Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція з розробки наказів з основної діяльності Державної фінансової інспекції України

Інструкція з розробки наказів з основної діяльності Державної фінансової інспекції України

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держфінінспекції України
01 серпня 2014 року N 268


ІНСТРУКЦІЯ
з розробки наказів з основної діяльності Державної фінансової інспекції України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Ця Інструкція встановлює вимоги щодо підготовки наказів з основної діяльності Державної фінансової інспекції України (далі - Держфінінспекція України).

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в значеннях, наведених у наказі Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 р. N 34/5 "Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів" (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 15 травня 2013 р. N 883/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2005 р. за N 381/10661.

1.3. Підставами для видання наказів Держфінінспекцією України є Конституція і закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, інші нормативно-правові акти.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З РОЗРОБКИ НАКАЗІВ


2.1. Наказ Держфінінспекції України (далі - наказ) розробляє структурний підрозділ Держфінінспекції України, до компетенції якого належать питання, що пропонується врегулювати цим наказом.

2.2. Наказ готується за дорученням керівництва Держфінінспекції України та за власної ініціативи.

2.3. Юридичний департамент надає необхідну методико-правову допомогу структурним підрозділом Держфінінспекції під час розробки ними наказів та проводить правову експертизу наказів.

2.4. Подання на підпис Голові Держфінінспекції наказів без їх правової експертизи та візування Юридичним департаментом забороняється.

2.5. Наказ візують працівники Держфінінспекції України у порядку, установленому в Інструкції з діловодства в Держфінінспекції України.

3. ВИМОГИ ДО НАКАЗУ ТА ЙОГО СТРУКТУРА


3.1. Наказ розробляється з урахуванням нормопроектувальної техніки та практики нормотворення, зокрема:

повинен урахувати його галузеву належність;

повинен відповідати за обсягом регламентації визначеному в ньому предмету правового регулювання;

текст має бути ясним, чітким, зрозумілим, стислим і послідовним;

не повинен дублювати однакових за змістом положень, які містяться в тексті цього ж акта;

не повинен містити суперечливих положень;

не повинен містити повторів положень, які містяться в інших наказах;

має бути внутрішньо узгодженим, мати логічно побудовану структуру.

3.2. Наказ виготовляється на бланку за формою, передбаченою в Інструкції з діловодства в Держфінінспекції України.

3.3. Наказ повинен містити такі структурні складові:

реквізити;

заголовок;

констатуючу частину (преамбулу);

розпорядчу частину;

корелятивні зміни (за потреби);

положення про набрання чинності (за потреби);

додатки (за потреби).

3.4. Заголовок наказу повинен бути лаконічним, указувати на предмет правового регулювання, відповідати на питання "про що?" та розміщуватися у лівій частині бланка під датою документа. Якщо в документі йдеться про кілька питань, його заголовок може бути узагальнений (наприклад: "Про затвердження і введення в дію Методики...").

Заголовок, обсяг якого перевищує 150 знаків (5 рядків), дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Наказ не може мати заголовка, тотожного заголовка іншого чинного наказу, крім наказів про внесення змін або втрату чинності (скасування).

3.5. Преамбула наказу - вступна констатуюча частина, яка має посилання на відповідну структурну одиницю компетенційного нормативно-правового акта, дає стислу інформацію про необхідність та мету прийняття цього акта, містить підставу, на виконання якої розробляється наказ, і підлягає врахуванню при роз'ясненні та застосуванні наказу.

Преамбула не може містити норм права і не повинна дублювати інших структурних одиниць наказу.

Внесення змін до преамбули не допускається (крім технічних та граматичних помилок).

3.6. Розпорядча частина наказу починається зі слова "НАКАЗУЮ".

Розпорядча частина поділяється на пункти, підпункти, абзаци.

Пункти, підпункти, абзаци починаються з нового рядка і повинні мати:

пункти - наскрізну порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами з крапками;

підпункти - наскрізну в межах пункту порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами з дужкою;

абзаци пунктів і підпунктів починаються без будь-якої позначки (дефіс, крапка тощо).

3.7. Корелятивні зміни до інших наказів, які необхідно внести у зв'язку з прийняттям наказу, викладаються у порядку, визначеному розділом 4 цієї Інструкції.

3.8. У разі, коли наказом затверджується документ, у пункті наказу зазначається, наприклад: "Затвердити Положення..., що додається",".

У разі, коли наказом передбачається затвердити кілька документів, зазначається, наприклад: "Затвердити такі, що додаються:

Положення про договірну роботу;

Порядок підписання договорів."

У разі, коли наказом утворюється робоча група, комісії тощо, зазначається, наприклад: "Утворити Комісію... у складі згідно з додатком."

3.9. У разі потреби окремим пунктом наказу зазначається набрання чинності наказом чи його окремими положеннями.

3.10. Останній пункт наказу містить рішення про контроль за виконанням наказу (покладення на першого заступника або заступника Голови Держфінінспекції України або залишення контролю за Головою Держфінінспекції України).

3.11. До наказів не може включатися пункт "Наказ довести до відома...". Структурні підрозділи, посадові особи, установи, до відома яких доводиться наказ, зазначаються в розрахунку розсилки.

3.12. Накази, документи, що затверджуються наказом Держфінінспекції, додатки до них повинні мати окрему нумерацію сторінок арабськими цифрами, яка розміщується посередині верхнього поля без слова "сторінка" (за винятком додатків, підготовлених у програмі Microsoft Office Excel) та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується.

3.13. Не допускається поєднання в одному наказі Держфінінспекції питань, які за змістом та предметом регулювання належать до різних видів.

4. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТА


4.1. Документ, що затверджується наказом (далі - Документ), повинен містити гриф затвердження, заголовок і такі структурні складові:

визначення термінів (за потреби);

положення щодо сфери регулювання;

механізм регулювання;

способи реалізації норм;

додатки (за потреби).

4.2. Заголовок Документа повинен бути максимально стислим, указувати на предмет правового регулювання і відповідати заголовку, сформульованому у відповідній структурній одиниці наказу Держфінінспекції України, що його затверджує.

Документ не може мати заголовка, тотожного заголовку іншого Документа.

4.3. Документ може включати визначення термінів лише в разі, коли вони необхідні. Визначення термінів не можуть містити норм права.

Структурна складова Документа, яка містить визначення термінів, розмішується після заголовка. Визначення термінів наводяться в алфавітному порядку і в називному відмінку. Зміни до такої структурної складової у вигляді доповнень новими термінами вносяться зі збереженням алфавітного порядку.

Терміни не повинні суперечити загальновживаним значенням та відповідати принципу однозначності.

Зміст термінів, які вживаються в Документі, не повинен відрізнятися від їх змісту, визначеного в Конституції України та законах України, актах Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, що регулюють відповідну сферу суспільних відносин.

У Документі допускається посилання на пояснення термінів, визначених в інших актах (наприклад: "У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України").

4.4. Документ може складатися з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, абзаців. В окремих випадках розділи можуть поділятися на глави.

Основною, первинною структурною одиницею Документа є пункт.

Пункт може містити підпункти, які за своїм змістом уточнюють, конкретизують і розвивають пункт. Пункти Документа можуть об'єднуватися в підрозділи (глави) - самостійні відокремлені частини предмета правового регулювання Документа. Підрозділи (глави), пов'язані за змістом і предметом правового регулювання, об'єднуються в розділи.

Структурні одиниці Документа можуть мати:

розділи і підрозділи (глави) - короткий, чітко сформульований заголовок;

розділи - наскрізну порядкову нумерацію, яка позначається римськими цифрами з крапками;

підрозділи (глави) - наскрізну в межах розділу порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами з крапками;

пункти - наскрізну в межах глави (розділу, підрозділу, глави) порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами з крапками, і починається з абзацу;

підпункти - наскрізну в межах пункту порядкову нумерацію, яка позначається арабськими цифрами з дужкою або з крапкою;

абзаци пунктів та підпунктів починаються без будь-якої позначки (дефіс, крапка тощо).

У тексті Документа посилання на номери розділів, підрозділів (глав), статей, пунктів та підпунктів акта зазначаються цифрами, номери частин статей і абзаців - словами.

Не допускається розміщення в розділі одного (однієї) підрозділу (глави), у підрозділі (главі) - одного пункту, у пункті - одного підпункту.

Структурні одиниці, які дублюються або не мають змістового навантаження, у акті не допускаються.

4.5. Текст Документа повинен відповідати вимогам законодавства про мови. Під час складання акта вживається діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис.

Положення Документа мають бути викладені однозначно і не допускати різного тлумачення.

Одне й те саме слово не може вживатися для вираження різних понять. Різні слова не можуть уживатися для вираження одного й того самого поняття. Уживання синонімів для вираження одного й того самого поняття слід уникати. Не повинні вживатися слова й терміни іншомовного походження за наявності рівнозначних слів і термінів у державній мові. Абревіатури (крім загальновживаних) та позначення допускаються лише після наведення повних назв (найменувань) чи відповідних пояснень.

У тексті Документа наводяться повні найменування державних органів або їх офіційні скорочення, зазначені в законах, положеннях.

У текстах Документа та посиланнях на них застосовується словесно-цифровий спосіб зазначення дат із проставлянням нуля в позначенні дня місяця, якщо він містить одну цифру, наприклад: 02 лютого 2012 року. Дозволяється вживати слово "рік" у скороченому варіанті "р.", наприклад: "03 червня 2011 р. - відповідно до вимог Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242".

Документ викладається в теперішньому часі.

4.6. Одним із прийомів нормотворчої техніки є застосування відсильних приписів. Розвантаження акта відбувається через відсилання до інших нормативних приписів однакової або вищої юридичної сили, унаслідок чого поширюється дія інших актів на цей предмет правового регулювання. Відсилання в акті до його окремих положень, а також до інших актів, їх окремих положень застосовуються, якщо потрібно підкреслити взаємний зв'язок нормативних приписів або уникнути дублювань.

Відсилання можуть бути до акта в цілому або до його структурних одиниць. Не допускається відсилання до норми права, яка зі свого боку, відсилає до іншої норми права.

Вказівка на Документ або його окремі положення в цьому самому Документі застосовується з використанням указівного займенника "цей" та виду акта з великої літери (наприклад: "У пункті 3.4 цієї Інструкції..."). Відсилання до "попередньої" чи "наступної" структурної одиниці акта не допускаються.

У разі відсилання до іншого акта зазначаються вид акта, найменування суб'єкта нормотворення, дата прийняття та його реєстраційний індекс (крім законів), заголовок, а в разі відсилання до зареєстрованого нормативно-правового акта - також дата і номер його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. При відсиланні до закону зазначається лише його заголовок (крім законів про внесення змін).

У разі, якщо Документ викладений у новій редакції, посилання слід робити на його першу редакцію із зазначенням у дужках нової редакції, а заголовок акта наводити в новій редакції.

4.7. Включення до Документа приміток не допускається, за винятком випадків, якщо потрібно дати визначення будь-якого суміжного поняття або помістити стислий коментар, що дасть змогу точніше зрозуміти положення, викладені у структурній одиниці нормативно-правового акта.

4.8. Документ розміщується на стандартних аркушах без оформлення титульного аркуша та змісту. У правому верхньому куті першого аркуша акта розміщується гриф затвердження за такою формою:


"ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держфінінспекції України
від ____________ N ____"

4.9. Документ підписує керівник структурного підрозділу, що є головним розробником, на лицьовому боці останнього аркуша. Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ, особистого підпису, ініціалів та прізвища. Ініціали та прізвище керівника друкуються на рівні останнього рядка найменування посади.

У разі відсутності керівника структурного підрозділу цей Документ підписується у порядку, установленому Інструкцією з діловодства в Державній фінансовій інспекції України.

Документи додаються у послідовності, у якій вони затверджені в наказі.

4.10. У тексті Документа роблять відмітку про наявність додатків до Документа, що доповнюють та/або пояснюють його зміст (далі - Додаток).

Назва Додатка в тексті Документа має дослівно відповідати назві самого додатка.

На Додатках до Документа, які оформляються на стандартних аркушах, роблять відмітку у верхньому правому куті першого аркуша додатка, яка містить номер додатка, заголовок Документа та посилання на відповідну структурну одиницю (наприклад:


"Додаток
до Інструкції з діловодства в Державній фінансовій інспекції України (пункт 7.3)").

За наявності кількох Додатків на них зазначаються порядкові номери. Знак "N " перед цифровим позначенням не ставлять. Наприклад: "Додаток 1", "Додаток 2" тощо. Якщо обсяг Додатка перевищує один аркуш, то на кожному наступному аркуші Додатка у верхньому правому куті роблять відмітку "Продовження Додатка", "Продовження Додатка 1 (або 2, 3...)".

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ


5.1. Зміни, що вносяться до наказів, можна викладати у вигляді корелятивних змін, а також у вигляді окремого наказу.

5.2. Змінами, що вносяться до наказу, Документа, Додатка може бути передбачено:

заміну речення, слів, цифр, знаків, доповнення реченням, словами, цифрами, знаками та їх виключення;

нову редакцію структурних одиниць;

доповнення новими структурними одиницями або їх виключення.

5.3. Не допускається внесення змін до наказу про внесення змін.

5.4. Зміни до наказу, Документа, Додатка вносяться наказом.

У відповідному пункті наказу зазначається наказ, до якого вносяться зміни, найменування суб'єкта видання наказу, дата та реєстраційний індекс.

У разі внесення змін до заголовка Документа, Додатка відповідні зміни мають бути внесені також до заголовка і тексту наказу, яким Документ, Додаток затверджені.

Якщо зміни до Документа, Додатка мають незначний обсяг (як правило, до двох сторінок), їх викладають у наказі Держфінінспекції.

Якщо зміни вносяться лише до однієї структурної одиниці Документа, Додатка, у відповідному пункті наказу зазначається ця структурна одиниця, заголовок Документа, наказ, яким він затверджений, найменування суб'єкта видання наказу, дата та реєстраційний індекс.

У разі внесення змін до кількох структурних одиниць Документа, Додатка вони об'єднуються в один пункт з таким формулюванням: "Внести до (заголовок Документа, Додатка, наказ яким він затверджений, найменування суб'єкта видання наказу, дата та реєстраційний індекс, такі зміни:".

У наказі не зазначається, що зміни приймаються "на зміну", "на часткову зміну", "у додаток до" відповідної структурної одиниці чинного наказу, Документа, Додатка.

При внесенні змін до кількох наказів, вони наводяться в хронологічному порядку.

У разі внесення до наказу, Документа, Додатка значних за обсягом змін (більше дві сторінки) до наказу Держфінінспекції окремо додають текст змін під грифом затвердження і в наказі наводять таке формулювання: "Затвердити Зміни до (заголовок Документа, наказ, яким він затверджений, найменування суб'єкта видання наказу, дата та реєстраційний індекс), що додаються" або "Затвердити Зміни до деяких наказів, що додаються".

5.5. У разі внесення до наказу, Документа, Додатка, структурної одиниці змін, що за обсягом становлять більше половини тексту або істотно впливають на зміст, наказ, Документ, Додаток, структурну одиницю потрібно викласти в новій редакції.

При викладенні наказу, Документа, Додатка в новій редакції в наказі надається таке формулювання: "Внести зміни до (заголовок Документа, Додатка, наказ, яким він затверджений, найменування суб'єкта видання наказу, дата та реєстраційний індекс), виклавши його в новій редакції, що додається" або "Затвердити нову редакцію (заголовок Документа, наказ, яким він затверджений, найменування суб'єкта видання наказу, дата та реєстраційний індекс), що додається".

При затвердженні нової редакції наказу, Документа, Додатка обов'язково до наказу додається пункт: "Визнати таким, що втратив

чинність, наказ Держфінінспекції України від "___" ____________ 20__N _______

"Про..." або "Визнати таким, що втратив чинність, пункт... наказу Держфінінспекції України від "___" ____________ 20__ N _______"Про...".

5.6. У грифі затвердження дають посилання на дату і номер наказу, яким було затверджено первинний Документ, та зазначають, що Документ наведено в редакції наказу, яким він затверджується, за такою формою:


"ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Держфінінспекції України
від ____________ N ____
(у редакції наказу Держфінінспекції України
від ____________ N ____)"

Якщо Додаток до наказу викладено в новій редакції, відмітка до нього оформлюється за такою формою:


"Додаток
до наказу Держфінінспекції України
від ____________ N ____
(у редакції наказу Держфінінспекції України
від ____________ N ____)"

У разі, коли зміни вносяться до Документа, Додатка, який викладено в новій редакції, зміни вносяться до тексту його оновленої редакції з посиланням на наказ, яким затверджено першу редакцію, а в дужках зазначається наказ, яким затверджено нову редакцію. Посилання на попередні редакції оновленого Документа, Додатка не роблять. Наприклад: "Внести до Порядку підписання листів, підготовлених у Державній фінансовій інспекції України, затвердженого наказом Держфінінспекції України від 10 жовтня 2011 р. N 7 (у редакції наказу Держфінінспекції України від 25 жовтня 2013 р. N 248 "Про внесення змін до наказу Держфінінспекції України").

5.7. При внесенні змін до пункту (підпункту), який налічує кілька абзаців (речень), слід обов'язково вказувати місце розташування цих змін.

5.8. Одноманітні зміни в усьому тексті наказу, Документа, Додатка слід об'єднувати і розміщувати наприкінці. Наприклад: "У тексті Положення слова "відкрите акціонерне товариство", "статутний фонд", "установчий договір" у всіх відмінках замінити словами "акціонерне товариство", "статутний капітал", "засновницький договір" у відповідному відмінку.".

6. ВИЗНАННЯ ТАКИМИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ, НАКАЗІВ ТА СКАСУВАННЯ НАКАЗІВ


6.1. У зв'язку з прийняттям наказу підлягають визнанню такими, що втратили чинність, усі раніше прийняті акти, якщо вони суперечать новому Документу, виявилися такими, що поглинуті ним або втратили свою актуальність.

Перелік таких наказів повинен міститися в окремому пункті наказу, яким затверджено новий Документ, або оформлятися Додатком до наказу.

Не потребують визнання такими, що втратили чинність, накази тимчасового характеру, строк дії яких минув.

Разом з наказом, який визнається таким, що втратив чинність, визнаються такими що втратили чинність, усі накази (структурні одиниці наказу), якими до цього наказу внесено зміни.

Перелік наказів, які підлягають визнанню такими, що втратили чинність, розміщується в хронологічному порядку.

6.2. Визнання наказу таким, що втратив чинність, не поновлює дію наказів, які, зі свого боку, визнані ним такими, що втратили чинність.

6.3. Наказ, що не набрав чинності, може бути скасований повністю або в частині окремої структурної одиниці.

 

Директор
Юридичного департаменту

М. М. Ониськів


 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2014
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2014поділитися в соціальних мережахСхожі:

Оформлення наказів з основної діяльності дошкільного навчального закладу
Зокрема, згідно з пунктом 4 цього до­датка Книгу реєстрації наказів з основної діяльності веде керівник дошкільного навчального закладу....

Про затвердження Порядку проведення органами Державної інспекції...
Оложення про Державну інспекцію техногенної безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2010 р. №392, на...

7. Книга наказів з основної діяльності
Ліцензія на право проведення освітньої діяльності загальноосвітнім навчальним закладом (стосується тільки приватних загальноосвітніх...

Зразок ведення журналу обліку наказів з основної діяльності
Обговорити результати апробації навчальних підручників на засіданні методичної ради

Книга наказів з основної діяльності (додаток 7, на 4 арк.)
Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 23. 06. 2000 №240 "Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації...

Методичні рекомендації з проведення органами державної контрольно-ревізійної...
З метою реалізації статті 26 Бюджетного кодексу України та відповідно до Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної...

Методичні рекомендації щодо здійснення інспектування органами Державної...
Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2006 р. N 550 (далі Порядок проведення інспектування), з метою забезпечення єдиних підходів...

Номенклатура справ
Накази начальника відділу освіти районної державної адміністрації з основної діяльності (копії)

Номенклатура справ державної нотаріальної контори на 2012 рік
Накази Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим з питань...

Типова номенклатура справ державної нотаріальної контори та приватного нотаріуса
Накази Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь...

ІІ. Функції Основними напрямами діяльності вчителя трудового навчання є
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя трудового навчання. Під час розробки Інструкції...

Який порядок справляння державного мита при укладанні основних договорів...
Крет). Порядок його обчислення та сплати — Інструкцією про порядок обчислення та сплати державного мита, яка затверджена наказом...

Рішення районної ради від 21. 07. 2016
Центру обслуговування платників Луцької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби...

Суддя-доповідач: Залімський І. Г
Деражнянське хлібоприймальне підприємство до Хмельницької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної...

Суддя-доповідач: Боровицький О. А
Тінік-оіл до Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області...

Вищий адміністративний суд україни
Особа 4 до Державної податкової інспекції у Малиновському районі м. Одеси Одеської області Державної податкової служби про визнання...

Міністерство внутрішніх справ україни департамент державної автомобільної інспекції
У департаменті даі мвс україни, в межах компетенції, розглянуто Ваше звернення, з яким Ви звернулися на сайт

Закон україни
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України (далі Державтоінспекція мвс україни) та/або допущені до дорожнього...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт