Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузь знань

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузь знань

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

logoliet

ПРОГРАМА

державного комплексного кваліфікаційного екзамену

для випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»


Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри обліку та фінансів

протокол № 2 від 28. 10. 2015 р.

Зав. кафедри к.е.н. ст. викл._________Гелей Л.О.
Львів 2015

Рекомендовано до друку рішенням навчально-методичної ради Львівського інституту економіки і туризму протокол №2 від 23 листопада 2015 р.

Методичні рекомендації з підготовки до комплексного державного екзамену для студентів IV курсу напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” денної та заочної форми/ Уклад. Гелей Л.О., Пилипенко С.М., Свелеба Н.А. – Львів: ЛІЕТ, 2015.-17 с.
Укладачі:

Гелей Л.О. к.е.н., ст. викладач

Пилипенко С.М. к.е.н., ст.. викладач

Свелеба Н.А. к.е.н. доцент

© Львівський інститут економіки і туризму, 2015
Зміст
Передмова 4
1. Процедура проведення екзамену та зміст екзаменаційних завдань 10

1.1.Загальні положення

1.2. Порядок проведення державного комплексного кваліфікаційного екзамену

1.3. Структура екзаменаційного завдання

1.4. Перелік дисциплін, що включені до екзамену

1.5. Порядок проведення консультацій

2. Загальні методичні рекомендації студентам для підготовки до державного екзамену з «Фінансового обліку» 15

3. Загальні методичні рекомендації студентам для підготовки до державного екзамену з «Управлінського обліку» 16

4. Загальні методичні рекомендації студентам для підготовки до державного екзамену з «Аудиту» 17

5. Загальні методичні рекомендації студентам для підготовки до державного екзамену з «Облік в туризмі та готельно-ресторанній справі» 17


Нормативна база та Інтернет-ресурси 18

ПЕРЕДМОВА
Метою комплексного державного іспиту з фаху є перевірка успішності засвоєння студентами навчального матеріалу, виявлення їх здатності самостійно узагальнювати i критично оцінювати практику ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Вимоги до здібностей та рівня підготовки випускників передбачають успішне засвоєння навчальної програми з оволодіння системою знань, вмінь та навичок достатніх для виконання професійних завдань та обов’язків, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, що відповідає вимогам до випускника економічного факультету класичного університету освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

Характеристика змісту програми державного іспиту. Програма складена з урахуванням вимог навчального плану, вона знайомить студентів з методикою підготовки до співбесіди, висвітлює питання основних курсів, які виносяться на співбесіду, вказує на вимоги до відповідей студентів та письмових завдань.

Іспит має комплексний міждисциплінарний фаховий характер і включає такі навчальні дисципліни, що вивчає студент в межах навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»:


  1. Фінансовий облік 1, 2

  2. Управлінський облік

  3. АудитКрім того до екзаменаційної картки включені творчі завдання науково-дослідної та навчально-методичної роботи.

1. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ ТА ЗМІСТ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

1.1.Загальні положення
Державна атестація - це вид підсумкового контролю, що проводиться після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або його етапі з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-кваліфікаційної підготовки студентів вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Формою державної атестації на здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня є державний комплексний кваліфікаційний екзамен.

Державний комплексний кваліфікаційний екзамен із екзамену з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», який є складовою навчально-виховного процесу, проводиться на завершальному етапі навчання студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Мета державного екзамену - оцінка рівня професійних знань та практичних навиків випускників. Екзамен проводиться з метою комплексної перевірки рівня теоретичної підготовки бакалаврів з частини програмного матеріалу загальнотеоретичних і спеціальних економічних дисциплін, їх готовності до самостійної роботи, вміння аналізувати і вирішувати конкретні економічні завдання з обліку та аудиту.

Підсумки складання екзамену є основою для присвоєння студентам-випускникам кваліфікації «Бакалавр з обліку і аудиту» і видачі диплому встановленого зразка для набуття відповідного рівня вищої освіти.

Державний комплексний кваліфікаційний екзамен передбачає перевірку розуміння студентом теоретичного та практичного програмного матеріалу в цілому, здатності творчо використовувати накопичені знання та уміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо.

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Оцінка студенту за державний екзамен виставляється за національною шкалою та за шкалою ЕСТS.

Відповідь на кожне запитання білета оцінюється окремою оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно». Загальна оцінка по білету підраховується як середньоарифметичне значення оцінок, отриманих з кожного питання білета і виставляється на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії шляхом відкритого голосування по кожному студенту. Студенту виставляється оцінка, за яку подано більшість голосів. За рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ДЕК. Оцінка «відмінно» може бути поставлена лише у тому випадку, якщо жодне із запитань екзаменаційного білета не оцінено нижче оцінки «добре».

При оцінюванні знань студентів використовуються наступні критерії.

Оцінка «відмінно» (за системою ЕСТS - А) виставляється, якщо студент при відповіді на теоретичні питання екзаменаційного білету чітко і послідовно викладає матеріал, виявляє всебічні, ґрунтовні, систематизовані знання програмного матеріалу з усіх дисциплін, виявляє творчий підхід до засвоєного матеріалу, правильно розв'язав практичне завдання, має пояснення до кожного етапу розв'язування, а також чітко і логічно відповів на поставлені екзаменаторами запитання. Студент має стійкі системні знання з дисциплін, уміє їх узагальнювати та продуктивно використовує на творчому рівні, вільно володіє науковою термінологією.

Оцінка «добре» (за системою ЕСТS - В) ставиться у випадку, коли при відповіді на теоретичні питання, студент допустив окремі неточності несуттєвого характеру за умови, що принципові моменти запитань були розкриті правильно. Студент дав відповіді на всі питання білету, має досить високий рівень основних знань з фахових дисциплін, аргументовано обирає шляхи розв’язування теоретичних проблем, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних ситуаціях, аналізує навчальну інформацію на аналітико-синтетичному рівні. Задача білету розв’язана, але нераціонально або не має пояснень, при розв’язанні практичного завдання допущені лише арифметичні помилки.

Оцінка «добре» (за системою ЕСТS - С ) ставиться, якщо відповідаючи на білет, студент допускає несуттєві неточності і не може чітко відповісти на поставлені у білеті запитання, залишаючи тим самим нерозкритим до 25% їх змісту. Задача білету, в основному, розв’язана, з незначними помилками, нераціонально, без пояснень. Допущені несуттєві помилки при розв'язанні задачі усуваються самим студентом, коли на помилки вказує екзаменатор.

Оцінка «задовільно» (за системою ЕСТS - В) виставляється коли студентом недостатньо повно та нечітко викладається матеріал, спостерігається неглибоке знання основного матеріалу, у відповіді допускаються суттєві неточності та порушується логіка викладу матеріалу, в зв’язку з чим до 30% змісту білета залишається нерозкритою. Виникають складності при виконанні практичного завдання. Задача розв’язана неповністю, але шляхи розв'язання обрані вірно. При розв'язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків.

Оцінка «задовільно» (за системою ЕСТS - Е) виставляється, якщо під час відповіді допущено ряд суттєвих помилок, або коли студент не розкриває до 50% змісту питань білета. На додаткові запитання екзаменатора відповідає теж в межах 45-50%. При розв’язанні практичного завдання допущені помилки і порушена логіка їх розв'язання, що вплинуло на результат та правильність висновків. При нагадуванні екзаменатором назв, необхідних для розв’язання задачі коефіцієнтів, інших показників тощо, студент самостійно згадує їх суть і швидко знаходить правильне вирішення практичного завдання.

Оцінка «незадовільно» (за системою ЕСТS - FХ) виставляється студенту у випадку наявності лише фрагментарних знань з фахових дисциплін, не освоїв значної частини матеріалу, який винесено на екзамен, погано засвоїв основні принципові положення курсу, наявні грубі та суттєві помилки при викладенні теоретичних питань. Практичне завдання невиконане взагалі або виконане із значними помилками. На логічні запитання екзаменатора та членів ДЕК за програмою ДЕК студент часто не знає правильної відповіді. Не знає базових категорій та економічних показників, інших фундаментальних формул, потрібних для розв’язання практичного завдання.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ЕСТS, національною системою і 100-бальною шкалою ТНЕУ. Підсумкова оцінка з дисципліни у балах (шкала ТНЕУ) переводиться у чотирибальну (державну) шкалу та оцінку за шкалою ЕСТS.
Шкала оцінювання

За шкалою університету

За державною

(національною)

шкалою

За шкалою ЕСТS

90-100

відмінно

А (відмінно)

85-89

добре

В (дуже добре)

75-84С (добре)

65-74

задовільно

D (задовільно)

60-64Е(достатньо)

35-59

незадовільно

FХ (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)


Студентам, які не склали державного комплексного кваліфікаційного екзамену з поважних причин, підтверджених документально, ректором університету може бути надана їм можливість складання екзамену під час підготовки до інших державних екзаменів, а також захисту дипломної роботи.

Результати екзамену оформляються протоколами і підписуються головою і членами ДЕК. Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії, залікові книжки з проставленими в них оцінками підписуються головою і членами комісії.

Результати державного комплексного кваліфікаційного екзамену оголошуються студентам у день його проведення після оформлення протоколів Державної екзаменаційної комісії. При цьому дається загальна оцінка відповідей студентів, відзначаються найбільш яскраві з них, характеризується рівень фахової підготовки студентів загалом.

Після закінчення роботи Державної екзаменаційної комісії її голова складає звіт. Підсумки державного комплексного кваліфікаційного екзамену обговорюються на засіданнях Вченої ради інституту, кафедри обліку і фінансів.
1.2. Порядок проведення державного комплексного кваліфікаційного екзамену

До державного комплексного кваліфікаційного екзамену допускаються студенти, які закінчили вивчення всіх теоретичних дисциплін, склали всі заліки та екзамени, захистили курсові роботи згідно з навчальним планом бакалавра.

Екзамен приймає державна екзаменаційна комісія (ДЕК). Склад ДЕК і порядок її роботи затверджуються наказом по університету. Розклад проведення екзамену затверджується навчальним управлінням і доводиться до відома студентів не пізніше, як за місяць до його початку. Результати роботи ДЕК оформляються протоколами.

Державний екзамен проводиться на відкритому засіданні комісії за наявності не менше трьох її членів; на засіданні комісії можуть бути присутні представники ректорату, деканату та громадських організацій інституту.

Державний комплексний кваліфікаційний екзамен проводиться усно у формі відповідей на питання білета. У процесі підготовки відповідей студент може користуватися навчальними програмами з відповідних курсів для вищих навчальних закладів. Тривалість державного комплексного кваліфікаційного екзамену одного студента - не більше 30 хвилин. Тривалість засідання Державної екзаменаційної комісії не повинна перевищувати шести годин на день.

До початку екзамену група студентів, які складають його за розкладом у цей день, запрошується в аудиторію, де відбувається засідання ДЕК.

Голова комісії вітає студентів з початком держекзамену, знайомить їх зі складом ДЕК і коротко пояснює порядок її роботи.

Враховуючи режим роботи комісії, до екзамену запрошуються одночасно не більше 5-ти студентів. Кожному з них для підготовки відповідей виділяють окремий стіл. Необхідні записи студент робить на стандартних аркушах, що видаються комісією.

Після підготовки студента, комісією заслуховуються його відповіді. Члени комісії, з дозволу голови ДЕК, мають право задавати додаткові запитання. Методично доцільно задавати питання після відповідей студента на всі запитання екзаменаційного білета.

Якщо студент допускає у відповіді помилки, його треба обов’язково поправляти. При необхідності можна супроводжувати свої зауваження короткими поясненнями, щоб запобігти можливим повторенням аналогічних помилок у наступних відповідях студента.

Додаткові питання члени комісії задають на держекзамені за таких обставин:

• відповідь студента недостатньо повна, позбавлена логічності й визначеності;

• у відповіді допущені суттєві помилки;

• виникають сумніви в оцінці знань студента.

Запитання треба чітко сформулювати. Члени комісії повинні пам'ятати про необхідність підтримки на екзамені невимушеної, доброзичливої обстановки, яка сприятиме спокійній підготовці студентів до відповідей.

Разом з тим важливо органічно поєднувати на державному екзамені високу вимогливість і об’єктивність в оцінках, індивідуальний підхід до студентів у визначенні рівня їх знань з фахових дисциплін.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «логопедія»
Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «Логопедія» для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта ос...

Методичні вказівки до комплексної практики з фаху освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Методичні вказівки до комплексної практики з фаху освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна...

Робоча програма виробничої практики для студентів іv-го року навчання...
Робоча програма виробничої практики для студентів іv-го року навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та...

Програма кваліфікаційного екзамену для студентів спеціальності 010104...
Програму кваліфікаційного екзамену розроблено на основі навчальних програм дисциплін професійної та практичної підготовки

Програма проведення виробничої практики освітній ступінь бакалавр...
Виробнича практика є продовженням реалізації наскрізної навчальної програми, що заснована на принципах безперервності та послідовності...

Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на навчання...
«Прикладне матеріалознавство» розроблено кафедрою матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування на основі...

Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на навчання...
«Прикладне матеріалознавство» розроблено кафедрою матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування на основі...

Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на навчання...
«Прикладне матеріалознавство» розроблено кафедрою матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування на основі...

Методичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів...
«бакалавр» на здобуття кваліфікації бакалавр з туризму (напряму підготовки 050400 „Туризм” спеціальності „Туризм”; напряму підготовки...

Наскрізна програма виробничої практики та методичні рекомендації...
Наскрізна програма виробничої практики та методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю...

Програма фахового випробування для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного...
...

Програма фахового випробування для вступників на базі освітньо-кваліфікаційного...
...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою промислового І цивільного...

Робоча програма навчальної дисципліни актуальні проблеми господарського...
Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми господарського процесу» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...

Критерії оцінювання знань студентів з дисципліни «Антикризове управління підприємством»
Навчальна дисципліна «Антикризове управління підприємством» є нормативною, тобто обов’язковою для засвоєння студентами освітньо-кваліфікаційного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт