Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Огляд новин законодавства

Огляд новин законодавства

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


Вих. № 28/02 від 28.02.2007 р.

ОГЛЯД НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до Вашої уваги огляд новин законодавства за лютий 2007 року.


  1. Щодо оформлення довіреностей


Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2005р. №31-04200-30/23-7454/6784.
Міністерство фінансів України на запит щодо оформлення довіреностей повідомляє.
Довіреність на одержання цінностей, яка відповідно до пункту 8 Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року N 99, видається на строк не більше 10 днів, є первинним документом, що фіксує рішення уповноваженої особи (керівника) підприємства про уповноваження конкретної фізичної особи одержати для підприємства визначені перелік та кількість цінностей. Без довіреності не може бути створено (виписано, підписано) інший первинний документ - товарно-транспортну накладну на відпуск цінностей, який є дозволом для здійснення господарської операції з відпуску цінностей і відповідно до статті 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підставою для її бухгалтерського обліку. Оформлення накладної здійснюється після подання довіреності. Отже, накладна на відпуск цінностей, в якій має бути зазначено, за

якою довіреністю і через кого відпущено цінності та в якій зазначена більш рання дата, ніж дата видачі довіреності, свідчить про недотримання цієї Інструкції.

Згідно з пунктом 6 зазначеної Інструкції у графах бланку довіреності обов'язково наводяться точна назва, одиниця виміру (натуральні - кг, тн, м, шт., кв. м, куб. м, комплекти тощо) і кількість (а не вартість) цінностей, які довіряється особі одержати за нею, незалежно від того, чи є такі відомості у документах на виділення цінностей (у нарядах, замовленнях, договорах, рахунках). Для одержання товарно-матеріальних цінностей значного асортименту наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1996 року N 226 затверджена довіреність типової форми N М-2б, яка дозволяє вписати до неї майже 60 назв отримуваних цінностей.

Відповідно до пункту 7 цієї Інструкції забороняється видавати довіреності, які повністю або частково не заповнені, не мають зразків підпису осіб, на ім'я яких вони виписані. Заповнення довіреності частково друкованим способом (на принтері), частково кульковою ручкою (чорнилом) або різними особами свідчить про недотримання зазначеної Інструкції.

Роз'яснення щодо використання довіреності при відпуску цінностей оприлюднені листами Міністерства фінансів України від 6 листопада 2000 року N 053-4154 і від 9 грудня 2003 року N 31-04200-30-5/7021.


  1. Щодо відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон


Лист Міністерства фінансів України від 11.03.2006р. №31-26030-12-13/5020.
Міністерство фінансів розглянуло Вашого листа з проханням надати роз'яснення щодо правомірності оплати директором підприємства загальної вартості проживання у готелі працівників цього підприємства під час їхнього перебування разом з директором підприємства у відрядженні за кордоном (із застосуванням ним корпоративної платіжної картки) та щодо розміру відшкодування підприємством згаданих витрат і повідомляє.

Порядок відкриття картрахунків та використання платіжних карток встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України. Тому надання роз'яснень з питань застосування платіжних карток для оплати витрат під час закордонних відряджень належить до компетенції цього банку.

Відповідно до пункту 3.12 Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 квітня 2005 року N 137, кошти, які списані з картрахунку юридичної особи або фізичної особи - підприємця за операції, що здійснені з використанням корпоративних платіжних карток, уважаються виданими під звіт держателю платіжної картки. Ці кошти можуть бути використані виключно за цільовим призначенням.

При цьому, згідно з пунктом 3.10 цього Положення, держателі корпоративних платіжних карток можуть здійснювати операції з безготівкової оплати товарів (послуг) та одержувати готівку в іноземній валюті як за межами України, так і в установленому порядку на території України для оплати витрат на відрядження.

При цьому, здійснення розрахунків у безготівковій формі в іноземній валюті за межами України, які пов'язані з витратами на відрядження, дозволяється у розмірах, установлених для вивезення готівкової іноземної валюти нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів і платіжних карток через митний кордон України.

Одночасно зазначимо, що згідно з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" та Загальними положеннями Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 р. N59, передбачено, що аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою або перераховуватися у безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.

Згідно з пунктами 1.4 та 1.15 розділу II "Порядок відрядження за кордон" згаданої Інструкції Міністерства фінансів витрати, здійснені під час перебування у закордонному відрядженні (крім добових витрат), можуть бути відшкодовані працівникові лише за наявності документів (в оригіналі), що підтверджують вартість цих витрат, зокрема, на наймання житлового приміщення - у вигляді рахунків готелів (мотелів) або інших суб'єктів, що надають послуги з розміщення та проживання відрядженого працівника, транспортних квитків або рахунків (багажних квитанцій), страхових полісів тощо. Разом із звітом про використання коштів, наданих на відрядження, подаються документи (в оригіналі), що підтверджують вартість оплачених витрат, із зазначенням форми їх оплати (готівкою, чеком, платіжною карткою, безготівковим перерахунком).

З огляду на наведене вище, у разі сплати директором підприємства вартості проживання у готелі відряджених працівників підприємства шляхом застосування закріпленої за директором цього підприємства корпоративної платіжної картки (тобто за рахунок і в межах коштів, виданих під звіт), до звіту про використання коштів, наданих на відрядження, мають бути додані оригінали квитанцій (рахунків) готелю, у яких мають бути відображені прізвища осіб, за проживання яких здійснено оплату, терміни проживання у готелі вказаних осіб, вартість найманих ними номерів та види уключених до квитанції (рахунку) витрат.

При цьому слід звернути увагу, що видана на ім'я директора підприємства квитанція на оплату проживання в готелі усіх працівників підприємства на повну (загальну) суму без визначення вказаних вище реквізитів не може бути прийнята до звіту.

Разом з тим зазначимо, у даний час в Міністерстві фінансів триває робота з внесення доповнень до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон. Враховуючи актуальність наведеного у Вашому листі питання та необхідність запобіганню можливим зловживанням, до цієї Інструкції будуть внесені відповідні доповнення в частині відшкодування витрат, здійснених (з використанням корпоративних платіжних карток) під час закордонного відрядження.


  1. Щодо необхідності наявності окремих касових книг на кожний вид валюти, що знаходиться в касі підприємства


Лист Національного банку України від 27.01.2006р. №11-113/353-954 (витяг).
Національний банк України розглянув лист щодо роз'яснення застосування окремих норм Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. N 637 (далі - Положення), і повідомляє.
<...>

Вимогами наказу Міністерства статистики України від 15.02.96 р. N 51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" та Положення передбачено ведення підприємствами касових операцій та їх відображення в касовій книзі лише в національній валюті України.

Разом з тим, враховуючи вимоги статті 5 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо ведення підприємствами бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у грошовій одиниці України - гривні та з метою дотримання чинного законодавства України щодо повноти оприбуткування готівки в касі підприємства для обліку операцій в іноземній валюті, на наш погляд, може застосовуватися окрема книга, в якій відповідні суми можуть відображатися як у гривні, так і в іноземній валюті.

Що ж стосується форми та порядку ведення такої книги, то вважаємо за доцільне звернутися за відповідними роз'ясненнями з цього питання до Державного комітету статистики України, що є на сьогодні правонаступником вищезгаданого центрального статистичного органу України, який розробив типові форми первинного обліку касових операцій (у тому числі касової книги).


  1. Щодо ведення касових операцій в іноземній валюті та відображення їх у касовій книзі


Лист Державного комітету статистики України від 24.11.2006р. №04/4-6/191.
Наказом Мінстату від 15.02.96 р. N 51 з метою фіксування відповідних господарських операцій затверджені такі типові форми: N КО-1 "Прибутковий касовий ордер", N КО-2 "Видатковий касовий ордер", N КО-3, N КО-3а "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів", N КО-4 "Касова книга" та N КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей". При цьому наведення суми операцій у гривнях передбачено лише для прибуткового та видаткового касових ордерів (NN КО-1, КО-2).

Щодо оформлення господарських операцій з надходження іноземної валюти до каси та відповідно її видачі з каси зазначаємо.

Згідно зі статтею 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підприємство самостійно розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю господарських операцій.

Крім того, відповідно до статті 9 цього ж Закону, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які повинні містити перелік обов'язкових реквізитів, зокрема щодо змісту та обсягу господарської операції, а також одиниці її виміру.

Зважаючи на норми згаданого законодавчого акта, облік касових операцій з надходження/видачі іноземної валюти може здійснюватися на розроблених підприємством первинних документах з наведенням в них обов'язкових реквізитів.


  1. Податок з доходів перераховується до бюджету при кожному випадку виплати працівнику оподатковуваного доходу


Лист Державної податкової адміністрації України від 01.11.2006р. №12412/6/17-0716.
Государственная налоговая администрация Украины рассмотрела ваше письмо... и в пределах своей компетенции сообщает.

В соответствии со ст. 7 Закона Украины от 24.03.95 г. N 108/95-ВР "Об оплате труда" законодательство об оплате труда основывается на Конституции Украины и состоит из Кодекса законов о труде Украины, этого Закона, Закона Украины "О коллективных договорах и соглашениях", Закона Украины "О предприятиях в Украине" и других актов законодательства Украины.

Согласно ст. 24 Закона Украины "Об оплате труда" и ст. 115 Кодекса законов о труде Украины заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные в коллективном договоре, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней.

Как указано в письме Министерства труда и социальной политики Украины от 14.04.2004 г. N 03-2/1228-018-15, за первую половину месяца заработная плата (аванс) должна выплачиваться за фактически отработанное время в пропорциональном размере от всей суммы заработной платы за месяц. Поскольку процентное соотношение аванса и начисленной заработной платы действующим законодательством не установлено, предприятие самостоятельно устанавливает данное соотношение в коллективном договоре.

Порядок налогообложения доходов физических лиц с 01.01.2004 г. регулируется Законом Украины от 22.05.2003 г. N 889 "О налоге с доходов физических лиц" (далее - Закон).

Определение понятия "заработная плата" приведено в п. 1.3 "д" ст. 1 Закона, согласно положениям которого "заработная плата - это доходы, начисленные (выплаченные, предоставленные) в результате осуществления налогоплательщиком трудовой деятельности на территории Украины, от работодателя, независимо от того, является ли такой работодатель резидентом или нерезидентом". Кроме того, для целей этого Закона под термином "заработная плата" понимаются также другие поощрительные и компенсационные выплаты или другие выплаты и вознаграждения, которые выплачиваются (предоставляются) налогоплательщику в связи с отношениями трудового найма согласно закону (абзац третий п. 1.1 ст. 1 Закона).

В соответствии с п. 3.5 ст. 3 Закона при начислении доходов в виде заработной платы объект налогообложения определяется как начисленная сумма такой заработной платы, уменьшенная на сумму сбора в Пенсионный фонд Украины и взносов в фонды общеобязательного государственного социального страхования, которые согласно закону взимаются за счет дохода наемного лица.

Порядок начисления, удержания и уплаты (перечисления) налога с доходов физических лиц налогоплательщику в бюджет налоговым агентом определен в ст. 8 Закона, согласно которой налоговый агент, который начисляет (выплачивает) налогооблагаемый доход в интересах налогоплательщика, удерживает налог из суммы такого дохода за его счет, используя ставку налога, определенную в соответствующих пунктах ст. 7 этого Закона.

Налог подлежит уплате (перечислению) в бюджет во время выплаты налогооблагаемого дохода единым платежным документом. Банки не имеют права принимать платежные документы на выплату дохода, которые не предусматривают уплаты (перечисления) этого налога в бюджет. Если налогооблагаемый доход начисляется, но не выплачивается плательщику налога лицом, которое его начисляет, то налог, подлежащий удержанию из такого начисленного дохода, подлежит уплате (перечислению) в бюджет в сроки, установленные законом для месячного налогового периода (пп. 8.1.2 п. 8.1 ст. 8 Закона).

Учитывая указанное, налоговый агент, начисляющий и выплачивающий налогооблагаемый доход (основная заработная плата, аванс, премия и т. п.) налогоплательщику несколько раз в месяц, должен каждый раз начислять, удерживать и перечислять в бюджет налог с доходов физических лиц из выплачиваемых сумм.


  1. Щодо утримання аліментів при одержанні компенсації за відпустку


Лист Міністерства юстиції України від 28.12.2006р. №19-48-671.
Міністерство юстиції розглянуло <...> лист від 27 листопада 2006 року N 792 щодо надання роз'яснень законодавства та повідомляє наступне.

Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, Законом України "Про відпустки", Кодексом законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Крім того, Закон України "Про відпустки" визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Частиною першою статті 24 Закону України "Про відпустки" передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

Відповідно до підпункту 5 пункту 1 Переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року N 146, утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом бухгалтеріями (розрахунковими відділами) за місцем роботи у розмірах, встановлених рішеннями судів, у тому числі із заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку.

Підпунктом 2 пункту 12 цього Переліку передбачено, що утримання аліментів не провадиться з компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків, коли особа при звільненні одержує компенсацію за відпустку, не використану протягом кількох років.

Утримання аліментів провадиться з суми заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків.

Враховуючи наведене, вважаємо, що якщо особа не використала відпустку за один рік, та отримала за неї компенсацію при звільнені, утримання аліментів не проводиться. У випадку отримання компенсації за відпустку за два і більше роки, утримання аліментів проводиться в загальному порядку.

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...

Огляд новин законодавства
З метою своєчасного врахування в бухгалтерському та податковому обліку, складанні фінансової та податкової звітності пропонуємо до...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт