Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

Цикл оргтехнічних дисциплін


МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

по виконанню контрольної роботи

з дисципліни «Бухгалтерський облік»
IV курс VIIІ семестр

Заочна форма навчання

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
1.jpg

Полтава, 2016

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»

IV курс, VIIІ семестр заочна форма навчання на базі ПТУ

спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»

Укладач : Лугова М. В. – викладач дисципліни «Економіка торгівлі», «Фінансова діяльність», «Бухгалтерський облік»

Рецензент: Олійник Т.М. – викладач економічних дисциплін вищої категорії, магістр Аграрний коледж управління і права Полтавської державної аграрної академії
Розглянуто та затверджено

на засіданні циклової комісії

оргтехнічних дисциплін

Протокол № ______

від “___ “ _______20____р.

Голова циклової комісії :

______________ Олійник В. О.


Загальні методичні вказівки
Однією з провідних дисциплін для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є курс «Економіка торгівлі», який присвячений формуванню в студентів сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем управління фінансово-господарською діяльністю підприємств ресторанного господарства та опанування навичками їх практичного розв’язання.

У результаті вивчення курсу студенти повинні набути глибокі теоретичні знання з питань економічного механізму, стратегії та тактики діяльності підприємств ресторанного господарства у сучасних умовах господарювання:

 • опанувати методику розробки та реалізації завдань управління господарсько-фінансовою діяльністю підприємства ресторанного господарства, аналізу та планування окремих показників діяльності підприємства та його діяльності в цілому;

 • оволодіти навичками творчого, критичного погляду на діючий економічний механізм підприємств ресторанного господарства та розробки обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення.

Дисципліна «Облік і звітність» має велике значення у формуванні майбутнього фахівця. Тому велика увага приділяється рівню знань, який покажуть студенти в контрольній роботі. До кожної теми література дається скорочено, тобто вказується порядковий номер за списком.

Працювати над кожною темою курсу рекомендовано в такій послідовності:

 • прочитати програму і методичні вказівки до теми

 • вивчити літературу і скласти конспект

 • відповісти на питання для самоперевірки з теми.

 • виконати контрольну роботу.

Обсяг контрольної роботи повинен складати до 20 сторінок учнівського зошита. Якість контрольної роботи оцінюється за правильністю розв’язання задач і відповідей на теоретичні питання.

Вимоги до контрольної роботи:

 1. Контрольна робота виконується в учнівському зошиті, сторінки якого нумеруються.

 2. Умова контрольної роботи переписується.

 3. Спочатку треба написати відповіді на теоретичні питання, а потім, розв’язувати задачі.

 4. Якщо за змістом задачі вимагається складання документів, то їх потрібно підшити або вклеїти в зошиті.

 5. У кінці контрольної роботи наводиться список використаної літератури, дата виконання і підпис студента - заочника. 1. Методологічні основи обліку; предмет і метод


Залежно від природи облікової інформації господарський облік поділяють на такі взаємопов'язані між собою види обліку:

1. Бухгалтерський облік.

2. Оперативний облік (оперативно-технічний).

3. Статистичний облік.

Бухгалтерський облік (відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХР/ від 16 липня 1999 р. із змінами і доповненнями) - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Облік ґрунтується на суворому дотриманні документації та здійснюється на основі державних правових актів, тобто на основі правових чинників, що передбачають виникнення виробничих підрозділів (цех, бригада, ланка, виробник) та існування різних організаційно-правових форм підприємництва (малий бізнес, колективний бізнес, акціонерний бізнес).

Побудова бухгалтерського обліку залежить від розвитку всіх чинників, що зумовлюють його суть. Так, застосування комп'ютерних технологій дає можливість одному працівникові оперувати нормативною, технологічною, обліковою, правовою інформацією, що підносить інтегрованість бухгалтерського обліку в системі управління на вищий рівень, породжуючи нову якість обліку й нові чинники його побудови.

Бухгалтерський облік базується як на документуванні всіх господарських процесів, так і проведенні періодичних інвентаризацій, забезпечує виявлення та мобілізацію резервів підприємства з метою зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

Основними умовами правильної організації бухгалтерського обліку є використання найбільш раціональних форм і методів обліку, підвищення його технічного озброєння.

Для ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності будь-якого підприємства бухгалтер повинен:

1) знати законодавчу та нормативну базу, яка регламентує ведення бухгалтерського обліку в країні;

2) уміти оформлювати та обробляти первинні документи та облікові регістри;

3) уміти складати правильно та своєчасно бухгалтерську та податкову звітність, проводити аналіз діяльності підприємства та своєчасно звітувати перед вищими та виконавчими органами влади.

У свою чергу, бухгалтерський облік поділяється на:

а) бухгалтерський фінансовий облік;

б) внутрішньогосподарський (управлінський) облік. Бухгалтерський фінансовий облік - це комплексний системний облік усієї господарської діяльності підприємства через суцільне, повне та безперервне відображення господарських операцій за звітний період. Його здійснюють відповідно до вимог міжнародних та національних стандартів, нормативних актів з бухгалтерського обліку.

До об'єктів бухгалтерського фінансового обліку належать активи підприємства (це і будівлі та споруди, автомобільний транспорт, меблі, сировина та матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, грошові кошти на підприємстві), а також капітал та зобов'язання підприємства, а саме, встановлений статутний капітал, зобов'язання підприємства перед партнерами, зобов'язання перед державою по податках, перед власними працівниками із оплати праці та ін.

Інформація бухгалтерського фінансового обліку є достовірною і доступною як для внутрішніх, так і для зовнішніх користувачів.

Внутрішні користувачі це:

- власники підприємства;

- управлінський персонал;

- робітники та службовці підприємства. Зовнішніми користувачами облікової інформації є:

- ділові партнери підприємства (інвестори, постачальники, замовники, покупці, банківські та небанківські кредитні установи та ін.);

- органи державного регулювання та контролю (органи податкової служби, органи державної статистики, судові органи та ін.);

- широка громадськість (профспілки).

Усі підприємства України згідно з чинним законодавством, незалежно від форм власності, виду діяльності зобов'язані забезпечити ведення бухгалтерського фінансового обліку, який має відповідати єдиним принципам, вимогам.

Держава законодавчо визначає єдині правила ведення бухгалтерського фінансового обліку.

Мета бухгалтерського фінансового обліку - забезпечити управлінський апарат, відповідні служби необхідними достовірними даними про господарські процеси, які відбуваються на підприємстві та його фінансовий стан на певну дату.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік - це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Оперативний (оперативно-технічний) облік здійснюється безпосередньо на місці (цех, склад тощо) й забезпечує негайне спостереження та реєстрацію визначених виробничих і комерційних операцій та інших факторів господарської діяльності підприємства, організації, установи. Мета оперативного обліку - швидке одержання інформації про хід виробництва, реалізацію продукції (робіт, послуг), результати діяльності.

Оперативний облік слугує для оперативного планування й поточного спостереження за розвитком виробництва, виконанням робіт, послуг. Він охоплює господарські й виробничі операції, що не мають безпосереднього відображення на рахунках бухгалтерського фінансового обліку. За допомогою оперативного обліку одержують дані про щоденний випуск продукції, щоденне відвантаження і реалізацію продукції, товарів, про витрати сировини та інших матеріальних цінностей, трудові витрати, додержання умов договірних поставок тощо. Дані для оперативно-технічного обліку одержують шляхом безпосереднього спостереження фактів господарської та виробничо-фінансової діяльності підприємства, організації, установи.

Показники оперативного обліку використовують для забезпечення контролю і прийняття необхідних заходів. Ці показники часто не документують, а сповіщають усно.

Оперативний облік характеризується швидкістю одержання облікових відомостей.

Для одержання необхідної інформації дані оперативного обліку часто одержують шляхом спостереження, але нині дедалі ширше використовують сучасну техніку, наприклад, комп'ютери, телефакси тощо.

Низку показників оперативного обліку передають до вищих організацій приватних власників, наприклад, дані про випуск продукції, одержання врожаю зернових тощо. Такі показники узагальнюють і включають до складу оперативної звітності, яка слугує для спостереження за відповідними процесами в масштабі приватних підприємств, колективних підприємств, державних підприємств, окремих галузей і народного господарства України в цілому.

Оперативним обліком мають бути зайняті працівники всіх служб підприємства - виробничої, технічної, бухгалтерської, постачання, праці, кадрів тощо.

Головним завданням оперативного обліку є швидка (оперативна, за короткий проміжок часу, протягом дня) видача оперативних даних. Оперативний облік передбачає використання статистичних методів, головним чином таких, як спостереження господарських та технологічних операцій та їх реєстрація.

Таким чином, оперативний облік - це спосіб спостереження та контролю за окремими господарствами та технічними операціями безпосередньо в процесі їх здійснення з метою оперативного керівництва ними.

Статистичний облік ведеться з метою вивчення (спостереження, відображення, опрацювання) і контролю масових і окремих типових господарських операцій, процесів та явищ. Так, за допомогою статистичного обліку вивчається рівень продуктивності праці, забезпеченість працівників житлом, чисельність населення, середня заробітна плата працюючих у країні тощо. У статистичному обліку використовуються такі спеціальні, властиві йому методи, як зведення та групування, експертна оцінка, методи середніх чисел тощо.

Статистичний облік - це планомірне збирання й вивчення масових кількісних та якісних явищ і закономірностей загального розвитку за конкретних умов, місця й часу. Дані про господарські та виробничі зміни статистичний облік одержує з оперативно-технічного і бухгалтерського фінансового обліку. Наприклад, за даними статистичного обліку можна визначити зростання продуктивності праці, зниження собівартості продукції (робіт, послуг) чи її зростання, чисельність працюючих за віком, статтю, кваліфікацією тощо. Ці дані допомагають аналізувати результати різних господарських процесів і прогнозувати подальший їх розвиток.

Таким чином, на основі статистичного обліку визначаються кількісні й якісні показники роботи кожного підприємства. Операції та явища підлягають статистичному спостереженню, групуванню, обчисленню середніх та відносних величин, індексів, побудови рядів динаміки, аналізу тощо. Виходячи з цього, статистичний облік являє собою систему вивчення, узагальнення і контролю за масовими явищами, що мають загальнодержавний характер.
2. Бухгалтерський баланс
Бухгалтерський баланс - це форма бухгалтерської звітності, яка характеризує в узагальнених грошових показниках стан господарських засобів (актив) та джерел їх створення (пасив) на звітну дату.

Нетто-баланс - у зовнішній торгівлі - це рівність ввезення та вивезення товарів. У бухгалтерському обліку - це представлений сальдовий баланс, а оборотний баланс називають брутто-баланс.

На рисунку 2.1 наведено склад і структуру балансу згідно з П(С)БО 2 "Баланс".

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "БАЛАНС" (затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31 березня 1999 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України №396/3689 від 21 червня 1999 р.) визначені зміст і форма Балансу (табл. 2.1) та загальні вимоги до розкриття його статей.

Баланс (форма №1) складається з двох частин: Активу, де представлені господарські засоби, і Пасиву, де згруповані їхні джерела. Основним елементом бухгалтерського Балансу (форма №1) є стаття (активна чи пасивна).

За вищезазначеним стандартом, актив Балансу (форма №1) складається з трьох розділів:

I. Необоротні активи.

II. Оборотні активи.

III. Витрати майбутніх періодів.

2.2. Господарські операції та їх вплив на статті Балансу

Господарська операція - це діяльність, яка зумовлює зміни у фінансовому стані, активах та пасивах підприємства, установи, організації. Кошти цих підприємств, що беруть участь у господарських операціях, постійно змінюються й переходять з однієї форми до іншої. . Тому стан коштів, засобів та їх джерел, що відображені в Балансі на початок звітного періоду, постійно змінюються. Але ці зміни не порушують рівності між загальною сумою видів коштів, засобів і загальною сумою їх джерел, тому що зміни різних статей Балансу виражаються в однакових сумах. Збереження такої рівності є основним змістом Балансового узагальнення. Це забезпечує в системі бухгалтерського обліку безперервне охоплення всіх об'єктів спостереження і створює можливість здійснення постійного контролю за коштами підприємства та їх джерелами.

Вплив на зміни коштів та їх джерел внаслідок господарських операцій наведено на прикладі Балансового узагальнення.

Операція першого типу. Відпущено зі складу основних матеріалів для виготовлення продукції на суму 250 тис. грн. Ця операція зменшить запаси основних матеріалів на 250 тис. грн і після зменшення залишок виробничих запасів становитиме (1975 - 250) = 1725 тис. грн. Одночасно використані матеріали збільшать незавершене виробництво на 250 тис. грн (2910 + 250) і дорівнюватимуть 3160 тис. грн.

Відображення господарських операцій першого типу змінює розмір окремих статей активу Балансу шляхом переміщення однієї й тієї ж суми з однієї статті активу у другу статтю без зміни підсумку активу Балансу. Ця господарська операція зачепила лише активні статті Балансу, після цього підсумок активу Балансу не зміниться, рівність між активом і пасивом не порушиться.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни
Укладач: Слюсаренко Ю. В викладач дисципліни «Організація І технологія торговельних процесів»

Методичний посібник по виконанню контрольної роботи з дисципліни...
Рецензент: Бичков Я. М. к т н., доцент, викладач кафедри технологічного обладнання харчових виробництв І торгівлі пует

Бізнес І бухгалтерський облік
Навчальний посібник з дисципліни „Бухгалтерський облік згідно з національними стандартами” затверджений та рекомендований до друку...

Бухгалтерські проводки відповідно до Номенклатури витрат на залізниці...
Навчальний посібник з дисципліни “Бухгалтерський облік на залізничному транспорті в технологічно-виробничих підрозділах колійного...

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Мета курсової роботи – перевірка, закріплення та розвиток знань студентів отриманих в процесі вивчення дисципліни “Бухгалтерський...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни...
Щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» із спеціальності 03050901 „бухгалтерський облік”

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський...
М. С., Ярмоліцька О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях національного...

Бухгалтерський облік
Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу

І. В. Христофорова завдання та методичні вказівки
Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» для студентів спеціальності...

Робоча програма навчальної дисципліни бухгалтерський облік за спеціальністю...
Робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» складена для здобувачів вищої освіти відповідно до програми підготовки фахівців...

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «облік у бюджетних установах»
Навчальна дисципліна “Облік у бюджетних установах” призначена для студентів напряму підготовки 030509 “Облік І аудит” усіх форм навчання...

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисциплін «бухгалтерський облік» для студентів освітнього ступеню «Бакалавр»...

Методичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи дисципліни «Бухгалтерський облік І звітність у комерційних банках» складені...

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи порядок виконання...
Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету Державного вищого навчального закладу «Українська академія...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економічна діагностика» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка...

Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства»...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...

Методичний посібник для забезпечення самостійної роботи студентів...
Спеціальність: 05020203 “Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті”База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт