Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт директора Вовчанської гімназії №1

Звіт директора Вовчанської гімназії №1


Звіт

директора Вовчанської гімназії № 1

Батинського А.В. за 2011/2012 навчальний рік
Сучасне відкрите інформаційне суспільство висуває відповідні вимоги до формування особистості, її освіченості, фахового рівня, а отже, до самої освіти. Для сучасної української освіти характерним є надання освітніх послуг з метою формування особистості й фахівця. Одночасно відбувається вступ особистості до відкритого інформаційного суспільства й забезпечення духовної безпеки. Закінчився навчальний рік, попереду новий і тому ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи колективу гімназії протягом 2011- 2012 навчального року. Колектив керувався Статутом гімназії,Робочим навчальним планом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора та педагогічних працівників, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу гімназії. Планування діяльності гімназії відзначалося єдиною спрямованістю, забезпечувало визначення системи взаємопов’язаних заходів щодо виконання поставлених завдань. Воно сприяло мобілізації зусиль педагогічного колективу з метою безперервного вдосконалення процесів навчання і виховання учнів відповідно до вимог суспільства.

Сучасна школа дає учням не тільки знання, уміння та навики, а й виховує соціально адаптовану, громадсько орієнтовану особистість, яка після закінчення начального закладу успішно займе своє місце в житті. Саме тому внутрішнє мікросередовище у навчальному закладі необхідно сполучити з реальною дійсністю зовні. Адміністрація та педагогічний колективгімназії спрямовав свою роботу на впровадження проекту громадсько активного навчального закладу, тобто ми підтримуємо партнерські стосунки міської громади та навчального закладу.

Основна мета: не лише надавати освітні послуги учням, а й розвивати громаду, залучати батьків і громадськість до вирішення освітнніх, соціальних та інших проблем, які існують у гімназії. Гімназія є осередком громади, освітнім, культурним центром, центром відпочинку. Адміністрація гімназії виступає ініціатором партнерських стосунків між педколективом, батьками, громадою. Так,подаю звіт про роботу за 2011-2012 навчальний рік перед педагогічним колективом, батьками, де проаналізовано досягнення, проблеми в роботі гімназії, окреслено коло нових завдань у подальшій роботі освітнього закладу.


1.Загальна інформація про гімназію Вовчанська гімназія № 1 є комунальною власністю Вовчанської районної ради Харківської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Вовчанської РДА, якому делеговані відповідні повноваження.

Сьогодення приділяє значну увагу освіті підростаючого покоління. Щоб досягти поставленої мети навчальний заклад у першу чергу має бути забезпечений педагогічними кадрами.

У 2011-2012 навчальному році працювало56 педагогічних працівникита 20 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 520 учнів у 27 класах-комплектах, середня наповнюваність класів становить 19 (18) учнів. І ступінь – 222 (212) учнів, ІІ – 232 (227), ІІІ – 62 (61). Навчально-виховний процес здійснювався за 2 профілями: 10-11 класи: економічним ( 23 учні), української філології (39 учнів ). У 5-9 класах організовано навчання за соціально-гуманітарним напрямом. Вступ до гімназії здійснювався відповідно до правил конкурсного приймання.

4 учні гімназії були нагороджені срібними медалями. 28 учнів 5-8, 10-х класів, що становить 9% (5 %) від загальної кількості дітей, 36 учнів 2-4-х класів (16%), минулого року 13 учнів 3-4-х класів (6%) нагороджені Похвальним листом. До послуг учнів 40 навчальних кабінетів, комп’ютерний клас (15 ПК), мультимедійний клас, спортивна зала, гімнастичний та футбольний майданчики, 2 майстерні (столярна та слюсарна), кабінет обслуговуючої праці, їдальня, медичний кабінет.

Бібліотечний фонд налічує:

 • художньої літератури - 10747;

 • брошури – 211;

 • журнали – 190;

 • навчальні підручники – 13500, забезпеченість 96,5%;

 • художня література за навчальними програмами – 3802;

 • позапрограмова художня література – 6945.


2. Кадрове забезпечення


  У 2011-2012 навчальному році штатними працівниками гімназія була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 85% (75 %)педагогів гімназії володіють навичками роботи на комп’ютері. Перспектива в освіті така, що вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. За якісним складом педагогічних працівників наша гімназія одна з кращих у районі.

Більша частина педколективу, а це 60% (56 %) учителів має вищу кваліфікаційну категорію та 17(14) вчителів - звання, що говорить про значний досвід колективу. У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 17 год.

3. Методична робота

Основною ланкою в системі управління підвищенням кваліфікаційного рівня вчителів є методична робота. З метою отримання об’єктивних даних про особистість і професійні якості кожного педагога адміністрація особливу увагу приділяла діагностуванню педагогічних кадрів, яке здійснювалось шляхом відвідування уроків, позакласних заходів, аналізу виступів вчителів на засіданнях педагогічної ради, предметних методичних комісіях , науково-практичних конференціях, аналізу діагностичних анкет, оскільки самооцінювання та самоаналіз – основні чинники розвитку професійної зрілості та майстерності. Система роботи над проблемною темою була орієнтована на ознайомлення вчителів із сучасними педагогічними технологіями та впровадженням їх у навчально-виховний процес, на розвиток самостійності учнів, формування в них творчого ставлення до навчання.
  У гімназії діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Протягом року педколектив працював над проблемою « Упровадження інноваційних технологій як засіб компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу та підвищення якості загальноосвітньої підготовки гімназистів».

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі методичного кабінету закладу. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками предметних методичних комісій, районних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засіданнятощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами гімназії використовуються можливості методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи учителя- «Портфоліо», матеріали діяльності предметних методичних комісій та творчих груп, розробки учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, копіювальна техніка) тощо.
  У гімназії працювали предметні методичні комісії: вчителів початкових класів, вчителів української мови та літератури, російської мови та літератури, іноземної мови, математики і фізики, інформатики, вчителів природничих дисциплін, художньо-естетичного напрямку, вчителів фізкультури і ЗВ, історії та правознавства. Результативною була робота всіх комісій.Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів гімназії оцінюється достатньо-високими показниками.
  Учителі закладу йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів гімназії. Використовуюься у навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання, технології розвивального навчання.
  У 2011-2012 навчальному році атестувалося 11 учителів. За результати атестації 1 учителеві встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 6 -підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 3– присвоєно звання «старший учитель»,встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії »- 1 учителеві, підтверджено кваліфікаційну категорію«спеціалістпершої категорії» бібліотекарю. За підсумками минулого навчального року порушено клопотання про нагородження вчителів грамотою різних рівнів.
  Педагоги гімназії активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі гімназії у навчальному році було організовано та проведено 28 районних, 3 обланихсемінари. Учитель фізичної культури Головніна Наталія Василівна брала участь у районному етапі конкурсу «Учитель року -2012». Педагоги закладу є активними учасниками ярмарки педтехнологій. У цьому році на районний конкурс було представлено 17 розробок учителів з проблем, над якими вони працюють.Розробки вчителів були рекомендовані та направлені для публікації на сторінках освітянських видань. Належна увага приділялась інформаційному забезпеченню педагогів. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.


4. Навчальна діяльність учнів


Навчально – виховний процес у 2011-2012 навчальному році організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості молодших школярів, досягнення ними рівня навчальних досягнень, що відповідає потенційним можливостям учнів з урахуванням їх пізнавальних інтересів і здібностей.

Педагогічним колективом проведено певну роботу щодо збереження мережі.

У початковій школі з 1 вересня функціонувало 11 класів і 2 групи продовженого дня . Мережа класів з російською та українською мовами навчання була оптимально збалансованою до освітніх потреб жителів мікрорайону: 6 класів з російською (у минулому навчальному році - 6) та 5 класів з українською (5) мовами навчання
  Протягом 2011-2012 навчального року робота педколективу була спрямована на соціально зорієнтоване навчання і виховання учнів. Велика увага приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2011 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 73 учні.

5 учнів за станом здоров’я (згідно рекомендації лікарів) здобували цього навчального року освіту за індивідуальною формою навчання, 4 учні початкових класів, 1 учень - 8 класу. Усі учні переведені до наступних класів, а також учні

4-х, 9-х, 11-х класів склали державну підсумкову атестацію . 
  У гімназії існує певна система роботи щодо профільного навчання. У 8-9 класах проводиться допрофільна підготовка. З цією метою бела налагоджена робота курсів за вибором та факультативів.  Учні нашої закладу традиційно активні учасники міжнародних конкурсів. Вовчанська гімназія № 1 - лідер серед навчальних закладів району у роботі з обдарованими дітьми. На цьогорічний конкурс МАН було подано 2 роботи, роботи потребують удосконалення.


  Достатньо-високі показники участі наших школярів у районних олімпіадах. Щорічно учні гімназії беруть участь у районних олімпіадах з базових дисциплін, виборюють призові місця. Враховуючи висновки журі та оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, результати участі команди наступні: всього: 41 призове місце:

І м – 19 учнів , ІІ м. – 10 учнів , ІІІ м. – 12 учнів. Учень 9-А класу Панченко В. здобув перемоги у 9 районних та 6 обласних олімпіадах з базових дисциплін. Учень 8-Б класу Кузьменко О. здобув перемогу у ІІІ обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. Відповідно до положення програми «Обдарованість» учні отримують стипендію. Усім переможцям олімпіад, конкурсів, змагань, згідно з рішенням батьківського комітету гімназії вручені солодощі та нагороджені грамотами відділу освіти Вовчанської райдержадміністрації.

Самооцінка ефективності уроків показала, що середній показник ЕУ у порівнянні з попереднім навчальним роком підвищився на 1 % і становить 86 % ( 85%).

Рівень навчальних досягнень учнів з базових предметів наступний:з/п

Назва

предмета

Показник

РНД

(загальний)

Допрофільні

класи


Профільні класи

(економічний)

Профільні класи

(української

філології)

1

Українська мова

0,75

0,73

0,72

0,80

2

Українська література

0,78

0,75

0,69

0,81

3

Російська мова

0,72

0,77

0,80

0,81

4

Інтегрований курс «Література»

0,80

0,78

0,80

0,83

5

Іноземна мова (англійська)

0,65

0,61

0,66

0,78

6

Математика

0,67

-

-

0,72

7

Алгебра

0,65

0,65

0,66

-

8

Геометрія

0,65

0,64

0,64

-

9

Інформатика

0,77

0,77

0,78

0,79

10

Історія України

0,77

0,76

0,72

0,77

11

Всесвітня історія

0,75

0,67

0,74

0,76

12

Людина і світ

0,94

-

0,98

0,89

13

Правознавство

0,77

0,76

0,70

0,82

14

Біологія

0,77

0,75

0,84

0,79

15

Фізика

0,70

0,67

0,66

0,71

16

Хімія

0,66

0,64

0,68

0,73

17

Економіка

0,79

-

0,76

0,86

18

Географія

0,79

0,74

0,81

0,89

19

Екологія

0,84

-

0,89

0,79

Загальний показник

0,75Рейтинг класів наступний : серед 5-6 класів на першій позиції 5-В, показник РНД становить 0,84; серед 7-8 класів – 8-Б, показник 0,84; серед 9-11-х класів – 11-А, показник 0,84. Загальний показник рівня навчальних досягнень по гімназії 0,78.


5. Зовнішнє незалежне оцінювання


  Вже шостий рік в Україні йде впровадження процесу зовнішнього незалежного оцінювання учасників вступної кампанії до вищих навчальних закладів. У 2011-2012навчальному році 31 випускник з 33 зареєструвався для проходження ЗНО. Цьому процесу передувала значна підготовча робота.

6. Виховна та позакласна робота


  Педагоги гімназії глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:


• Морально-етичне виховання.
• Художньо-естетичне виховання.
• Громадянсько-патріотичне виховання.
• Трудове виховання.
• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.
• Екологічне виховання.
  Районні виховні заходи у яких минулий рік взяла участь наша гімназія і показала активність та високі результати:
• День Перемоги.
• Заходи пам’яті жертв Голодомору.
• Захід до річниці виведення радянських військ з Афганістану.
• Численні конкурси малюнків.
• Районний конкурс-гра « Зірниця», «ЮІР», «ДЮП»
• Районний огляд художньої самодіяльності.
• Районний конкурс «Збережи ялинку», новорічні свята.

  Активним у житті дітей було учнівське самоврядування. При учкомі діють кілька комісій: «Знання», «Дисципліна і порядок», «Здоров’я», «Рада суспільно-корисних і добрих справ», «Центр національного і культурного відродження». «Дозвілля», «Прес-центр». У щорічному конкурсі «Клас року» серед 5-6 класів переміг 5-А клас, серед 7-8 класів – 8-А, серед 9-11-х класів – 10 Б.
Силами активістів під керівництвом педагога-організатора та за допомогою учителів, класних керівників були організовані шкільні вечори « КВК», «Нумо, хлопці!», вечір зустрічі Нового року, «Несподіванка в день св. Валентина», «Осінній бал », фоклорно-етнографічний фестиваль «Печенізьке поле», День учителя, свято урожаю та інше. Дозвілля дітей у вечірній час було організоване згідно можливостей закладу та на достатньому рівні. Також членами учнівського самоврядування систематично перевірялись робочі куточки у класах, стан озеленення гімназії. Згідно плану, щопонеділка, відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по гімназії, проведену роботи, висвітлювався систематично план роботи шкільного самоврядування.

За результатами 2011-2012 навчального року рівень вихованості склав 84% (80% ,80,6 % ), що вище за минулорічний на 4 %.


7. Правовиховна робота

 У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:
- тематичні загальношкільні лінійки та класні години,
- зустрічі з юристами,
- конкурси інтелектуально-розважальної гри «Дебати»,
- лекції, бесіди на правову тематику,
- анкетування,
- зустрічі з працівниками правоохоронних органів,
- уроки правознавства,
- олімпіади з правознавства,
- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями,
- батьківські лекторії,
- відвідування проблемних сімей вдома.


 Практичним психологом гімназії проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема, тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, за рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх Вовчанського РВ УМВС учні гімназії відсутні.

8. Соціальний захист

  Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у гімназії , проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
• сиріт та дітей під опікою– 9;
• інвалідів – 13;
• чорнобильців – 4;
• малозабезпечених - 4;
• багатодітних – 24.


  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації закладу . Для них була організована участь у таких заходах: екскурсії, участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне відвідування вистав у РБК, подарунки до нового навчального року за кошти центру соціальних служб для молоді, відпочинок у закладі відпочинку з денним перебуванням «Сучасник». Деякі діти з пільгових категорій за кошти районного бюджету мали змогу оздоровитися у дитячих оздоровчих таборах державного значення: «Артек» та інших. Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 5,50 грн. З опікунами дітей-сиріт підтримують постійний зв'язок класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог, адміністрації гімназії . 

9. Профорієнтаційна робота


  Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання гімназії – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи під керівництвом практичного психолога Бондаренко ОЮ. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи. Активно допомагали у цьому працівникирайонного центру зайнятості.

10. Співпраця з батьками

  Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником гімназії , а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, беруть шефство над підлітками, що знаходяться на внутрішкільному обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

  Однією з традиційних з форм роботи з батьками у закладі є батьківські збори .

11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

 Медичне обслуговування учнівта працівників гімназії організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працює медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та кабінет стоматолога, де працює лікар Вовчанської ЦР. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у гіімназії формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видано наказ по гімназії. Медичне обслуговування працівників гімназії організовано на базі Вовчанської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у квітні-травні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри гімназії.Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування угімназії. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст.25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 1-11 класів відбувається згідно графіка на 3-4 перервах у їдальні гімназії. Як додаток до денного раціону дітей у гімназії працює буфет.Цікавими оздоровчими заходами у гімназії є проведення традиційного Дня здоров’я, малих олімпійських ігор, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медсестри на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.
  Намагалися цікаво і змістовно провести оздоровлення школярів у закладі з денним перебуванням «Сучасник». Батьківська доплата становила12 гривень на учня. Ще 3тис.318 гривень було залучено за рахунок бюджетних коштів. Під час відпочинку у таборі проведено цікаві масові заходи: екскурсї, конкурси, розваги. 12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

  Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу гімназії з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації . Наказом по гімназії призначено відповідального за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.Ним є заступник директора з навчально-виховної роботи Жданова Н.О.
 На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У гімназії в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні гімназії розміщено кілька стендів щодо безпечної поведінки. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом з тим залишаються високими показники травматизму дітей .У гімназії розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.13. Фінансово-господарська діяльність

  Адміністрація гімназії разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб закладу проводиться за рахунок спонсорської допомоги батьків , приватних підприємців, вчителів гімназії. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок працівникам гімназії. За бажанням переважної більшості колективу було здійснено нарахування авансу. Вчасно здійснювалися проплати за спожиті школою енергоносії. Не в кращому стані електромережа. У 31 кабінеті повністю замінено світильники. Протягом навчального року здійснено закупівлю наочних посібників.За позабюджетні кошти здійснюється ремонт та обслуговування шкільної оргтехніки , поточні ремонти коридорів гімназії, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року.  Адміністрацією гімназії приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль гімназії поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота щодо озеленення коридорів. Подвір’я гімназії завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями гімназії, своєчасно обрізаються дерева, кущі.

У цьому році за активної підтримки козацької громади на чолі з Лавриком В.В. випускниками 2012 року висаджено 25 туй, педагогічним колективом 20 кущів «казацкого можжевельника». Фарбується огорожа, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території гімназії.

Залучено та витрачено всього 89712 гривень: спонсорських – 37600 грн.

матеріалів за батьківські кошти придбано на 52112 грн., бюджетних – 0 грн., зароблених навчальним закладом – 0 грн.

 1. Капітальний ремонт актової зали – 60500 грн. ( завіса, штори, дзеркало – 10900 грн.; будматеріали, лісоматеріали, фарба – 15000 грн.; пластикові двері (2 шт.)- 5800 грн.; освітлення – 1200 грн., стільці – 27600 грн. ).

 2. Ремонт комп'ютерного кабінету № 21 - 8483грн.

(заміна шпалер – 1300 грн., ремонт підлоги (ОСБ плита -2673 грн.,

лінолеум - 4510 грн.)).

 1. Ремонт меблі у кабінеті № 23.- 6000 грн.

( ремонт парт – 3000 грн., придбання нових столів – 3000 грн.);

 1. Ремонт кабінету № 31- 7852 грн.

(заміна шпалер – 760 грн., ремонт підлоги (ОСБ плита -1782 грн., лінолеум -3050 грн.), карниз – 120 грн., гардини – 700 грн., фарбування парт, стільців, вікон, дверей – 240 грн., заміна освітлення – 1200 грн., ).

 1. Кабінет № 27 – 900 грн. ( гардини та штори).

 2. Кабінет № 4 – 834 грн. (заміна шпалер 234 грн., гардини – 600 грн.)

 3. Кабінет медичної сестри – 362 грн. ( заміна шпалер).

 4. Кабінет завідувача господарством – 181 грн. ( заміна шпалер).

 5. Фарбування спортзалу – 2000 грн. ( підлога, стіни, вікна зовні).

 6. Будівництво пандусу – 2000 грн.

 7. Косметичний ремонт їдальні – 600 грн.

 8. Придбання миючих засобів – 700 грн.


14. Управлінська діяльність


  Управління гімназією здійснюється згідно річного плану роботи гімназії , плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована закладі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток гімназії. 
 У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням гімназії до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, відділу освіти Вовчанської РДА, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації гімназії , вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

 
  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. Узакладі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання гімназії, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У гімназії адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметівта виконання навчальних планів та программ, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради гімназії, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація гімназії приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.
  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва закладу більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор гімназії у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у закладі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.


Дякую за увагу.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Протокол самоаналізу організації функціонування Вовчанської гімназії...
«Про організацію та проведення самоаналізу організації функціонування Вовчанської гімназії №1 Вовчанської районної ради Харківської...

Виконавчий комітет Первомайський міський ради Харківської області відділ освіти наказ
Бугаєнко І. В.), №5 (директор Стоцька О. А., заступник директора Люлька А. В.), №6 (директор Спінчевська Л. Р., заступник директора...

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2014-2015 навчальний рік

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2015-2016 навчальний рік

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2014-2015 навчальний рік

Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка»
Звіт директора днз «професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» Сербіної Н.І. за 2013-2014 навчальний рік

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Звіт директора Бурковецької зош І-ІІ ступенів
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Звіт Капранчук Т. М., директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора школи на загальних зборах
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт про діяльність директора
Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими...

Звіт директора хтл №9
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи педагогічного колективу ліцею, оцінити...

Статут золочівської гімназії №1 Золочівської районної державної адміністрації...
Ххіv скликання від 27 травня 2003 року, за погодженням з Головним управлінням освіти І науки Харківської обласної державної адміністрації,...

Звіт директора спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №159
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Презентація маловисківської гімназії маловисківської районної ради...
Традиції – це цілий комплекс заходів, що дозволяє розкрити неповторну індивідуальність кожної дитини; це моральні засади колективу...

Звіт директора Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому сьогодні ми зібралися, щоб оцінити діяльність директора школи за 2017/2018 навчальний...

Нака з
«Про проведення атестаційної експертизи Вендичанської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, гімназії» та з метою контролю...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт