Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Залежно від цільової постановки завдання розрізняють переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче та пошукове читання. Зріле вміння читати передбачає як володіння

Залежно від цільової постановки завдання розрізняють переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче та пошукове читання. Зріле вміння читати передбачає як володіння

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ВСТУП
Залежно від цільової постановки завдання розрізняють переглядове, ознайомлювальне, вивчаюче та пошукове читання. Зріле вміння читати передбачає як володіння всіма видами читання, так і легкість переходу від одного його виду до іншого залежно від зміни мети отримання інформації з даного тексту [9].

Переглядове читання передбачає одержання загального уявлення про матеріал, що читається. Його метою є отримання самого загального уявлення про тему і коло питань, що розглядаються в тексті. Це швидке, вибіркове читання, читання тексту по блоках для більш докладного ознайомлення з його «сфокусованими» деталями і частинами. Воно зазвичай має місце при первинному ознайомленні зі змістом нової публікації з метою визначити, чи є в ній інформація, що цікава для читача і на цій основі прийняти рішення - читати її чи ні [11]. Воно також може завершуватися оформленням результатів прочитаного у вигляді повідомлення чи реферату.

При переглядовому читанні іноді досить ознайомитися зі змістом першого абзацу і ключового речення та переглянути текст. Кількість смислових ділянок при цьому набагато менше, ніж при вивчаючому і ознайомчому видах читання; вони крупніше, так як читач орієнтується на головні факти, оперує більш великими розділами. Цей вид читання вимагає від читача доволі високої кваліфікації як читця і володіння значним обсягом мовного матеріалу.

Повнота розуміння при переглядовому читанні визначається можливістю відповісти на питання, чи представляє даний текст інтерес для читача; які частини тексту можуть опинитися в цьому відношенні найбільш інформативними і повинні надалі стати предметом переробки та осмислення із залученням інших видів читання.

Для навчання переглядовому читанню необхідно підбирати ряд тематично пов'язаних текстових матеріалів і створювати ситуації перегляду. Швидкість переглядового читання не повинна бути нижче 500 слів на хвилину, а навчальні завдання мають бути спрямовані на формування навичок і вмінь орієнтуватися в логіко-смисловій структурі тексту, вмінь вилучати і використовувати матеріал тексту з джерела відповідно до конкретного комунікативного завдання.

Ознайомлювальне читання являє собою пізнавальне читання, при якому предметом уваги читача стає весь мовленнєвий твір (книга, стаття, розповідь) без установки на отримання певної інформації. Це читання «для себе», без попередньої спеціальної установки на подальше використання або відтворення отриманої інформації.

При ознайомчому читанні основне комунікативне завдання, яке стоїть перед читачем, полягає в тому, щоб в результаті швидкого читання всього тексту витягти з нього основну інформацію, тобто з'ясувати, які питання і яким чином вирішуються в тексті, що саме говориться в ньому з даних питань і т. д. Воно потребує вміння розрізняти головну і другорядну інформацію. Так ми читаємо зазвичай художні твори, газетні статті, науково-популярну літературу, коли вони не представляють предмета спеціального вивчення. Переробка інформації тексту відбувається послідовно і невимушено, її результатом є побудова комплексних образів прочитаного. При цьому навмисна увага до мовних складових тексту, елементам аналізу виключаються.

Для досягнення цілей ознайомлювального читання, за даними  С.К. Фоломкіної, буває достатньо розуміння 75% предикації тексту, якщо до інших 25% не входять ключові положення тексту, важливі для розуміння його змісту.

Темп ознайомлювального читання не повинен бути для англійської та французької мов нижче 180, для німецької - 150, для російської 120 слів на хвилину.

Для практики в цьому виді читання використовуються порівняно довгі тексти, легкі в мовному відношенні, що містять не менше 25-30% надлишкової, другорядної інформації [14].

Вивчаюче читання передбачає максимально повне і точне розуміння всієї інформації, що міститься в тексті і критичне її осмислення. Це вдумливе і неспішне читання, що припускає цілеспрямований аналіз змісту прочитаного з опорою на мовні та логічні зв'язки тексту. Його завданням є також формування у учня вміння самостійно долати труднощі в розумінні іноземного тексту. Об'єктом «вивчення» при цьому виді читання є інформація, що міститься в тексті , але ніяк не мовний матеріал. Вивчаюче читання відрізняється великою кількістю регресії, ніж інші види читання, - повторним перечитуванням частин тексту, іноді з чітким проголошенням тексту про себе або вголос, встановленням сенсу тексту шляхом аналізу мовних форм, навмисним виділенням найбільш важливих тез і неодноразовим промовлянням їх вголос з метою кращого запам'ятовування змісту для після наступного переказу, обговорення , використання в роботі. Саме вивчаюче читання вчить бережному ставленню до тексту.

Хоча вивчаюче читання і розгортається в неспішному темпі, слід вказати на його приблизну нижню межу, яка, за даними С. К. Фоломкіної, становить 50-60 слів на хвилину.

Для цього виду читання підбираються тексти, що мають пізнавальну цінність, інформативну значимість і представляють найбільшу складність для даного етапу навчання як у змістовному, так і в мовному відношенні.

Пошукове читання орієнтоване на читання газет і літератури за фахом. Його мета - швидке знаходження в тексті або в масиві текстів цілком певних даних (фактів, характеристик, цифрових показників, вказівок). Воно направлено на знаходження в тексті конкретної інформації. Читачеві відомо з інших джерел, що така інформація міститься в даній книзі, статті. Тому, виходячи з типової структури даних текстів, він відразу ж звертається до певних частин або розділів, які й піддає вивчаючому читанню без детального аналізу. При пошуковому читанні вилучення смислової інформації не вимагає дискурсивних процесів і відбувається автоматизовано [1]. Таке читання, як і переглядове, передбачає наявність вміння орієнтуватися в логіко - смисловій структурі тексту, вибрати з нього необхідну інформацію з певної проблеми, вибрати і об'єднати інформацію декількох текстів з окремих питань.

У навчальних умовах пошукове читання виступає скоріше як вправа, бо пошук тієї чи іншої інформації, як правило, здійснюється за вказівкою викладача (С. К. Фоломкіна). Тому воно зазвичай є супутнім компонентом при розвитку інших видів читання.

Оволодіння технологією читання здійснюється в результаті виконання предтекстових, текстових і післятекстових завдань [3].

Предтекстові завдання спрямовані на моделювання фонових знань, необхідних і достатніх для рецепції конкретного тексту, на усунення смислових і мовних труднощів його розуміння і одночасно на формування навичок і вмінь читання, вироблення «стратегії розуміння». У них обліковуються лексико-граматичні, структурно-смислові, мовностилістичні особливості тексту, що підлягає читанню.

У текстових завданнях учням пропонуються комунікативні установки, в яких містяться вказівки на вид читання (вивчаюче, ознайомлювальне, переглядове, пошукове), швидкість і необхідність вирішення певних пізнавально-комунікативних завдань у процесі читання[5]. Передуючі питання повинні відповідати ряду вимог:

 • вони будуються на базі активно засвоєної лексики і граматичних структур, не використаних у тексті в такому вигляді;

 • відповідь на перше питання має відображати основний зміст відповідної частини тексту і не повинен зводитися до якої-небудь одній пропозиції з тексту;

 • разом узяті питання повинні представляти собою адаптовану інтерпретацію тексту.

Крім цього, учні виконують ряд вправ з текстом, що забезпечують формування відповідних конкретному виду читання навичок і вмінь [13].

Післятекстові завдання призначені для перевірки розуміння прочитаного, для контролю за ступенем сформованості умінь читання і можливого використання отриманої інформації у майбутній професійній діяльності.

Викладене вище зумовлює вибір теми педагогічного дослідження.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов активізації навичок читання учнів, методики реалізації цих умов у процесі вивчення іноземної мови, викладі власного педагогічного досвіду роботи.

Завдання дослідження:

 1. На основі аналізу наукової літератури визначити методи навчання читанню на уроках іноземної мови (англійської мови).

 2. Розкрити сутність методичних аспектів розвитку читання на уроках іноземної мови (англійської мови).

 3. Визначити та структурувати основні педагогічні умови, що сприяють розвитку читання на уроках іноземної мови (англійської мови).

 4. Описати методику вчителя іноземної мови у розвитку читання на уроках іноземної мови (англійської мови).

Методи дослідження:

 • теоретичні: аналіз наукової ,психолого-педагогічної, методичної літератури з обраної проблеми, класифікація, конкретизація, систематизація, узагальнення.

Структура підсумкової творчої роботи. Робота складається із вступу, основного розділу, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи сторінки, основного розділу сторінок.


 1. Навчання вивчаючому читанню


Завдання, які читач вирішує в процесі вивчаючого читання, умовно можна розділити на три основні групи, що відповідають характеру переробки інформації (ступеня повноти, точності і глибини) [10]:

1. сприйняття мовних засобів і їх точне розуміння в тексті;

2. витяг повної фактичної інформації, що міститься в тексті;

3. осмислення вилученої інформації.

Рішення даних завдань здійснюється на передтекстовому, текстовому і післятекстовому етапах роботи з навчальним текстом.


  1. Предтекстовий етап

   1. Вправи на співвіднесення значення слова з темою (ситуацією, контекстом)

 1. Заповніть пропуски в реченні одним з вказаних слів.

 2. Знайдіть і замініть слова в реченні, які не підходять за змістом.

 3. Визначте різні контекстуальні значення одного і того ж слова.

 4. Виконайте частковий переклад пропозицій на рідну мову.

 5. Заповніть кожен пропуск можливо великим числом прикметників (дієслів, іменників) так, щоб кожного разу виходило нове речення.

 6. Прочитайте пропозиції, визначте і запам'ятайте різницю у значенні слів (словосполучень).

 7. Прочитайте текст (абзац), знайдіть у ньому слова, які позначають ....

 8. Знайдіть у тексті слова, вжиті в переносному значенні, і переведіть їх.

 9. Прочитайте групу слів і пропозицій на іноземній та рідній мовах, проставте над підкресленими словами номери їх іншомовних еквівалентів у відповідності зі списком еквівалентів .

 10. Намагайтесь зрозуміти значення виділених слів по контексту; перевірте себе за словником.

 11. Прочитайте речення (абзац) і знайдіть слова, що підтверджують, що мова йде про ... .

 12. Прочитайте абзац (речення). Скажіть, по якому слову можна визначити, що мова йде про ... .

 13. Прочитайте речення (абзац ) і виберіть іменники (прикметники), які означають ....

 14. У кожній групі слів знайдіть одне з найбільш загальним значенням.

 15. У кожній групі слів знайдіть одне, що не належить за значенням до цієї групи.

 16. Знайдіть іменник (прикметник, дієслово) у кожній групі слів.

 17. Знайдіть у кожній групі слів одне з негативним значенням.

 18. Виберіть з правого стовпця слово, близьке за значенням першим трьом словам в кожному рядку.

 19. Назвіть слово, з яким асоціюються всі слова даного тематичного ряду.

 20. Прочитайте абзац (текст) і випишіть всі дієслова з прийменниками, що позначають рух (час дії, місце дії) .

 21. Прочитайте речення (текст) і переведіть складні слова без словника.

 22. Прочитайте абзац (текст) і вкажіть слова і вирази, що визначають значення підкреслених у тексті слів. (Підкреслюються слова, активно засвоєні учнями).

 23. Переведіть абзац (текст), використовуючи слова спільного кореня як основу для розуміння.

 24. У ... абзаці знайдіть 2-3 іменника (прикметника, дієслова), що мають приблизно однакове значення, і випишіть їх.

 25. У ... і ... абзацах знайдіть еквіваленти наступних слів.

 26. Проаналізуйте сполучуваність слова ... з іншими словами. Вкажіть, які частини мови згруповані в блоках ....

 27. Прочитайте ... абзац і знайдіть пропозицію, яка показує, що ... . Спробуйте здогадатися про його значення: воно складається з відомих вам слів.

 28. Зіставте поняття, що виражаються даними словами, з темою тексту. Встановіть між ними взаємозв'язок.

 29. Прочитайте перший і останній абзаци і вкажіть, яка інформація передається за допомогою слова ..., вжитого в трьох різних значеннях.


1.1.2. Вправи на розширення лексичного запасу

 1. Порівняйте однокореневі слова і виділіть в них загальну основу. Розподіліть їх по частинах мови .

 2. Вкажіть моделі, за якими утворені наступні похідні слова, визначте значення цих слів.

 3. Прочитайте ряд слів з одним афіксом. Встановіть, від якої основи вони утворені. Зверніть увагу на значення, яке надає даний афікс.

 4. Порівняйте способи утворення зазначених слів, назвіть частини мови, до яких ці слова відносяться .

 5. Виберіть з тексту слова спільного кореня (інтернаціоналізми) і визначте їх значення.

 6. Знайдіть у тексті слова, утворення яких ви можете пояснити.

 7. Порівняйте переклад останнього абзацу тексту з оригіналом і випишіть до підкреслених словосполучень рідною мовою іншомовні еквіваленти.

 8. Порівняйте слова, утворені шляхом конверсії, в іноземній і рідній мовах.

 9. Знайдіть у тексті слова, подібні з білоруськими (російськими), які ви можете зрозуміти без перекладу.

 10. Прочитайте пропозиції та випишіть слова з приставкою (суфіксом), що означає ... .

 11. Знайдіть у тексті і випишіть іменники, утворені від ... .

 12. Перегляньте текст і підрахуйте, скільки слів спільного кореня в ньому міститься.

 13. Випишіть з тексту слова, що мають спільний корінь з наведеними нижче російськими словами.

 14. Порівняйте значення даних іноземних та рідних слів, що мають спільні корені, але різні значення, в наступних контекстах, запам'ятайте їх.

 15. З кожної групи випишіть слова, які відрізняються від інших за якоюсь ознакою: інший корінь, суфікс, префікс. (Слова групуються за способом словотворення).

 16. Прочитайте речення (абзац, невеликий текст) і випишіть всі дієслова з приводами зі значенням руху в якомусь напрямку (часу дії, місця дії); переведіть дієслова без словника, звірте свій варіант з ключем.

 17. Знайдіть у тексті і випишіть іменники, утворені від дієслів (прикметників).

 18. Підберіть правильний переклад (визначення) до кожного з даних термінів.


1.1.3. Вправи на упізнання й диференціацію граматичних явищ

 1. Виберіть з наведених речень ті, які містять пасивний стан ( придаточні пропозиції часу, складне доповнення і т. д.). Поясніть, за якими ознаками ви встановили граматичну форму.

 2. Прочитайте і зверніть увагу на те, як змінюється сенс речення залежно від: а) використання прийменника, б) видо - часової форми дієслова.

3 . Виділіть смислове дієслово в складеному присудку і дайте переклад останнього. Назвіть граматичні орієнтири смислового дієслова.

 1. Розмітьте синтагми в реченнях.

 2. Прочитайте, підкресліть і випишіть синтагми (фрази) у тексті, що означають ....

 3. Знайдіть у реченнях і випишіть синтагми, співвіднесіть їх з еквівалентами в рідній мові. (Еквіваленти наводяться).

 4. Позначте вертикальними рисками границі (початок і кінець) кожної іменної групи (групи присудка).

 5. Знайдіть підмет , що відноситься до виділений ¬ ному сказуемому , і визначення, що відносяться до зазначеного іменнику .

 6. Складіть речення з синтагм, розподілених в довільному порядку.

 7. Встановіть, в якій з наведених пар речень пояснюється причинність події (явища, процесу). Вкажіть використовувані для цього слова.

11 . Запишіть під відповідним заголовком номер речення, в якому союз ... служить для позначення: а) перерахування дій, б) оголошення результату; в) слідства; г) протиставлення; д) додаткового повідомлення.

12 . Вкажіть слово, яким слід заповнити пропуск у других пропозиціях, щоб вони підтверджували сенс перших. (Слова наводяться).

13. Серед наведених нижче речень знайдіть ті, які пояснюють дане (передують йому, йдуть за ним).

14. Заповніть пропуски союзами ( союзними словами ) у відповідності зі змістом речень.

15 . Слухаючи читання диктора, підкресліть у вашому екземплярі тексту слова, на які він робить наголоси (логічний наголос).

Дуже важливо, щоб учні оволоділи пошуковими діями при читанні: знали, де шукати смислове дієслово, де може стояти допоміжне дієслово тощо. Цьому може сприяти використання алгоритмів і пам'яток .

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анкета «Мої захоплення»
Як ти ставишся до читання? (Любиш читати, не любиш, тебе потрібно примушувати читати, байдужий до читання.)

Що ти любиш робити у вільний час ?
Як ти ставишся до читання? (Любиш читати, не любиш, тебе потрібно примушувати читати, байдужий до читання.)

Урок №1 тема : Безсполучникові складні речення. Смислові відношення...
Вчитися розпізнавати типи безсполучникових складних речень залежно від смислових відношень між частинами, інтонаційно правильно читати...

Позакласне читання. Євген Гуцало. Поезії
Гуцала; художньою М. Приймаченко; вчити аналізувати вірші; розвивати чуття поетичного слова; розвивати вміння читати твори мистецтва;...

Урок 169 (читання) Тема. Закріплення букви Щщ. Вправи на звуко буквений аналіз слів
Мета: закріпити знання дітей про букву «ща», її звукове значення; формувати вміння слухати І виразно читати вірш, підбирати риму;...

Курсова та дипломна (кваліфікаційна, магістерська) роботи є жанрами...
Методичні поради для студентів кафедри політології Наукма щодо написання та захисту курсових та дипломних робіт

П рикрашаємо новорічну ялинку Узагальнення навчального матеріалу за семестр
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів за семестр, повторити читання й письмо букви б, удосконалювати вміння читати слова...

Урок засвоєння нових знань. Обладнання : виставка альманахів літературного клубу «Лігос»
Лозівським літературним клубом «Лігос», його членами; розповісти про О. О. Тарасову, її літературну діяльність, зокрема казкою «Чортів...

Підручника, дізнайся, твори якої тематики ми будемо читати. Прочитай...
Познайомся з підручником: розглянь обкладинку, форзаци, титульний аркуш, умовні позначення. Знайди І проглянь зміст підручника, дізнайся,...

Урок позакласного читання Тема. Деревце роду
Вчити дітей слухати співбесідника, говорити, читати. Формувати навички правильного виразного читання. Показати дітям значимість...

Урок 33 Підтема Яка сьогодні погода?
М ета: Презентувати нові ло. Розвивати вміння сприйняття тексту на слух. Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови....

Зно з англійської мови: особливості тесту 2017 року
Частина «Читання» (Task 1–4) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А

Урок 59 (1) Підтема Моє шкільне приладдя
Мета: Презентувати нові ло. Розвивати вміння сприйняття тексту на слух. Формувати навички правильної вимови звуків англійської мови....

Навча ння за кордоном
Для успішного навчання у британському вузі необхідний високий рівень володіння англійською мовою, який допоможе розуміти академічні...

Нетрадиційні форми роботи на уроках української мови
Вивчення української мови в школі передбачає, як відомо, реалізацію з основних питань: 1 дати учням знання з мови І вміння використовувати...

Уроки позакласного читання на основному етапі
Основний етап триває протягом третього І четвертого року навчання. Уроки позакласного читання проводяться один раз на два тижні....

Навча ння за кордоном
Для успішного навчання на курсах a-level та Foundation необхідний високий рівень володіння англійською мовою, який допоможе розуміти...

Конспект відкритого уроку з української літератури у 5 класі
Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художню цінність поезії Т. Г. Шевченка, розвивати вміння виразно читати поезії, знаходити...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт