Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зразок довіреності на представництво інтересів учасника господарського товариства (*)

Зразок довіреності на представництво інтересів учасника господарського товариства (*)

Зразок довіреності
на представництво інтересів
учасника господарського товариства (*)


ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, дев’ятнадцятого березня дві тисячі п’ятого року.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕРВІС» (місцезнаходження – місто Київ, вул. Шолуденка, 11; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 65460444) в особі директора МАЛІНА ЄВГЕНА МИХАЙЛОВИЧА, котрий проживає у місті Києві, на вул. Златоустівській, 7, кв. 12, і повноваження якого як виконавчого органу ТОВ ґрунтуються на Статуті, зареєстрованому Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 05 листопада 2001 року за реєстраційним № 16233, котрий попередньо ознайомлений нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, стверджуючи факт повного усвідомлення значення своїх дій та згідно вільного волевиявлення та відповідно до волі довірителя, маючи на меті реальне настання правових наслідків після вчинення передбачених довіреністю дій, на підставі та на виконання умов укладеного з представником договору доручення, цією довіреністю
уповноважує
гр. ВЛАСЕНКО ТЕТЯНУ ВАСИЛІВНУ, котра проживає у місті Києві, на вул. Воздвиженській, 56, кв. 87,
представляти інтереси
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕРВІС» як акціонера Відкритого акціонерного товариства «СКГ» (місцезнаходження – місто Київ, вул. Екскаваторна, 24) у взаємовідносинах із вищим органом, органами управління та іншими акціонерами ВАТ, а також з підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх форми власності та організаційно-правової форми з питань, які стосуватимуться Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕРВІС» як акціонера Відкритого акціонерного товариства «СКГ», з можливістю вчинення перерахованих нижче дій у межах 42,5 відсотків від загальної кількості належних ТОВ акцій, а саме – 2437024 штук, (що становить 30,641522 відсотки від статутного фонду ВАТ).
Для виконання цієї довіреності представникові надається право: брати участь у роботі Вищого органу Відкритого акціонерного товариства «СКГ» з правами, наданими акціонерам законом та Статутом ВАТ; голосувати, виходячи із кількості 2437024 штук акцій, з будь-якого питання порядку денного загальних зборів акціонерів, в тому числі при вирішенні питань щодо обрання членів Наглядової ради ВАТ та/чи утворення Виконавчого органу ВАТ, на умовах, які їй відомі із укладеного договору доручення, без додаткового узгодження цього питання з довірителем; подавати зборам акціонерів заяви та інші документи, якщо в тому буде потреба; ставити та вирішувати питання, що випливають із участі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕРВІС» як акціонера у роботі Відкритого акціонерного товариства «СКГ», та заявляти при цьому будь-які клопотання, що відносяться до наданих довіреністю повноважень; одержувати будь-які документи, пов’язані з участю ТОВ у згаданому ВАТ та з належністю ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС» зазначеної вище кількості акцій (в тому числі довідки, виписки із реєстрів, повідомлення тощо), видача яких допускається чинним законодавством та статутними документами для акціонерів ВАТ; підготовлювати, підписувати, належним чином оформляти і подавати від імені довірителя заяви, передавальні розпорядження (в тому числі нотаріально засвідчені) та інші документи щодо належних ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС» 2437024 штук акцій, за виключенням підпису і подачі документів, пов’язаних з емісією цінних паперів; розпоряджатися належними ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІС» акціями у кількості 2437024 штук шляхом їх продажу чи обміну на умовах, їй відомих з договору доручення, з правом підпису всіх необхідних документів; вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень та Статутом ВАТ «СКГ», і які на думку представника будуть доцільними для правильного і ефективного виконання цієї довіреності.

Ні одно із наданих цим дорученням повноважень не поширюються на дії, пов’язані з емісією цінних паперів.
Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам і зберігає чинність до двадцять п’ятого грудня дві тисячі п’ятого року, якщо не буде скасована раніше цього терміну.

Зі змістом ст. ст. 244 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, довіритель в особі виконавчого органу обізнаний.
Підпис: ____________

(печатка юридичної особи)
19 березня 2005 року ця довіреність посвідчена мною,

______________________________________________________

(прізвище та ініціали)

нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕРВІС» директором Маліним Євгеном Михайловичем у моїй присутності.

Правоздатність та дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОСЕРВІС», а також повноваження його представника перевірено.

Особу гр. Маліна Є.М., який підписав довіреність, встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ____

Стягнуто плати ____

Нотаріус

Печатка, Підпис
(*) – із аналізу ст. ст. 100, 116 Цивільного кодексу України та ст. 167 Господарського кодексу України випливає, що корпоративні права учасника господарського товариства складаються із особистих немайнових прав, які не можуть відчужуватися (передаватися), та майнових прав, які можуть бути предметом відчуження (передачі) іншим особам.

При цьому передача майнових прав можлива саме шляхом їх відчуження (як оплатного, так і безоплатного; з укладанням цивільно-правових угод, передбачених чинним законодавством: договорів купівлі-продажу, дарування, міни тощо) (див. для прикладу ст. ст.127, 137, 147 Цивільного кодексу України).

Видача довіреності не є способом відчуження, тому неправильним буде говорити про довіреність як про передачу у чистому вигляді права участі у товаристві. Учасник товариства, видаючи довіреність на представлення його інтересів на загальних зборах, голосування, підписання від його імені відповідних документів тощо не передає (не відчужує!) своє корпоративне право іншій особі, а лише уповноважує представника частково реалізувати це корпоративне право в його ж (довірителя) інтересах. Можливість видачі такої довіреності підтверджується і статтею 159 Цивільного кодексу України, у якій йдеться про участь у роботі загальних зборів акціонерів або їх представників. Про те ж ідеться і в ст. 10 Закону України «Про господарські товариства».

Враховуючи викладене, автори дотримуються думки, що учасник господарського товариства вправі видати відповідну довіреність на представництво його інтересів, залишаючись при цьому власником корпоративних прав.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Зразок довіреності на представництво інтересів фізичної особи-підприємця (*)
Семенова ігоря олеговича, котрий проживає у місті Києві, на вул. Бучми, 8, кв. 299

Зразок довіреності на представництво інтересів з питань оформлення...
Цивільного кодексу України та на підставі укладеного з повіреним усного договору, цією довіреністю

Зразок довіреності на представництво інтересів юридичної особи
Києва 14 травня 2001 року, реєстраційний №22789, та який попередньо ознайомлений нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких...

Зразок довіреності на представництво у третейському суді (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору, цією довіреністю

Інститут представництва за законодавством Німеччини (Відповіді на запитання)
Якими законодавчими актами регулюється «представництво» (довіреність), форма довіреності (письмова чи та, що потребує нотаріального...

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права...
До їх різновидів належить І переважне право учасника товариства з обмеженою відповідальністю1 купівлі частки (її частини) у статутному...

Статут
України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські...

Шановні колеги! Громадська організація «Всеукраїнський центр економічного...
«10 років застосування господарського кодексу україни: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації»

А к т знищення печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «зразок»
Комісія зі знищення печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «зразок» (в подальшому Товариство) у складі

Зразок довіреності на реєстрацію від імені юридичної особи
Державній податковій адміністрації при включенні відомостей про Товариство до Єдиного Державного Реєстру, підтвердженні відомостей...

Зразок заяви про видучу судового наказу в господарських справах
Обрана форма господарського судочинства – наказне провадження (ст. 12, ч. 2 ст. 148 Гпк україни)

Зразок довіреності з питань оформлення спадкових справ згідно із...

Зат «Інюрполіс», м. Харків як продати частку?
Надано відповіді на найпоширеніші запитання, що виникають при переході частки (її частини) учасника в статутному фонді товариства...

Зразок заяви про надання статусу убд. Подається до відомчої комісії
Прошу розглянути документи, що підтверджують мою безпосередню участь в антитерористичній операції (ато) та надати мені статус учасника...

1. 1 Цей Статут розроблений та затверджений відповідно до вимог Цивільного...
України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" інших законодавчих та нормативних актів,...

1. 1 Цей Статут розроблений та затверджений відповідно до вимог Цивільного...
України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" інших законодавчих та нормативних актів,...

Зразок довіреності на отримання пенсійного посвідчення (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Зразок довіреності на ведення судових справ (із обмеженням повноважень представника)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору, цією довіреністюБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт