Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Досліджено порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України поза робочим місцем нотаріуса. Оглянуто вчинення нотаріальних дій, у разі якщо місце проживання людини зареєстровано в межах одного нотаріального округу, але фактично вона мешкає на території іншого

Досліджено порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України поза робочим місцем нотаріуса. Оглянуто вчинення нотаріальних дій, у разі якщо місце проживання людини зареєстровано в межах одного нотаріального округу, але фактично вона мешкає на території іншого

Неллі Побіянська,

приватний нотаріус Ватутінського міського нотаріального округу Черкаської області

ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ ПОЗА РОБОЧИМ МІСЦЕМ НОТАРІУСА

Нелли Побиянская

Совершение нотариальных действий вне рабочего места нотариуса

Досліджено порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України поза робочим місцем нотаріуса. Оглянуто вчинення нотаріальних дій, у разі якщо місце проживання людини зареєстровано в межах одного нотаріального округу, але фактично вона мешкає на території іншого.

Ключові слова: вчинення нотаріальних дій, робоче місце нотаріуса, нотаріальний округ.

Исследован порядок совершения нотариальных действий нотариусами Украины вне рабочего места нотариуса. Рассмотрено совершение нотариальных действий, в случае если место проживания человека зарегистрировано в пределах одного нотариального округа, но фактически он проживает на территории другого.

Ключевые слова: совершение нотариальных действий, рабочее место нотариуса, нотариальный округ.

Становлення нотаріальної практики в Україні є однією з актуальних і водночас складних і практично недосліджених проблем правознавства. Кількість наукових праць, присвячених проблемам нотаріальної практики, є досить обмеженою. Серед них слід відзначити дослідження вітчизняних науковців і практиків: В. В. Комаров, С. Я. Фурса, А. М. Єрух. Ю. М. Козьяков та інші науковці й практики.

Доцільність вивчення цієї проблеми обґрунтовується її результатами для системного з’ясування проблем сучасного розвитку нотаріальної практики в нашій державі. Крім того, багато проблем нотаріальної практики перебувають поза увагою науковців. Тим не менше, саме ґрунтовне знання нотаріальної практики має велике значення для сучасної теорії та практики створення і систематизації нормативно-правових актів, які регулюють діяльність нотаріату сьогодні. Адже саме детальне вивчення нотаріальної практики має сприяти недопущенню помилок при її застосуванні й удосконаленні в майбутньому, в першу чергу, нормотворцями, при створенні нових законів і методичних рекомендацій, їх систематизації. Крім того, без вивчення практики неможливе теоретичне опрацювання її проблем. У зв’язку з вищенаведеним є нагальна потреба в системному дослідженні проблем, які постають перед кожними нотаріусом при вчиненні певних нотаріальних дій, зокрема при вчиненні нотаріальних дій поза робочим місцем нотаріуса. Отже, актуальність проявляється в тому, що це може певною мірою сприяти розширенню та поглибленню наукових розробок, а також удосконаленню нормотворчої і правозастосовчої юридичної практики.

Метою цієї роботи є дослідження порядку вчинення нотаріальних дій поза робочим місцем нотаріуса.

Статті 57, 59 Конституції України передбачають, що кожен має право на правову допомогу. Крім того, кожному гарантується право знати свої права й обов’язки. Сприяти громадянам, підприємствам і організаціям у здійсненні їхніх прав та захищати законні інтереси, роз’яснювати права та обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду, є безпосереднім обов’язком нотаріуса, передбаченим ст. 5 Закону України «Про нотаріат»

Проте, досить часто люди, через вік чи стан здоров’я, коли вони найбільше цього потребують, не можуть самі звернутися за правовою допомогою чи безпосередньо для вчиненням нотаріальної дії за місцем знаходження робочого місця нотаріуса чи до нотаріальної контори.

Особливо гостро проблема вчинення нотаріальних дій поза робочим місцем нотаріуса постала нині, коли відбувається виплата заощаджень вкладників Ощадбанку СРСР. 

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність нотаріату, містять усього лише декілька статей, які регулюють порядок виїзду нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза своїм робочим місцем, (далі — виїзд). Проте, як свідчить практика, зокрема судова, досить часто від правильності оформлення такого виїзду залежить чинність того чи іншого правочину.

Саме для таких випадків ст. 41 Закону України «Про нотаріат», п.11 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України передбачає вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі — Інструкція) поза робочим місцем на території свого округу. Як правило, нотаріус вчиняє нотаріальну дію поза робочим місцем у таких випадках:

– якщо цього вимагає характер певного правочину (наприклад, виїзд до банку);

– якщо це викликане станом здоров’я особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії;

– якщо це викликане віком особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії;

Позитивними змінами в чинному законодавстві щодо «наближення» правової допомоги до населення, зокрема, 27.04.2008 року було прийнято Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України в зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України», який доповнив частину першу ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров’я, закріпивши право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса й адвоката, а також священнослужителя для відправлення богослужіння та релігійного обряду.

Останні зміни нормативно-правових актів, які регулюють діяльність нотаріату, не оминули й порядок вчинення нотаріальних дій поза робочим місцем нотаріуса. Наказом №1101/5 від 19.11.2007 року «Про внесення змін до Порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій та деяких нормативно-правових актів Міністерства Юстиції України», доповнивши журнал (книгу) обліку викликів нотаріуса графою № 9 «Підпис особи, яка зробила виклик або для якої вчинялася нотаріальна дія». Окрім того, це дозволяє дійти висновку про те, що виклик нотаріуса за допомогою комунікаційних засобів відійшов у минуле.

Мені б хотілося зупинитися на основних моментах оформлення виклику нотаріуса фізичними особами, оскільки, на мою думку, виклики, зроблені до банку або на підприємство, здебільшого продиктовані просто небажанням прийти безпосередньо до нотаріальної контори:

– сам журнал заводиться та ведеться нотаріусом упродовж усього часу його діяльності, не залежно від того, чи викликають його для вчинення нотаріальної дії поза робочим місцем, чи ні. Це буде ще одним доказом того, що нотаріус не ігнорує свої виклики, просто їх дійсно немає;

пункт 11 Інструкції передбачає, що нотаріус вчиняє нотаріальні дії поза своїм робочим місцем лише в межах свого нотаріального округу. Проте досить часто виникають ситуації, коли особа, яка бажає скласти заповіт чи довіреність, через досить похилий вік або стан здоров’я потребує постійного догляду й тому проживає на за місцем своєї реєстрації, а, наприклад, у лікарні або за місцем реєстрації своїх дітей, куди й викликають нотаріуса. Коли всі зареєстровані на території одного нотаріального округу, особливих труднощів при вчиненні нотаріальних дій не виникає, оскільки статті 24, 33 Конституції України, п. 13 Статті Загальної декларації прав людини, п.6 ст. 29 Цивільного кодексу України передбачають, що фізична особа може вільно пересуватися на території власної держави та мати кілька місць проживання. Можу запропонувати таку відмітку в журналі та безпосередньо в тексті довіреності
«_________________________________
,

(прізвище, ім’я, по батькові)

що зареєстрований за адресою: _____, проживає за адресою: _____, у зв’язку
з похилим віком та станом здоров’я».

Якщо ж особа зареєстрована на території одного нотаріального округу, а проживає на території іншого, то тут буде набагато складніше, оскільки підтвердити той факт, що на момент вчинення певної нотаріальної дії ця особа проживала в даному населеному пункті і порушення з боку нотаріуса відсутні, буде досить важко. Оскільки ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» передбачає, що громадянин України зобов’язаний протягом 10 днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання. Проте зробити це можна особисто або на підставі відповідної довіреності, що знову заганяє людину в глухий кут. Тому в даному разі кожен нотаріус цю дилему вирішує для себе сам: чи надати правову допомогу та вчинити певну нотаріальну дію, але поставити під сумнів правильність учиненої нотаріальної дії, чи утриматись від її вчинення, зробивши людину заручником свого віку чи хвороби;

–  при вчиненні нотаріальної дії поза робочим місцем нотаріуса робиться відповідна відмітка на примірнику відповідного документа в журналі для реєстрації нотаріальних дій. Нова редакція Порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій містить відповідний зразок заповнення графи 5 реєстру для реєстрації нотаріальних дій при вчиненні нотаріальної дії поза робочим місцем нотаріуса. Я пропоную доповнити цю відмітку відомостями про час вчинення цієї дії (години та хвилини, які проставить нотаріус безпосередньо при вчиненні цієї дії). Це дасть можливість уникнути спекуляцій на тему того, що така дія була вчинена у позаробочий час або щодо того, що на час вчинення цієї дії нотаріус перебував на робочому місці, а не біля клієнта, чи клієнт у цей час не міг перебувати на місці вчиненні нотаріальної дії.

Як показує практика вчинення нотаріальних дій безпосередньо мною та моїми колегами, при вчиненні нотаріальної дії поза робочим місцем, виїжджати до людини необхідно щонайменше двічі: погодити проект документу (про що необхідно зробити відмітку на документі) та безпосередньо для вчинення такої дії. При цьому слід зазначити таке:

«У зв’язку з похилим віком та станом здоров’я довірителя довіреність підписана о ____ год. ____хв. за адресою: місто _____ області, вулиця _____, _____, кв. _____.

Проект довіреності складений у нотаріальній конторі ______, приватного нотаріуса _____ міського нотаріального округу _____ області, за адресою: місто _____ _____ області, просп. _____, _____, кв. _____, та погоджено
з довірителем».

У графі «Примітка», як показує практика, записуються причини, з яких було відмовлено у вчиненні нотаріальної дії.

Сам порядок заповнення вказаного журналу не викликає особливих труднощів. Єдине, що хотілося б додати: у графі 9 можуть підписатися як особа, яка зробила виклик, так і особа, до якої зробили виклик, проте факт вчинення нотаріальної дії слід підписувати лише останній.

Ураховуючи викладене, можна дійти висновку, що останні зміни нормативно-правової бази, яка регулює діяльність нотаріуса, зокрема вчинення нотаріальних дій поза робочим місцем нотаріуса, спрямована перш за все на усунення будь-яких сумнівів у правильності й законності вчинених дій та забезпечення громадян якісною правової допомогою.

Запрошую колег до обговорення цієї теми.

Список використаних джерел

1 Конституція України № 254к/96-ВР вiд 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996. — 1996. — № 30. Ст. 141.

2 Цивільний кодекс України № 435-IV вiд 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003. — 2003. — № 40. — Ст. 356.

3 Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 року // http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015.

4 Про нотаріат: Закон України № 3425-XII вiд 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради України вiд 28.09.1993. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

5 Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання: Закон України № 1382-IV вiд
11 грудня 2003 року // Відомості Верховної Ради України вiд 09.04.2004. — 2004. — № 15. — Ст. 232.

6 Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України: Закон України № 997-V вiд 27 квітня 2007 року // Відомості Верховної Ради України вiд 17.08.2007. — 2007. — № 33. –С. 1081, ст. 440.

7 Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: наказ Міністерства Юстиції України № 20/5 від 3 березня 2004 року // Офіційний вісник України вiд 26.03.2004. — 2004. — № 10. — С. 315, ст. 639, код акту 28034/2004.

8 Про внесення змін до Порядку ведення та заповнення реєстрів для реєстрації нотаріальних дій та деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України: наказ Міністерства Юстиції України № 1101/05 від 19 листопада 2007 року // Офіційний вісник України вiд 30.11.2007. — 2007. — № 88. — С. 104, ст. 3240, код акту 41528/2007.

МЕН № 2 2008-го рокуподілитися в соціальних мережахСхожі:

Пропозиції Секції нотаріусів Асоціації правників України за результатами...
Діюча редакція Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Закон України «Про нотаріат»
Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 22. 02. 2012 №296/5,...

Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу порядок...
...

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України

Пропозиції Секції нотаріусів Асоціації правників України за результатами...
Змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України в редакції від 15. 06. 2009 р

Н а к а з
Затвердити Інструкцію про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (далі Інструкція), що додається

Закон України «Про нотаріат»
Вчинення посадовими особами органів місцевого самоврядування нотаріальних дій та дій, що прирівнюються до нотаріальних (матеріал...

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 16. 06. 2009 за №518/16534 Зміни...
Відповідно до Закону України "Про нотаріат" (далі Закон), Цивільного та Сімейного кодексів України нотаріуси вчиняють такі нотаріальні...

Юридичний радник науково-практичного журналу «Мала енциклопедія нотаріуса»
Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22. 02. 2012 №296/5,...

Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
...

Правила ведення нотаріального діловодства затверджені наказом Міністерства...
Державного реєстру фізичних осіб платників податків (див п. 8 глави 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України)

Згідно з п п. 9 п. 1 глави 2 розділу ІІ порядку вчинення нотаріальних...
Відповідно до ст. 11 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» реєстрація місця проживання...

Приватний нотаріус Краснодонського міського нотаріального округу Луганської області
Закону України «Про іпотеку», ст. 73 Закону України «Про нотаріат», ст. 4 Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на...

Нака з
Відповідно до Закону України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) та з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України...

Наказ
...

«Порядок вчинення нотаріальних дій це не догма, а еволюція відповідно...

Міністерство юстиції україни
Відповідно до статті 21 Закону України „Про нотаріат” та з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України...

Міністерство юстиції україни
Відповідно до статті 21 Закону України „Про нотаріат” та з метою вдосконалення порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт