Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Матеріали для підготовки до державного

Матеріали для підготовки до державного

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки україни

Київський національний економічний університет

ім.Вадима гетьмана

Факультет міжнародної економіки і менеджменту
«Затверджую»
Проректор з науково-педагогічної роботи

______________ А.М.Колот

“____”________________2014 р.

МАТЕРІАЛИ


ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДЕРЖАВНОГО

ІСПИТУ

2013-2014 навч. року

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

для освітньо-кваліфікаційного рівня

Бакалавр”

Декан факультету

_____________ Ю.М.Солодковський

“_____”________________ 2014 р.
Завідувач кафедри

________________О.Л.Шевченко

“_____”________________ 2014 р.
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри

іноземних мов

факультету МЕіМ

Протокол № __8_

_6___травня_ 2014 р.

КИЇВ - 2014


Мета проведення державного іспиту з ділової іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр” зі спеціальності “Міжнародна економіка” – перевірка професійно-комунікативної іншомовної компетенції на рівні В2+ -С1, у всіх видах мовленнєвої діяльності, таких як говоріння, аудіювання, читання та писемне мовлення в професійних сферах спілкування отриманої в процесі оволодіння іноземною та діловою іноземною мовами. Професійно-комунікативна іншомовна компетенція включає професійне володіння іноземною мовою, тобто коректне з точки зору норми та стилю ситуативно і контекстно адекватне користування мовленням як засобом усної та писемної комунікації в усіх сферах професійного спілкування. Для дійсно ефективної участі в акти комунікації студенти повинні оволодіти лінгвістичною (граматичною, лексичною, орфографічною), соціолінгвістичною та прагматичною компетенціями.
Студенти повинні:

 1. уміти критично читати та повністю розуміти оригінальні тексти з побутової, країнознавчої, суспільно-політичної, економічної та фахової тематики; оцінювати точність викладення матеріалу, відокремлюючи факти і думки, об’єктивні і суб’єктивні твори; інтерпретувати різноманітні графічні дані;

 2. вільно володіти усним монологічним та діалогічним мо­вленням у межах вищезазначеної тематики; гнучко та ефективно використовувати мову для фахових цілей; легко спілкуватись та брати участь у складних групових обговореннях навіть на абстрактні, складні і незнайомі теми;

 3. сприймати іноземне мовлення, яке виголошено в нор­мальному темпі; слідкувати за поширеною промовою, навіть недостатньо структурованою; розпізнавати широкий спектр ідеоматичних виразів і колоквіалізмів; розуміти аудіо – та відео матеріали з великою кількістю ідеом і сленгових виразів;виводити приховану інформацію за допомогою перехресних посилань;

 4. володіти навичками перекладу як з іноземної мови на рід­ну, так і з рідної на іноземну в межах суспільно-політичної, за­гальноекономічної, країнознавчої та фахової тематики;

 5. вилучати, інтерпретувати здобуту інформацію із оригінальних суспільно-політичних, економічних та фахових текстів і репрезентувати їх у відповідній формі (реферат, анотація, переказ, доповідь, ece і т. ін. в усній та письмовій формі) як рідною, так і іноземною мовами;

 6. уміти складати та писати резюме, ділові листи, контракти та інші ділові документи відповідно до специфіки професійної діяльності;

ГРАМАТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Граматична компетенція формується протягом всіх років навчання в рамках дисциплін «Іноземна мова за професійним спрямуванням» та «Ділова іноземна мова». Граматичний матеріал тісно пов'язаний з лексичним. Основна увага приділяється стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації, а також різним варіантам англійської, французької, німецької та іспанської мов.

ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТЇ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВСТУПНИКІВ
Випускники повинні:

- демонструвати знання видо-часових форм і категорій стану дієслів; основних категорій іменника, прикметника, прислівника: типів речень; функцій артиклів і ефективно застосовувати ці знання в спілкуванні;

- розуміти розбіжності в правописі і значенні слів іноземної та української мов;

- складати розповідні, питальні, спонукальні речення залежно від мети спілкування і характеру акту мовлення;

- використовувати основні часові аспектні форми дієслів для позначення дій, що належать до сфери теперішнього, минулого і майбутнього часу (відповідно до мети комунікації і ситуації мовлення);

- коректно використовувати всі граматичні форми іменника, прикметника, прислівника;

- використовувати модальні дієслова, розуміти і відрізняти найменші відтінки їх значень;

- правильно і доречно використовувати вербальні конструкції з ними в спілкуванні на різних рівнях і в різних ситуаціях;

- знати категорії способу і вміти виражати відношення змісту повідомлення до дійсності, використовуючи доречні способові форми;

- правильно і вільно використовувати граматичні структури, передбачені програмою в усному і писемному мовленні;

- демонструвати знання синтаксичної організації іноземної мови в спілкуванні;

- розуміти, що іноземна мова складається з інтегрованих систем.

ЗМІСТ ГРАМАТИКИ
Англійська мова.
Речення.

Порядок слів. Типи речень. Розповідні, питальні, спонукальні речення. Типи питань (основне/просте, (так/ні), спеціальне, альтернативне, зворотне). Стверджувальні і негативні речення.

Іменник.

Власні і загальні іменники; такі, що мають або не мають ознаки обчислюваності, абстрактні і конкретні, речовинні іменники. Категорія числа. Регулярні форми множини (закінчення іменників на -у, -th, -f), закінчення -о, -es, що додаються до форм однини. Нерегулярні форми множини: мутація (foot-feet), закінчення, множини -en. Незмінні форми однини. Незмінні форми множини. Іменники, що не мають ознаки обчислювання. Категорія відмінка. Форми родового відмінка: -s, -of. Значення родового відмінка. Абсолютний генітив.

Артикль.

Означений і неозначений артиклі. Форми. Система використання артиклів. Артиклі з іменниками, які мають/не мають категорію обчислюваності. Різні функції артикля із загальними іменниками. Артиклі з числівниками. Артиклі з географічними назвами і власними назвами. Артиклі з абстрактними іменниками. Артиклі з унікальними іменниками. Артиклі з назвами їжі, транспортних засобів, частин доби, з порами року, з назвами частин людського тіла. Артиклі з такими іменниками як "школа", "місто", "шпиталь", "церква". Артиклі з іменниками типу "погода", "порада", "новини". Паралельні конструкції, наприклад "день за днем", "рука об руку" тощо.

Головні часові форми в сфері теперішнього часу.

Простий теперішній, тривалий теперішній, перфект.

Формування і використання Present Simple (простий теперішній час) для позначення:

- загального повідомлення без посилання на час;

- постійно тривалої дії у теперішньому часі;

- звичної дії;

- посилання на майбутній час, з використанням прислівників, які позначають дію в майбутньому;

- дії, що відбувається в теперішньому часі з використанням дієслів, що позначають пізнавальні відношення, бажання, емоції, відчуття.

- сприйняття, відображення, зовнішності;

- дії у майбутньому, описаної у підрядному реченні часу та умови.
Формування і використання Present Continuous (тривалий теперішній час) для позначення:

- дії, що тривають під час мовлення;

- тривалості;

- короткочасності, особливо з дієсловами стану;

- близького майбутнього (be + going to + inf);

- дії у майбутньому, позначеної дієсловом руху;

- події, що повторювалася в недалекому минулому і можливо буде повторюватись у найближчому майбутньому (з прислівниками частотності always, continually, forever тощо).

Формування та використання Present Perfect (перфектний теперішній час) для вираження:

- першості, попередності;

- дії в минулому, яка пов'язана з теперішніми умовами;

- тривалості, дії чи стану, що почалися в минулому і продовжуються до тепер.

Основні часові форми дієслів в сфері минулого.

Простий минулий час, тривалий минулий - час, перфектний минулий час.

Формування і використання Past Simple (простий минулий час) для позначення:

- дії, що завершилися в минулому;

- події, стану, звички, що мали місце в минулому.

Формування і використання Past Continuous (тривалий минулий час) для позначення:

- одиничної дії або серії повторюваних дій, що відбувалися в певний момент часу в минулому;

- дії, що мали відбутися в найближчому майбутньому (be + going + inf);

- повторюваної дії (з використанням прислівників частотності).

Формування і використання Past Perfect (перфектний минулий час) для позначення:

- дії у минулому, щоб підкреслити першочерговість подій;

- першочерговості.

Основні часові форми сфери майбутнього.

Простий майбутній час, тривалий майбутній час, перфектний майбутній час.

Формування і використання Future Simple (простий майбутній час) для позначення:

- передбачених подій;

- намірів суб'єктів мовлення.

Формування і використання Future Continuous (тривалий майбутній час) для позначення:

- запланованих або очікуваних дій у майбутньому;

- майбутніх дій, які є передумовами майбутніх подій.

Формування і використання Future Perfect (перфектний майбутній час) для позначення майбутньої дії, що буде розглядатись як завершена в минулому з позиції певного позначеного моменту в майбутньому.

Дієслова" to be"," to have ", конструкції „ there is/are" в основних часових аспектних формах і під час формування питальних і негативних речень.

Формування і застосування The Present Perfect Contіnuous (перфектно-подовжений розряд презента) для позначення:

 • тимчасового стану, що триває певний період, включаючи момент мовлення;

 • тимчасової властивості, що триває певний період часу;

 • тимчасової діяльності, що має певний результат.

Формування і застосування The Past Perfect Contsnuous (перфектно-подовжений розряд претеріату) для позначення тимчасової діяльності, що тривала певний період часу і закінчилася в минулому.
Категорія пасивного стану.

Формування, значення, використання.

Прикметник.

Ступені порівняння. Синтаксичні структури порівняння.

Займенник.

Особові займенники в називному і об'єктному відмінках. Присвійні займенники. Неозначені займенники „some, any, no" та їх похідні. Кількісні займенники „much, many, little, few".

Прислівник.

Ступені порівняння прислівників.

Пряма і непряма мова.

Правила узгодження часів. Повідомлення, питання, вигуки, команди в непрямій мові.

Модальні дієслова.

Модальність. Способи і засоби її вираження. Семантичні, морфологічні і синтаксичні особливості модальних дієслів. Модальні дієслова з різними формами інфінітиву:

- can/could для вираженім можливості, дозволу, нагоди, теоретичної вірогідності;

- may/might для вираження можливості, дозволу;

- must/need not для вираження зобов'язання, необхідності, висновків;

- ought to/should для позначення зобов'язання, висновків, майбутньої дії, бажання;

-will/would для вираження майбутнього часу, передбачених/запланованих дій, бажань, намірів, наполягань;

- shall/should для вираження передбачення, бажання, зобов'язаності;

- маргінальні (пограничні) модальні допоміжні слова used to, dare, need, be to, have/got to.

Неособові дієслівні форми.

Основні характеристики. Семантичні особливості. Інфінітив. Форми і функції в англійському реченні. Інфінітив з/без частки «to». Предикативні конструкції з інфінітивом. Герундій. Форми і функції герундія в реченні. Конструкції з герундієм. Дієприкметник. Дієприкметник теперішнього і минулого часу. Форми і функції в реченні. Конструкції з дієприкметником.

Категорія способу.

Умовний спосіб, використання для вираження нереальної дії у:

 • підрядному реченні нереальної умови/обставини;

 • підрядному реченні після «wish»;

 • підрядному реченні порівняння і в предикативному підрядному реченні, що починається з «as if»? as «though»;

 • емфатичні конструкції типу «it is (high) time, it is about time”

Просте речення.

Структурні і семантичні види простого речення. Інверсія.

Головні члени речення.

Підмет. Структурні і семантичні типи підмета. Присудок. Типи присудка. Узгодження присудка з підметом.

Другорядні члени речення.

Їх типи.

Складні речення.

Типи складних речень. Складносурядні та складнопідрядні речення
Французька мова
Іменник.

Іменники власні й загальні. Рід і число.

Артикль.

Означений та неозначений артикль. Частковий артикль. Артикль перед власними назвами. Артикль перед назвами місяців, порами року, днями тижня. Невживання артикля.

Дієслово.

 • Типи відмінювання. Дієслова І, ІІ і ІІІ груп. Заперечна й питальна форми дієслова. Граматичні категорії дієслова. Спосіб і час. Утворення часових дієслівних форм. Прості й складні форми. Утворення простих форм. Утворення складних форм. Вживання часів і способів. Indicatif Présent. Imparfait. Le passé composé et le Passé simple. Le plus que parfait. Le passé antérieur. Le passé immédiat. Le passé immédiat dans le passé. Le futur simple. Le futur dans le passé. Le Futur antérieur. Le Futur antérieur dans le passé. Le futur immédiat. Le Futur immédiat dans le passé. Наказовий спосіб. Умовний спосіб: Conditionnel présent et Conditionnel passé. Subjonctif présent. Subjonctif passé

 • Активна і пасивна форми. Зворотна форма дієслова. Безособові дієслова.

 • Неособові форми дієслів. L’infinitif. Le participe présent. Le participe passé. Узгодження Participe passé. Participe passé composé. Le Gérondif.

 • Правила узгодження часів.

Прикметник.

Рід і число. Ступені порівняння та порівняльні структури. Місце прикметників у реченні. Узгодження прикметників.

Прислівник.

Семантична класифікація прислівників. Особливості вживання. Утворення прислівників. Ступені порівняння прислівників. Місце прислівників у реченні.

Займенник.

Особові займенники: Особові незалежні займенники. Особові придієслівні займенники. Придієслівні займенники-додатки. Нейтральний займенник le. Особово-зворотний займенник. Прислівникові займенники en, y. Місце займенників en, y у реченні. Вказівні займенники. Присвійні займенники. Відносні займенники. Складні відносні займенники. Питальні займенники. Неозначені займенники.

Прийменник

Сполучник. Сурядні сполучники. Підрядні сполучники.

Речення

Просте речення.

Структурні й семантичні види простого речення.

Порядок слів. Типи речень. Типи запитань. Інверсія. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх типи. Виокремлення членів речення. Mise en relief.

Складні речення.

 • Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень. Пряма і непряма мова.


Іспанська мова
Зміст граматики.

Речення.

Порядок слів. Типи речень. Типи запитань.

Іменник.

Іменники власні і загальні. Обчислювані та не обчислювані. Категорія числа. Категорія відмінка.

Артикль.

Означений та неозначений артикль. Артиклі з географічними і власними назвами. Артиклі із загальними іменниками і числівниками. Артиклі з унікальними іменниками. Артиклі з назвами частин доби і пір року, зі словами сніданок, обід, вечеря, школа, лікарня, університет, церква, в’язниця. Артиклі з паралельними структурами.

Дієслово.

 • Утворення і основні випадки використання теперішнього, минулого та майбутнього часів групи Indicativo: Presente, Pretérito Perfecto Compuesto, Futuro simple y Futuro perfecto, Pretérito Perfecto Simple (Indefinido), Pluscuamperfecto.

 • Конструкції acabar de + infinitivo, ponerse a + inf., volver a + inf.

 • Пасивний стан.

 • Пряма і непряма мова.

 • Правила узгодження часів.

Прикметник.

Ступені порівняння та порівняльні структури.

Прислівник.

Ступені порівняння прислівників.

Займенник.

Особові займенники: називний, давальний і знахідний відмінок. Присвійні, вказівні, відносні, неозначені та заперечні займенники.

Неособові дієслівні форми.

Інфінітив, Герундій. Дієприкметник теперішнього і минулого часу. Їхні функції в реченні. Конструкції з інфінітивом, герундієм та дієприкметником.

Категорії способу.

Imperativo afirmativo y negativo, Subjuntivo (Presente, Imperfecto, Pretérito Perfecto y Pluscuamperfecto), Condicional simple y perfecto.

Просте речення.

Структурні і семантичні види простого речення. Інверсія. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх типи.

Складні речення.

Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень.
ЛЕКСИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Мета перевірка сформованості лексичної компетенції вступників тобто засвоєння програмного лексичного матеріалу, сформованість в вступників лексичних навичок, а саме навичок інтуїтивно-правильного утворення, вживання і розуміння іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних зв’язків між словами іноземної мови. У вступників мають бути сформовані наступні види навичок.

 1. Навички правильного вживання лексичних одиниць активно-

го мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуаціями спілкування та цілями комунікації, що передбачає оволодіння такими операціями:

а) виклик лексичних одиниць з довготривалої пам’яті;

б) зовнішньо мовленнєве відтворення лексичних одиниць у потоці мовлення;

в) миттєве сполучення даної одиниці з іншими словами, що створюють синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності.

2. Навички розпізнавання і розуміння лексичних одиниць активного і пасивного мінімумів при читанні та аудіюванні.

3. Навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних одиниць, що відносяться до потенційного словника при читанні та аудіюванні.

4. Навички користування різними видами словників (двомовних, одномовних, фразеологічних, тематичних, країнознавчих).

Програмний лексичний матеріал, необхідний для забезпечення англомовного спілкування вступників у різних галузях фахової усної та писемної комунікації, представлено в навчальному лексичному мінімумі дисциплін «Іноземна мова за професійним спрямуванням» та «Ділова іноземна мова». (Див. Модулі)
ОРФОГРАФІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ
Головна мета – перевірка сформованості в вступника стійких орфографічних навичок письма. Студенти мають володіти труднощами, які пов’язані з вивченням особливостей звуко-буквенних відповідностей в англійській мові.

Вступники повинні вміти орфографічно правильно оформлювати всі види писемного мовлення, які передбачені робочими програмами для всіх років навчання. Задля цього вступники повинні знати і застосовувати на практиці основні принципи орфографічної системи іноземної мови (фонетичний, морфологічний, традиційний, ідеографічний), які необхідні вступникам для подолання труднощів в оволодінні графемно-фонемною системою іноземної мови. Серед таких труднощів насамперед виділяються:

У зв'язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь та навичок іспит проводиться в усно-письмовій формі і містить лексико-граматичний матеріал, який засвоєно студентами під час вивчення курсу «Іноземної мови за професійним спрямуванням» та «Ділової іноземної мови».
Екзаменаційний білет державного іспиту містить:
Письмова частина:

1. Письмовий переклад з іноземної мови на рідну тексту економічного характеру (1500-2000 д.з.).
2. Письмова анотацію іноземною мовою (50 слів – не враховуючи службові частини мови) змісту статті загальноекономічного характеру чи з фаху, яка подана рідною мовою (2600 д.з.).
3. Переклад ділового документа з рідної мови на іноземну та написання листа згідно з наданими нижче інструкціями.
4. Лексико-граматичний тест за матеріалами міжнародних тестів типу TOEFL (англійська мова) та DALF (французька мова).

Усна частина:

5. Презентацію за однією з нижчезазначених тем.


 1. Економіка України та Україна в світовій економіці

 2. Поняття про маркетинг та концепції маркетингу

 3. Управління маркетингом та стратегічне планування

 4. Маркетинговий комплекс

 5. Банківська та фінансова система Великої Британії та США, Франції та Бельгії

 6. Банківська та фінансова система України

 7. Біржі

 8. Що таке облік і аналіз господарської діяльності

 9. Фінансовий звіт та ділові операції
 10. Бюджетування
Для до першого та другого завдань державного іспиту тексти підібрано в межах загальноекономічних та фахових знань:
1. Економіка Великобританії (Німеччини, Франції).

2. Економіка США (Австрії, Бельгії).

3. Великобританія (Німеччина, Франція) у світовій економіці.

4. США (Австрія, Бельгія) у світовій економіці.

5. Економіка України.

6. Україна у світовій економіці.

7. Проблеми Європейського Союзу.

8. Банківська та фінансова системи Великобританії (Німеччини, Франції).

9. Банківська та фінансова системи США (Австрії, Бельгії).

10. Банківська та фінансова системи України.

11. Товарна біржа.

12. Фондова біржа.

13. Валютні курси.

14. Поняття маркетингу.

15. Концепції маркетингу.

16. Управління маркетингом та стратегічне планування.

17. Продукт. Життєвий цикл продукту. Специфікація продукту.

18. Введення на ринок нового продукту.

19. Ціна.

20. Поняття про облік і аналіз господарської діяльності.

21. Фінансова звітність та ділові угоди.

22. Бюджетування.
Третє завдання дає змогу студентові показати знання, навички та вміння перекладати складати та діловий документ та розуміти його. Для цього необхідно знати:
1. Структуру ділових листів.

Розташування реквізитів листа, а також дати, звернення, підпису, адреси; необхідні скорочення та мовні штампи.

2. Структуру та порядок складання:

а) платіжних доручень;

б) акредитивів;

в) документарних інкасо;

г) чеків, векселів;

д) кореспондентських відносин між банками;

е) поточних рахунків у іноземній валюті;

ж) ділових листів.
3. Передконтрактове листування.

4. Листування з питань цілі контракту.

5. Листування з питань страхування.

6. Листування з питань форс-мажорних обставин.

7. Листування з питань постачання обладнання.

8. Листування з питань співробітництва на умовах генпідряду «під ключ».

9. Листування з питань завершення виконання конкретних зобов'язань.

10. Листування з питань співробітництва в межах угоди про консорціум.

11. Листування з питань участі в торгах.

12. Листування з питань співробітництва з агентськими фірмами.

13. Листування з питань ліцензій, ноу-хау, інжиніринга.

14. Листування з питань транспортних операцій.

15. Листування з питань реклами.

16. Написання та переклад документів, необхідних для влаштування на роботу:

а) підготовка та написання біографії (Resume, CV);

б) супроводжувальні листи, їх види;

в) співбесіда.

17. Структуру та статті контрактів.

18. Телеграми, телекси, факси.

19. Доповіді та звіти.
Наприклад, у четвертому завданні визначено: напишіть листа іноземній фірмі, яка постачає обладнання та матеріали, в яких ви зацікавлені. У листі потрібно визначити:

1) на яких умовах поставки Ви бажали б отримати обладнання;

2) термін поставки;

3) які умови розрахунку практикуються у вашій компанії.
Четверте завдання - лексико-граматичний тест, який містить всі завдання, що входять до міжнародних тестів типу TOEFL.
З п’ятого завдання студенти повинні вільно вести бесіду за темою білета, відповідати на питання членів державної екзаменаційної комісії за такою тематикою:

 1. Економіка України та Україна в світовій економіці.

 2. Поняття про маркетинг та концепції маркетингу.

 3. Управління маркетингом та стратегічне планування.

 4. Маркетинговий комплекс.

 5. Банківська та фінансова система Великої Британії та США, (Франції та Бельгії).

 6. Банківська та фінансова система України.

 7. Біржі.

 8. Що таке облік і аналіз господарської діяльності.

 9. Фінансовий звіт та ділові операції.

 10. Бюджетування.


Відповіді мають бути повними, які б могли показати володіння іноземною мовою та детальні професійні знання даної теми.
Порядок складання іспиту. Іспит проводиться в усно-письмовій формі та триває 3 академічні години (2 г. 15 хв.).. Письмова складова іспиту триває протягом 2 годин. На початку іспиту студенти отримують письмові завдання № 1, 2, 3 на підготовку яких відводиться 1 г. 40 хв. За 20 хвилин до закінчення письмової частини іспиту студенти отримують завдання № 4 – лексико-граматичний тест. Тему для усної бесіди (завдання № 5) студенти отримують після подання письмових завдань, читання та перекладу тексту (завдання № 1) та відповідають без підготовки.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Матеріали для підготовки до державного
Для дійсно ефективної участі в акти комунікації студенти повинні оволодіти лінгвістичною (граматичною, лексичною, орфографічною),...

Психодіагностика
Психологія», 030102 «Психологія», галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 010106 «Соціальна педагогіка», затвердженої...

Затверджено
У програмі подані матеріали для підготовки абітурієнтів до вступного випробування зі світової літератури

Програма з математики для вступників до вкнз сор «Лебединське педагогічне...
У програмі подані матеріали для підготовки абітурієнтів до вступного випробування з математики

Матеріали для підготовки до іспиту
Всі закони І нормативні документи повинні узгоджуватися, базуватися І відповідати статтям Конституції

Матеріали для підготовки до державних іспитів
Державні іспити проводяться після завершення навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «ббваліфікаційному я на освітньомуакалавр»...

Затверджую
У даному посібнику зібрані програмові матеріали для підготовки абітурієнтів до вступу до Вищого комунального навчального закладу...

Затверджую
У даному посібнику зібрані програмові матеріали для підготовки абітурієнтів до вступу до Вищого комунального навчального закладу...

Методичні рекомендації для самостійної підготовки для занять студентів...
Важливою складовою підготовки у вищих навчальних закладах висококваліфікованих фахівців є самостійна робота студентів

Л. М. Кірдіщева Наказ №6 від 25. 03. 2015 р
У даному посібнику зібрані програмові матеріали для підготовки абітурієнтів до вступу до Вищого комунального навчального закладу...

Програма вступного випробування з української мови
У даному посібнику зібрані програмові матеріали для підготовки абітурієнтів до вступу до Вищого комунального навчального закладу...

Методичний посібник Матеріали схвалені на засіданні
Матеріали рекомендовані молодим учителям для використання на уроках української мови в початкових класах

Практикум для студентів ІІ курсу (ІІІ семестр) напряму підготовки 010105
Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Практикум для студентів ІV курсу (VIІ семестр) напряму підготовки 010101 "Дошкільна освіта"
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Уроку Тема уроку
Плетіння гачком як вид декоративно-ужиткового мистецтва. Вироби, плетені гачком. Матеріали для роботи: природні матеріали та штучного...

Матеріали для моніторингових досліджень пояснення
Щоб полегшити роботу з вихованцями, застосовую різні види моніторингу, матеріали для якого не завжди є «під рукою». Тому й вирішила...

Методика ознайомлення з соціальним довкіллям практикум для студентів...
Для підготовки до практичних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит

Картка вивчення студента для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу
Прошу зарахувати мене кандидатом до вступу на кафедру військової підготовки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт