншими підходами навчання іноземного мовлення.

Навчання писемного мовлення в межах цього підходу тісно пов’язане з функціями самоконтролю та самооцінки. Самостійна перевірка письмових робіт та виправлення помилок підвищують самооцінку учнів та є засобами мотивації учнів під час вивчення іноземної мови. На уроках іноземної мови можна використовувати такі форми перевірки письмових робіт:

 • вчитель підкреслює помилки та просить учнів самостійно їх виправити;

 • вчитель робить класифікацію помилок (граматичні, лексичні, орфографічні), а учні самостійно їх знаходять та виправляють;

 • вчитель пише кількість помилок, а учні їх шукають та виправляють;

 • за допомогою «ключа» учні самі виправляють помилки, класифікують їх та згадують правила.

Для виконання учнями перевірки завдань вчитель повинен познайомити їх з критеріями оцінки певних видів робіт. Організований таким чином поточний контроль, який орієнтується на конкретну групу учнів або на окремого учня, сприяє формуванню в них функції самоконтролю та самоперевірки.

Основними ознаками лінгвістичного підходу є строге управління процесом навчання писемному мовленню та велика кількість вправ рецептивно-репродуктивного характеру. Вчитель звертає увагу учнів на форму письмового тексту. Вони оволодівають навичками оперування певними моделями написання письмових робіт. Метою навчання в лінгвістичному підході є відтворення тестів на основі використання різних стилів мовлення. Аналізуючи тексти-зразки учні виокремлюють деталі та ознаки, а далі пишуть власні тексти: анкети, оповідання, твори-роздуми та інше.

Лінгвістичний підхід використовується в сучасних школах з метою перенесення навичок письма з рідної мови в іноземну. Вміння створювати власні письмові висловлювання передбачає:

 • планування послідовності викладання матеріалу;

 • формування ідеї та розвиток теми;

 • врахування ситуації спілкування, тобто, куди, кому і з якою метою пишеться текст;

 • використання відповідного стилю мовлення (розповідного, науково-ділового, художньо-публіцистичного);

 • використання певних засобів для вираження думки (твір-опис, твір-роздум тощо).

Цілі навчання писемного мовлення відповідають міжнародним стандартам володіння іноземною мовою. Учні старшого шкільного віку повинні вміти:

 • написати листа другу, в якому подається детальна інформація щодо подій життя учня;

 • написати e-mail;

 • написати оголошення за зразком;

 • висловлювати свої думки стосовно поданої проблеми, представити шляхи вирішення цих проблем (написання різноманітних есе).

Для того, щоб писемне мовлення не складало проблем для учнів на початковому етапі навчання, використовуються прийоми, які знімають труднощі змістового характеру і дозволяють учням зосередити увагу на мовному оформленні повідомлення. Такими прийомами можуть бути:

 • використання опор (зразків писемного мовлення) для написання власного висловлювання;

 • використання зразків писемного мовлення (листів, оголошень тощо), на які учень повинен написати власну відповідь.

Формулювання змістових опор для написання власних текстів залежить від рівня володіння учнями іноземною мовою. Для учнів початкової школи можуть бути підібрані зразки розгорнутих речень, які надають учням можливість написання власних висловлювань. Для учнів старшої школи ці опори носять згорнутий характер і комунікативні задачі ускладнюються.

В діяльнісному підході в центрі навчального процесу знаходиться не тільки учень, але й зразок писемного мовлення. Лист розглядається як творчий нелінійний процес, під час написання кого відбувається усвідомлення та формування думок. Метою даної роботи є написання тексту на основі власної творчості учня. Така робота потребує затрати часу, оскільки відбувається процес редагування думок, щоб донести до читача максимальний зміст висловлювання. Цей підхід є дуже продуктивним під час вивчення іноземної мови.

Роль вчителя при такій організації роботи полягає в:

 • мотивації учнів в творчій роботі;

 • ознайомленні учнів з різними стратегіями виконання завдання;

 • ознайомленні учнів з прийомами редагування та виправлення текстів.

Творче писемне мовлення надає можливість учням проявляти свою індивідуальність, зіставляти міжкультурні розбіжності та використовувати власні тексти для вправляння на основі набутих раніше лексичних та граматичних навичок.

Творче писемне мовлення можливе лише тоді, коли в учня добре розвинений понятійний апарат, що дає можливість швидкому та якісному виконанню завдання. Формування загального, абстрактного поняття є складним багатоступінчатим процесом. Перш, ніж поняття буде усвідомлено повною мірою свого абстрактного змісту, воно повинне пройти стадію сприйняття (інформація на рівні відчуттів).

Ось що говорить про зв'язок поняття й уявлення відомий психолог С. Л. Рубінштейн: «Поняття й уявлення – нерозривно зв’язані один з одним. Вони не тотожні, але між ними існує єдність; вони виключають один одного як протилежності, оскільки уявлення образно-наочне, а поняття не наочне, уявлення - поєднане більш-менш безпосередньо з наочною одиничністю, відображає явище в більш-менш безпосередній даності, а в понятті долається обмеженість явища й розкриваються його істотні боки в їхньому взаємозв'язку».

Таким чином, щоб сформувати поняття потрібно мати уявлення, яке, у свою чергу, має наочно-образну природу, і опирається на сприйняття.

Формування понять – це пріоритетне завдання навчання, тому що знання, без володіння поняттями, втрачають свою змістовність, а вміння й навички стають формальними. Психологічні механізми цього процесу такі, що навчання повинне спиратися на почуттєвий досвід або, говорячи педагогічними термінами, на візуалізацію.

У методиці навчання іноземного мовлення за останні декілька років сформувалися три основні напрями. Це текстовий, процесуальний та жанровий підходи. Найпоширенішим є тестовий підхід, який орієнтується на форму (‘text-based approach’ або ‘product-focused approach’). Його метою є вивчення учнями зразків написання текстів, складання власних висловлювань за зразком та виправлення помилок учнем. Письмова діяльність спрямована на кінцевий продукт – зразок тексту.

Процесуальний підхід (‘process approach’, ‘reader-based approach’) полягає в тому, що учень формує власні ідеї, збирає відповідну інформацію і тоді пиши заключний варіант тексту.

Третій підхід орієнтований на адресата, тому він є найбільш соціально адаптованим і базується на способах інтеграції адресата і тексту з читачем для здійснення успішної комунікації. Головним положенням цього підходу є те, якщо читач не може зрозуміти мети тексту, то комунікація не відбувається. В цьому підході писемне мовлення розглядається як соціальна діяльність, під час якої створюються певні тексти для вирішення заданих проблем. Жанровий підхід (‘genre approach’) є таким, що моделює соціальні стосунки (‘social-constructionist approach’).

В сучасній методиці навчання іноземному писемному мовленню найчастіше використовується жанровий підхід. На сучасному етапі розвитку методичної і лінгвістичної науки поняття «жанр» тлумачиться дещо інше, ніж в попередні роки. Існує два головних підходи, щодо тлумачення цього поняття:

1) понятійний підхід, згідно з яким жанр розглядається як логічна класифікаційна категорія;

2) функціональний підхід, у межах якого жанр трактується як функціональний, комунікативно зумовлений феномен [5, с. 33].

У сучасних теоріях жанру домінує саме функціональний підхід. Засновники жанрового підходу до навчання іншомовного фахового писемного мовлення визначають жанр як ‘‘комунікативну подію, що характеризується низкою комунікативних цілей, які розпізнаються й усвідомлюються представниками професійного або академічних середовищ, в яких використовується жанр’’. Тому основними поняттями в цьому підході є комунікативна подія та комунікативна мета.

Методичний жанровий підхід, породжений і розвинений дослідниками в галузі навчання іншомовного писемного спілкування, базується на принципах жанрового аналізу ситуативно зумовленої комунікативної поведінки мовця в певному середовищі. Жанровий аналіз має такі характерні риси:

 1. замість детального пояснення лінгвістичних правил написання певного типу тексту жанровий аналіз демонструє засоби досягнення комунікативних цілей і заохочує до застосування цих засобів;

 2. у жанровому аналізі на прикладах ілюструються шляхи ефективного використання мовцями різних жанрових особливостей автентичного тексту, при цьому пояснюється мета і кожний авторський комунікативний намір.

Жанровий аналіз спирається на засади психолінгвістики і соціолінгвістики, когнітивної психології, етнографії, комунікативної лінгвістики, соціокультурної науки. Жанровий підхід є досить широким з точки зору його застосування. Він має на меті не повідомляти правила, а пояснювати, як вони працюють у рамках певного жанру. Цей підхід відповідає сучасним комунікативним потребам.

Отже, візуальність – властивість, що виражає ступінь доступності й зрозумілості психічних образів об'єктів пізнання для суб'єкта, що пізнає; один із принципів навчання. У процесі створення образа сприйняття об'єкта поряд з відчуттям беруть участь пам'ять і мислення .

Образ сприйманого об'єкта є наочним тільки тоді, коли людина аналізує й осмислює об'єкт, співвідносить його із уже наявними в нього знаннями. Психологами встановлене, що візуалізація необхідна для забезпечення цілого ряду дидактичних функцій: прийняття учнями навчального завдання, мотивування її, «настроювання» учня на процес навчання, забезпечення загального професійного орієнтування для його майбутньої діяльності.

Таким чином, використання візуальних засобів дозволяє з різних боків підходити до вивчення будь-якого питання, зосереджувати увагу учнів (довільну й мимовільну), підвищувати інтерес до досліджуваного предмета, полегшувати засвоєння суті питання й привчати до узагальнення й застосуванню знань.
Список використаної літератури
1. Дроздовська І.В. Наочність / І.В. Дроздовська // Англійська мова в початковій школі. – Харків. – 2008. - №9. С. 35.

2. Мороз С. Мить зупинись і навчи! (Методичні рекомендації щодо використання фотографії на уроках англійської мови як засобів розвитку мовленнєвої компетенції) / С. Мороз //Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. - №1. – С.28-31.

3. Пальчевський С.С. Використання малюнка у сугестопедичному вивченні іноземної мови / С.С. Пальчевський //Іноземні мови. – 2004. - №4. – С.13-15.

4. Сысоева Е.Є. Формирование коммуникативной компетенции в письменной речи при обучении иностранным языкам / Е.Є. Сысоева //Иностранные языки в школе. – 2007. - №5. С. 6-15.

5. Устименко О.М. Жанровий підхід до навчання фахового писемного спілкування англійською мовою / О.М. Устименко //Іноземні мови. – К. – 2003. – №4. – С. 33-39.

6. Хоменко О.В. Дослідження інтересів старших школярів у контексті змісту навчання англійської мови на старшому ступені середньої школи / О.В. Хоменко //Іноземні мови. – 1998. - №3. – С. 3-5.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до уроків письма за зошитом «Я пишу» І семестр
Тема. Письмове приладдя. Постава під час письма. Орієнтування на сторінці зошита (вгорі, посередині, внизу)

Урок письма з використанням інформаційно-комп
Обладнання: ноутбук,картки з рукописною буквою е,зошити-шаблони у дітей,плакат”Сиди правильно під час письма”,малюнки електропоїзда,страуса...

Методи навчання каліграфічного письма учнів
Навчання першокласників мови розпочинається з навчання грамоти, мета якого — виробити у дітей навички читання й письма, розвинути...

Методичні рекомендації по впровадженню сегментного викладання та...
У методичних рекомендаціях вміщено календарне планування, поурочні плани конспектів та підбірку сегментів з теми : «Кількість теплоти»...

Мета та задачі навчання письма
Робота з краснопису починається одночасно з навчанням письма, І її мета та задачі пов'язані з формуванням навику письма в цілому

Письмо великої букви щ (ща), слів з нею
Обладнання: магнітна стрічка літер, картки з друкованими рукописними літерами, фішки для звукових моделей, планшети, зошити для навчання,...

Розробка І використання письмових інструктажів на уроках виробничого...
В даних рекомендаціях викладено загальні педагогічні підходи до розробки та використання письмових інструктажів на уроках виробничого...

Вступ
Практичні заняття є однією із форм засвоєння навчального матеріалу, метою якого є поглиблення знань, які були отримані студентами...

Вступ
Практичні заняття є однією із форм засвоєння навчального матеріалу, метою якого є поглиблення знань, які були отримані студентами...

Уроку з фізики 11 класу на тему „
Тим самим намагаємось скоротити час на записи теоретичних відомостей під диктовку. Закріплення вивченого матеріалу також відбувається...

Методи сприяння успішності з каліграфічного письма
Навчання каліграфічного письма на уроках в 1-4 класах Загальноосвітньої школи потребує від учителя продуманої, систематизованої І...

Методика навчання письма ліворуких дітей
З приходом до школи шестирічних дітей питання щодо навчання письма ліворуких дітей отримало величезну активність. Вчителі все більше...

Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти...
Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення фізики

“мандрівка
Використання на уроках додаткового матеріалу з навчання грамоти при вивченні букв

Методичні рекомендації щодо змісту діяльності керівника навчального...
Методичні рекомендації щодо змісту діяльності керівника навчального закладу під час атестаційного періоду та оформлення документів,...

На педагогічній ниві я працюю лише 5 років. Зрозуміло, що це не багато,...
Ого руху інформації, швидкого доступу до неї всіх учасників навчального процесу. Цього можна досягти шляхом використання інформаційно-комунікативних...

Шляхи формування комунікативних умінь І навичок
Кожен урок української мови – складна, цілісна, динамічна система змісту навчального матеріалу й організації роботи з ним, яка насамперед...

Леотест експо-2001” В. М. Учанін, к т. н., голова Західного рв утнктд, В. Г. Рибачук
Нвф “Промприлад”: динамічний твердомір тдм-2, набори мір твердості, комплекти для кольорової дефектоскопії, матеріали для порошкової...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт