Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)ЗАТВЕРДЖЕНО”

загальними зборами акціонерів

відкритого акціонерного товариства

ЛТАВА”
від “27” квітня 2011р.
Голова загальних зборів акціонерів
_________________/Грицай Т.Б./
М. П.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЗАВОД “ЛТАВА”
(нова редакція)

м. Полтава
2011рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Товариство).

  2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради, а також права, обов’язки та відповідальність членів наглядової ради Товариства.

  3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.
 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
  1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав акціонерів Товариства.

  2. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, спрямованих на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю правління Товариства.

  3. Компетенція наглядової ради визначається законом та Статутом Товариства.

  4. Статутом Товариства або за рішенням загальних зборів на наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

  5. Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
 1. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

  1. Члени наглядової ради мають право:

 • за згодою голови наглядовою ради, брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства;

 • за згодою голови наглядовою ради, отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 2 днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім’я голови Виконавчого органу Товариства;

 • вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

 • надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

  1. Члени наглядової ради зобов’язані:

 • діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов’язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

 • керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

 • виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;

 • особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

 • дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

 • дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов’язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

 • повідомити протягом 2 днів у письмовій формі наглядову раду та виконавчий орган Товариства про втрату статусу акціонера Товариства (для акціонерів – юридичних осіб).

  1. Члени наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями.

Члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні, не несуть відповідальності.

  1. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

  2. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

  3. Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

  4. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.
 1. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
  1. Кількісний склад Наглядова ради встановлюється Загальними зборами акціонерів.

  2. Членами наглядової ради можуть бути юридичні особи-акціонери Товариства, або фізичні особи, які мають повну дієздатність.

Член наглядової ради не може одночасно бути головою або членом виконавчого органу та (або) ревізійної комісії Товариства.

  1. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

  2. До складу наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.
 1. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
  1. Термін повноважень наглядової ради 3 (три) роки.

  2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.

  3. Одна й та сама особа може переобиратися членом наглядової ради необмежену кількість разів.

  4. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, цим положенням про Наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

  5. Повноваження члена наглядової ради припиняються достроково у разі:

 • одностороннього складення з себе повноважень члена наглядової ради;

 • втрати членом наглядової ради статусу акціонера Товариства (для юридичних осіб);

 • виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків члена наглядової ради;

 • прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків;

 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  1. У разі одностороннього складення з себе повноважень член наглядової ради зобов’язаний письмово повідомити про це Товариство не пізніше як за 10 днів до зазначеної дати.
 1. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  1. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

  2. Право висувати кандидатів для обрання до складу наглядової ради мають акціонери Товариства.

  3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради.

  4. Кандидати, які висуваються для обрання до складу наглядової ради, повинні мати вищу; інженерну, юридичну або фінансово-економічну освіту.

  5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

  6. Пропозиція акціонера повинна містити:

 • прізвище, ім’я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

 • відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

 • назву органу, до якого висувається кандидат;

 • прізвище, ім’я, по батькові та дату народження кандидата;

 • зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату;

 • інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

 • відповідність кандидата вимогам, які передбачені пп. 4.2, 4.3, 4.4, 6.4 цього Положення;

 • наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

 • наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

 • згоду кандидата на обрання до наглядової ради Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

  1. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу наглядової ради Товариства може бути прийняте правлінням тільки у разі:

 • недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 6.5 цього Положення;

 • неподання даних, передбачених пп.6.6 цього Положення;

 • якщо особа, яка висувається для обрання до складу наглядової ради, не відповідає вимогам, встановленим пп.. 4.2., 4.3, 4.4, 6.4 цього Положення.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

  1. Рішення про обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів.


 1. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
  1. Робочими органами наглядової ради є:

 • голова наглядової ради;

 • заступник голови наглядової ради;

 • члени наглядової ради;

  1. Голова наглядової ради:

 • організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи;

 • скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;

 • готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

 • підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

  1. У разі відсутності Голови Наглядової ради його обов’язки виконує Заступник Голови наглядової ради .

  2. Голова наглядової ради та Заступник Голови наглядової ради обирається з складу членів наглядової ради загальними зборами акціонерів.

  3. У разі необхідності наглядова рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Товариства, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Товариства, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

  4. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов’язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

  5. За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові наглядової ради Товариства. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.
 1. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
  1. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

  2. Засідання наглядової ради може проводитися у формі:

 • спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);

 • заочного голосування.

  1. Рішення про проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування приймається головою наглядової ради Товариства.

  2. Чергові засідання наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

  3. Позачергові засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

 • члена наглядової ради Товариства;

 • ревізійної комісії Товариства;

 • голови виконавчого органу Товариства;

 • члена виконавчого органу Товариства.

  1. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім’я голови наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

 • вручення повідомлення під розпис;

 • зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити:

 • прізвище, ім’я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

 • підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;

 • формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

  1. Позачергове засідання наглядової ради повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше як через 10 днів після надання відповідної вимоги.

  2. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.

  3. Про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради кожний член наглядової ради повідомляється Головою наглядової ради за 5 днів до дати проведення засідання.

  4. Ініціатори скликання позачергового засідання наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 8.9 цього Положення.

  5. Засідання наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

  6. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.

Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови наглядової ради є вирішальним.

  1. Рішення наглядової ради приймається, як правило, способом відкритого голосування.

  2. Під час засідання наглядової ради Голова наглядової ради веде протокол.

Протокол засідання наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом п’яти днів з дня проведення засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

 • повне найменування Товариства;

 • дата та місце проведення засідання наглядової ради;

 • особи, які були присутні на засіданні;

 • наявність кворуму;

 • питання порядку денного;

 • основні положення виступів;

 • по-іменні підсумки голосування та рішення, прийняті наглядовою радою.

Протокол засідання наглядової ради підписується Головою наглядової ради.

Голова наглядової ради несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член наглядової ради, який незгоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 днів з моменту проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові наглядової ради Товариства. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід’ємною частиною.

  1. У разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування, члени наглядової ради зобов’язані протягом встановленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім’я голови наглядової ради.

Рішення наглядової ради у разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради від загальної кількості членів наглядової ради, яка визначена у п. 4.1 цього Положення.

За підсумками заочного голосування Голова наглядової ради оформляє відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку прийому бюлетенів.

У протоколі зазначаються:

 • повне найменування Товариства;

 • дата та місце підбиття підсумків заочного голосування наглядової ради;

 • питання, винесені на заочне голосування;

 • строк прийому заповнених бюлетенів;

 • кількість отриманих бюлетенів;

 • підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується головою наглядової ради.

Бюлетені членів наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід’ємною частиною.

Рішення, прийняті наглядовою радою у межах своїх повноважень, є обов’язковими для виконання членами наглядової ради, головою правління, правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

  1. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, наглядова рада, в межах затвердженого загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів. 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Це положення набирає чинності з моменту реєстрації змін до статуту Товариства, виконаних згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Стату т публічного акціонерного товариства «завод «лтав а» (нова редакція)
«Полтавский електромеханiчний завод» у вiдкрите акцiонерне товариство “Лтава” та перейменовано в публічне акціонерне товариство «завод...

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Затверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі відповідно – Положення, Спостережна...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі
«Соколенко-Екскавація», товариства з обмеженою відповідальністю «Променергоресурс» до публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...

Рішенням Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Положення про Наглядову раду товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій” (далі Положення) розроблено...

Реєстрація публічного акціонерного товариства та приватного акціонерного...
Акціонерне товариство господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної...

Публічного акціонерного товариства
...

Антикорупційна програма публічного акціонерного товариства “
Публічного акціонерного товариства “енергопостачальної компанії “херсонобленерго”

Затверджено загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
Статуту Публічного акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» (код єдрпоу 00480945), зареєстрованого за записом №15881050018000219...

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Затверджено загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства
Постанови Кабінету Міністрів України №32 від 17 січня 1995 року та перейменовано в публічне акціонерне товариство «Полтавський завод...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт