Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього завдання для студентів напряму підготовки

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього завдання для студентів напряму підготовки

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

КОНТРОЛІНГ

Методичні рекомендації

до практичних занять та виконання домашнього завдання

для студентів напряму підготовки

6.030601 «Менеджмент»

Київ 2012

УДК 658(076.5)

ББК У052.201.2р

К 651

Укладачі: О. В. Позняк, О. В. Карпунь

Рецензент: М. Ю. Григорак

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол №___від ________р.).

К 651 Контролінг: методичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього завдання /уклад.: О. В. Позняк, О. В. Карпунь. – К. : НАУ, 2012. – 40 с.

Наведено методичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього завдання, вимоги до структури та змісту, правила оформлення, рекомендації щодо написання основних структурних частин домашнього завдання, опис процедури захисту та критеріїв оцінювання виконаної роботи, а також список рекомендованої літератури.

Для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» усіх форм навчання.

ВСТУП

Контролінг є необхідною дисципліною для підготовки менеджерів, оскільки за сучасних умов господарювання підвищуються вимоги до гнучкості управління, застосування нових концепцій управління, якою є контролінг.

З одного боку контролінг – це управлінська концепція, орієнтована на ефективне використання ресурсів підприємства і на його розвиток у довгостроковій перспективі. З іншого, – це інтегрована система інформаційно-аналітичної і методичної підтримки керівників у процесі планування, контролю, аналізу і прийняття управлінських рішень із усіх функціональних сфер діяльності підприємства. Контролінг приводить не скільки до оптимізації витрат, стільки до загального підвищення ефективності діяльності підприємства.

Метою викладання дисципліни є створення необхідних умов для підвищення професійного рівня підготовки менеджерів в управлінні ресурсами підприємства в умовах нестабільності як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Сучасним менеджерам необхідне комплексне бачення системи управління і, зокрема, такого важливого її блока, як формування інформації про витрати і ресурси підприємства з метою розробки альтернативних варіантів різних управлінських рішень і, передусім, із оптимізації прибутку, комплексного використання наявних ресурсів, формування оптимальної виробничої програми тощо.

Вивчення дисципліни допомагає студентам систематизувати знання з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Завдання дисципліни – це набуття студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок із питань внутрішньогосподарського обліку – контролінгу, без якого неможлива робота сучасних фахівців із економіки. Знання дисципліни надає можливість підвищити якість менеджменту і, як наслідок, забезпечити стабільний розвиток підприємства.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОДУЛЬ I

КОНТРОЛІНГ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ВИДИ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Тема 1

Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання

Мета: закріпити знання із визначення сутності поняття контролінгу, функцій та завдань, місця контролінгу в системі управління підприємством, ознайомитись із перспективами контролінгу в Україні.

У результаті вивчення даної теми студент повинен знати:

– передумови формування та розвитку контролінгу;

– визначення контролінгу, його мету, завдання та функції,

– виділяти специфічні функції контролінгу;

– види інформації для управління.

Студент повинен уміти:

– розбиратися в термінології;

– аналізувати визначення контролінгу, надані різними авторами;

– обґрунтувати концепції контролінгу;

– розрізняти цілі та завдання оперативного та стратегічного контролінгу.

Контрольні питання.

 1. Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві. Основна мета та функції контролінгу.

 2. Етапи розвитку контролінгу. Основні концепції контролінгу.

 3. Місце контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв`язок контролінгу з функціями управління підприємством.

 4. Види контролінгу. Сутність стратегічного контролінгу. Сутність оперативного контролінгу.

 5. Досвід і перспективи контролінгу в Україні.

Література: [1], [5], [10], [11].

Тема 2

Об`єкти та суб`єкти контролінгу

Мета: розглянути сутність витрат як основного об`єкта управління в системі контролінгу, класифікацію управління, ознайомитися із моделями функціонування центрів відповідальності на конкретних прикладах.

У результаті вивчення даної теми студент повинен знати:

– предмет та об’єкти контролінгу;

– значення поняття «витрати», «затрати», «собівартість»;

– необхідність класифікації та підходи до класифікації витрат;

– цілі, для досягнення яких необхідна інформація про витрати;

– визначення понять та чинники класифікації центрів відповідальності.

Студент повинен уміти:

– визначати та обґрунтовувати об’єкти контролінгу;

– розробляти альтернативні варіанти класифікації витрат;

– класифікувати витрати за центрами відповідальності.

Контрольні питання.

 1. Витрати підприємства як основний об`єкт управління в системі контролінгу. Чинники класифікації витрат: в залежно від зміни обсягів діяльності, способу віднесення до об`єкта калькулювання, ступеня можливості регулювання і тощо.

 2. Класифікація суб`єктів управління контролінгу.

 3. Собівартість продукції, її види.

 4. Поняття про центри відповідальності та їх класифікація.

Література: [2], [3], [5], [11].

Тема 3

Організація управлінського обліку в системі

контролінгу

Мета: закріпити знання із визначення основних функцій і методів управлінського обліку, досвіду та перспектив застосування управлінського обліку в Україні.

У результаті вивчення даної теми студент повинен знати:

– причини трансформації бухгалтерського обліку;

– варіанти взаємозв’язку фінансового та управлінського обліку;

– підходи до обліку витрат в системі управлінського обліку;

– можливості застосування синтезованої системи обліку витрат.

Студент повинен уміти:

– формалізувати фактори, що визначають вибір підсистеми управлінського обліку;

– розробляти варіанти впровадження змішаних методів обліку витрат;

– формувати рух інформаційних потоків всередині підприємства;

– здійснювати калькулювання собівартості за системою директ-кост.

Контрольні питання.

 1. Сутність управлінського обліку, функції, основні завдання.

 2. Основні відмінності управлінського обліку від фінансового обліку на підприємстві.

 3. Характеристика основних методів управлінського обліку.

 4. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.

 5. Досвід і перспективи застосування управлінського обліку в Україні.

Література: [4], [8], [9], [10].

Тема 4

Системи планування та бюджетування

на підприємстві

Мета: розглянути процеси планування та бюджетування на конкретному прикладі із складанням ієрархії планів та системи бюджетів на підприємстві.

У результаті вивчення даної теми студент повинен знати:

– основні поняття теми: планування, бюджет, бюджетування;

– основні принципи процесу планування та їх загальну характеристику;

– структуру системи бюджетів на підприємстві.

Студент повинен уміти:

– складати операційні бюджети підприємства;

– складати фінансові бюджети підприємства.
Контрольні запитання.

 1. Планування, цілі, види ієрархії планів на підприємстві.

 2. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу.

 3. Етапи бюджетного циклу.

 4. Система бюджетів на підприємстві, зміст та взаємозв`язок.

 5. Роль гнучких бюджетів у розрахунку відхилень.

Література: [2], [5], [9], [10].
МОДУЛЬ II

КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Тема 5

Методичний інструментарій оперативного контролінгу

Мета: вирішення задач для закріплення знань з використання методичного інструментарію оперативного контролінгу, основним завданням якого є засоби активного управління прибутком на підприємстві.

У результаті вивчення даної теми студент повинен знати основні поняття теми:

CVP-аналіз, маржинальний аналіз (сум покриття), маржинальний дохід, АВС-аналіз, XYZ-аналіз, аналіз «вузьких» місць.

Студент повинен уміти:

– розраховувати та аналізувати точку беззбитковості;

– розраховувати суми покриття;

– визначати маржинальний дохід;

– визначати операційний важіль;

– визначати запас фінансової міцності;

– аналізувати «вузькі» місця;

– аналізувати відхилення.
Контрольні запитання.

 1. Сутність методу аналізу беззбитковості.

 2. Основні методи диференціації витрат підприємства.

 3. Сутність поняття «маржинальний дохід» та методика розрахунку коефіцієнта маржинального доходу.

 4. Шляхи визначення результату впливу зміни витрат, ціни та обсягу реалізації на прибуток.

 5. Методика розрахунку АВС- та XYZ-аналізу та сфера їх застосування.

 6. Характеристика показника, що використовується для оптимізації виробничої програми за умови наявності «вузького» місця на підприємстві.

Література: [2], [5], [9], [10].

Тема 6

Експертна діагностика фінансово-господарського

стану підприємства

Мета: закріпити знання з проведення експертної діагностики фінансово-господарського стану на конкретному підприємства – підготовка до написання домашнього завдання.

У результаті вивчення даної теми студент повинен знати основні групи показників, що використовуються при проведенні експертної діагностики підприємства: показники ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, майнового стану .

Студент повинен уміти проводити, згідно з методичними рекомендаціями, експертну діагностику фінансово-господарського стану конкретного підприємства, що відображається в написанні та захисті домашнього завдання.
Контрольні питання.

 1. Охарактеризувати джерела інформації, що використовуються для експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства.

 2. Головні завдання, які слід вирішити при проведенні експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства.

 3. Які методи стратегічної діагностики застосовуються при експертній оцінці експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства?

 4. Групи показників, за якими проводиться оперативна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.

 5. Найбільш поширені спеціальні методи, за допомогою яких можна проаналізувати стратегічну позицію підприємства на ринку.

Література: [6], [7], [9], [11].

Тема 7

Контролінг інвестиційних проектів

Мета: показати процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів на основі будь-якого інвестиційного проекту.

У результаті вивчення даної теми студент повинен знати:

– основні поняття теми: інвестиції, інвестиційний проект, коефіцієнт дисконтування;

– основні критерії оцінки інвестиційних проектів.

Студент повинен уміти розраховувати показники, що характеризують ефективність інвестиційного проекту з урахуванням дисконтування:

– чистий приведений дохід;

– внутрішня ставка рентабельності;

– період окупності;

– індекс (коефіцієнт) рентабельності.
Контрольні питання.

 1. Поняття, мета, завдання та функції контролінгу інвестиційних проектів.

 2. Критерії оцінки інвестиційних проектів.

 3. Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи.

 4. Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів.

 5. Види бюджетів реалізації інвестиційних проектів.

Література: [1], [2], [5], [10].
Тема 8

Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві

Мета: закріпити теоретичні знання з визначення місця служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.

У результаті вивчення даної теми студент повинен знати основні поняття: структура контролінгу, фінансово-економічна служба, служба контролінгу.

Студент повинен уміти:

– визначати основну структуру та склад служби контролінгу на підприємстві;

– розробляти посадову інструкцію контролера на підприємстві;

– розробляти професіограму контролера на підприємстві.
Контрольні питання.

 1. Структура служби контролінгу на підприємстві.

 2. Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу.

 3. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу.

 4. Механізм впровадження системи контролінгу в структуру управління підприємством.

 5. Методика організації впровадження служби контролінгу на вітчизняних підприємствах.

Література: [1], [2], [5], [10].

Тема 9

Контролінг у системі прийняття управлінських рішень

Мета: розглянути процес прийняття управлінських рішень у системі контролінгу.

У результаті вивчення даної теми студент повинен знати основні поняття: управлінське рішення, критерії прийняття управлінських рішень.

Студент повинен уміти формувати управлінські рішення залежно від їх класифікації та різноманітних критеріїв прийняття управлінських рішень.

Контрольні питання.

 1. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень: класичного, принципу обмеженої раціональності, принципу ефективного управління, принципу соціального підходу.

 2. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень.

 3. Критерії прийняття управлінських рішень за обсягом та структурою.

 4. Критерії прийняття рішень «виробляти чи купувати».

 5. Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві.

Література: [1], [2], [5], [10], [11].


 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1.1. Мета та завдання

Домашнє завдання (ДЗ) з дисципліни «Контролінг» передбачене навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 6.030601 «Менеджмент» (спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій і адміністрування»).

Домашнє завдання виконується студентами в восьмому семестрі відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу.

Мета виконання домашнього завдання – закріплення й поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни та отримання практичних навичок у галузі контролінгу.

Домашнє завдання є складовою модуля II «Контролінг у системі прийняття управлінських рішень».

У результаті виконання домашнього завдання студент повинен уміти:

- проводити стратегічний аналіз, з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища;

- проводити експертну діагностику на основі коефіцієнтного аналізу;

- проводити аналіз загрози банкрутства підприємства;

- застосовувати дані фінансової звітності в практичній діяльності підприємства;

- розробляти пропозиції щодо усунення «вузьких місць» в стратегічній та оперативній діяльності підприємства.

Домашнє завдання студент виконує і оформлює відповідно до методичних рекомендацій.

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до практичних занять та виконання домашнього...

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»
Облік І аудит [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»,...

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму...
Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму підготовки 030509 «Облік І аудит», в тому...

Методичні рекомендації для підготовки студента до практичних занять
Методичні рекомендації з підготовки студентів до практичних занять з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік І експертиза»

Методичні рекомендації для самостійної підготовки для занять студентів...
Важливою складовою підготовки у вищих навчальних закладах висококваліфікованих фахівців є самостійна робота студентів

Практикум для студентів ІІ курсу (ІІІ семестр) напряму підготовки 010105
Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Практикум для студентів ІV курсу (VIІ семестр) напряму підготовки 010101 "Дошкільна освіта"
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Методичні рекомендації до виконання домашнього завдання для студентів...

Методика ознайомлення з соціальним довкіллям практикум для студентів...
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм...

Методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів...
Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для студентів напряму...

Методичні рекомендації до практичних занять І виконання контрольних...
Методичні рекомендації до практичних занять І виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «основи зед» для студентів спеціалізації...

Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи...
Методичні вказівки до виконання практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Вантажні перевезення» для студентів 3 курсу...

Методичні рекомендації для практичних семінарських занять студентів з дисципліни
Методичні рекомкндації для практичних занять студентів з дисципліни „Охорона праці

Методичні вказівки з організації практичних занять та самостійної роботи студентів
Економіка та ціноутворення на підприємствах туристської індустрії” (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 0504-„Туризм”)....

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів напряму...
«Облік І аудит», в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 03050901 «Облік І аудит» денної та заочної форм навчання...

Методичні рекомендації
Методичні рекомендації: до виконання дипломної роботи для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної форми навчання [Електронний...

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо практичних занять з курсу „Податкова система” для студентів денної форми навчання зі спеціальності 050104...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт