Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень

Сторінка1/2
  1   2


Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра фінансів

ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання курсових робіт
освітньо-кваліфікаційний рівень

"бакалавр"

напрям підготовки

030508 "Фінанси і кредит"

професійне спрямування

"Фінанси"

6.03050801 "Державні фінанси"Київ

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ забороненоУкладачі: Л.І. Василенко, канд. екон. наук, доц.,

А.В. Панчук, канд. екон. наук, доц.,

О.О. Резніченко, ст. викл.


Рецензент С.В. Волосович, канд. екон. наук, доц.
Навчально-методичне видання
ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання курсових робіт
освітньо-кваліфікаційний рівень

"бакалавр"

напрям підготовки

030508 "Фінанси і кредит"

професійне спрямування

"Фінанси"

6.03050801 "Державні фінанси"


Укладачі: ВАСИЛЕНКО Людмила Іванівна,

ПАНЧУК Алла Всеволодівна,

РЕЗНІЧЕНКО Ольга Олексіївна

Редактор В.А. Складанна

Комп’ютерна верстка С.К. Слизень

Підп. до друку __.__.__. Формат 60х84/16. Папір письм.

Ризографія. Ум. друк. арк. 1,40. Ум. фарбо-відб. 1,52.

Обл.-вид. арк. 1,50. Тираж 50 пр. Зам. .

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19
ВСТУП

Методичні рекомендації та тематика курсових робіт із дисциплі­ни "Податкова система України" призначені для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" професійного спрямування "Фінанси" спеціалізації "Державні фінанси" денної та заочної форм навчання.


Написання курсової роботи передбачає самостійне поглиблене вивчення студентом окремих питань, систематизацію знань, що сприяє розширенню світогляду студента, розвиток навичок самостійної робо­ти з науковими працями, навчальною літературою, нормативно-пра­вовими актами, статистичними, аналітичними та практичними матеріалами, електронними та Internet-ресурсами, формує основи проведення науко­вих досліджень та податкову культуру майбутнього фахівця з фінансів.

Виконання курсової роботи дозволяє студенту продемонстру­вати рівень опанування дисципліни, вміння досліджувати поставлені питання та творчо підходити до вирішення конкретних управлінських завдань у сфері страхування.

Методичні рекомендації складаються з таких розділів:

 1. Загальні положення.

 2. Вибір і затвердження теми, складання плану курсової роботи.

 3. Вимоги до змісту та обсягу курсової роботи.

 4. Правила оформлення роботи.

 5. Захист курсової роботи.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до навчального плану напряму підготовки 030508 "Фінанси і кредит": "Фінанси" ("Державні фінанси") освітньо-квалі­фі­ка­ційного рівня "бакалавр" студенти денної та заочної форм навчання виконують курсову роботу з дисципліни "Податкова система України", яка є важливою формою самостійного поглибленого вивчення курсу. Виконання та захист курсової роботи – одна з форм контролю знань з дисципліни, важливий етап підготовки до майбутньої практичної діяльності у сфері фінансів, а також перший крок до написання магістерської роботи.


Метою виконання курсової роботи є:

 • відображення глибоких знань основних понять, термінів досліджу­ваної теми; основних положень нормативних та законодавчих актів, що стосуються формування податкової системи та податкової культури в суспільстві;

 • систематизація, закріплення та поглиблення (розвиток) знань з теорії та практики оподаткування та їх застосування при вирі­шенні актуальних управлінських, інноваційних науково-дослідних завдань;

 • розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння сучасним методичним апаратом та технологіями економічних досліджень при вирішенні наукових проблем та питань.


Курсова робота має велике значення для закріплення теоретич­них знань із курсу, набуття умінь самостійно опрацьовувати джерела з відповідної теми, їх аналізу та узагальнення, письмово­го структурно-логічного викладу матеріалу, який було досліджено, та вміння пов'язувати його з практикою, розробляти пропозиції щодо вирішення проблем з теми роботи. Виконання курсової роботи вимагає вміння використовувати математичні, статистичні, облікові та інші способи обробки інформації. Це є обов'язковою умовою кваліфікації кожного економіста.

Виконання курсової роботи є важливим засобом формування логіки економічного мислення, а також поглиблення знань щодо змісту законів та закономірностей у сфері оподаткування.

Зміст роботи мають складати результати теоретичних та практичних досліджень з актуальних проблем формування податкової системи держави.
Робота не повинна мати компілятивний характер.

У процесі написання курсової роботи виділяють такі етапи:

 • вибір теми та об’єкта дослідження;

 • затвердження теми;

 • складання студентом плану курсової роботи, погодження з науковим керівником;

 • формування студентом інформаційної бази для виконання курсової роботи;

 • написання й оформлення курсової роботи;

 • подання курсової роботи на кафедру для рецензування;

 • доопрацювання (у разі необхідності) курсової роботи від­повідно до рекомендацій/зауважень рецензента;

 • захист курсової роботи.

2. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Визначення тем курсових робіт відбувається, як правило, з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у період навчання на попередніх курсах.

Темою курсової роботи може бути одне з актуальних питань формування податкової системи, яке є недостатньо теоретично та методично опрацьованим або потребує розроблення новітніх теоре­тич­них та методичних підходів, викликає зацікавленість практи­ків або є перспективним для подальшого наукового дослідження. Тема курсової роботи має відпо­відати завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за спеціалізацією "Державні фінанси".

Кафедра розробляє і затверджує рекомендовану тематику курсо­вих робіт з урахуванням науково-дослідних тем, які виконуються на кафедрі, а також пропозицій студентів. Вибір тем курсових робіт та закріплення їх за студентами відбувається на першому-другому тижнях триместра за розпорядженням по кафедрі, в якому зазначається дата захисту. Орієнтовна тематика курсових робіт наведена у дод. А.

Студентові надається право самостійно обрати тему курсової ро­боти згідно з тематикою, що затверджена кафедрою.

Студент може запропонувати іншу тему, яка має бути актуальною і відповідати тематичній спрямованості дисципліни.

Зміна теми курсової роботи (у разі необхідності) здійснюється з дозволу завідувача кафедри за письмовою заявою студента та погодженням наукового керівника не пізніше одного місяця до закін­чення строку виконання курсової роботи.

Кожному студен­ту призначається науковий керівник, з яким остаточно погоджується тема курсової роботи, план, що може бути скорегований при виконан­ні роботи, а також визначається термін виконання.

Для складання плану курсової роботи рекомендується ознайо­митися з проблемами, вирішення яких передбачає тема дослідження; опрацювати спеціальну наукову літературу, статистичні дані, законо­давчі та нормативні документи, які послідовно і логічно розкривають визначену тему. План курсової роботи повинен бути розгорнутий та мати таку структуру: вступ, 3 пункти з підпунктами, висновки, список використаних джерел. У дод. Б наведено орієнтовні плани кількох тем курсових робіт.

Зміст розділів складає вирішення завдань, поставлених у курсовій роботі.

План повинен бути логічним, а його пункти та підпункти сприяти всебічному висвітленню обраної теми. Правильно побудо­ва­ний план слугує організуючим початком курсової роботи, допомагає систематизувати матеріал, забезпечує послідовність його викладення. При написанні план роботи може уточнюватися, вводитися нові пункти за рахунок зібраного матеріалу. Деякі розділи навпаки можуть скорочуватися. Зміни в плані слід погоджувати з керівником.

Разом із вибором теми визначається об’єкт, на матеріалах якого буде виконуватися робота. Об’єктами дослідження можуть бути:

 • Податкова адміністрація України;

 • податкові інспекції;

 • суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи);

 • підприємства, установи, організації, які виступають в якості платежів податків.

Діяльність об’єкта курсової роботи повинна створювати можли­вість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

Під час виконання курсової роботи оформляється спеціальний бланк-завдання за формою, яку наведено у дод. В. Підписане науко­вим керівником та студентом завдання додається до виконаної роботи.

Не погоджені з науковими керівниками або подані на кафедру пізніше встановленого строку роботи не рецензуються і не допус­каються до захисту.


3. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ТА ОБСЯГУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота повинна мати обсяг від 35 до 50 сторінок друко­ваного тексту і складатися з таких елементів:

 • титульний аркуш;

 • зміст;

 • вступ;

 • основна частина;

 • висновки та пропозиції;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Зразок оформлення титульного аркуша наведено в дод. Д. Титульну сторінку включають до загальної нумерації, але не нумерують. Номери наступних сторінок проставляють арабськими цифрами у верхньому правому куті.

Кожна частина курсової роботи повинна мати заголовок відповідно до плану роботи.

Зміст – це план курсової роботи із зазначенням відповідних сторінок, з яких починається кожний структурний елемент. Його розміщують після титульної сторінки і нумерують як другу сторінку.

У вступі на 2–3 сторінках друкованого тексту наводиться обґрун­тування актуальності обраної теми, її теоретичне і практичне значен­ня, мета наукового дослідження, його завдання, предмет та об'єкт, основні джерела інформації й методи дослідження.

Якщо курсова робота виконувалася на матеріалах реальної фінансової установи чи організації, про це зазначається як про емпіричну базу дослідження.

Основна частина складається з 3 розділів з підрозділами.

Перший розділ курсової роботи має теоретичний характер. Теоре­тичне обґрунтування повинне визначати роль і місце досліджу­ваних явищ та процесів, розглядаються загальні теоретичні підходи до теми. Для якісного виконання курсової роботи необхідно зібрати у достатньо повному обсязі інформацію із законодавчих, нормативних документів, звітів організацій чи установ, які є базою дослідження, проаналізувати та узагальнити їх. Теоретична частина курсової роботи виконується також з використанням матеріалів сучасних літературних джерел із досліджуваної проблеми (моно­графії, підруч­ники, опорні конспекти лекцій, навчальні посібники, наукові статті, матеріали конференцій, Інтернет-ресурси тощо), у тому числі інозем­них авторів.

Робота з відібраною літературою вимагає певної системи, яка передбачає детальне ознайомлення із відповідною темою програми дисципліни "Податкова система України". Вививши відповідні розділи у рекомендованих навчальних посібниках, необхідно присту­пити до опрацювання нормативно-законодавчих актів, монографій, брошур, статей, що стосуються обраної теми.

Вивчаючи літературу, необхідно виписувати найбільш важливі відомості, визначення, доведення, точки зору, факти та інші дані, а також робити висновки з проблеми, яка відповідає підрозділу курсової роботи.

Конспектувати літературу краще не в зошиті, а на окремих аркушах, причому з одного його боку. Зміст записів на кожному аркуші повинен відповідати одному з питань теми, який відповідає підрозділу курсової роботи.

Зроблені записи слід згрупувати за окремими питаннями теми відповідно до плану курсової роботи. При цьому обов’язково заното­вувати повну назву відповідного інформаційного джерела.

Важливе значення має підбір і опрацювання фактичних даних. Показники необхідно відбирати не менше, ніж за останні три роки, аналізувати їх, зіставляти, узагальнювати, групувати у таблиці. З усіх фактів і цифр, які є у літературі, що вивчається, слід використовувати лише ті, які безпосередньо стосуються теми роботи. Таблиці повинні бути не громіздкими, а зручними та зрозумілими для огляду й аналізу. Також з таблицями пропонується використовувати графіки, рисунки, діаграми та схеми, що дозволять більш наочно ілюструвати процеси та закономірності, які розглядаються в роботі.

У першому розділі теоретично обґрунтовується проблема, що досліджується, розглядається її сутність, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета вивчення, методичні підходи тощо. Рекомендується ілюструвати текст схемами.

Обсяг першого пункту не повинен перевищувати 30% загально­го обсягу курсової роботи.

Другий розділ курсової роботи має аналітико-дослідницький ха­рактер. Забезпечуючи логічну послідовність дослідження, він повинен поєднати викладені теоретичні засади та вміння використовувати обрані методи дослідження і певний методичний інструментарій.

У цьому розділі розкривається сучасний стан предмета вивчення на обраному об’єкті дослідження; здійснюється аналіз та якісна оцінка факторів, що обумовили динаміку окремих показників на об’єкті дослідження.

Враховуючи сучасну інформатизацію та комп’ютеризацію, обов’язковим є використання у курсовій роботі сучасних інформа­цій­них технологій, прикладного програмного забезпечення. Усі аналітич­ні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми, схеми мають супроводжу­ва­тися тлумаченням та висновками, які дозволяють визна­чити сутність та стан явищ і процесів, що спостерігаються на об’єкті дослідження, розкрити їх особливості та тенденції розвитку. Зразок оформлення таблиць та рисунків надано у дод. Е.

Джерелом інформації є податкова та управлінська звітність об’єкта дослідження, накази, розпорядження та первинні матеріали податкового обліку.

Обсяг другого розділу – у межах 30–35% загального обсягу курсової роботи.

Завданням рекомендаційного третього розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення предмета дослідження, його інформаційного, методичного та організаційного забезпечення із врахуванням результатів аналізу, здійсненого у другому пункті дослідження.

Цей розділ повинен містити пропозиції щодо вдосконалення діяльності об’єкта дослідження відповідно до напряму мети та завдань дослідження.

Обсяг третього розділу може становити до 25–30% загального обсягу курсової роботи.

Зміст питань відповідних пунктів курсової роботи має від­по­відати їх назві. Теоретичні положення слід пов’язувати з практич­ним станом досліджуваного питання. Наприкінці кожного пункту стисло – 2–3 речення – формулюються висновки.

Висновки, що є окремим елементом курсової роботи, становлять стисле викладання результатів проведеного дослідження відповідно до поставленої мети. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі положення, які міс­тять обґрунтовані, чіткі, лаконічні формулювання вирішення проблеми; узагальнюються результати аналізу об’єкта дослідження за визначеними завданнями; подаються пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності щодо оподатку­вання в цілому по Україні так і окремих видів прямих і непрямих податків. Пропозиції мають бути спрямовані на вирішення окремих теоретичних питань та проблем практичного характеру. Формулюючи пропозиції, необхідно визначити їх конкретну доцільність у теперішній час або у майбутньому, звертаючи увагу на наслідки економічного та соціального характеру.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 4–5 сторінок.

Список використаних джерел може містити орієнтовно 30–40 найменувань. Для інформаційних матеріалів джерел Інтернету обов’язкове посилання на відповідну Web-адресу. Посилан­ня на літературні джерела мають наводитися у тексті у квадратних дужках. Наприклад, посилання [19, с. 27] означає: 19 – порядковий номер літе­ратурного джерела у списку, 27 – сторінка цитованого джерела. Також допускається оформлення підстрокових зносок. Опис вико­ри­ста­них джерел необхідно ро­бити відповідно до вимог держав­них стандартів опису літературних джерел. Спочатку вказуються офіційні матеріали, якщо вони використовувалися в роботі, – Конституція України, Закони України, Постанови Верховної Ради, Укази Президента України, Постанови Уряду, а потім усі інші джерела в абетковому порядку, дотримуючись мови, якою видано те чи інше джерело (українською, російською). У кінці списку наводять іншо­мовні джерела інформації.

Список основних джерел інформації наведено у дод. Ж. Для поглибленого дослідження обраної теми курсової роботи рекоменду­ється вивчення додаткових джерел, зокрема, статей періодичних видань та матеріалів Інтернету.

Додатки до курсової роботи мають містити інформаційні мате­ріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою і розміщуються на останніх сторінках. Крім того, у додатки можна включати фактичні розрахунки і декларації по оподаткуванню установи чи організації, інструкції, ілюстрації допоміжного характеру тощо, на які наводяться посилання в роботі. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі відносно тексту сторінки малими літерами з першої прописної. Над заголовком з першої прописної друкується "Додаток___" і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно прописними літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. У разі, якщо додаток поділений на розділи та підрозділи, текст у межах кожного додатка нумерується літерою і цифрою, наприклад, А.2 (другий розділ додатка А). Додатки розміщуються відповідно до посилань на них за основним текстом курсової роботи.
4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
Необхідними рисами тексту курсової роботи повинні бути простота, точність та лаконічність викладу її змісту. Текст має бути ретельно відредагований.

Треба уникати багатослів'я, емоційних виразів, використання зайвих слів. Допускаються тільки прийняті скорочення слів. Речення мають бути якомога коротшими. Це полегшує викладення і розуміння думки. Не рекомендується в тексті використовувати надмірно великі чи дрібні абзаци. Повне копіювання не тільки цілих блоків тексту, а й окремих фраз із економічних публікацій не дозволяється.

Для підтвердження висновків дослідження в роботі можуть наводитися цитати з використаних літературних джерел. Але занадто захоплюватися ними не слід. Цитати, статистичні та інші дані, що наводяться у тексті, обов’язково повинні мати посилан­ня на їх джерела у квадратних дужках. Наприклад, [18].

Важливими джерелами даних є статистичні довідники. Вико­ри­сто­вуючи ці матеріали, необхідно враховувати методику розра­хунків і отримання тих чи інших даних.

Ретельно вивчивши літературні джерела та фактичні дані, необ­хідно написати перший варіант тексту курсової роботи. Якість роботи оцінюється, насамперед, за змістом тексту: наскільки в ньому самос­тійно, структуровано, глибоко та всебічно розглянуті основні питання теми.

Ілюстративний матеріал слід подавати безпосередньо після посилання на нього у тексті, де він згаданий вперше, або на наступній сторінці, нумерувати послідовно арабськими цифрами без знака "№" (за винятком розміщених у додатках). Позначаються словом "Рис." або "Таблиця". Кількість ілюстрацій у роботі визначається її змістом і доцільністю для надання тексту конкретності та наглядності. Номер рисунка та його назву розміщують під відповідним ілюстративним матеріалом (схеми, діаграми, графіки).

Таблиця має містити дані, необхідні для вивчення певного аспекту дослідження, період, за який наведено дані, та одиниці виміру, в яких вони наведені. Номер та назва зазначаються над таблицею у наступному порядку: слово "Таблиця" та її номер вирівняні справа, назва таблиці у наступному рядку з вирівнюванням по центру. У разі перенесення частини таблиці на іншу сторінку зазначають "Продовження табл. 7".

Формули нумеруються послідовно. Номер пишуть у круглих дужках на одному рядку з формулою з правої сторони сторінки. Пояснення значень символів, коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають словом "де" без двокрапки.

Робота виконується українською мовою та оформлюється згідно з державним стандартом України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформленням". Робота повинна бути набрана на комп'ютері, шрифт Times New Roman, 14 кеглем, через 1,5 міжрядкових інтервали. Надання роботи в руко­писному варіанті не допускається. Текст друкується з одного боку стандартного аркуша білого паперу формату А4; коп’ютерний набір – шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал; розмір полів: праве – 10 мм, ліве, верхнє, нижнє – 20 мм. Надання роботи в рукописному варіанті не допускається.


 1. Кожне питання курсової роботи повинно мати свій номер і заголовок. Текст питання розбивається на розділи, кожний з яких має свій номер і назву. Текст курсової роботи повинен бути чітко розділений за питання­ми плану. Назву розділу слід виділити жирним шрифтом. Кожен розділ необхідно починати з нової сторінки.

 2. Не рекомендується в тексті використовувати надмірно великі чи дрібні абзаци. Абзац – це синтаксичне ціле, завершена думка, визначена значеннєва частина тексту.

 3. Таблиці звичайно розміщують після першого посилання на них у тексті. Якщо таблиця за розміром перевищує 2/3 сторінки, її пере­носять у додатки.

 4. Допускаються тільки прийняті скорочення слів.

 5. Сторінки тексту варто пронумерувати, а потім відповідно до них указати сторінки питань та розділів у змісті курсової роботи.

 6. Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи наведено
  у дод. Д.

 7. На наступній сторінці за титульною слід подати зміст курсової роботи. Напроти кожного питання з правого боку зазначаються відповідні сторінки тексту курсової роботи.

 8. Нумерацію сторінок у курсовій роботі починають із титульного лис­та, на якому номер сторінки не ставиться. Крім титульного листа, всі сторінки курсової роботи нумеруються арабськими цифрами, що ставляться вгорі справа. Сторінки додатків не нумеруються.


Завершена курсова робота з підшитою карткою контролю по­дається студентом на кафедру для рецензування. Термін рецензування – тиждень.

До захисту допускаються курсові роботи, які одержали позитив­ну рецензію.

При наявності в роботі певних недоробок, на які вказує рецензент, студент їх ліквідує на окремих аркушах під заголовком "Доопрацю­вання" і додає в кінець курсової роботи. Для повторної перевірки такі роботи не здаються. У разі невідповідності курсової роботи вимогам вищої школи за висновками рецензента студент повинен виконати новий варіант за тією ж темою. При здачі переробленої курсової ро­боти студент зобов'язаний подати також її перший варіант, рецензію на неї і картку контролю.


5. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Завершена курсова робота із заповненим бланком-завданням по­дається студентом на кафедру для рецензування. Подання на кафедру відбувається в термін, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше 10 днів до захисту.

Спочатку виконана курсова робота реєструється лаборантами кафедри та передається науковому керівнику. Викладач ретельно перевіряє роботу, надає рецензію. Якщо робота не відповідає темі, завданню та вимогам до курсової роботи, викладач повертає роботу з позначкою "на доопрацювання", зазначає зауваження та встановлює строки усунення недоліків.

Тільки після доопрацювання викладач пише рецензію і допускає роботу до захисту, про що простав­ляється відмітка науковим керівником, його підпис та дата на титульному аркуші роботи та у рецензії.

Під час захисту треба мати з собою курсову роботу з рецензією та залікову книжку. Курсові роботи захищають у присутності всіх студентів групи перед комісією, яку призначено кафедрою, у терміни, передбачені розпрядженням по кафедрі. Під час захисту курсової роботи студент має засвідчити глибокі знання з курсу "Податкова система України", вміти розкрити в усній доповіді зміст розгляну­тих у курсовій роботі положень, чітко викладати власні думки, використовувати ілюстративний матеріал і аргументовано відповідати на поставлені членами комісії питання. За результатами захисту комісія оцінює курсову роботу відповідно до її змісту та якості захисту оцінками "відмінно", "добре", "задовільно" або "незадовільно" та за шкалою ECTS. У випадку, якщо студент не захистив курсову роботу, він вважається неатестованим з даної дисципліни. Захищені курсові роботи повертаються на кафедру, де зберігаються згідно з вимогами.

ДОДАТКИ

Додаток А
РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
1. Становлення та розвиток податкової системи України.

 1. Податкова культура: стан та перспективи формування в Україні.

 2. Розвиток прямих форм оподаткування в Україні.

 3. Структурні зміни податкової системи України та напрями їх удосконалення.

 4. Принципи оподаткування та їх реалізація на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України.

 5. Податкова система України в контексті зарубіжного досвіду.

 6. Податки в системі державного регулювання соціально-економіч­ного розвитку суспільства.

 7. Податки в системі економічних методів регулювання соціального розвитку суспільства.

 8. Роль і місце прямих податків у формуванні доходів бюджету України.

 9. Податки в системі формування доходів місцевих бюджетів.

 10. Податки в системі формування доходів Державного бюджету України.

 11. Податки як фактор соціально-економічної стабільності держави.

 12. Податкові аспекти розвитку малого бізнесу в Україні.

 13. Функції податків та їх реалізація на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України.

 14. Податкова політика України та напрями її удосконалення.

 15. Майнове оподаткування та напрями його удосконалення.

 16. Еволюція прибуткового оподаткування юридичних осіб в Україні.

 17. Еволюція прибуткового оподаткування фізичних осіб в Україні.

 18. Оцінка податкового навантаження в Україні.

 19. Форми ухилення від сплати податків та їх соціально-економічні наслідки.

 20. Оподаткування доходів фізичних осіб та напрями його удо­ско­налення.

 21. Оподаткування прибутку юридичних осіб та напрями його удосконалення.

 22. Особливості оподаткування окремих операцій та напрями його удосконалення.

 23. Особливості оподаткування операцій з цінними паперами.

 24. Роль податків у розвитку міжнародного бізнесу.

 25. Оподаткування заробітної плати та напрями його удосконалення.

 26. Прибуткове оподаткування фізичних осіб в Україні в контексті зарубіжного досвіду.

Закінчення дод. А.


 1. Регулююча функція податкової системи України.

 2. Фіскальна функція податкової системи України.

 3. Роль і місце податків у системі розподільчих відносин України.

 4. Діюча система пільгового оподаткування та напрями її удоско­налення.

 5. Економічна сутність податку на додану вартість та його значення.

 6. Економіко-математичне моделювання податку на додану вартість.

 7. Світовий досвід організації і справляння ПДВ.

 8. Відповідність принципів оподаткування податком на додану вартість в Україні та в країнах Європейської співдружності.

 9. Акцизний податок як форма специфічних акцизів, алгоритм розрахунків та перспективи розвитку в Україні.

 10. Роль і значення рентних та ресурсних платежів в Україні.

 11. Потенціал акцизного збору як фіскального інструмента держави.

 12. Регулюючий вплив акцизного збору на рівень рентабельності виробництва та його вплив на споживчий ринок.

 13. Економічне та екологічне значення справляння плати за спе­ціальне використання природних ресурсів.

 14. Роль податків у відтворенні природних ресурсів.

 15. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприєм­ництва , перспективи подальшого розвитку в Україні.

 16. Економічне та екологічне значення збору за забруднення навко­лишнього середовища (екологічного податку).

 17. Впровадження майнових податків в Україні.

 18. Місцеві податки і збори у торговельній діяльності.

 19. Бюджетне відшкодування ПДВ: сутність та механізм здійснення.

 20. Особливості застосування податкових пільг з ПДВ.

 21. Застосування нульової ставки з ПДВ.

 22. Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні.

 23. Податкові аспекти розвитку ринку цінних паперів в Україні.

 24. Особливості оподаткування обігу алкогольних напоїв та тютю­нових виробів.

 25. Непряме оподаткування юридичних осіб в Україні.

 26. Економічна роль податку на додану вартість.

 27. Галузеві особливості визначення податкових зобов'язань з ПДВ та їх відображення у податковій звітності.

 28. Місцеві збори та удосконалення їх складу.

 29. Проблеми визначення податкового кредиту з ПДВ.

 30. Оподаткування дивідендів.

 31. Податковий клімат на територіях пріоритетного розвитку в Україні.

 32. Оподаткування нерезидентів в Україні.

Додаток Б

ЗРАЗКИ ПЛАНІВ КУРСОВИХ РОБІТ
Тема: Оподаткування доходів населення та його удосконалення
План

Вступ.

Розділ 1. Податок з доходів фізичних осіб – одна із основних форм прямого оподаткування.

  1. Місце податку з доходів фізичних осіб у доходах держави.

  2. Історичні аспекти та міжнародна практика оподаткування доходів фізичних осіб.

Розділ 2. Сучасна система оподаткування доходів громадян.

2.1. Особливості оподаткування окремих видів доходів.

  1. Податкові соціальні пільги.

Розділ 3. Напрями вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.

Висновки.

Література.

Додатки.
Тема: Податки в системі державного регулювання соціально-економічнго розвитку суспільства.
План

Вступ.

Розділ 1. Податкове регулювання – складова державного регулювання економіки.

  1. Податки як регулятор соціально-економічного розвитку.

  2. Основні елементи податкового регулювання.

Розділ 2. Регулювання соціально-економічного розвитку шляхом застосування основних видів податків.

2.1. Прямі податки у регулюванні діяльності суб'єктів госпо­дарювання та фізичних осіб.

2.2. Регулююча функція непрямих форм оподаткування.

Розділ 3. Напрями удосконалення податкового регулювання в Україні.

3.1. Ефективність застосування податків у регулюванні соціаль­но-економічного розвитку суспільства в зарубіжних країнах.

  1. Зменшення податкового навантаження на юридичних та

фізичних осіб в Україні.

Висновки.

Література.

Додатки.

Додаток В

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра фінансів

К у р с о в а р о б о т а
з дисципліни "Податкова система України"

на тему____________________________________

___________________________________________
Роботу виконано за матеріалами _______________

___________________________________________

(назва підприємства (організації)

Студент ___ курсу ____ групи

____________форми навчання
Факультету ________________

___________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)
Науковий керівник ____________________________

(науковий ступінь, посада, прізвище та ініціали)

Київ 20__

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра_______________________________________________

Дисципліна_____________________________________________

Спеціальність ________________Курс _____ Група ______ Семестр ____

  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт галузь знань 0303 Журналістика та інформація
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 45 с

Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових робіт
Методичні вказівки до виконання І захисту курсових робіт обговорені І схвалені на засіданні Вченої ради КиМУ, протокол №1 від 29...

Методичні вказівки щодо підготовки курсових робіт з фахових дисциплін...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Аналіз господарської діяльності” для спеціальності 6106 “Облік І...

Методичні рекомендації що до написання та оформлення курсової роботи
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення курсової роботи студентами 3 курсу напряму підготовки 0100105 «Корекційна освіта...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “менеджмент”...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201/1 “Менеджмент...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр»
Методичні рекомендації розглянуто І схвалено на засіданні ка­федри фінансового аналізу І контролю 8 грудня 2014 p., протокол №9

Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи)
Методичні вказівки з виконання та оформлення історії хвороби (курсової роботи) з дисципліни “Внутрішні хвороби тварин” напрям підготовки...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент”...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни “Менеджмент” для студентів III курсу спеціальності 6201 “Менеджмент...

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу „Загальна...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу „Загальна психологія” (укладач: С. О. Ставицька, кандидат психологічних...

Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни...
Криховецька З. М, Дмитровська В. С., Щур Р.І. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни “Податкова система”...

Методичні вказівки до оформлення документації при виконанні розрахунково-графічних...
«спеціаліст» спеціальності 090202 «Технологія машинобудування» усіх форм навчання

Методичні рекомендації до написання курсових І дипломних робіт
Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста за напрямом підготовки 030402 «Правознавство»,спеціальністю...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Бази даних”
Сугоняк І.І. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Бази даних"/ Данильченко А. О., Сугоняк І.І. Житомир: ждту,...

Методичні рекомендації до виконання та оформлення курсових робіт...
Перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць І термінів

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр»
Розглянуто І схвалено на засіданнях кафедри економічної теорії та конкурентної політики 23 грудня 2015 p., протокол №9

Спеціалізація: Соціальний захист населення
Відбір на освітньо кваліфікаційний рівень – магістр із соціальної роботи проводиться на основі повної вищої освіти із врахуванням...

Методичні рекомендації до написання, оформлення І захисту курсових...
Рекомендовано вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка

Методичні рекомендації до виконання курсових І дипломних робіт для...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт