Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методична розробка відкритого вступного інструктажу з виробничого навчання на тему: «Облік касових операцій»

Методична розробка відкритого вступного інструктажу з виробничого навчання на тему: «Облік касових операцій»

Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму


Національного університету харчових технологій

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого вступного інструктажу з

виробничого навчання

НА ТЕМУ: «Облік касових операцій»

Підготувала: Жарська З.М

2013

ПЛАН

І. Вступ.

ІІ. Основна частина.

2.1 Поняття та призначення каси.

2.2 Документальне відображення надходження та видачі грошових коштів з каси.

2.3 Синтетичний облік касових операцій.

2.4 План відкритого уроку «Облік касових операцій».

Додатки

Список використаних джерел

І. Вступ.

Для кожного педагога головним критерієм оцінки рівня професіоналізму, майстерності, співпраці та взаєморозуміння з учнями, можливість для самовираження та самореалізації є урок. Урок – це жива клітинка навчально – виховного процесу, все найголовніше й найважливіше для учня відбувається на уроці.

Кожен урок є своєрідним, відрізняється від іншого за змістом, методами проведення, структурою, поставленими завданнями, місцем у системі уроків, поведінкою педагога та учнів.

Урок – основна форма виробничого навчання. Урок – динамічна форма організації навчального процесу певного складу учнів під керівництвом майстра виробничого навчання, яка включає зміст, форми, методи і засоби навчання для вирішення завдань освіти, виховання і розвитку учнів в процесі навчання. Це педагогічний витвір, який відрізняється цілісністю, внутрішнім взаємозв'язком всіх структурних елементів, єдиною логікою діяльності майстра виробничого навчання і учнів.

Дана методрозробка розкриває основи методики проведення уроків виробничого навчання з теми «Облік касових операцій».

Усі фінансові установи для здійснення своєї діяльності та планомірної організації грошового обігу зберігають свої грошові кошти на рахунках у банку. Рух грошових коштів, який відбувається у процесі діяльності, може здійснюватися як у готівковій, так і в безготівковій формі. Операції, які пов’язані з прийманням і видачею готівкових коштів під час здійснення розрахунків через касу установи (виплата заробітної плати, стипендій, різних видів соціальної допомоги, авансів на відрядження, господарських та інших витрат) і відображаються в касовій книзі, називаються касовими.

Метою написання методичної розробки – є продумана методика вивчення і опрацювання теми, який оснований на досвіді майстрів виробничого навчання.

Методична розробка може бути корисною викладачам та майстрам в/н при підготовці до заняття як теоретичного так і виробничого навчання, розширить їх знання в методиці активізації розумово-пізнавальної діяльності студентів, а також сприяє розвитку особистості учня під час вирішення виховних цілей заняття, спонукає до свідомого ставлення щодо майбутньої професії.

ІІ. Основна частина

2.1 Поняття та призначення каси.

1. Каса - це спеціально обладнане та ізольоване приміщення, призначене для приймання та видачі, а також тимчасового зберігання грошових коштів.

Виходячи з цього основним призначенням каси є: тимчасове зберігання грошових коштів та здійснення касових операцій.

Для ведення касових операцій наказом керівника призначається матеріально-відповідальна особа – касир. Після видання наказу про призначення касира, керівник зобов’язаний під розписку ознайомити його з порядком ведення касових операцій, після чого з касиром укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Приміщення каси обладнується спеціальним обладнанням, які виготовляються з вогнетривких матеріалів, а також сигналізацією. Двері каси, під час роботи повинні бути замкнені з внутрішньої сторони , ключі від яких знаходяться в касира, а дублікати в керівника підприємства. Вкінці робочого дня двері замикаються ключем і опечатуються сургучною печаткою касира.

Згідно порядку ведення касових операцій, всім підприємствам, належно від форм власності, які здійснюють розрахункові операції готівкою встановлюються ліміти залишку грошових коштів. Дані ліміти встановлюються установою банку, в якому дане підприємство має відкритий розрахунковий рахунок. При визначенні ліміту враховуються наступні фактори:

 1. режим і специфіка роботи підприємства;

 2. віддаленість підприємства від установ банку;

 3. від розміру касових оборотів;

 4. від встановлених строків та порядку здачі готівки в банк.

Ліміти доводяться кожному підприємству щорічно, протягом першого кварталу. Ліміт – це обмеження. Ліміт каси – це обмеження залишку готівки в касі на кінець одного дня та на початок іншого дня.

Для того щоб визначити понадлімітну суму грошових коштів, яку касир в кінці робочого дня має здати на рахунок в банк, необхідно від залишку на кінець дня відняти суму встановленого ліміту.

Основними джерелами надходження грошових коштів в касу є:

1) виручка від реалізації;

2) грошові кошти із розрахункового рахунку;

3) грошові кошти від підзвітних осіб;

4) та інші джерела надходження коштів.

2.2 Документальне відображення надходження та видачі грошових коштів з каси.

Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затверджені Мінстатом України за згодою з НБУ і Мінфіном України, і які повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності:

КО-1 "Прибутковий касовий ордер";

КО-2 "Видатковий касовий ордер";

КО-3 "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів";

КО-4 "Касова книга";

КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей".

Касові ордери - це документи, що засвідчують законність надходження грошей до каси підприємства та їх витрачання за цільовим призначенням. Оприбуткування готівки в касу здійснюється на підставі прибуткового касового ордеру (ПКО), підписаного головним бухгалтером або уповноваженими на це особами

При цьому особі, яка здала гроші, після отримання їх касиром видається квитанція, підписана головним бухгалтером та касиром. ПКО в залежності від цілей використання коштів, які надходять до каси, повинен мати юридичне обгрунтування. В прибутковому касовому ордері зазначають, від кого прийнято гроші, на якій підставі, сума (цифрами і прописом), підпис головного бухгалтера і касира.

Витрачання готівки з каси оформлюється видатковим касовим ордером (ВКО). Він підписується керівником і головним бухгалтером підприємства або особами, ними уповноваженими. Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах - заявках, рахунках, інших розрахункових документах присутній дозволяючий надпис керівника підприємства, то його підпис на видаткових ордерах не є обов'язковим. У випадку видачі грошей окремій особі за видатковим касовим ордером касир вимагає пред'явлення документу, який засвідчує особу отримувача і містить фотокартку та особистий підпис власника.

Прибуткові та видаткові касові ордери чи документи, що їх замінюють, до передачі в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів (форма № КО-3). Журнал реєстрації побудовано таким чином, що за його даними здійснюється контроль за цільовим призначенням готівки, отриманої і витраченої підприємством. Після реєстрації касові ордери передаються бухгалтером в касу підприємства для виконання. Видаткові касові ордери, оформлені за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями на виплату заробітної плати, реєструються після видачі.

Всі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображаються в касовій книзі.

Касова книга - обліковий регістр, призначений для обліку касових операцій касиром підприємства.

Записи в касовій книзі здійснюються касиром одразу ж після отримання або видачі грошей по кожному ордеру або по замінюючих його документах. В кінці кожного робочого дня касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей в касі на наступне число і передає до бухгалтерії звіт касира.

Звіт касира - це документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію, і представляє собою відривний листок касової книги з додатком прибуткових та видаткових касових документів.

Надходження і видача грошових документів оформлюються прибутковими і видатковими касовими ордерами або накладними, що їх замінюють. Касир складає звіт про рух грошових документів.

2.3 Синтетичний облік касових операцій

Синтетичний облік касових операцій ведеться на рахунку 30 "Каса". Оскільки рахунок 30”Каса” є активним, то по дебету даного рахунку відображається надходження грошових коштів в касу підприємства, а по кредиту вибуття, або видача грошових коштів. Сальдо на даному рахунку дебетове і відображає фактичний залишок грошових коштів в касі підприємства. Рахунок 30 “Каса” має два субрахунки:

301 "Каса в національній валюті"

302 "Каса в іноземній валюті"

Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку. В таблицях 1 та 2 - типові бухгалтерські проводки з обліку готівкових коштів, грошових документів та грошових коштів в дорозі.

Таблиця 1. Кореспонденції по дебету рахунків каси

та інших коштів.

п/n

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки


Дебет


Кредит


1

2

3


4


1

Одержано готівкою дивіденди від об'єктів інвестування

30 "Каса"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"


2


Повернено готівкою довгострокову заборгованість

30 "Каса", 33 "Інші кошти"

16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"

3


Передано гроші з операційної каси в касу підприємства

30 "Каса"

30 "Каса"

4


Передано гроші з банка в касу

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

5


Перераховано гроші для придбання або продажу іноземної валюти

33 "Інші кошти**

31 "Рахунки в банках"

6


Одержано готівку в погашення одержаних раніше векселів


30 "Каса"


34 "Короткострокові векселі одержані"


7


Одержано готівку від покупця в оплату раніше відвантаженої продукції, товарів, послуг


30 "Каса"


36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"


8


Одержано гроші від винної особи, підзвітних осіб, працівників в погашення раніше виданої безвідсоткової позики


30"Каса", 33 "Інші кошти

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

9


Зроблено внесок готівкою учасником споживчого товариства

30 "Каса"

41 "Пайовий капітал"

10


Отримано готівкою безповоротну фінансову допомогу

30 "Каса"


42 "Додатковий капітал"


11


Перепродані акції власної емісії або продано частку власника в капіталі підприємства

30 "Каса"


45 "Вилучений капітал"


12


Погашено заборгованість за внесками засновників до власного капіталу


30 "Каса"


46 "Неоплачений капітал"


13


Отримано готівкою цільове


30 "Каса"


48 "Цільове фінансування і цільові надходження"


14


Надійшла в касу довгострокова позика готівкою


30"Каса",

33 "Інші кошти"


50 "Довгострокові ' позики"


15


на зворотній основі


30 "Каса"


55 "Інші довгострокові < зобов'язання"


16


Оприбуткована в касу короткострокова позика банку

30 "Каса",

33 "Інші кошти"

60 "Короткострокові позики"

17


Повернуто зарплату, надлишкове видану працівникам

30 "Каса"


66 "Розрахунки з оплати праці"

18


Одержано гроші від наймачів квартир чи орендарів не житлових приміщень

30 "Каса",

33 "Інші кошти"


68 "Розрахунки за іншими операціями"


19


Надійшла в касу виручка від продажу товарів в роздрібній торгівлі


30 "Каса"


70 "Доходи від реалізації""


20


Одержано готівкою штрафи, пені, неустойки за невиконання господарських договорів

30 "Каса"


71 "Інший операційний дохід"


21


Одержано готівкою дивіденди від інших підприємств

30 "Каса"


73 "Інші фінансові доходи"


22


Одержано доходи від реалізації необоротних активів

30 "Каса"


74 "Інші доходи"


23


Одержано надзвичайні доходи готівкою

30 "Каса"


75 "Надзвичайні доходи"

24

Збільшено страхові платежі у вигляді надходжень у страховика

30 "Каса"


76 "Страхові платежі"Таблиця 2. Кореспонденції ї по кредиту рахунків каси

та інших коштів.

п/n

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки


Дебет


Кредит


1

2

3


4


1

Придбано акції або облігації інших підприємств


14 "Довгострокові фінансові інвестиції"


30 "Каса"


2

Оплачено готівкою витрати на монтаж або ремонт основних засобів


15 "Капітальні інвестиції""

31 "Рахунки в банках"


30 "Каса", 33 "Інші кошти"

30 "Каса"


3

Передано гроші з каси в банк

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

4

Зараховано на поточний рахунок виручку, що була у інкасатора (придбана або продана валюта) Передано гроші інкасатору

33 "Інші кошти"

30 "Каса

5


Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику, видано в підзвіт, виплачено аліменти


37 "Розрахунки з різними дебіторами"


ЗО "Каса", 33 "Інші кошти"


6

Проведено передоплату за газети і журнали


39 "Витрати майбутніх періодів" 41 "Пайовий капітал"


30 "Каса"
30 "Каса"


7

Повернуто власникам пайові частки Викуплено підприємством акції власної емісії

45 "Вилучений капітал"

30 "Каса"


8

Використано фонд цільового фінансування


48 "Цільове фінансування і цільові надходження"


30 "Каса"


9

Погашено готівкою довгострокову позику банку


50 "Довгострокові позики"


30 "Каса"


10

Погашено готівкою заборгованість по раніше виданому векселю


51 "Довгострокові векселі видані"


30 "Каса"


11

Погашено готівкою довгострокові зобов'язання з оренди


53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"


30 "Каса"


12

Погашено готівкою інші довгострокові зобов'язання

55 "Інші довгострокові зобов'язання"


30 "Каса"


13

Погашено короткострокову позику банку готівкою


60 "Короткострокові позики"


30 "Каса". 33 "Інші кошти"


14

Погашено готівкою поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями


61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"


30 "Каса"


15

Погашено готівкою раніше виданий короткостроковий вексель


62 Короткострокові векселі видані


30 "Каса"


16

Погашено готівкою заборгованість перед постачальниками і підрядниками


63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"


30 "Каса"


17

Погашено готівкою заборгованість перед фондами соціального страхування та пенсійним фондом


65 "Розрахунки за трахуванням"


30 "Каса"


18

Виплачено зарплату працівникам підприємства


66 "Розрахунки з оплати праці"


30 "Каса"


19

Видано працівникам проїзні квитки в рахунок заробітної плати


66 "Розрахунки з оплати праці"


33 "Інші кошти"


20

Виплачено дивіденди засновникам


67 "Розрахунки з учасниками"


30 "Каса"


21

Погашено готівкою заборгованість перед іншими кредиторами


68 "Розрахунки за іншими операціями"


30 "Каса"


22

Повернуто страхувальнику страхові платежі у разі довгострокового припинення дії договору страхування


76 "Страхові платежі"


30 "Каса"


23

Оплачено готівкою витрати на малих підприємствах, що не використовують рахунки класу 9

84 "Інші операційні витрати",

85 "Інші затрати"


30 "Каса",
33 "Інші кошти"

План відкритого заняття


Дата: 21.11.2012 р.

Група: КМ - 23

Професія: Агент з постачання.

Тема заняття: Облік касових операцій.

Мета заняття: - навчальна – сформувати в студентів знання, вміння та навички щодо ведення обліку касових операцій; сформувати практичні навички зі складання та ведення первинної і зведеної касової документації;

 • розвиваюча - розвивати комунікативні здібності, професійне мислення, уміння самостійної роботи з навчальним матеріалом та відповідальність за виконання прийнятих рішень;

 • виховна – виховувати прагнення до поглиблення та вдосконалення знань, культури спілкування, почуття відповідальності та свідоме ставлення до оволодіння професією.

Тип заняття: формування практичних вмінь та навичок.

Метод проведення:

словесний (пояснення, евристична бесіда);

наочний (зразки документів, інструкції, журнали реєстрації, презентація у програмі Power Point);

практичний (оформлення документів, виконання ситуаційних вправ);

інтерактивні методи навчання (піраміда знань, мікрофон, ділова гра,

фронтальне опитування).

Міжпредметні зв’язки: Фінансовий облік – тема «Облік касових операцій»,

бухгалтерський облік – тема «Облік касових операцій»,

інформатика та комп’ютерна техніка – тема «Формування документів»,

відділ маркетингу, відділ канцелярії, відділ логістики.

Матеріально-технічне забезпечення заняття:

Обладнання:

 • персональний комп’ютер;

 • принтер;

 • мультимедіа;

 • калькулятор.

Нормативні документи:

 • Типове положення про фінансовий відділ (додаток 3);

 • Інструкція щодо заповнення прибуткового касового ордера (додаток 4);

 • Інструкція щодо заповнення видаткового касового ордера(додаток 4);;

 • Постанова правління НБУ від 02,02,1995р. №21, про порядок ведення касових операцій.

Роздатковий матеріал:

 • Бланки прибуткових касових ордерів (додаток 5);

 • Бланки видаткових касових ордерів (додаток 6);

 • Бланки касових звітів (додаток 7);

 • Журнал реєстрації касових ордерів (додаток 8);

 • Бланк Розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі (додаток 9);

 • Завдання для закріплення вивченого матеріалу (додаток 10).

Наглядні посібники:

 • взірці документів у фінансового відділу;

 • документ в комп’ютерному варіанті;

 • папки фінансового відділу;

 • книги реєстрацій документів у фінансовому відділі.

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент – 10хв.

ІІ Вступний інструктаж – 45хв.

ІІІ. Поточний інструктаж – 4 год.45хв.

ІV. Заключний інструктаж – 20хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент:


 • перевірка присутності студентів, наявності студентської документації;

 • перевірка організації робочих місць, наявності засобів малої оргтехніки, канцтоварів;

 • наголошення уваги студентів на критеріях оцінювання навчальної діяльності( додаток 1);

 • рапорт керівника фінансового відділу про план роботи працівників на день;

 • наголошення уваги студентів на дотриманні правил техніки безпеки при роботі з персональним комп’ютером, принтером.

ІІ. Вступний інструктаж


Тема заняття: Облік касових операцій.

Завдання: - навчитись правильно оформляти первинні та зведені касові

документи;

- навчитись вести синтетичний облік касових операцій;

Актуалізація опорних знань: опитування методом «Піраміда знань»

 • Які групи товарів реалізує НТФ «Смерічка»?

 • З скількома фірмами співпрацює НТФ «Смерічка»?

 • Яке основне завдання фінансового відділу?

 • Функції фінансового відділу?

 • Чим керується фінансовий відділ?

 • На яких посадах згідно штатного розпису працюють працівники у фінансовому відділі?

Мотивація теми заняття.

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами. Вони присутні на початковому та кінцевому етапах облікового циклу, який включає придбання товарів, виробництво продукції, виконання робіт, а також їх продаж і отримання виручки. Для здійснення розрахунків готівкою кожне підприємство повинно мати касу та вести її облік. Отже, Вам як майбутнім комерсантам, необхідно вміти оформляти первинні та зведені касові документи, розраховувати ліміт каси і вести синтетичний облік касових операцій.

Пояснення теми за планом:

План

 1. Каса та її призначення у комерційній установі.

 2. Документальне відображення надходжень та видачі грошових коштів з каси.

 3. Синтетичний облік касових операцій.

Закріплення даної теми:

 • оформлення бланків ПКО, ВКО, касового звіту та бланку розрахунку ліміту каси.

 • Опитування здійснюється методом фронтального опитування

 • Який реквізит на прибутковому касовому ордері буде засвідчувати юридичну силу документа?

 • Куди записують усі касові операції ?

 • Яким касовим документом оформляють грошові надходження до каси?

 • Де повинні зберігатися готівкові кошти понад встановлений ліміт?

 • Ліміт залишку готівки в касі встановлюється?

Вияснення незрозумілих питань, узагальнення вивченого матеріалу:

Яке завдання для Вас виявилось найскладнішим? У чому проявлялась його складність?

Домашнє завдання:

 1. Опрацювати тему заняття (електронна бібліотека, Тема 2)

 2. Оформити бланк розрахунку ліміту каси згідно завдань (додаток 2).

ІІІ. Поточний інструктаж.

 • Видача завдань для самостійної роботи студентів та пояснення порядку їх виконання;

План роботи

Фінансового відділу

на 21.11.12р.

 1. Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції.

 2. Оплатити рахунки фірм - ТОВ «Істр»,

ТОВ «Проскурів»,

ТОВ «Кальміус»,

СП «УНС»,

АТЗТ «Перлина поділля».

 1. Скласти звіт про оплачені рахунки та подати у відділ логістики.

 2. Прийняти виручку за ксерокс.

 3. Оновити залишок коштів на рахунку в банку.

 4. Оновити курс валют.

 5. Опрацювати виписку банку.

 • Розподіл студентів за робочими місцями:

Головний бухгалтер – Харук Ольга

Бухгалтер касир – Сорохан Ганна

Бухгалтер з нарахування заробітної плати – Філіпович Марія

Бухгалтер з обліку руху ТМЦ – Паламарчук Богдана

Бухгалтер з реалізації – Сорока Наталя

 • Цільові обходи майстра в/н робочих місць студентів

 • Прийманням майстром в/н виконаних робіт – відповідно до плану роботи фінансового відділу;

 • Прибирання робочих місць

ІV. Заключний інструктаж.

 • Аналіз діяльності студентів у процесі навчання – підведення підсумків роботи за день студентів, розбір типових помилок студентів;

 • Мотивація виставлених оцінок – враховуються відповіді на вступному інструктажі, активність, старанність та правильність виконання завдання, організація робочого місця протягом дня, дотримання правил ТБ та правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • Повідомлення домашнього завдання – опрацювати тему: «Облік касових операцій» , оформити бланк розрахунку ліміту каси згідно завдань.

Майстер в/н З.М. Жарська
Додаток 1
Критерії оцінювання навчальної діяльності
п/п

Назва ознаки

Критерії

1

Активність та старанність

1

2

Дотримання правил ТБ та внутрішнього трудового розпорядку

1

3

Організація робочого місця протягом робочого дня

1

4

Відповіді на вступному та заключному інструктажі

1

5

Правильність виконання завдань

1

Загальна кількість балів

5 б.


Додаток 2

Домашнє завдання

За підсумками роботи за березень, квітень і травень 2012 року підприємство ТзОВ "Смерічка" мало наступні дані про надходження та видачу готівкових коштів до каси.З урахуванням того, що кількість днів, за які кошти могли бути видані з каси підприємства за період з березня по травень, включно, дорівнює 89 днів.

Визначити ліміт каси за умови, що строки здачі грошових коштів в банк – щоденно.

Розрахунок

встановлення ліміту залишку готівки в касі

____________________________________________________________________________________

(найменування підприємства)

___________________________________________________________________________________

(місцезнаходження підприємства)

1. Касові обороти

N з/п

Найменування показників

Фактично за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси

1

Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з банків)
2

Середньоденні надходження (рядок 1 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)
3

Виплачено готівкою на різні потреби, а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів)
4

Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці)
Найменування показника

Установлено підприємством

1. Ліміт залишку готівки в касі
Найменування показника

Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та зазначаються реквізити договорів банківських рахунків

2. Строки здавання готівкової виручки (готівки)
Керівник підприємства

Головний (старший) бухгалтер

"___" ____________ 200_ року.

"___" ____________ 200_ року

М. П.Список використаних джерел:

Використана література


 1. Сук Л. К. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К.: Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Тараса Шевченка. — 2005. — 339 с.

 2. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП "Рута", 2002. — 592 с

 3. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 260 с

 4. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. — К.: ІАЕ, 2001. — 403 с

 5. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. — М.: Аскери, 1993.

 6. ЗавгороднийВ. П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. — К.: Вира-Р; Дакор, 2000. — 608 с

 7. НидлзБ. И. др. Принципы бухгалтерского учета (Б. Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдуэл: Пер. с англ.) / Под ред. Я. В. Соколова. — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 496 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка відкритого вступного інструктажу з виробничого...
Для кожного викладача головним критерієм оцінки рівна професіоналізму, майстерності, співпраці та взаєморозуміння з учнями, можливість...

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Бухгалтерський...
Методична розробка виконана на основі досвіду роботи майстра виробничого навчання ліцею з підготовки робітників професій «Конторський...

Методична розробка на тему «Розпізнавання асортименту парфумерно-косметичних товарів»
Методична розробка на тему «Розпізнавання асортименту парфумерно-косметичних товарів» розроблена відповідно до робочої навчальної...

Методична розробка
«Методична розробка уроку виробничого навчання з використанням інноваційних виробничих І педагогічних технологій. Спеціальність «слюсар...

Методична розробка на тему: Тест, як форма контролю на уроках виробничого...
...

Методична розробка майстра виробничого навчання
У методичній розробці розглянуто сучасний напрям моди перукарського мистецтва, подано характеристику романтичного стилю

Журна л реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
Назва виробничого підрозділу (група, клас, гурток) до якого приймається особа, яка інструктується

Методична розробка відкритого заняття з світової літератури на тему: «Срібна доба»
«Душа мистецтва за всіх часів має на меті, використовуючи мову, барви І форми нашого світу як засоби, відтворювати «світи ішні»

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка Розвиток особистісної активності учнів
Використання методів навчання у розвитку особистісної активності учнів на уроках виробничого навчання

Тема роботи: «Організація касових операцій у банківських установах»
Розділ Теоретичні та правові основи організації касових операцій у банківських установах 6

Методична розробка уроку виробничого навчання Розробила: майстер...
Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор; хліб опічка, діюча модель т/м машини «Х-12»

Розробка І використання письмових інструктажів на уроках виробничого...
В даних рекомендаціях викладено загальні педагогічні підходи до розробки та використання письмових інструктажів на уроках виробничого...

Методична розробка уроку виробничого навчання Професія : «Електромонтер...
Матеріально-технічне забезпечення: електромонтажні стенди, інструмент електромонтера, труби, проводи, ізоляційна стрічка, аптечка...

Урок виробничого навчання
...

Методична розробка: «Формування вмінь І навичок макетування на уроках...
Департамент з питань освіти І науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації

Методична розробка позакласного виховного заходу на тем у: «Ми нація...
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт