Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Література

Література

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ


Психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання
Матеріали роботи творчої групи


КРЕМЕНЧУК 2010
Психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання / Укладачі Андрейко О.А., Жолубак А. В., Левченко В. В., Тягун Н. Є., Цибульник І. В. – Кременчук, 2010. - 66 с.
Рецензент:
Л.В. Зюман методист центру психологічної служби Кременчуцького міського науково-методичного центру


Даний посібник є результатом роботи творчої групи практичних психологів ЗНЗ м. Кременчука «Психологічний супровід випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час зовнішнього незалежного оцінювання».

Запобігати проблемам – набагато ефективніше, ніж потім вирішувати їх. Тому найрезультативнішою є профілактична робота щодо запобігання виникнення стресових станів, наслідків психологічного перевантаження, збереження здоров`я старшокласників, а також дорослих учасників навчально-виховного процесу.

У методичній розробці представлені матеріали для допомоги практичному психологу у закладі освіти при підготовці старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання: інформаційні матеріали, корекційні заняття, поради й рекомендації учням, педагогам, батькам.

Для практичних психологів та соціальних педагогів.


Рекомендовано до друку рішенням експертної комісії при центрі психологічної служби Кременчуцького міського науково-методичного центру (протокол № 3 від 29.04.2010 р.)


ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………………………4

Проблема психологічної готовності старшокласника до зовнішнього незалежного оцінювання4

ЗНО та психічне здоров`я випускника ……………………………………………………………...7

Практичні рекомендації та заняття, спрямовані на збереження психічного здоров`я дітей під час іспитів, тестування………………………………………………………………………………..8

Депресія у юнацькому віці…………………………………………………………………………..17

Психокорекція депресії у юнацькому віці………………………………………………………….22

Методи для оцінки й самооцінки стресових станів………………………………………………..36

Психологічна допомога старшокласникам, батькам, педагогам під час підготовки до іспитів, ЗНО……………………………………………………………………………………………………46

Що повинен знати учитель………………………………………………………………………….54

Робота з батьками випускників……………………………………………………………………..56

Загальні рекомендації для профілактики суїцидальної поведінки……………………………..59

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………………………………...62

ВСТУП

Останнім часом на перше місце вийшла проблема стресу, який можна визна­чити як емоційний стан, викликаний несподіваною та/або напруженою ситуацією. Стресорами можуть бути ситуації небезпе­ки, зростання відповідальності, необхідність швидко прийняти рішення, значні розумові та вольові навантаження.

Відомо, що стійкість до стресових фак­торів будь-якої людини можна забезпечити двома шляхами:

• системою її емоцiйних тренувань, «гім­настикою почyттiв»;

• ретельним її навчанням, тобто деталь­ним інформуванням про ситуації, програ­ванням можливих складних варіантів.

Оптимальною формою об'єднання зусиль усіх учасників навчаль­но - виховного процесу на час підготовки до ЗНО можуть бути тематичні батьківсь­кі збори, уроки психології тощо.

ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ЗНО

Звісно, під час підготовки та складання іспитів учню потрібні знання з пев­них предметів. Саме вони є запорукою високої оцінки. Однак важлива і психічна готовність, тобто вміння грамотно виклас­ти свою думку на письмі, опанувати себе в екстремальних ситуаціях, гідно виходити зі складного становища. Дехто має такі на­вички, але все ж більшість учнів відчуває непереборний страх перед іспитом, самою атмосферою, в якій він відбувається.

Щоб краще підготуватися до тестування, учні мають знати відмінні риси тестового іспиту. Традиційний екзамен - це усна роз­повідь про знання, обмежена тематично, яка, проте, допускає особисту творчість у побу­дові й мовному оформленні викладу. Тесто­вий іспит зводить до мінімуму як контакт з іншими людьми, так і власну інтерпретацію знань. Сам порядок розташування запитань або завдань може не збігатися зі структу­рою асоціативних зв'язків, послідовністю викладання предмета у школі. Це означає, що учень може втратити здатність до іден­тифікації запитання із власними знаннями, «не впізнати» те, що він насправді знає. За­радити має розвиток гнучкості мислення, уміння переорієнтуватися в умовах ліміту часу, що, звісно, теж потребує неабияко­го напруження. Саме це спростовує хибне уявлення про «зникнення» емоцій, а з ними екзаменаційного стресу, за умови, якщо екзаменатор не контактує зі вступником. При тестуванні юнак або дівчина пережи­вають напруження усамітнено й приховано. Його ж наслідки виявляються в інших фор­мах. Тому доречно розказати учням, як вийти з такого становища з найменшими втратами, відпрацювати з ними основні моменти під­готовки та проходження цих відповідальних і неминучих етапів життя.

Тренінгові заняття допоможуть обернути екзаменаційну напруженість на мобілізацію мислення, уваги, пам'яті, почуттів. Випуски матеріалів «Куточка психолога» у вигляді пам'яток, порад допомагають випускникам краще організувати свою роботу, замисли­тися над майбутнім. Адже вміння долати екзаменаційний стрес - це тренування до випробувань, яких не можна уникнути у вели­кій школі життя.

Тest у перекладі з англійської означає «перевірка». Цей термін у 1899 році ввів у науковий обіг американський психолог Джеймс Кейтелью. Проте тести як засіб оцінювання в навчальних закладах уперше почали використовувати у Велико­британії ще 1864 року.

Розглядаючи проблему готовності до тес­тування, слід визначити, що рівень розвитку пізнавальних процесів старшокласників до­зволяє їм успішно впоратися з такою фор­мою оцінювання.

Говорячи про особливості уваги, слід під­креслити, що старші школярі легко можуть зосередити увагу на предметі діяльності, вони володіють прийомами переключен­ня уваги, можуть самі правильно її органі­зoвyвaти. У них переважає довільна увага. Розвиток окремих сторін уваги призводить до вдосконалення спостережливості.

Пам'ять також стає довільною, керо­ваною. Старший школяр володіє різними прийомами запам'ятовування, може виді­лити у матеріалі головне, систематизува­ти його на власний розсуд, сформулювати те, що запам'яталось. Різко зростає обсяг осмисленого запам'ятовування.

Мовлення учнів старших класів стає лек­сично багатим, гнучкішим за інтонацією. Інколи письмове мовлення розвинене кра­ще, ніж усне.

Уяві старших школярів притаманний розвинений самоконтроль. Вони критично переосмислюють фантазію, що раніше без­контрольно відводила від реальності.

Мислення наближається до мислення дорослої людини. Здатність до пізнання за­галом вирізняється посиленням розумової діяльності, кращим розумінням абстракт­ного матеріалу, довільністю інтелектуальної діяльності.

Таким чином, розвиток пізнавальних процесів забезпечує їхню готовність до тес­тування, а саме:

 • уміння виділяти головне;

 • уміння бачити подібне й відмінне, порівнювати;

 • уміння працювати зосереджено;

 • уміння згадувати те, що потрібно для відповіді на запитання;

• уміння узагальнювати та диференцію­вати;

• уміння міркувати та робити висновки.

Безумовно, в учня має бути достатній обсяг знань із предмета. Під час підготов­ки до тестування постає проблема вели­кого обсягу фактологічного, конкретного матеріалу, який не завжди логічно між со­бою пов'язаний. Тому психологи рекомен­дують робити шпаргалки-конспекти, в яких на окремих аркушах у вигляді логічних схем, моделей представити зміст вивченої теми Основні розділи навчального матеріалу ма­ють бути висловлені короткими тезами зі встановленням логічних зв'язків між ними.

Головні положення, думки краще виді­лити червоним кольором, обґрунтування думок - синім, конкретизацію - корич­невим, функціональні особливості (як­що є) - зеленим тощо. Стрілками (прямими, хвилястими, пунктирними та ін.) позначити зв'язки, відношення тощо.

Займаючись художнім оформленням ло­гічних моделей тієї чи іншої теми - розфар­буванням рамочок, стрілок чи інших сим­волів - учень зосереджується на основних моментах проблеми, встановлює зв'язки між окремими думками, осмислює цілісну си­стему. На думку психологів, що більше часу учень витрачатиме на такі заняття, то ефек­тивнішою буде засвоєна інформація. Таким чином учень набуває важливого життєвого досвіду: як легко засвоїти складне.

Коли учень опрацював навчальну ін­формацію, склав логічну схему, оформив її, осмислив, шпаргалка, по суті, стає не­потрібною. Учень вільно зможе відтворити навчальний матеріал.

Не варто забувати, що запам'ятовують не слова, а думки, вкладені в них. Що біль­ше асоціацій до певної одиниці інформа­ції, то легше її відтворити у ситуаціях ви­користання. Крім того, корисно пам'ятати, що завдання в тестах не пов'язані одне з одним, тому знання, які застосували в од­ному, вже вирішеному, зазвичай не допома­гають, а тільки заважають сконцентруватися та правильно відповісти на нове запитання.

Багато завдань можна швидше вирішити, якщо не шукати одразу правильний варіант відповіді, а послідовно виключати ті, які явно не підходять. Метод виключення до­зволяє сконцентрувати увагу на одному-двох варіантах, а не п'яти-семи.

Можна порекомендувати учням залишити час для перевірки своєї роботи, щоб встигну­ти проглянути її та помітити явні помилки.

Не можна не враховувати стану нерво­вої системи: ступінь збудженості та врівно­важеності, сили та рухливості (порушення нервової діяльності призводять до швидкої стомлюваності учня та згубно впливають на результат тестування). Аби розв'язати цю проблему, доцільно проводити міні-ре­петиції майбутнього тестування, яке допо­може поступово адаптувати нервову систе­му до можливого майбутнього стресу. Для цього можна виконувати якомога більше різних опублікованих тестів із відповідних предметів.

Необхідно пам'ятати, що одна із найваж­ливіших вимог тестування - обмежений час виконання. Тому бажано тренуватися із секундоміром у руках: на одне завдання у найпростішій частині не витрачати більше двох хвилин.

Також важлива емоційна підготовка, яка допоможе школяреві впоратися із хвилю­ванням у перші хвилини тестування. Якщо учень сильно збентежений, то краще заплю­щити очі, розслабитися, пригадати щось приємне. І лише повернувшись у «робочий стан», уважно прочитати запитання. Не може бути такого, щоб учень нічого не знав. Тому не слід засмучуватися та лякатися у пер­шу ж хвилину. Рекомендуємо почати з того запитання, на яке учень може правильно відповісти. Поступово пригадаються й інші. Якщо відповідь невідома, то краще запитан­ня залишити й перейти до наступного.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ І ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ`Я ВИПУСКНИКІВ

Останнім часом на перше місце вийшла проблема стресу, який можна визна­чити як емоційний стан, викликаний несподіваною та/або напруженою ситуацією. Стресорами можуть бути ситуації небезпе­ки, зростання відповідальності, необхідність швидко прийняти рішення, значні розумові та вольові навантаження.

Відомо, що стійкість до стресових фак­торів будь-якої людини можна забезпечити двома шляхами:

• системою її емоційних тренувань, «гім­настикою почуттів»;

• ретельним її навчанням, тобто деталь­ним інформуванням про ситуації, програ­ванням можливих складних варіантів.

Вступна кампанія до Вишу на основі ЗНО у 2008 році є великим досягненням у системі освіти незалежної України - це одне із тверджень, у якому одностайні перші особи держави, широкі кола громадян і освітян. Проте цікаво, яким же сторонам ЗНО і чому вони довіряють та сприймають позитивно?

Оскільки низький рівень обізнаності про процедуру іспитів підвищує тривожність і обмежує шанси якісно надати підтримку учневі, випускникам та їхнім батькам, ре­комендовано демонструвати фрагменти на­вчального відеофільму про процедуру ЗНО. Далі - обговорення, під час якого варто звернути увагу на таке:

 1. Загальна ситуація іспиту: процес реєс­трації учасників, пред'явлення паспорта,

розміщення учнів за партами тощо.

2. Початок іспиту, зачитування інструкцій.

З. Роздача конвертів із завданнями.

4. Початок роботи.

Оптимальною, на наш погляд, формою об'єднання зусиль усіх учасників навчально - виховного процесу на час підготовки до ЗНО можуть бути тематичні батьківсь­кі збори. У практику проведення зборів у випускних класах доречно включити такі компо­ненти:

* інформаційний, коли максимальну кількість інформації про ЗНО надають спе­ціалісти, які займаються підготовкою ви­пускників (заступник директора з навчаль­но-виховної роботи, учителі-предметники, спеціалісти відділу освіти);

* інтерактивний, що дозволяє бать­кам у формі дискусії обговорити власний внесок у процес підготовки випускників до ЗНО.

Для вироблення індивідуальної стратегії діяльності на період підготовки й участі в ЗНО учням рекомендують використа­ти знання, отримані на уроках з основ психології у 10-му класі. При цьому вони можуть спиратися на свої результати пси­холого-педагогічної діагностики, яку пси­холог навчального закладу проводив усі ці роки.

Знайомить із процедурою ЗНО і гра-­драматизація. Це програвання процедури тестування на знайомому матеріалі (гумо­ристичному або відомому всім). Це створює позитивну атмосферу і дозволяє сконцентру­ватися саме на іспитовому процесі. Під час гри використовують такі елемен­ти: відкривання конверта, розсаджування на місця у вказаному порядку, реєстрація учасників.

РОЗВИВАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ З УЧНЯМИ

ГОТУЄМОСЬ ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Ігрове заняття

Мета: ознайомити випускників із прави­лами процедури ЗНО, психологічно підготу­вати їх до ЗНО.

Учні отримують попереднє завдання:

• придумати собі ігрове ім'я;

• виготовити для себе візитівку або «пас­порт» зі своїм ігровим іменем та будь-якою додатковою інформацією про себе, написа­ною або намальованою.

ЕТАП 1. «РЕЄСТРАЦІЯ»

Учні збираються у класі. Ведучий запитує ім'я кожного учасника і заносить його до списку.

ЕТАП 2. «ЛАСКАВО ПРОСИМО»

Усі виходять у коридор. Ведучий поруч з іменами учасників проставляє номери і прикріплює їх до парт. Учасники по од­ному заходять до класу, показують свою візитівку і сідають за парту з відповідним номером. Ведучий прикріплює візитівки до дошки .

ЕТАП 3. «СКРИНЬКА БАЖАНЬ» Ведучий проходить зі скринькою по схо­дах. Кожен з учасників кладе свій мобільний телефон до скриньки і загадує при цьому бажання.

ЕТАП 4. «ГОТОВНІСТЬ № 1»

Учасники отримують бланки для відпові­дей. Ведучий повідомляє, що правильні від­повіді слід позначати хрестиком. На звороті бланка гравці записують: «Із правилами гри ознайомлений(а)», - та підписуються своїм ігровим іменем.

ЕТАП 5. «ГОТОВНІСТЬ № 2»

Ведучий наклеює на кожен бланк для відповідей жартівливу картинку.

ЕТАП 6. «ПОВНА ГОТОВНІСТЬ»

Тест «Чи вмієте ви дотримуватися інструкцій?» (З хв.)

Завдання:

1. Прочитайте завдання до кінця, перш ніж виконувати їх.

2. Напишіть своє ім'я та прізвище у пра­вому верхньому кутку сторінки.

З. Обведіть колом слово «ім'я» у пункті 2.

4. Намалюйте п'ять маленьких клітинок у лівому верхньому кутку сторінки.

5. Намалюйте по одному хрестику у кожній клітинці з пункту 4.

 1. Обведіть колом кожен хрестик.

 2. Підпишіться під темою тесту.

 3. Напишіть «так» після теми тесту.

 4. Обведіть колом сьомий і восьмий пункти.

10. Поставте хрестик у лівому нижньому кутку сторінки .

11. Намалюйте трикутник навколо хрес­тика з пункту 10.

 1. На звороті помножте 70 на 30.

13. Обведіть колом слово «лівому» у пунк­ті 4.

14. Коли дійдете до цього ПУНКТУ, вигук­ніть своє ім'я та по батькові.

15. Якщо, на вашу думку, ви ретельно виконуєте інструкції, скажіть: «Я ретельно виконую інструкції».

 1. На звороті додайте 107 до 278.

 2. Обведіть колом суму цих чисел.

 3. Голосно порахуйте від 1 до 10.

 4. Якщо ви першим дійшли до цього пункту, вигукніть на весь голос: «Я найкра­ще виконую інструкції!».

20. Тричі проколіть сторінку біля цього пункту.

21. Тепер, коли ви завершили завдання, виконайте лише пункти 1 та 2.

ЕТАП 7. «ГРА»

Вправа «Мої позитивні риси»

Ведучий пропонує пригадати, чим учас­ники пишаються, що в них виходить добре. На аркуші паперу кожен записує: «Мої до­сягнення - це ... », - і дописує речення.

Вправа «Я обираю»

Потрібно написати 5 речень, які стосу­ються теми заняття (ЗНО) і починаються так: «Я мушу ... ». Після цього слід поди­витися у список і подумати, що потрібно зробити, щоб «Я мушу» перетворилося на «Я хочу». Запишіть речення у зміненому вигляді.

Обговорення.

Вправа «Прислів'я» Завершіть такі прислів'я:

1. Вовків боятися - ... (до лісу не ходити).

2. Курка тому воду сварить, що ... (плавати не вміє).

3. Чужого не бажай, але свого … (не втрачай).

4. Сам не навчишся ...:.- ...іхто не навчить).

5. Під лежачий камінь ... (вода не тече).

6. Мало хотіти - ... реба знати і вміти).

Вправа «Увага»

Ведучий говорить, що буде у повітрі писа­ти короткі слова. Учасники гри мають їх про­читати і записати на своєму аркуші. Потім ведучий читає правильні відповіді. Гравці позначають у себе на бланках правильні, потім рахують, скільки їх. риклади слів: «мир», «атом», «морс», «клас».)

Вправа «Розумники й розумниці»

Розв'яжіть завдання, позначте у бланку кількість правильних відповідей.

1. Щоб зварити одне яйце, потрібно 3 хвилини. Скільки варитимуться 5 яєць? (3 хвилини.)

2. Скільки пальців на одній руці? А на .двох? А на десяти? (5, 10, 50.)

3. Троє поросят, доганяючи вовка, про­бігли за годину 18 км. Скільки кілометрів пробігло кожне з поросят? (18.)

4. На чому літав на Місяць барон Мюнх­гаузен? а гарматному ядрі.)

5. Який фрукт допоміг Ньютону зробити відкриття сили тяжіння? (Яблуко.)

6. Що можна готувати, але не можна з'їсти? (Уроки.)

ЕТАП 8. ЗАВЕРШЕННЯ

Ведучий сидить за столом. Учасники по одному підходять до нього, кладуть свої аркуші з позначками і розписуються у «про­токолі».

Обговорення етапів гри

- Які емоції вони викликали?

. Ведучий звертає увагу гравців на проце­дурні моменти гри, подібні до справжнього тестування.

ЕТАП 9. «ФАНТИ»

Ведучий дістає по одному мобільні теле­фони зі скриньки і розігрує їх у фанти.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література романтизму 90-ті роки XVІІІ ст. І
Даний посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинних програм «Зарубіжна література 5 – 11 кл.» (За редакцією Д. В. Затонського,...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Періодизація...
У своєму розвитку література пройшла великий шлях становлення, який можна поділити, відповідно до особливостей кожного етапу, на...

Анти́чна літерату́ра (від лат antiquus стародавній) це література...
Антична література складається з двох національних літератур: давньогрецької та давньоримської. Історично грецька література передувала...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Оригінальна світська література
Тема: Оригінальна світська література. Літописи. «Поучення Володимира Мономаха», «Слово про закон І благодать» Іларіона

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Література країн основної іноземної мови. Частина перша Література...
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова І література» (диплом та №25816928). У 2009 році закінчила Полтавський інститут...

Урок №1 -2
Українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії....

8. Література Перекладна література >10. Оригінальна творчість
Київська Русь (Київська держава) виникла на межі VIII-IX ст внаслідок тривалого процесу економічної, політичної та етнокультурної...

Література Урок №8 тема: Давня українська література. Розвиток писемності....
Мета: ознайомити школярів з особливостями розвитку давньої української літератури; її жанрами, тематикою, ідейно-художніми особливостями...

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Українська мова І література
«Українська мова І література» будуть викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури...

Література рідного краю
Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

Тематичний план самостійної роботи. Словник термінів. Література....
«Документознавства» (на основі державних стандартів вищої освіти), робочої програми за кмсон. До кожної теми поданий план, література...

Література рідного краю №1. Творчість письменників-земляків 1 5 Народні...
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу І людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...

Література світова література Тема: «Їм судилася доля генієв». Павло...
Унаочнення: портрети Павла Тичини та Генріх Гейне, збірки творів, мультимедійні презентації «Життєвий шлях Павла Тичини» та «Там,...

Українська мова І література
«Українська мова І література» буде викладатися згідно з Методичними рекомендаціями щодо вивчення української мови І літератури в...

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2013...
Внз. У 2013 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Конєва Т. М., Орлова О. В., Зуєнко М. О., Кобзар О.І. Світова література....
«Світова література» в 5 класах буде викладатися згідно з листом Міністерства освіти І науки України від 24. 05. 2013 №1/9-368 «Про...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт