Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Старший юрист юф «ilf» (інюрполіс), м. Харків, здобувач нді державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України Олена

Старший юрист юф «ilf» (інюрполіс), м. Харків, здобувач нді державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України Олена

Антон Зінчук,

старший юрист ЮФ «ILF» (ІНЮРПОЛІС), м. Харків, здобувач НДІ Державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України

Олена Самощенко,

приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу

Про видачу нерезидентами довіреностей для дії в Україні

На практиці доволі часто в іноземних громадян чи юридичних осіб, що створені та зареєстровані відповідно до законодавства інших держав (далі разом — нерезиденти), виникає необхідність вчинити в Україні юридично значущі дії (наприклад, оформити спадкові права, укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна чи створити дочірнє підприємство). Однак не завжди в подібних випадках такі нерезиденти мають час або змогу прибути в Україну для їх вчинення.

Вирішити таку ситуацію та оперативно вчинити заплановані юридичні дії дає змогу інститут довіреності, який з тими чи іншими особливостями існує в законодавстві всіх держав світу. При цьому варто пам’ятати, що оформлення довіреності за кордоном для дії в Україні має свої юридичні особливості.

По-перше, відповідно до ст. 34 Закону України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. № 2709-ІV (далі — Закон про МПП) порядок видачі, строк дії такої довіреності, припинення та правові наслідки її припинення визначаються правом держави, в якій довіреність видана. Форма довіреності як правочину згідно зі ст. 31 Закону про МПП за загальним правилом вважається дотриманою, якщо вона відповідає праву, що застосовується до змісту довіреності, або праву місця видачі довіреності. Інші правила щодо вимог до форми довіреності можуть встановлюватися міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Зокрема, ст. 40 Мінської конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах закріплює лише правило місця видачі довіреності щодо вимог до її форми.

Особливої уваги потребує питання про зміст довіреності, виданої за кордоном для дії на території України. Частина 1 ст. 32 Закону про МПП передбачає, що довіритель на основі автономії волі може обрати право, яке застосовуватиметься до змісту довіреності. Водночас на практиці доволі рідко трапляються випадки, коли довіритель у тексті довіреності чітко визначає право, що застосовується до її змісту. У такій ситуації для визначення застосовуваного права слід керуватися колізійними нормами Закону про МПП. Стаття 32 цього Закону передбачає, що в разі відсутності вибору права, яке застосовується до змісту правочину (довіреності), застосуванню підлягає право, яке має найбільш тісний зв’язок з правочином. Якщо інше не передбачено або не випливає з умов, суті правочину або сукупності обставин справи, то правочин більш тісно пов’язаний з правом держави, у якій сторона, що повинна здійснити виконання, яке має вирішальне значення для змісту правочину, має своє місце проживання або місцезнаходження. Правила визначення вирішального виконання передбачені ст. 44 Закону про МПП. Пункт 13 ч. 1 ст. 44 передбачає, що за договором доручення стороною, чиє виконання має вирішальне значення, є повірений. Тобто, коли йдеться про вчинення юридично значущих дій на території України на підставі довіреності, за якою представниками є громадяни або юридичні особи України, зміст такої довіреності має відповідати вимогам законодавства України, зокрема статей 244–249 Цивільного кодексу України. З цим висновком кореспондують положення ч. 3 ст. 47 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 р. № 3425-XІІ (далі — Закон про нотаріат) та п. 22 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. № 20/5. Цими нормативними актами передбачено, що для вчинення нотаріальних дій не приймаються документи, які не відповідають вимогам законодавства України. Тому під час оформлення довіреності за кордоном для дії на території України доцільно узгоджувати її зміст із законодавством України щодо довіреностей.

По-друге, якщо вчинення юридично значущої дії в Україні потребує нотаріального оформлення чи пов’язане з реєстраційними діями в органах державної влади та/або місцевого самоврядування, то довіреність має бути легалізована, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України (ст. 13 Закону про МПП). Відповідно до абз. 3 ст. 54 Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 02.04.1994 р. № 127/94, консульська легалізація полягає в установленні і засвідченні справжності підпису, повноважень посадової особи, яка підписала документ чи акт або засвідчила попередній підпис на них, справжності відбитка штампа, печатки, зразки яких отримано консулом офіційним шляхом від компетентних органів держави перебування. Порядок проведення консульської легалізації закордонними дипломатичними установами України визначається Інструкцією про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затвердженою наказом Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 р. № 113.

Однак на практиці процедура консульської легалізації документів є доволі довготривалою і не дає змоги швидко оформити довіреність для вчинення в Україні нагальних юридично значущих дій. Крім того, здійснення консульської легалізації потребує звернення нерезидентів до органів державної влади іншої держави — дипломатичних та консульських установ України, що також створює певні незручності. Саме тому в більшості випадків нерезиденти, які видають довіреність для дії на території України, вдаються до процедури проставлення апостилю, яка передбачена Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року. Процедура проставлення апостилю є більш швидкою, порівняно з консульською легалізацією. Однак строки проставлення апостилю в різних державах також різні. Якщо на Кіпрі ця процедура займає 1–2 дні, то в Австрії чи Австралії процедура займає близько 2 тижнів. Цю обставину слід враховувати, коли існує необхідність швидко оформити всі документи. Також варто пам’ятати, що не в усіх випадках консульська легалізація довіреності чи проставлення на ній апостилю є необхідними. Окремі договори про правову допомогу та правові відносини, учасницею яких є Україна, взагалі скасовують потребу в будь-якій легалізації документів, які призначені для дії на території України. Перелік таких договорів міститься, зокрема, в додатку до листа Міністерства юстиції України від 11.05.2010 р. № 26-26/291. Так, без будь-якої легалізації чи апостилювання є чинними на території України довіреності, які були засвідчені компетентними органами на території таких держав: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Сербія, Чехія, Грузія, Македонія, держави СНД — учасниці Мінської конвенції. Згідно з Положенням про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 р. № 111/5 (далі — Єдиний реєстр), такі довіреності не підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей.

Крім того, існує ще одна альтернатива легалізації, яка в більшості випадків є найбільш ефективною з точки зору витрат часу на оформлення довіреності. У даному випадку йдеться про оформлення нерезидентом довіреності в дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (далі — консульські установи України). Відповідно до ст. 38 Закону про нотаріат консульські установи України мають право посвідчувати угоди (договори, заповіти, доручення тощо), крім іпотечних договорів, угод про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні. Порядок посвідчення довіреностей консульськими установами України за кордоном визначається Законом про нотаріат, Консульським статутом України та Положенням «Про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України за кордоном», затвердженим наказом Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від 27.12.2004 р. № 142/5/310 (далі — Положення). Такі довіреності викладаються українською мовою відповідно до вимог ст. 10 Конституції України та ст. 20 Закону Української РСР «Про мови». Згідно з п. 3.5.3 Положення довіреності, посвідчені консульськими установами України, підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі через Міністерство закордонних справ України. Як правило, консульські посадові особи самостійно не реєструють посвідчені довіреності в Єдиному реєстрі. В цьому випадку відповідно до п. 2.2 Єдиного реєстру консульській посадовій особі, яка посвідчує довіреність, необхідно засвідчити підпис довірителя на заяві про реєстрацію довіреності згідно з додатком 1 до Єдиного реєстру.

Довіреності, посвідчені консульськими установами України для дії на території України, не потребують консульської легалізації чи проставлення апостилю.

Доволі часто постає питання про правомірність посвідчення довіреностей нерезидентів консульськими установами України за кордоном. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 04.02.1994 р. № 3929-ХІІ чітко визначає у ст. 2, що іноземці та особи без громадянства мають ті ж права і свободи, що й громадяни України. Закон про нотаріат та Положення серед підстав для відмови у вчиненні нотаріальної дії не передбачають такої підстави для відмови у вчиненні нотаріальної дії, як належність до громадянства (підданства) іноземної держави чи, у випадку юридичних осіб, реєстрація як юридичної особи в іноземній державі. Крім того, в Консульському статуті України функції консула щодо юридичних осіб і громадян України та щодо вчинення нотаріальних дій регулюються окремими розділами (ІІ і ІІІ відповідно).

Підсумовуючи викладене, варто відзначити, що оформлення довіреності за кордоном для дії в Україні є складним юридичним процесом. Його особливість полягає в тому, що він регулюється правом іноземної держави, в якій така довіреність видається. При цьому до такої довіреності може застосовуватися також право України в частині її змісту і легалізації. Обираючи державу для оформлення довіреності чи спосіб її оформлення (оформлення в нотаріуса чи іншої посадової особи держави місця видачі довіреності або в консульській установі України в цій державі), довірителю слід ураховувати цю особливість, а також строки оформлення довіреності й обмеження, які застосовуються до довіреності та передачі повноважень за довіреністю відповідно до законодавства держави місця її видачі та України.

MEH № 6 2017 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про оформлення договорів застави акцій, емітованих іноземними юридичними особами (компаніями)
Юф «ilf» (інюрполіс), м. Харків, здобувач нді державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук...

Методичні рекомендації Запобігання І протидія корупції в державних...
Методичні рекомендації підготовлені Міністерством юстиції із залученням Головних управлінь юстиції у Донецькій та Миколаївській областях...

Методичні рекомендації Запобігання І протидія корупції в державних...
Методичні рекомендації підготовлені Міністерством юстиції із залученням Головних управлінь юстиції у Донецькій та Миколаївській областях...

Ведення
Моз україни зі спеціальності «Гастроентерологія», чл кор. Національної академії медичних наук України, професор, д м н., завідувач...

Харківська національна академія міського господарства
«Менеджмент організацій» спеціалізацій «Магістр менеджменту організації», «Менеджмент організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент...

Доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права №1 Національного...
Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», член-кореспондент Національної академії правових наук...

Доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права №1 Національного...
...

Закон україни
Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування, правовий статус посадових...

«Евристичний потенціал поняття «символічний універсум»: теоретичні...
«символічний універсум»: теоретичні та методологічні аспекти», поданої до спеціалізованої вченої ради д 26. 229. 01 Інституту соціології...

Підручників, поданих
Схвалено вченою радою Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України

Методичні рекомендації щодо проходження стажування слухачів національної академії
Метою стажування є набуття практичного досвіду, вдосконалення практичних навичок у виконанні посадових обов’язків та перевірки професійного...

Кандидат юридичних наук, професор кафедри цивільно-правових дисциплін...
У юридичній літературі будь-яке переважне право визначається як вид правового привілею, зміст якого полягає в забезпеченні визначеному...

Стаття Поняття Статуту територіальної громади
Статут є місцевим нормативно-правовим актом, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування...

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди національної академії наук україни оголошує прийом
До аспірантури з відривом від виробництва за державним замовленням зі спеціальності “філософія” – 033

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національної юридичної академії України
Проаналізовано різницю між найбільш важливими часовими категоріями в цивільному праві

Кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових...
Як пише американська письменниця та шанувальниця тварин Пем Браун: «Одного чудового дня… Так відбувається зустріч людини та цуценяти....

Н аціональний заповідник «глухів» центр пам’яткознавства національної...
До початку роботи конференції буде виданий черговий збірник наукових праць «Сіверщина в історії України», включений дак мон україни...

Виступ на нараді з питань науково-технічної та інноваційної політики...
Прем’єр-міністра України М. Я. Азарова (Київ, Кабінет Міністрів України, 11. 11. 2010, за участю Державного Комітету України з питань...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт