Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2. тематичний план

2. тематичний план

Сторінка1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет міжнародної економіки та менеджменту

Кафедра іноземних мов


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-педагогічної роботи


_______________________ А.М.Колот
“_____”_________________2014 р.

Методичні матеріАлищодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни

“Іноземна мова за професійним спрямуванням”

(для бакалаврів спеціальністі 6401- Правознавство Юридичного факультету)
Укладачі: к.ф.н., доцент Шевченко О.Л., ст.викладач Маркова О.В.,

ст.викладач Боровецька Л.В.

Декан факультету_____________Ю.М.Солодковський


“___”_____________2014 р.


Завідувач кафедри

Іноземних мов ________________О.Л.Шевченко


“___”____________2014 р.

Київ 2014

ЗМІСТ

1. ВСТУП…………………………………………………………………..3

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН…………………………………………………11

3. ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ…………………………………………………….35
4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ…………………………………….39
5. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ………………………………………………………………………..44
6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА……………………49
7. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ...............................................64
8. ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ........................75

9. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ……………………………90
10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................91

11.ДОДАТКИ .................................................................................................94


  1. ВСТУп


В умовах глобалізації, коли незалежна Україна набуває всесвітнього визнання на міжнародній арені, коли міжнародні зв’язки нашої держави стрімко розвиваються, підготовка фахівців з вищою освітою передбачає володіння щонайменше однією іноземною мовою.

Навчальна програма для дисципліни „ Іноземна мова за професійним спрямуванням” (спеціальністю 6402-Правознавство Юридичного факультету) складена на основі типової програми з іноземної мови за професійним спрямуванням в межах Галузевого Стандарту Вищої Освіти (ГСВО) України: освітньо-професійної програми (ОПП) та освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) за спеціальністю „Правознавство”, напрям підготовки 0601 „Право” кваліфікації „Бакалавр з права” та Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Мета дисципліни іноземна мова за професійним спрямуванням – формування у студентів професійної іншомовної комунікативної компетентності та навичок практичного володіння іноземною мовою у всіх видах мовленнєвої діяльності в межах побутової, країнознавчої та загальноекономічної та юридичної тематики на рівні В1–В2.

Процес мовленнєвої підготовки студентів спрямований на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що вимагає набуття лінгвістичної компетентності (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та та прагматичної компетентності, що є необхідними для виконання завдань, пов”язаних з навчанням та роботою. Розвиток комунікативної компетентності відбувається відповідно до здатності студентів навчатися, їх предметних знань та попереднього досвіду, і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов”язаного з навчанням і спеціалізацією. Процес мовленнєвої підготовки поділяється на такі етапи, що відрізняються обсягом, характером навчального матеріалу, тощо:

І. Вступний курс (8-10 навчальих годин) охоплює розвиток і вдосконалення навичок вимови і вміння читати транскрипцію, повторення основ граматики, розвиток навичок аудіювання та розширення лексичної бази.

ІІ. Загальний курс (до кінця І семестру) фокусується на роботі з вдосконалення навичок усного та писемного мовлення в межах побутової та країнознавчої тематики з елементами тематики загальноекономічної та загальноюридичної.

ІІІ. Іноземна мова ділового та професійного спрямування (ІІ-ІУ семестри) має на меті формування, розвиток і вдосконалення навичок іншомовної комунікативної діяльності у професійній сфері.

Всі етапи навчання здійснюються з використанням сучасних методів, прийомів, засобів і форм навчання.

Важливе місце серед навчальних матеріалів, як для першого так і для другого курсів, займають загальноекономічні та загальноюридичні тексти, поряд з суспільно-політичними та країнознавчими. Тексти вказаної тематики вивчаються як на аудиторних заняттях, так і позааудиторних. Художні твори письменників країн, мова яких вивчається, допомагають знайомити студентів з суспільним життям, культурою, історією, побутом, політичними і економічними проблемами країн.
Предмет дисципліни – форми мовленнєвої діяльності у професійному усному та писемному спілкуванні.

Вимоги до лінгвістичних компетенції студентів.
Результатом опанування програми з дисципліни „ Іноземна мова за професійним спрямуванням” є сформованість лінгвістичних компетентностей, які складаються з лексичної, граматичної, семантичної, фонологічної, орфографічної та орфоепічної компетентності.
Лексична компетенція
Лексична компетенція як складник лінгвістичної компетентності складається із лексичних та граматичних елементів. На вибір лексичних елементів впливають академічні та/або професійні сфери і ситуації, в яких вони мають вживатися.

Студенти повинні:

- вміти правильно вживати лексичні одиниці активного мінімуму в говорінні та на письмі згідно із ситуаціями спілкування та цілями комунікації.

- розпізнавати і розуміти лексичні одиниці активного і пасивного мінімумів при читанні чи аудіюванні.

- вміти користуватися різними видами словників (двомовних, одномовних, фразеологічних, тематичних, країнознавчих).
Граматична компетенція
Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації.

Студенти повинні

  • знати, вміти правильно вживати видо-часові форми і категорії стану дієслів; основні категорії іменника, прикметника, прислівника; артиклі і ефективно застосовувати ці знання в спілкуванні;

  • використовувати модальні дієслова і розуміти відтінки їх значень;

  • правильно і доречно використовувати вербальні конструкції з модальними дієсловами в спілкуванні на різних рівнях і в різних ситуаціях;

  • демонструвати знання синтаксичної організації англійської мови в спілкуванні;

  • складати різні речення (розповідні, питальні, спонукальні) залежно від мети спілкування і характеру акту мовлення;


Зміст граматики
Речення.

Порядок слів. Типи речень. Типи запитань.

Іменник.

Іменники власті і загальні, обчислювальні та не обчислювальні, абстрактні і конкретні. Категорія числа. Категорія відмінка.

Артикль.

Означений та неозначений артикль. Артикль з географічними і власними назвами. Артикль із загальними іменниками і числівниками. Артикль з унікальними іменниками. Артикль з назвами частин доби і пір року, зі словами сніданок, обід, вечеря, школа, лікарня, університет, церква, в’язниця. Артиклі з паралельними структурами.

Дієслово.

Утворення і основні випадки використання теперішнього, минулого та майбутнього часів групи Indefinite, Continuous, Perfect Continuous. Конструкція there is/ there are. Пасивний стан. Основні модальні дієслова. Пряма і непряма мова. Правило узгодження часів.

Прикментик.

Ступені порівняння та порівняльні структури.

Прислівник.

Ступені порівняння прислівників.

Займенник.

Особові займенники: називний і об’єктивний відмінок. Присвійні займенники ”some”, “any” та їх похідні. Кількісні займенники ”much, many, little, few”.

Неособові дієслівні форми.

Інфінитив. Герундій. Дієприкметник теперішнього і минулого часу. Їх функції в речені. Конструкції з інфінітивом, герундієм та дієприкметником.

Категорії способу.

Наказовий спосіб. Умовний спосіб.

Просте речення.

Структура і семантичні види простого речення. Інверсія. Головні члени речення. Узгодження присудка з підметом. Другорядні члени речення. Їх типи.

Складні речення.

Типи складних речень. Типи складносурядних та складнопідрядних речень.
Семантична компетенція
Семантична компетентність, яка розглядає здатність студента усвідомлювати й контролювати організацію змісту, інтегрується у розвиток мовленнєвої комунікативної компетентності, оскільки питання змісту посідають центральне місце в комунікації. Семантична іншомовна компетентність складається з лексичної та граматичної семантики.

Для набуття семантичної компетенції студенти повинні:

- розуміти значення певної лексичної одиниці в певному контексті;

- розуміти внутрішньолексичні зв”язки, такі як синоніми; розуміти

значення граматичних категорій (числа, відмінку, роду, тощо), класів

(відмінювання дієслів, іменників, прикметників), відношень (узгодження,

керування).
Орфографічна компетенція
Орфографічна компетентність передбачає удосконалення орфографічних, графічних та пунктуаційних навичок, оволодіння системою правил, що визначають правопис слів, згідно з усталеними нормами та вміння їх застосовувати.
Фонологічна компетенція
Фонологічна компетентність включає знання та навички сприйняття та відтворення звуків. Для набуття фонологічної іншомовної компетентності студенти повинні:

- сприймати фонеми та їх відтворення в певному контексті;

- сприймати та відтворювати фонетичний склад як окремих лексичних;

одиниць, так і цілого речення.
Орфоепічна компетенція
Орфоепічна компетенція - це вміння правильно озвучити інформацію, яка подана у написаному вигляді. Для набутя орфоепічної іншомовної компетентності студенти повинні:

- усвідомлювати та розуміти правила написання;

- засвоїти правильну вимову звуків;

- знати знаки транскрипції.


Соціокультурна компетенція
Соціокультурна компетентність спрямована на розвиток розуміння й тлумачення різних аспектів культури і мовної поведінки у професійному середовищі. Вона сприяє розвитку вмінь, характерних для поведінки в різних культурних і професійних ситуаціях, та реагування на них. Соціокультурна компетенція забезпечує формування умінь користуватися в процесі спілкування мовленнєвими реаліями (зразками), особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни, мова якої вивчається.
Вимоги до професійно-комунікативної компетенції студентів.
Професійно-комунікативну компетентність розуміємо як коректне з точки зору норми та стилю, ситуативно та контекстно адекватне усне та писемне мовлення

І курс
Мета: створення міцної фонетичної, лексичної та граматичної бази з елементами загальноекономічної та загальноюридичної лексики і граматичних особливостей ділового та професійного писемного мовлення.
Практичні навички
Читання

І. Вивчаюче. Студенти мають вміти вільно, фонетично правильно читати текст, що містить знайомий лексико-граматичний матеріал; максимально точно і повно розуміти зміст такого тексту з побутової, країнознавчої, соціально-політичної, загальноекономічної та загальноюридичної тематики.

2. Ознайомлювальне. Студенти мають бути здатними зрозуміти основний зміст тексту з вищезазначеної тематики та виокремити певні факти чи ідеї. Текст може містити до 30% незнайомого лексичного матерілу та незнайомі граматичні явища та структури.

Наприкінці І курсу студенти мають уміти розпізнавати різні жанри і типи дискурсу, інтерпретувати текст, робити припущення щодо об’єктивних та суб’єктивних факторів і характеристик, оцінювати релевантність візуальних матеріалів.
Аудіювання.

1. Студенти мають сприймати іноземне мовлення, виголошене в нормальному темпі при безпосередньому спілкуванні та в звукозапису, якщо таке мовлення містить не більше 20% невідомих лексичних одиниць та граматичних структур.

Тематика іншомовного мовлення може бути побутовою, краєзнавчою, соціально-політичною, загальноекономічною або загальноюридичною.

2. Письмово викласти прослуханий літературний текст.
Усне мовлення. Говоріння.

Наприкінці І курсу студенти мають володіти навичками монологічного та діалогічного мовлення (як підготованого заздалегіть, так і спонтанного) у межіх побутової, країнознавчої, суспільно-політичної та економічної тематики:

1. Вміти характеризувати зміни прочитаного чи прослуханого, складеного чи підібраного на базі вивченого лексико-граматичного матеріалу.

2. Вмісти вести бесіду іноземною мовою в межах вивченої тематики, дотримуючись граматичних і фонетичних норм.

3. Вміти зробити повідомлення іноземною мовою і переказувати зміст прочитаного та переказати прослухане повідомлення про позаудиторне читання.

4. Вміти робити повідомлення за вивченими темами.

5. Вміти дати опис події (особи) явища тощо.
Писемне мовлення. Письмо.

Студенти повинні вміти письмово реалізувати свій комунікативний намір логічно, змістовно, адекватно та відповідно до норм.

  1. Письмово викласти прослуханий літературний текст.

  2. Написати твір за вивченою тематикою.

  3. Вести нотатки іноземною мовою.

  4. Написати повідомлення, оголошення та тези доповіді, виступу, текст презентації.


Словнийковий запас: 1600 лексичних одиниць.

Позааудиторне читання: 450 сторінок на рік: 225 стор. За 1 семестр і 225 стор. За другий семестр.
ІІ курс
Мета: розширення словникового запасу на базі вивчення літературних і суспільно-політичних матеріалів. Оволодіння лексикоюі термінологією за професійним спрямуванням. Подальше формування та вдосконалення граматичної та професійно-комунікативної компетентності студентів.
Практичні навички

Читання.

1. Вивчаюче. Студенти мають вміти вільно, фонетично правильно читати текст загальноюридичного, загальноекономічного чи соціально-політичного, країнознавчого та побутового характеру, що складений або підібраний на основі вивченого лексико-граматичного матеріалу.

2. Ознайомлювальне. Студенти мають бути здатними зрозуміти текст за професійноспрямованою тематикою, ідентифікувати головні моменти, виокремити певні факти та аргументи.

3. Переглядове. Студенти мають уміти визначити коло питань, що розглядаються в тексті та основних положень автора.

4. Пошукове. Студенти мають уміти знайти певну інформацію у довідковій літературі.

Наприкінці ІІ курсу студенти мають уміти критично оцінювати прочитані тексти із сфери їх майбутнього фаху, оцінювати точність викладу інформації та її інтерпретацію.
Аудіювання.

1. Розуміти зміст і вміти відповісти на питання про загальну та специфічну інформацію стосовно спеціалізації студентів.

2. Вести нотатки інформації, що стосується загальноюридичних питань.

3. Розуміти аудіо- та відеоматеріали з незначною кількістю незнайомої термінології.

4. Письмово викласти прослуханий текст загальноюридичного чи загальноекономічного характеру.
Усне мовлення. Говоріння.

1. Вміти переказати іноземною мовою зміст прочитаного чи прослуханого загальноекономічного, загальноюридичного чи соціально-політичного тексту, що базується в основному на вивченому лексико-граматичному матеріалі.

2. Вміти провести бесіду чи зробити доповідь на задану тему.

3. Вміти робити повідомлення за вивченими темами.

4. Вміти без підготовки висловити свою думку з фахового питання, представити свої аргументи і відповісти на контраргументи.

5. Брати участь у дискусіях і обговореннях фахових питань.
Писемне мовлення. Письмо.

1. Вміти письмово викласти зміст прочитаного чи прослуханого тексту, складеного чи підібраного на базі вивченого лексико-граматичного матеріалу.

2. Вміти занотувати прослухане.

3. Вміти написати план та тези виступу.

4. Бути здатним написати CV чи резюме.

5. Вміти написати твір чи есе за вивченою тематикою.
Словниковий запас: 1600 одиниць.

Позааудиторне читання: 450 сторінок на рік: по 225 стор. за семестр.

Структура курсів

У відповідності до діючого учбового плану на курс іноземної мови за професійним спрямуванням на першому курсы відводиться 180 годин, з них 104 години аудиторної роботи, 54 годин - самостійної роботи, 22 години – індивідуальні консультації, всього – 5 кредитів. На другому курсі відводиться 161 година, з них 106 години аудиторної роботи, 40 годин- самостійної роботи, 12 годин – індивідуальні консультації та 3 години підсумковий контроль, всього – 5 кредитів.


Курс

Семестр

Годин на тиждень

Загальний курс

СРС

Форми контролю

І

1

3

3

27

ПМК

2

3

3

27

Диф.залік

ІІ

3

2

2

20

ПМК

4

4

4

20

ІспитЗміст дисципліни на першому та другому курсах.

На першому та другому курсах проводиться викладання двох аспектів іноземної мови за професійним спрямуванням:

а) аналітичне читання і граматика;

б) розмовна практика.

На обидва аспекти відводиться по 3 години на тиждень на І курсі та по 3 години на тиждень на ІІ курсі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма; в). перспективно-тематичний (поурочно-тематичний план)

Тематичний план самостійної роботи. Словник термінів. Література....
«Документознавства» (на основі державних стандартів вищої освіти), робочої програми за кмсон. До кожної теми поданий план, література...

Тематичний план вивчення дисципліни
Лозенко Наталія Анатоліївна – викладач економічних дисциплін, спеціаліст другої категорії

Навчально-тематичний план Школи молодого спеціаліста «Школа становлення»...
Анкетування молодих учителів з метою визначення труднощів, проблем в організації роботи вчителя гімназії

Тематичний план № теми Назва теми Усього годин Номер
Розкрийте суть державного регулювання діяльності підприємства ресторанного господарства та доведіть його необхідність у ринковій...

Тематичний план дисципліни
Контрольна робота виконується студентом-заочником після самостійного вивчення курсу “Неорганічна хімія” з метою перевірки вміння...

Календарно-тематичний план зі спецкурсу «Ділова активність»
Програма. Ділова активність. Програма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів

Тематичний план № з/п
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Технології. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...

Тематичний план № з/п
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...

Тематичний план № з/п
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми “Тех­но­логії. 10-11 класи.” Даний модуль доцільно використовувати для класів...

Тематичний план практичних занять з ознайомчої медичної практики...
Знайомство із загальною структурою лікувального закладу, роботою приймального відділення та основних кабінетів лікарні: маніпуляційного,...

Пояснювальна записка Тематичний план
Для дитини з раннього віку провідним видом діяльності є гра. Гра поряд зі спілкуванням, є головним способом пізнання навколишньої...

Програма з дисципліни «управлінський облік»
Посібник включає програму курсу, тематичний план, методичні вказівки до вивчення кожної теми І завдання для практичних занять. До...

Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу За загальною редакцією О. В. Редича
В. Л. Журавський (тема 1), С. П. Ріппа (тема 3), І. Д. Погорєловська (теми 4), В.І. Ночвай (загальний опис курсу, графік, навчально-тематичний...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2007
Методичні рекомендації містять тематичний план дисципліни „Основи Кримінального кодексу України, навчальну програму, порядок виконання...

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2008
Методичні рекомендації містять тематичний план з дисципліни “Нормування праці”, програму дисципліни, порядок виконання контрольних...

Орієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська...
Поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту І стилістики (9 год)

Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання Черкаси 2008
Методичні рекомендації містять тематичний план з дисципліни “Економіка праці І соціально-трудові відносини”, програму дисципліни,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт